Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Проценко Олександра Володимирівна. Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України : Дис... канд. наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Проценко О.В. Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України”, Київ, 2009

Протягом трьох років в 9 природних популяція Drosophila melanogaster України проводили моніторинг мутаційних та рекомбінаційних процесів. Продемонстровано, що всі вивчені популяції не перебувають у стані мутаційного спалаху. В природних популяціях (за виключенням двох) практично не спостерігалось видимих мутацій. Рівень зчеплених зі статтю летальних мутацій перевищував контрольний тільки в трьох досліджених популяціях. При інбредному розведенні протягом п’яти поколінь частота виходу видимих мутацій не перевищувала в середньому 2% на популяцію. Максимальне значення цього показника було зафіксовано в популяціях чорнобильського регіону (9%). В частині досліджених популяцій зафіксовано зниження частоти рекомбінації між генами white і cut. В геномах представників всіх популяцій було встановлено наявність копій мобільного Р-елементу. Цитотип всіх ліній, отриманих з досліджених природних популяцій, охарактеризований як М'. Виявлено наявність рДНК 16s Wolbachia у особин із всіх вивчених популяцій.

В дисертаційній роботі викладені теоретичні узагальнення результатів, отриманих під час вирішення наукової задачі по відновленню моніторингу генетичних процесів в природних популяціях Drosophila melanogaster України. В моніторинг, окрім частоти видимих та зчеплених зі статтю летальних мутацій і виходу рецесивних мутацій в процесі лабораторного розведення, додано такі показники як активність мобільних генетичних елементів, частота рекомбінаційних подій та фенотипові ефекти ендосимбіонтів. Окрему увагу приділено порівнянню отриманих результатів з дослідженнями 30-х – 70-х років минулого століття.

 1. Частота видимих та зчеплених зі статтю летальних мутацій у десяти природних популяціях Drosophila melanogaster України протягом 2005-2007 років коливалась в межах від 0,1% до 0,86%, що значно нижче частот, зафіксованих у 30-х та 70-х роках минулого століття.

  В трьох популяціях Чорнобильського регіону спостерігається найвищій, в порівнянні з іншими сімома популяціями, рівень виходу видимих мутацій в низці поколінь. Підвищення частоти летальних мутацій в цьому регіоні не зафіксовано.

  У популяціях Одеси, Києва, Поліського, Чорнобиля, Лубен, Пирятина зафіксовано зниження частоти рекомбінації між локусами white і cut (на 1 - 9 сМ). В інших досліджених природних популяціях (Умань, Варва, Магарач, чорнобильська водойма-охолоджувач) такі ефекти не спостерігались.

  Встановлено наявність рДНК Wolbachia sp. в препаратах ДНК дрозофіл всіх досліджених популяцій. Продемонстровано, що бактеріальне зараження природних популяцій приводить до відхилень у співвідношенні між самками та самцями в п’яти поколіннях інбредного розведення нащадків досліджених природних популяцій в бік підвищення кількості самок.

  Встановлено наявність фрагментів Р-елементу у геномах особин з усіх досліджених популяцій. Визначено, що всі досліджені лінії, які походять з природних популяцій Drosophila melanogaster України, належать до М'-цитотипу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Проценко О.В. Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України // О.В. Проценко, І.А. Козерецька / Збірник наукових праць. Фактори експериментальної еволюції організмів. - Київ. -2006. - Т.3. - С.49-53. (дисертантом особисто була зібрана частина матеріалу; проведено аналіз матеріалу на наявність видимих мутацій, аналіз результатів)

 2. Проценко А.В. Соотношение полов в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины. / А.В. Проценко, О.В. Жук, И.А. Козерецкая // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів- 2006. - Т.4. - №.2. - С. 193-200. (дисертантом особисто була зібрана частина матеріалу; проведено аналіз матеріалу на співвідношення статей, проведений статистичний аналіз результатів)

 3. Козерецька І. А. Генетичний моніторинг природних популяцій Drosophila melanogaster України з різних, за радіаційним забрудненням, територій / І. А. Козерецька, О. В. Проценко, Г.П. Міліневський // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного відселення – 2006. - Т.29. №1. – С. 57-60. (дисертантом встановлено частоту летальних зчеплених зі статтю та видимих мутацій в досліджуваних популяціях)

 4. Проценко А.В. Природные популяции Drosophila melanogaster Украины. Мониторинг мутационных процессов / А.В. Проценко, И.А. Козерецкая // Збірник наукових праць. – Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. –Київ.- Логос.- 2007. – Т.1. - С.288-292. (дисертантом особисто була зібрана частина матеріалу; частоту летальних зчеплених зі статтю та видимих мутацій, частоту редукції гонад, проведений статистичний аналіз результатів)

 5. Мутационные процессы в природных популяциях Drosophila melanogaster и Hirundo rustica с радиационно – загрязнених территорий / И.А. Козерецкая, А.В. Проценко, Е.С. Афанасьєва [и др.] // Цитология и генетика 2008 №4 С. 63-68. (дисертантом надана генетична характеристика мутаційних процесів в природних популяціях Drosophila melanogaster з радіаційно забруднених регіонів)

 6. Распространение Р-элемента в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины / А.В. Проценко, Д.А. Козерецька, О.В. Жук [и др.] // Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів - 2007. - Т.5.№.1-2. - С.62-68. (дисертантом проведений аналіз природних популяцій на наявність редукованих гонад, встановлена частота кросинговеру в Х хромосомі самців з природних популяцій на ділянці між генами w i ct)

 7. Козерецька І.А. Рекомбінаційні події у нащадків представників природних популяцій Drosophila melanogaster України / І.А. Козерецька, О.В. Проценко, С.В. Демидов // Збірник наукових праць Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ – Луганськ. – 2009. - Вип. 3(90). – С. 35-43. (дисертантом надана генетична характеристика рекомбінаційних процесів в природних популяціях Drosophila melanogaster)

 8. Проценко А.В. Wolbachia и соотношение полов в природных популяциях Drosophila melanogaster Украины / А.В. Проценко // « Генетика в России и мире»: Международная конференция, посвященная 40-летию Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН / 28 июня - 2 июля, 2006, Москва. С. 81.

 9. Проценко О.В. Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України / О.В. Проценко // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь та поступ біології” / 21 - 24 березня, 2006, Львів. С. 35.

 10. Проценко О.В. Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України / О.В. Проценко // Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь та поступ біології” / 7-10 квітня, 2008, Львів. С.145.

 11. Protsenko A.V. Genetic monitoring in natural populations of Drosophila melanogaster from differently radioactively contaminated Ukranian territories / A.V. Protsenko, D.I. Kozeretska, // International Conferens on Low Dose Radiation on Human Health and Enviroment / October 17 – 20, 2007, Budapesht, Hungary. Р. 118.

 12. Protsenko O.V. Genetic processes in Drosophila melanogaster population from Uman city / O.V. Protsenko, D.I. Kozeretska, S.V. Mezhzherin // 19th European Drosophila Research Conference / August 31 – September 3, 2005, Eger, Hungary. Р. 256.

 13. Protsenko O.V. Mutation processes in natural populations of Drosophila melanogaster in Ukraine / O.V. Protsenko, I.A. Kozeretskaya // European radiation research / August 22 – 25, 2006, Kyiv. Р. 76.

 14. Проценко О.В. Генетичні процеси в популяції Drosophila melanogaster міста Умань / О.В. Проценко, С.В. Демидов // V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Біологічні дослідження молодих вчених в Україні» / 15 - 16 вересня, 2005, Київ. С. 77-78.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины