Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Каніщев Олександр Сергійович. Фторовмісні NH-, N-хлоро- піразоли і 1,2,3-триазоли. Синтез та властивості : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Каніщев О.С. Фторoвмісні -, N-хлоро- піразоли і 1,2,3-триазоли. Синтез та властивості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена синтезу та дослідженню хімічних властивостей фторовмісних NH- та N-хлоро- піразолів та 1,2,3-триазолів із сульфонільною групою в молекулах гетероциклів.

Розроблено нові зручні методи синтезу фторовмісних похідних піразолів та 1,2,3-триазолів, що містять біля атомів азоту водень, хлор або алкільні групи, а також 4-поліфторалкілзаміщених піримідинів, на базі 1,1-дигідрополіфтороалкілсульфонів.

Встановлено, що хлорування 4-поліфторалкіл-5-арил(бензил)сульфоніл-1,2,3-триазолів приводить до утворення стабільних N-2-хлорозаміщених 1,2,3-триазолів у вигляді виключно одного регіоізомеру.

Вивчено вплив поліфторалкільного і арил(бензил)сульфонільного замісників в молекулах піразолів та 1,2,3-триазолів на регіоселективність реакцій N-алкілування.

Розроблений принципово новий шлях одержання синтетичних аналогів нуклеозидів із 4-(п-толілсульфоніл)-5-трифторометил-2Н-1,2,3-триазолом в ролі нуклеїнової основи на прикладі реакції приєднання 2-хлоро-4-(п-толілсульфоніл)-5-трифторометил-2Н-1,2,3-триазолу до подвійного зв’язку 3,4,6-три-О-ацетил-D-глікалю. Виявлено достатньо високий рівень противірусної активності синтезованих аналогів нуклеозидів.

  1. Запропоновані для синтетичного використання нові фторовмісні 1,3-єнамінокетони – 1-диметиламіно-(2-п-толілсульфоніл)-поліфторалк-1-ен-3-они, які легко отримуються з 1-(п-толіл)сульфоніл-1,1-дигідро-поліфторалкан-2-онів в умовах реакції Вільсмейера-Арнольда-Хаака.

  2. Встановлено, що 1-диметиламіно-(2-п-толілсульфоніл)поліфторалк-1-ен-3-они реагують з гідразинами та амідинами з утворенням 4-(п-толілсульфоніл)-5-поліфторалкілпіразолів та 4-поліфторалкіл-5-(п-толілсульфоніл)піримідинів відповідно. При застосуванні монозаміщених гідразинів утворюється піразоли у вигляді виключно одного регіоізомеру.

  3. Показано, що приєднання 4-(п-толілсульфоніл)-5-поліфторалкіл-NH-піразолів та 4-(п-толілсульфоніл)-5-поліфторалкіл-NH-1,2,3-триазолів до подвійного C=C зв’язку вінілетилового етеру та 3,4-дигідро-2Н-пірану проходить регіоселективно з утворенням тільки одного з декількох можливих у кожному випадку регіоізомерних N-алкілзаміщених азолів. Встановлено, що 4-(п-толілсульфоніл)-5-(трифторометил)-2Н-1,2,3-триазол не дає продукту приєднання до подвійного зв’язку 3,4,6-три-О-ацетил-D-глікалю.

  4. Знайдено, що на регіоселективність хлорування 5-поліфторалкіл-2H-1,2,3-триазолів впливає природа замісника в положенні 4 гетероциклу. Хлорування 4-хлоро- та 4-арил(бензил)сульфоніл-5-поліфторалкіл-2H-1,2,3-триазолів відбувається регіоселективно з утворенням відповідних 2,4-дихлоро-5-поліфторалкіл-1,2,3-триазолів та 2-хлоро-4-арил(бензил)сульфо-ніл-5-поліфторалкіл-1,2,3-триазолів. Хлорування не заміщених в положенні 4 5-поліфторалкіл-1,2,3-триазолів приводить до утворення суміші двох регіоізомерів.

  5. Встановлено, що приєднання 2-хлоро-4-(п-толілсульфоніл)-5-(1,1,2,2,3,3-гексафторопропіл)-2Н-1,2,3-триазолу до подвійного зв’язку вінілетилового етеру відбувається регіоселективно з утворенням відповідного 2-N-алкіл-заміщеного триазолу.

  6. Знайдено, що 2-хлоро-4-(п-толілсульфоніл)-5-трифторометил-2Н-1,2,3-триазол гладко приєднується до подвійного зв’язку 3,4,6-три-О-ацетил-D-глікалю. Продуктами цієї реакції є нові синтетичні аналоги нуклеозидів, для яких виявлений достатньо високий рівень противірусної активності.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Синтез 5-полифторалкил-4-(п-толилсульфонил)пиразолов и 4-полифтор-алкил-5-(п-толилсульфонил)пиримидинов из 1-диметиламино-2-(п-толилсульфонил)полифторалк-1-ен-3-онов / А.С. Канищев, Ю.П. Бандера, В.М. Тимошенко [та ін.] // Химия гетероцикл. соедин.– 2007. –№ 7. – С. 1052–1058. (Особистий внесок автора: синтетична частина роботи, аналіз спектральних даних та встановлення будови отриманих сполук.)

2. 2-Хлор-4-арил(бензил)сульфонил-5-полифторалкил-1,2,3-триазолы – первые представители моноциклических N-Cl 1,2,3-триазолов / Ю.П. Бандера, А.С. Канищев, В.М. Тимошенко [та ін.] // Химия гетероцикл. соедин.– 2007. –№ 9. – С. 1342–1352. (Особистий внесок автора: основна синтетична частина роботи, аналіз спектральних даних та встановлення будови отриманих сполук.)

3. О региоселективности реакций алкилирования олефинами полифтор-алкилзамещенных NH-пиразолов и NH-1,2,3-триазолов / А.С. Канищев, В.М. Тимошенко, С.А. Бут [та ін.] // Журнал орг. та фарм. хімії – 2008. –Т.6, № 4. – С. 65–70. (Особистий внесок автора: синтетична частина роботи, аналіз спектральних даних та встановлення будови отриманих сполук.)

4. Каніщев О.С. Синтез та хімічні властивості 4(5)-поліфторалкіл-1,2,3-триазолів / О.С. Каніщев, Ю.П. Бандера / IV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії, 29 травня - 2 червня 2006 р. : тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 22.

5. Бандера Ю.П. Синтез и химические свойства 4(5)-полифторалкил-1,2,3-триазолов / Ю.П. Бандера, А.С. Канищев, В.М. Тимошенко, Ю.Г. Шермолович / 7-ая Всероссийская конференция “Химия фтора”, Москва, Россия, 5-9 июня 2006 г. : сборник тезисов. – Москва, 2006. – Р-11.

6. Каніщев О.С. Аналоги нуклеозидів на основі флуоровмісних 1,2,3-триазолів / О.С. Каніщев, Ю.Г. Шермолович / Національна науково-технічна конференція з міжнародною участю “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів” 15-18 жовтня 2008 р.: тези доповідей. – Львів, 2008. – С. 183.

7. Nesterova N. Study of anti-Epstein-Barr virus activity of novel fluorinated heterocyclic nucleoside analogues / Nesterova N., Shermolovich Yu., Zagorodnya S., Golovan A., Kanishchev O., Baranova G. / 22nd International Conference on Antiviral Research, Miami Beach, Florida, USA, May 3-7, 2009 : аbstracts // Antiviral Res. – 2009. – Vol. 82, N 2. – A50.

8. Каніщев О.С. Синтетичні аналоги нуклеозидів на основі 4-(п-толілсульфоніл)-5-трифторометил-1,2,3-триазолу / О.С. Каніщев, Ю.Г. Шермолович, С.Д. Загородня, Г.В. Баранова, Н.В. Нестерова / Міжнародна конференція “Біологічно активні речовини: фундаментальні та прикладні питання одержання і застосування”, Новий Світ, АР Крим, 25-30 травня 2009 р. : тези доповідей. – Симферопіль, 2009. – С. 63-64.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины