Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дорожинська Олена Олександрівна. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів. : Дис... канд. наук: 05.24.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів .- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 –Кадастр та моніторинг земель. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009.

Роботу присвячено розробці напрямів вдосконалення моніторингу рекреаційних територій з використанням даних аерокосмічного знімання та геоінформаційних технологій.

В роботі проаналізовано правовий, теоретичний та практичний базис рекреаційної сфери як природно-територіального комплексу і запропонована методика його дослідження на основі застосувань систем: кадастрової, регіональних кадастрів, багатоцільового кадастру , геоінформаційних систем.

Для визначення рівнів та частоти моніторингу розроблено модифіковані методи мінімізації ризику та визначення ступеня антропогенної перетвореності ландшафтів.

Дослідженнями з використання космічних знімальних систем для відображення і картографування територіальних елементів сфери рекреації встановлено, що космічні системи надвисокої роздільної здатності можна використовувати для моніторингу міських, сільських та незабудованих територій. Для рекреаційних територій в межах населених пунктів доцільно використовувати аерознімання.

На основі експериментальних робіт ( поліс-курорт Східниця, Львівська область) доказана доцільність поєднання завдань рекреації, туризму та культурного ландшафту в єдину систему. Тому в геоінформаційній системі туристичного призначення (ГІС – Східниця) концептуальну схему доповнено новими завданнями і змістом пізнавально-інформаційного характеру з проблематики культурного ландшафту.

Проведений аналіз існуючих підходів до оцінки рекреаційних територій ( в складі природно-територіальних комплексів) дозволив сформулювати перелік основних задач, що ставляться перед моніторинговим процесом, що проводиться з метою сприяння розвитку територій з одночасним збереженням її основних природних, соціальних, екологічних, культурних та історичних цінностей.

Дослідження існуючих кадастрових систем та геоінформаційних підходів дозволив поглибити теоретичні рекомендації щодо їх використання для моніторингу і розвитку рекреаційних територій. Запропоновано поєднати можливості та ідеологію багатоцільового кадастру з моніторинговим процесом, що взаємно доповнює і збагачує обидві системи.

На підставі експериментальних досліджень з використання аерофотознімків та супутникових зображень для моніторингу рекреаційної зони переконливо доведено, що такі матеріали є об’єктивним, якісним і ефективним джерелом інформації про стан території.

Встановлено, що на аерофотознімках з високим ступенем довіри розпізнаються усі основні об’єкти рекреаційної території. Супутникові зображення високої роздільної здатності дозволяють якісно фіксувати межі рекреаційних об’єктів, при необхідності можуть слугувати картографічною основою для планування обмежень, виявляти на даній території нові об’єкти, як точкові, так і лінійні. Така інформація є суттєвим інформаційним фактором, що впливає на прийняття об’єктивних управлінських рішень.

Дослідження специфіки і проблематики туристичної діяльності та культурного ландшафту довели доцільність об’єднання цих двох напрямків наукової і прикладної діяльності в єдину геоінформаційну систему. Виходячи з цієї концепції раніше розроблена туристична ГІС – Східниця доповнена новим змістом, скерованим на одночасне розв’язання задач культурного ландшафту і туризму , що є важливим і цінним з позицій практичного використання. Ці рекомендації включені в звіт з науково-прикладних досліджень , які проводяться за програмою Міжнародного проекту 5Д 106 “Культурний ландшафт”.

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити загальний висновок, що сформульовані в дисертації задачі повністю розв’язані, а загальна мета дисертаційних досліджень досягнута.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дорожинська О. Економічний моніторинг земель як багатофакторна інформаційна система. Геодезія, картографія, аерофотознімання.№63. 2003,с.77-78.

2. Дорожинська О. Актуальні завдання багатоцільового кадастру та доцільність його функціонування.- Геодезія, картографія і аерофотознімання.- Львів, №66, 2005.с.50-54.

3. Дорожинська О. Проблеми рекреаційних аспектів у багатофакторній кадастровій оцінці території. Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва.-Львів, вип.1(11), 2006. с.317-321.

15

4. Дорожинська О. Моніторингові задачі для оцінки рекреаційних територій. Геодезія, картографія і аерофотознімання, вип..67, 2006.- с.60-65.

5. Дорожинський О.. Лавейкін М., Петришин А., Дорожинська О. Комплексні пріоритетні заходи для прискорення земельної реформи у Львівській області. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.11, Krakow, 2001, s.1-41, 1-50.

6. Дорожинський О., Колб І., Дорожинська О. Геоінформаційні технології в реалізації завдань муніципальної влади і рекреаційної діяльності. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип..68, 2007, с.60-65.

7. Дорожинський О., Почкін С., Дорожинська О. До питання визначення площ і вартості земельних ділянок за матеріалами космічного знімання. Сучасні досягнення геод.науки і виробництва, 2007, вип.1, с.248-255.

8. Розділ в підручнику: Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія.

Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, -Львів. 2008.-с.330.

9. O.Dorozhynskyy, I.Kolb, O.Dorozhynska “Role of Photogrammetry, Geoinformatics and Remote Sensing in reseaching Cultural Landscape”. Infrastruktura i ekologia terenow wiejskich. Monograph, 12, Krakow, 2008, s.266-289.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины