Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сай Віра Михайлівна. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду : Дис... канд. наук: 05.24.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 - кадастр та моніторинг земель. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009.

Дисертація присвячена питанню вдосконалення нормативно-правового та геодезичного забезпечення ведення кадастру земель водного фонду. В процесі виконаних досліджень земель водного фонду за природними та штучними водоймами доповнена компонентна структура земель водного фонду, зокрема прибережними захисними смугами.

Проведений аналіз нормативно-правового регулювання використання та охорони земель дозволив визначити шляхи вдосконалення нормативно-законодавчої бази щодо регулювання земельних відносин земель водного фонду.

Для достовірного відображення стану різних земельних ділянок створено універсальний класифікатор земель за їх категоріями, формами власності, сервітутами та цільовим призначенням.

На основі виконаних досліджень встановлено науково обґрунтовану точність ведення геодезичних робіт для земель водного фонду. Вперше отримані математичні формули дозволяють встановити точність визначення координат межових знаків земель водного фонду.

На основі аналізу наявних досліджень, а також нормативних матеріалів нами запропонований алгоритм, який дозволяє на науково обґрунтованому рівні визначити ширину прибережної захисної смуги водойм в залежності від видів рослинності, гранулометричного складу ґрунту, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту. Вперше отриманий алгоритм залежності визначення ширини прибережних захисних смуг від цінності прилеглої території.

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і викладені практичні результати розв’язання науково-практичної проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання та розробки геодезичного забезпечення ведення кадастру земель водного фонду.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи:

1. На основі аналізу дослідження структури земель водного фонду, які становлять 4% від загального земельного фонду України, встановлено суттєві розбіжності як в загальній кількості земель водного фонду, так і за їх структуризацією за даними облводгоспів та методики розрахунку відповідно до Водного кодексу України. За даними облводгоспів під прибережними захисними смугами знаходиться 22% земель водного фонду, а під водоймами 55%. Згідно з розрахунками за Водним кодексом ці показники відповідно становлять 27% та 51%. Для усунення вищенаведених розбіжностей нами виведений алгоритм для визначення ширини прибережної захисної смуги в залежності від видів лісової рослинності, гранулометричного складу ґрунтів, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту.

2. На основі європейського та світового досвіду визначено шляхи вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази щодо регулювання земельних відносин земельного фонду, що стосується розмежування земель водного фонду від інших категорій земель (земель с/г призначення, земель водного транспорту, житлової і громадської забудови) та рекомендовано позначати на земельних планах і місцевості межі суміжних категорій земель. Це дасть можливість на законодавчому рівні розмежувати інтереси власників і землекористувачів водних об’єктів і земельних ділянок, що не входять до складу водних об’єктів. До складу водних об’єктів пропонуємо включити ділянки заплав, які безпосередньо примикають до урізу води.

3. На основі аналізу охорони земель водного фонду запропоновано необхідність розвитку басейнових рад в управлінні водним господарством. Землі водного фонду повинні знаходитись під дією басейнових рад. Стан цих земель буде нормальним при умові послідовної реалізації басейнових рад, що може бути забезпечено в нормативно- правових актах.

4. Розроблено позиційну структуру класифікатора земельних ділянок, яка може використовуватись для класифікації земель різної категорії. Запропонований класифікатор земель водного фонду, який забезпечує функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, дає можливість ефективної обробки і управління інформацією у відповідній інформаційній системі. Даний класифікатор забезпечує унікальність кожної земельної ділянки протягом всього періоду її існування, підтримує механізм обігу земельних ділянок.

5. Запропоновано алгоритм визначення ширини прибережної захисної смуги, який дозволяє на науково обґрунтованому рівні визначати ширину прибережної захисної смуги водойм в залежності від видів лісової рослинності, гранулометричного складу ґрунтів, експозиції схилів та виду обробітку ґрунту.

6. Вперше розроблено параметри точності побудови геодезичних мереж при кадастровому зніманні земель водного фонду. В результаті виконаних досліджень показано необхідність проведення знімальних кадастрових робіт з врахуванням цілої низки факторів, зокрема ціни земель, конфігурації та площ земельних ділянок.

7. Теоретичні дослідження реалізовано на землях водосховища „Яворівське озеро”.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Сай В. Про водоохоронні зони та прибережні захисні смуги // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Зб. наук. праць – Львів : Ліга – Прес. – 2005. Вип. І. – С. 408 – 410.

  2. Сай В.М. Класифікатор цільового використання земель водного фонду // Інженерна геодезія : Наук. - техн. зб. – КНУБА – 2005. – №51 – С. 240 – 243.

  3. Сай В. Аналіз земель водного фонду Львівщини // Сучасні досягнення науки та виробництва : Зб. наук. праць – Львів : Ліга – Прес. – 2006. – Вип. І. – С. 310 – 316.

  4. Сай В. Сучасний стан водних ресурсів Львівської області // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Міжвідом. наук. - техн. зб. – Львів. 2006. №67. – С. 66 – 70.

  1. Сай В. Зарубіжний досвід правового регулювання земельних і водних відносин // Геодезія, картографія і аерофотознімання : Міжвідомчий наук. - тех. зб. – Львів. 2006. – №68. – С. 41 – 46.

  2. Сай В. Особливості правового режиму окремих видів земель водного фонду // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Зб. наук. праць – Львів : Ліга – Прес. – 2008. – Вип. І – С. 291 – 298.

  3. Сай В.М. Визначення ширини прибережної захисної смуги // Геодезія, картографія і аерофотознімання : Міжвідомчий наук. - тех. зб. – Львів, 2008. – №70. – С. 76 – 80.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины