Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Федорчук Ольга Ігорівна. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків : Дис... канд. наук: 02.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню закономірностей фазоутворення в індукованих міцелярно-екстракційних системах неіонних ПАР при температурі помутніння та міжфазового розподілу ненаркотичних анальгетиків кислотної та основної природи. Встановлено вплив індукуючих добавок різної природи на температуру фазоутворення в системі та ліофільні властивості утворюваної міцелярної фази. Проведено кореляції між температурою помутніння та ліофільними властивостями індукованої міцелярної фази. Запропоновано методику визначення ступеня оксиетилюваня неіонних ПАР різного типу. На прикладі фенолу показано хімізм індукуючої дії добавок. Вивчено вплив основних параметрів молекул добавок на температуру помутніння. Проведено кореляції зміни температури помутніння та фізико-хімічних параметрів молекул модифікаторів.

Встановлено закономірності індукованої міцелярної екстракції нестероїдних ненаркотичних анальгетиків різної природи і гідрофобності. Показано вплив концентраційних умов та кислотності середовища на ефективність міжфазового розподілу анальгетиків. Розроблено рекомендації щодо вибору добавок та умов міцелярної екстракції фармацевтичних субстратів. На основі отриманих даних розроблено методики ВЕРХ визначення напроксену, мефенамової кислоти та індометацину у сечі з попереднім індукованим міцелярно-екстракційним концентруванням.

 1. Встановлено способи регулювання параметрів фазового розшарування та ліофільних властивостей низькотемпературних індукованих міцелярних фаз, що формуються з водних розчинів неіонної ПАР ОП-10. Запропоновано механізм індукуючої дії фенолу на фазоутворення у розчинах НПАР. Проведено кореляції параметрів індукованого фазового розшарування з природою молекули НПАР та ліофільними властивостями утворюваних міцелярних фаз; запропоновано методику оцінки ступеню оксиетилювання неіонних ПАР різної природи.

 2. Встановлено фізико-хімічні параметри молекул добавок (гідрофобність, структура, природа функціональної групи), що впливають на ефективність їх індукуючої дії у розчинах НПАР. Показано максимальну ефективність індукуючої дії молекулярних форм добавок кислотної природи. Запропоновано кореляційну модель для прогнозування ефективності індукуючої дії модифікаторів. Показано відповідність основних факторів впливу на температуру помутніння розчинів НПАР та на міжфазовий розподіл субстратів у міцелярно-екстракційних системах. Запропоновано оптимальні індукуючі добавки та раціональні умови їх використання.

 3. Встановлено зміну вільної енергії пересольватації аліфатичних карбонових кислот при індукованій міцелярній екстракції: зменшення енергії пересольватації метиленової групи при збільшенні відповідного параметру для гідрофільної карбоксильної групи. Показана можливість цілеспрямованого регулювання ліофільних властивостей міцелярних фаз.

 4. Встановлено закономірності сумісного впливу протолітичних характеристик індукуючих добавок та ненаркотичних анальгетиків на параметри фазового розшарування та міжфазового розподілу у міцелярно-екстракційних системах НПАР.

 5. Показано вплив гідрофобності та структури молекул ненаркотичних анальгетиків на параметри фазового розшарування та міжфазового розподілу в індукованих міцелярно-екстракційних системах. Запропоновано кореляційну модель для прогнозування ефективності індукованого міцелярно-екстракційного концентрування ненаркотичних анальгетиків. Встановлено сумісний вплив структури та гідрофобності молекул на ефективність міцелярної екстракції анальгетиків. Виявлені кореляції «параметри розподілу - структура молекул субстратів» підтверджують високу організованість приймаючої міцелярної фази та являють важливу особливість міцелярної екстракції.

 6. Встановлено «двостороннє» виконання принципу гідрофобної відповідності при індукованому міцелярно-екстракційному концентруванні ненаркотичних анальгетиків. Так при дії гідрофілізуючих добавок ефективність міцелярної екстракції гідрофільних субстратів зростає, а при дії гідрофобізуючих – зменшується. З іншого боку, на прикладі гептанол-індукованої міцелярно-екстракційної системи показано максимальне вилучення субстратів при відповідності ліофільних властивостей препаратів та міцелярної фази.

 7. Запропоновано умови індукованого міцелярно-екстракційного концентрування ряду нестероїдних анальгетиків різної природи. Розроблено методики ВЕРХ визначення індометацину, мефенамової кислоти та напроксену з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням в індуковані бензойною та саліциловою кислотами фази Triton Х-100. Запропоновані умови випробувані при визначені добавок фармпрепаратів у сечі. За метрологічними показниками запропоновані методики відповідають вмісту препаратів у реальних об’єктах.

Основні результати роботи викладено у статтях та тезах доповідей:

 1. Беширова О. Кислотно-індукована міцелярна екстракція як новий високоефективний метод концентрування мікродомішок / О. Беширова, В.Дорощук, С.Куліченко // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. – 2006. – Вип. 43. – С 40–44. (Особистий внесок: виявлення основних чинників утворення нової індукованої фази неіонної поверхнево-активної речовини, обговорення результатів, написання статті).

 2. Куличенко С. А. Фазообразование в растворах полиоксиэтилированных неионных ПАВ в присутствии фенола / С. А. Куличенко, В. А. Дорощук, О. И. Федорчук // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. 2007. Вып. 11. Т. 50. С 99104. (Особистий внесок: дослідження впливу добавок фенолу на температуру помутніння розчинів неіонних поверхнево-активних речовин різного типу, обговорення результатів, написання статті).

 3. Федорчук О. Вплив модифікуючих добавок на фазоутворення у розчинах неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння / О. Федорчук, В. Дорощук, С. Куліченко // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. 2007. Вип. 45. С 4445. (Особистий внесок: дослідження закономірностей фазоутворення у розчинах неіонної ПАР ОП-7 в присутності хлориду натрію, аніонної ПАР та фенолу, обговорення результатів, написання статті).

 4. Куличенко С. А. Лиофильные свойства фенол-индуцированных мицеллярных фаз неионного ПАВ ОП-10 / С. А. Куличенко, В. А. Дорощук, О. И. Федорчук // Укр. хим. журн. 2008. -№2. C 111116. (Особистий внесок: дослідження впливу фенолу на зміну ліофільних властивостей індукованої міцелярної фази, обговорення результатів, написання статті).

 5. Куличенко С.А. Влияние природы, структуры и гидрофобности індукуючих добавок на температуру помутнения водных растворов неионного ПАВ Triton Х-100 / С. А. Куличенко, О. И. Федорчук, В. А. Дорощук // Доповіді національної академії наук України. – 2008. – №8 – С. 131–138. (Особистий внесок: дослідження впливу модифікуючих добавок різної природи на температуру помутніння неіонної ПАР Triton Х-100, обговорення результатів, написання статті).

 6. Беширова О. И. Концентрирование микропримесей из водных растворов формирующимися при охлаждении фазами ПАВ / Беширова О. И. : зб. текстів виступів на VI Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів аспірантів [“Сучасні проблеми хімії”], (Київ, 17-18 трав. 2005 р.) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. – 149 с.

 7. Beshirova O. I. Concentrating of the micro-admixtures from aqua solutions of the non-ionic surfactants by cooling / Beshirova O. I., Kulichenko S. A. : Book of abstract International conf. [“Analytical Chemistry and Chemical Analysis (AC&CA-05)”]. –Kyiv (Ukraine). -2005. –Р.263.

 8. Максимчук І. П. Низькотемпературні міцелярні фази в системі неіонна поверхнево-активна речовина - фенол для концентрування мікродомішок / Максимчук І. П., Беширова О. І. : зб. текстів виступів на 72-й науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. –Київ (Україна). –2006. –С.85.

 9. Беширова О. И. Влияние фенола на гидратацию низкотемпературных фаз ПАВ в мицеллярно-экстракционных системах / Беширова О. И. : зб. текстів виступів на VII Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів [“Сучасні проблеми хімії”], (Київ, 17-18 трав. 2006 р.) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006. – 227 с.

 10. Беширова О. И. Фенол-индуцированное фазовое расслоение в растворах неионных поверхностно-активных веществ / Беширова О. И., Куличенко С. А. : материалы Международной научной конференции [«Химия, химическая технология и биотехнология на рубеже тысячелетий»]. – Томск (Росія). –2006. –Т.2. – С31–32.

 11. Федорчук О. І. Ліофільні властивості фенол-індукованих міцелярних фаз на основі неіоних ПАР та їх застосування в практиці аналізу / Федорчук О. І. : зб. текстів виступів на VIII Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів [“Сучасні проблеми хімії”], (Київ, 17-18 трав. 2007 р.) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. – 177 с.

 12. Fedorchuk O. I. Phenol-induced micellar phases for preconcentration of the metal ions / Fedorchuk O. I., Kulichenko S. A. : Proceeding 10th Analytical Russian-German-Ukrainian Symposium (ARGUS’2007 – Nano-analytics). –Саратов (Росія). –2007. – Р.92–95.

 13. Fedorchuk O. I. A new method of determination of oxyethylation degree of non-ionic surfactant / Fedorchuk O. I., Doroschuk V. O., Kulichenko S. A. : book of abstr. оf 4th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev. –Тулуза (Франція). –2007. –Р.2.

 14. Fedorchuk O. I. The phase behavior of the polyoxyethylated non-ionic surfactants in the presence of phenol / Fedorchuk O. I., Doroschuk V. O., Kulichenko S. A. : book of abstr. оf International conference [“Modern physical chemistry for advanced materials”] (MPC’07). –Харків (Україна). –2007. –Р.201-202.

 15. Куличенко С. А. Концентрирование гидролизующихся катионов металлов фенол-индуцированными мицеллярными фазами неионных ПАВ / Куличенко С. А., Федорчук О. И. : тезисы докладов VIII Всерос. научно-практической конф. студ. и асп. [«Химия и химическая технология в ХХІ веке»]. –Томск (Россия). -2007. -С. 241.

 16. Федорчук О. И. Влияние природы индуцирующих добавок на температуру помутнения водных растворов неионного ПАВ Triton X-100 / Федорчук О. И. : зб. текстів виступів на ІХ Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів [“Сучасні проблеми хімії”], (Київ, 16-17 трав. 2008 р.) / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 190 с.

 17. Федорчук О. И. Лиофильные свойства индуцированных мицеллярных фаз неионного ПАВ Triton Х-100 / Федорчук О. И. : зб. текстів виступів на VI Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. –Харків (Україна). –2008. –Р.42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины