Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Скуратовська Катерина Миколаївна. Стан антиоксидантної ферментної системи крові чорноморських риб в умовах комплексного хронічного забруднення : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Скуратовська К.М. Стан антиоксидантної ферментної системи крові чорноморських риб в умовах комплексного хронічного забруднення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2009.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню видових, статевих, вікових і сезонних особливостей АО ферментної системи та вмісту продуктів окислення білків крові деяких чорноморських риб, а також впливу комплексного забруднення морських акваторій на дані параметри з метою використання їх в якості біомаркерів для характеристики гідробіонтів та їх середовища.

Виявлено видові особливості активності АО ферментів і рівня ОМБ крові риб. Показано, що з віком відбувається зниження АО ферментної активності та підвищення рівня ОМБ крові риб. Встановлено, що досліджені параметри підвладні сезонним коливанням, які характеризуються збільшенням у теплу пору року (за винятком активності ПЕР). На стан АО ферментної системи крові істотний вплив здійснює зараженість риб паразитами. Виявлено залежність між вмістом токсичних елементів у тканинах і активністю АО ферментів крові риб. Встановлено, що активність АО ферментів та рівень ОМБ крові адекватно відображають стан риб, у зв’язку з чим їх можна рекомендувати в якості біомаркерів у екотоксикологічних дослідженнях.

В дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано й експериментально доведено вплив комплексного хронічного забруднення морських акваторій на стан антиоксидантної ферментної системи та рівень окислювальної модифікації білків крові чорноморських риб. Показано видові, статеві та вікові особливості досліджених параметрів. Встановлено характерні відповідні реакції вивчених біохімічних систем на дію природних і антропогенних факторів, які пропонується використати в якості біомаркерів для оцінки екологічного стану морських вод.

 1. Порівняльний аналіз активності антиоксидантних ферментів і рівня окислювальної модифікації білків крові шести видів чорноморських риб показав наявність виражених видових відмінностей, що залежать від екологічних і біологічних особливостей риб, природних та антропогенних факторів.

 2. Встановлено вікову динаміку досліджених параметрів, що характеризується зниженням активності антиоксидантних ферментів і підвищенням рівня окислювальної модифікації білків крові у риб старших вікових груп.

 3. Сезонна динаміка досліджених показників крові риб проявляється в їх збільшенні в теплу пору року і пов’язана як з підвищенням рівня метаболізму в період нересту, так і з посиленням рекреаційного навантаження на морські акваторії. Встановлено високий кореляційний зв'язок між активністю СОД та температурою води (r = 0,43 0,96).

 4. У мерланки у результаті паразитарної інвазії нематодами Hysterothylacium aduncum активність КАТ, СОД і ГТ еритроцитів крові достовірно підвищується.

 5. Встановлено, що забруднення морського середовища модифікує активність ферментів антиоксидантної системи еритроцитів крові риб. При цьому відзначені як адаптивні реакції у відповідь, що характеризуються підвищенням активності ферментів зі збільшенням антропогенного навантаження, так і токсичні, котрі проявляються в інгібіруванні активності у районах з високим рівнем забруднення.

 1. Виявлено залежність між вмістом токсичних елементів у тканинах риб і активністю антиоксидантних ферментів. Найбільш чутливою до накопичених у тканинах токсичних елементів є ГР (r = -0,50 -0,90).

 2. Знайдено, що рівень окислювальної модифікації білків сироватки крові вище у риб з більш забрудненого середовища.

 3. Активність антиоксидантних ферментів і рівень окислювальної модифікації білків крові можна рекомендувати в якості біомаркерів для оцінки стану риб та їх середовища. При цьому слід ввести певні обмеження для моніторингових програм, які виражаються в необхідності тестування риб однієї вікової групи і в єдиний сезон. При інтерпретації отриманих результатів необхідно враховувати біологічні особливості досліджуваних видів та їх приналежність до екологічних груп.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Скуратовская Е.Н. Ответные реакции антиоксидантных ферментов морского ерша (Scorpaena porcus L.) на антропогенное загрязнение / Е.Н. Скуратовская // Учен. зап. Тавр. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. Биология. – 2003. – Т. 16 (55), № 2. – С. 175–178.

 2. Руднева И.И. Влияние антропогенного загрязнения на активность антиоксидантных ферментов крови некоторых видов черноморских рыб / И.И. Руднева, Е.Н. Скуратовская, Т.Б. Вахтина // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Біологія. – 2004. – Т. 9, вип. 5. – С. 116–120 (Особистий внесок здобувача полягає в проведенні досліджень та обробці фактичного матеріалу).

 3. Скуратовская Е.Н. Активность глутатион-S-трансферазы крови морского ерша (Scorpaena porcus L.) в зависимости от пола, сезона и возраста / Е.Н. Скуратовская // Укр. біохим. журн. – 2005. – Т. 77, № 5. – С. 116–119.

 4. Скуратовская Е.Н. Влияние паразитарной инвазии на активность некоторых антиоксидантных ферментов тканей черноморского шпрота (Sprattus sprattus phalericus R.) / Е.Н. Скуратовская, А.В. Завьялов // Риб. госп-во України. – 2006. – № 5-6. – С. 54–55 (Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні цілі роботи, проведенні досліджень, обробці та аналізі даних, написанні тексту статті).

 5. Скуратовская Е.Н. Влияние экологических и антропогенных факторов на процессы окислительной модификации сывороточных белков черноморских рыб / Е.Н. Скуратовская, И.И. Дорохова, Ю.А. Граб // Риб. госп-во України. – 2007. – № 5. – С. 12 –15 (Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні цілі роботи, проведенні досліджень, обробці та аналізі даних, написанні тексту статті).

 6. Скуратовская Е.Н. Видовые особенности антиоксидантной ферментной системы крови некоторых видов черноморских рыб / Е.Н. Скуратовская, И.И. Руднева // Риб. госп-во України. – 2008. – № 1. – С. 15–18 (Особистий внесок здобувача полягає в проведенні досліджень, обробці та аналізі даних).

 7. Скуратовская Е.Н. Влияние паразитарной инвазии на состояние антиоксидантной ферментной системы крови мерланга (Merlangus merlangus euxinus) / Е.Н. Скуратовская, А.В. Завьялов // Ветеринарна медицина. – 2008. – № 90. – С. 394–398 (Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні цілі роботи, проведенні досліджень, обробці та аналізі даних, написанні тексту статті).

 8. Пат. 27484 UA, МПК G 01 N 33/18. Способ биологической оценки токсичности морской среды / Руднева И.И., Вахтина Т.Б., Скуратовская Е.Н., Залевская И.Н., Граб Ю.А. - № а200603935; заявл. 10.04.2006; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины