Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Прокопенко Едуард Васильович. Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Прокопенко Е.В. Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. – Національний науковий центр „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, Харків, 2009.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню впливу різних видів, доз і способів внесення добрив на поживний режим ґрунту, динаміку росту рослин і засвоєння основних елементів живлення, формування врожаю та якості насіння льону олійного на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України.

В результаті досліджень встановлено закономірності впливу різних видів, доз і способів внесення добрив на поживний режим ґрунту, динаміку росту рослин і засвоєння основних елементів живлення, формування врожаю та якості насіння льону олійного. Уточнено для умов регіону і рівня родючості чорнозему опідзоленого рівні забезпеченості льону олійного основними елементами живлення і їх витрати на формування одиниці його врожаю.

Розроблено методику розрахунку доз внесення азотних добрив під льон олійний з врахуванням запасів мінерального азоту в ґрунті і рівня запланованого врожаю.

Досліджено, що для отримання високих і стабільних урожаїв насіння льону олійного на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України з низьким вмістом азоту сполук, що лужногідролізуються і підвищеним вмістом рухомих сполук фосфору і калію, система його удобрення повинна враховувати застосування фосфорних і калійних добрив відповідно у дозі 30–60 кг і 60 кг д.р./га під основний обробіток ґрунту, а азотних – під передпосівну культивацію, розрахувавши їх дозу за результатами ґрунтової діагностики запасів азоту мінеральних сполук і рівня запланованого врожаю. Якщо ж неможливо встановити дозу азотних добрив таким методом, то доза їх повинна становити 60–90 кг д.р./га.

За локального внесення мінеральних добрив перед сівбою з відстанню між стрічками 30 см і глибиною їх заробки на 10–12 см дозу їх внесення необхідно зменшити до N40P40K40.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення питання удобрення льону олійного на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу, що виявляється в обґрунтуванні доз, строків і способів застосування різних видів мінеральних добрив з врахуванням стартових запасів мінерального азоту в ґрунті, суть якого полягає в наступному:

1. Льон олійний в Правобережному Лісостепу України здатний формувати високий рівень продуктивності, а також успішно конкурувати з іншими олійними культурами. Проте систему його удобрення з урахуванням якості ґрунтів регіону розроблено недостатньо.

2. Застосування азотних добрив у дозі 30–90 кг д.р./га сприяє збільшенню вмісту нітратного і амонійного азоту по профілю ґрунту. Найбільш тісну кореляційну залежність (r = 0,82–0,84) між врожайністю насіння льону олійного і запасами нітратного і мінерального азоту перед його сівбою встановлено для шару ґрунту 0–20 см. Кількість рухомих сполук фосфору і калію в ґрунті при застосуванні мінеральних добрив також збільшується, але в меншій мірі, ніж мінерального азоту, що пов'язано з частковим поглинанням їх ґрунтом і малою рухливістю.

3. Покращення умов мінерального живлення льону олійного прискорює його розвиток, підсилює лінійні прирости, збільшує площу листкової поверхні, впливає на чисту продуктивність фотосинтезу і величину фотосинтетичного потенціалу. Найбільш суттєвий позитивний вплив на ці показники забезпечується застосуванням під нього зростаючих доз азотних на фоні P60K60.

4. За впливом на врожай насіння льону олійного найбільш оптимальним на фоні Р60К60 було внесення азотних добрив під передпосівну культивацію у дозі N60–90, що забезпечує збільшення врожайності насіння на 4,0–5,4 ц/га при показнику на ділянках без добрив – 10,5 ц/га. Локальне внесення добрив у дозі N40P40K40 є еквівалентним показнику їх внесення у дозі N60P60K60 врозкид.

5. З компонентів повного мінерального добрива лише азот найбільш істотно впливав на показники якості. Так, застосування азотних добрив на фосфорно-калійному фоні (P60K60) у дозі 30 та 60 кг/га д.р. збільшує вміст олії відповідно до 45,1 та 45,6% при вмісті на контролі 42,9%, тоді як застосування N90 не призводить до подальшого його зростання.

Найбільші показники вміст білка в насінні льону олійного забезпечують варіанти удобрення N90P60K60 та N90P90K90 відповідно – 25,09 та 25,21%. Застосування добрив у дозі N60–90P60K60 сприяє збільшенню маси 1000 насінин на 4 – 9% порівняно з варіантом без добрив.

6. Коефіцієнти використання рослинами льону олійного з добрив азоту становить 34–38%, фосфору 2–13 і калію – 5–16% і знижується зі збільшенням доз їх внесення – N30–90P30–90K30–60.

7. Баланс основних елементів живлення в ґрунті значно залежить від доз та співвідношення внесених добрив, а також від способу збирання врожаю. При видаленні соломи з поля інтенсивність балансу наближається до оптимального рівня у варіанті N60P30K60 і становила для азоту – 97%, фосфору – 105 та калію – 108%. При залишенні соломи на полі найкращим є варіант N40P40K40 (локально) із показниками інтенсивності балансу відповідно – 97, 200 та 149%.

8. Тривале (з 1964 р.) застосування у польовій сівозміні різних доз добрив (N45–135P45–135K45–135) і систем удобрення підвищує родючість ґрунту. Так, вміст гумусу при застосуванні добрив залишається на більш високому рівні і в шарі ґрунту 0–20 см знаходиться у межах – від 2,80 до 3,52%. Вміст мінерального азоту порівняно з неудобреними ділянками при застосуванні добрив збільшується на 75–178%, вміст фосфору – на 29–157 та калію – на 59–89%.

9. Вміст основних елементів живлення в рослинах льону олійного змінюється залежно від фази розвитку рослин і залежить від доз добрив та співвідношення в них елементів живлення. При цьому зміни в більшій мірі стосуються азоту, в меншій – фосфору і калію. На формування 1 т насіння і відповідної маси соломи льону олійного у контрольному варіанті витрачається азоту 42,8 кг, Р2О5 – 20,8 та К2О – 38,7 кг. При застосуванні різних доз добрив ці величини відповідно становлять: 46,6–50,9 кг; 21,8–23,6 і 41,8–45,7 кг.

10. Економічна та енергетична ефективність застосування добрив під льон олійний досить висока. Окупність 1 кг NPK добрив насінням найвища за локального внесення (N40P40K40) та у варіантах N60–90P60K60 відповідно 3,1; 2,2 і 2,6 кг. Найвищий умовно чистий прибуток (311,0 грн/га) з 1 га та рівень рентабельності витрат на добрива (42,9%) отримано за локального внесення добрив (N40P40K40). Енергетичний коефіцієнт при цьому складає – 2,98 одиниці.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Господаренко Г.М. Вплив добрив на продуктивність льону олійного на чорноземі опідзоленому / Г.М. Господаренко, Е.В. Прокопенко // Збірник наукових праць. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 204–207. (співавтор ідеї, теоретичне обгрунтування, отримання, обробка та інтерпритація експерементальних даних, висновки).

2. Господаренко Г.М. Продуктивність льону олійного при застосуванні добрив на чорноземі опідзоленому / Г.М. Господаренко, Е.В. Прокопенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – №3 (46). – С. 68–73. (співавтор ідеї, теоретичне обгрунтування, отримання, обробка та інтерпритація експерементальних даних, висновки).

3. Господаренко Г.М. Поживний режим чорнозему опідзоленого і врожай льону олійного за різного удобрення / Г.М. Господаренко, Е.В. Прокопенко // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2009. – Вип. 70. – С. 21–29. (співавтор ідеї, аналіз стану проблем, теоретичне обгрунтування, обробка та інтерпритація даних, висновки).

4. Прокопенко Е.В. Льон олійний в Правобережному Лісостепу України і його удобрення / Е.В. Прокопенко // Тези наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2006. – С. 32 – 33.

5. Прокопенко Е.В. Реакція льону олійного на родючість ґрунту та удобрення в Правобережному Лісостепу України / Е.В. Прокопенко // Агрохімія і ґрунтознавство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до VІІ з’їзду УТГА (липень 2006 р., м. Київ). – Харків, 2006. – Книга 3. – С. 107 – 108.

6. Прокопенко Е.В. Вплив рівня мінерального живлення на продуктивність льону олійного / Е.В. Прокопенко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань. – 2007. – С. 84 – 85.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины