Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дідковська Тетяна Павлівна. Технологічні основи виготовлення та застосування гуматів під овочеві культури : Дис... канд. наук: 06.01.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дідковська Т.П. Технологічні основи виготовлення та застосування гуматів під овочеві культури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Національний науковий центр „Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського”, Харків, 2009.

У дисертації досліджено технологічний процес виготовлення трьох форм гумінових препаратів із сапропелю (гумату калію, гумату натрію та гумату амонію) з використанням промислового обладнання – диспергатора (кавітатора). Встановлено, що для покращення лабораторних показників замочування насіння необхідно проводити у розчинах препаратів з концентрацією вуглецю гумусових кислот за використання препарату: «Сапрогум-Na» – 0,01, «Сапрогум-K» – 0,001 та «Сапрогум-NH4» – 0,0001 %. Кількість обробок препаратами, що забезпечують найвищу врожайність овочів, залежить від культури вирощування: огірок – 2 обробки (у фазу 2-4 листочків та на початку бутонізації); помідор – 5 обробок (у фазу 2-4 листочків, на початку бутонізації, в фазу цвітіння, у фазу плодоношення та через 15 днів після останньої); перець солодкий – 2 обробки (замочування розсади та обробка на початку бутонізації).

Обґрунтовано економічну і енергетичну ефективність застосування гумінових препаратів за вирощування овочів у закритому ґрунті.

В дисертації узагальнено і вирішено наукове завдання з розробки технологічних процесів виготовлення гуматів із сапропелю за використання диспергатора (кавітатора). Встановлено вплив препаратів на лабораторні показники насіння, врожай перцю солодкого, огірка і помідора та агрохімічні показники сірого та темно-сірого лісових ґрунтів, що має велике значення для одержання стабільних врожаїв овочевих культур захищеного ґрунту та отримання безпечної для здоров’я людей продукції.

1. Визначено технологічні параметри виготовлення високоякісних гумінових препаратів із сапропелю за використання диспергатора:

– тривалість та температура диспергації: за використання гідрооксиду натрію – 30 хв. та 46 0С, гідрооксиду калію – 30 хв. та 43 0С, гідрооксиду амонію – 10 хв. та 58 0С;

– концентрація гідрооксиду натрію та калію – 0,2 н., а об’єм гідрооксиду амонію – 2 л на 10 кг сировини;

– сапропель повинен бути у промороженому стані, вологістю 80%.

2. При приготуванні робочих розчинів із концентратів (гумінових препаратів) найкраще використовувати дистильовану воду так, як отримані розчини залишаються стабільними протягом тривалого часу. У випадку розбавлення концентрату водопровідною водою, приготовлений розчин потрібно використати протягом 2 годин.

3. Встановлено, що для отримання найвищих лабораторних показників насіння необхідно проводити його замочування у розчинах препаратів з концентрацією вуглецю гумусових кислот за використання препаратів: «Сапрогум-Na» – 0,01%, «Сапрогум-K» – 0,001% та «Сапрогум-NH4» – 0,0001 відсотків.

4. Визначено, що формуванню найбільшої площі листка овочевих культур сприяє одноразова обробка препаратами на початку вегетації, що забезпечило приріст до контролю: по огірку – 36,8%, помідору – 37,5% та по перцю солодкому – 86,9 відсотків.

5. Використання гуматів із сапропелю протягом вегетації забезпечує підвищення рівня врожайності овочів. Оптимальна кількість обробок препаратами за вирощування огірка становить 2 обробки (у фазу 2- 4 листочків та на початку бутонізації); помідора – 5 обробок (у фазу 2- 4 листочків, на початку бутонізації, в фазу цвітіння, у фазу плодоношення та через 15 днів після останньої); перцю солодкого – 2 обробки (замочування розсади та обробка на початку бутонізації).

Щодо виду препарату, то найвищі показники врожаю перцю солодкого (3,6 кг/м2), помідора (14,3 кг/м2) були отримані за застосування препарату «Сапрогум-К», огірка (9,9 кг/м2) – «Сапрогум-NH4».

6. Визначено, що використання гумінових препаратів сприяло підвищенню вмісту вітаміну С та зниження вмісту нітратів у плодах овочевих культур, що поліпшувало їх якість. Максимальна кількість обробок забезпечує одержання найкращої якості продукції, тобто найвищий вміст вітаміну С та найнижчий вміст нітратів. З препаратів, що досліджувалися, найбільш ефективним є «Сапрогум-К», який забезпечує одержання приросту вмісту вітаміну С: по огірку – 25,6, помідору – 56,4, перцю солодкому – 136,7%, відповідно до контролю та зниження вмісту нітратів по огірку до 103,6, помідору 10,2, перцю солодкому – 35,2 мг/кг сирої речовини.

7. Встановлено, що за використання гумінових препаратів за вирощування овочевих культур захищеного ґрунту, простежується зниження вмісту поживних елементів в ґрунті та тенденція до зростання вмісту вуглецю фульвокислот. Так, за вирощування огірка, в порівнянні з контролем, найбільше знизився вміст нітратного азоту (NO3) на 7,4, аміачного азоту (NH4) на 1,5, обмінного калію (К2О) на 19,9, рухомих форм фосфору (Р2О5) на 6,9 мг/кг; помідора – NO3 на 21,7 мг/кг, NH4 на 5,7, К2О на 42,5, Р2О5 на 10,4 мг/кг; перцю солодкого – NO3 на 16,3 мг/кг, NH4 на 7,0 мг/кг, К2О на 29,5, Р2О5 на 15,2 мг/кг ґрунту. Найбільший приріст вмісту фульвокислот за вирощування огірка і помідора становив – 0,03%, а перцю солодкого – 0,09%.

8. В результаті використання препарату «Сапрогум-NH4» найвищі показники умовно чистого прибутку (з 1 м2) та окупності (гривень за одну витрачену гривню) становили: у огірка – 7,41 та 7,5 грн., помідора – 3,11 та 8,0 грн., перцю солодкого – 6,03 та 7,9 грн.; «Сапрогум-Na»: огірка – 3,7 та 7,4 грн., помідора – 8,4 та 8,0 грн., перцю солодкого – 2,65 та 4,8 грн.; «Сапрогум-К»: огірка – 3,17 та 7,4 грн.; помідора – 11,51 та 8,0 грн.; перцю солодкого – 5,28 та 7,4 грн.

9. Доведена доцільність застосування гумінових препаратів у теплицях як енергоекономічного заходу. Найвищі коефіцієнти біоенергетичної ефективності становили за вирощування: огірка за використання препарату «Сапрогум-NH4» – 1,31; «Сапрогум-Na» – 1,22; «Сапрогум-К» – 1,20; помідора – «Сапрогум-NH4» – 3,37; «Сапрогум-Na» – 4,14; «Сапрогум-К» – 4,46; перцю солодкого – «Сапрогум-NH4» – 2,48; «Сапрогум-Na» – 2,12; «Сапрогум-К» – 2,63.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дідковська Т.П. Вплив гумусових препаратів на врожайність огірків / Т.П. Дідковська // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2008. – Вип. 68. – С. 100-103.

2. Гаврилюк В.А. Ефективність використання нових видів мікробіологічних препаратів та стимуляторів росту / В.А. Гаврилюк, Т.П. Дідковська // Вісник ХНАУ імені В.В. Докучаєва. – 2008. - № 4. - С. 49-52 (Серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія”) (співавтор ідеї, експериментальні дослідження, узагальнення результатів; висновки - спільно).

3. Дідковська Т.П. Вплив гуматів із сапропелю на якісні показники врожаю овочевих культур / Т.П. Дідковська // Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2008. – Вип. 9. - Ч. ІІ. – С. 95-100.

4. Шевчук М.Й. Вплив гумінових препаратів на лабораторні показники насіння / М.Й. Шевчук, Т.П. Дідковська // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. – Умань, 2008. – С. 116-120 (постановка завдання, практична частина, написання статті; висновки - спільно).

5. Шевчук М.Й. Вплив препаратів із сапропелю на лабораторні показники насіння та врожайність помідорів / М.Й. Шевчук, Т.П. Дідковська // Збірник наукових праць Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – Вип. 3 (39). – С. 428-435 (розробка теоретичних положень, проведення лабораторних досліджень, обробка і аналіз даних; написання статті та висновків - спільно).

6. Шевчук М.Й. Вплив препарату Сапрогум-NH4 на лабораторні показники насіння помідорів / М.Й. Шевчук, Т.П. Дідковська // Вісник Львівського державного аграрного університету. – Львів, 2007. – № 11.
– С.464-466 (експериментальні дослідження, узагальнення результатів, написання статті).

7. Шевчук М.Й. Ефективність застосування гуматів при вирощуванні перцю солодкого / М.Й. Шевчук, Т.П. Дідковська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15. – Т. 1. – С. 187-189 (теоретичне обґрунтування, практична частина, написання статті; висновки - спільно).

8. Шевчук М.Й. Сировинна база матеріалів Волинської області для виробництва екологічно безпечних добрив та гумінових препаратів / М.Й. Шевчук, Т.П. Дідковська // Агроекологічний журнал. – 2008. – Червень (Спец. випуск). – С. 268-270 (розробка теоретичних положень, висновки).

9. Дидковская Т.П. Влияние гуматов на лабораторные показатели семян: матеріали междунар. конф. [“Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйства и экологии”], (Минск, 29 мая-2 июня 2006 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т пробл. использования природ. ресурсов и экологии, Междунар. торфяное о-во и др.; под ред. Н.Н. Бамбалова. – Минск: Тонпик, 2006. – С. 101-102.

10. Дідковська Т.П. Природні стимулятори росту рослин із сапропелю / Т.П. Дідковська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили. - 2008. - Вип. 69. Екологія. – Т. 82. – С. 122-125.

11. Дідух С.В. Дослідження впливу нових видів гумінових препаратів із сапропелю на насіння огірків / С.В. Дідух, Т.П. Дідковська // Проблеми Полісся: Періодичний науковий збірник. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2007. – Вип. 1. – С. 203-206 (співавтор ідеї, експериментальні дослідження, обробка і узагальнення результатів, висновки - спільно).

12. Шевчук М.Й., Дідковська Т.П. Вплив стимуляторів росту гумусової природи на продуктивність овочевих культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю засновника школи біологічної рекультивації земель професора М.О. Бекаревича [«Раціональне землекористування рекультивованих та еродованих земель: досвід, проблеми, перспективи»], (Дніпропетровськ-Орджонікідзе, 7-9 червня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Дніпропетр. держ. аграрн. ун-т, 2006. – С. 232-235 (одержання результатів та їх інтерпретація, написання тез).

13. Шевчук М.Й., Дідковська Т.П. Технологічні засади виробництва гуматів із сапропелю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої [„Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському господарстві”], (Дніпропетровськ, 20-22 лютого 2008 р.) / М-во аграрної політики України, Дніпропетр. держ. аграрн. ун-т, 2008. – С. 113-115 (узагальнення теоретичних положень, написання тез).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины