Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кудеравець Роман Степанович. Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кудеравець Р.С. Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 - Геофізика. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню тонкої структури локального аномального магнітного поля та його природи у межах нафтогазових і перспективних структур Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ).

На основі вивчення магнітної сприйнятливості теригенно-карбонатних товщ нижнього карбону встановлено, що пошарово-латеральна мінливість магнітної сприйнятливості гірських порід на родовищах вуглеводнів і перспективних структурах Південної і Північної прибортових зон Центральної частини ДДЗ є неоднорідною і обумовлена не лише зміною літолого-формаційного виповнення, палеотектонічних і палеофаціальних умов утворення відкладів, але й їхньою нафтогазоносністю.

Родовища вуглеводнів і перспективні структури із покладами вуглеводнів у нижньокам’яновугільному нафтогазоносному комплексі у межах Південної і Північної прибортових зон Центральної частини ДДЗ супроводжуються локальними додатніми магнітними аномаліями DТа амплітудою від 4 до 6 нТл, шириною від 3 до 6 км, куполовидної та хвилеподібної морфології.

На основі інтерпретації отриманих даних та побудови геомагнітних моделей зроблено висновок про те, що над досліджуваними родовищами та перспективними структурами формуються магнітні неоднорідності епігенетичного походження, які відображені у тонкій структурі аномального магнітного поля характерними амплітудно-частотними характеристиками.

Використання геомагнітних даних для пошуків родовищ нафти та газу, що включають високоточну наземну магнітну зйомку і капаметрію є доцільним до залучення у комплекс геофізичних методів вивчення нафтогазоносності геологічних структур та побудови їх геофізичних моделей.

Детальне вивчення тонкої структури АМП на родовищах ВВ і перспективних структурах у межах Південної та Північної прибортових зон Центральної частини ДДЗ та особливостей пошарово-латеральної мінливості МС гірських порід дозволило одержати наступні основні науково-практичні результати:

1. Осадова товща порід від фаменського ярусу верхнього девону до серпухівського ярусу нижнього карбону на родовищах ВВ та перспективних структурах у межах Південної та Північної прибортових зон ДДЗ за величиною та дисперсією МС є неоднорідною і диференціюється на кілька літомагнітних горизонтів та підгоризонтів, які мають індикаторне значення і співпадають із окремими стратиграфічними одиницями різного рангу.

2. За характером розподілу МС нижньокам'яновугільної товщі на досліджуваних родовищах ВВ та перспективних структурах Центральної частини ДДЗ встановлено, що на диференціацію відкладів за МС крім зміни літологічного складу порід, палеотектонічних і палеофаціальних умов утворення відкладів впливає присутність покладу ВВ, що проявлено помітним зменшенням величин та дисперсій МС порід.

3. Родовища ВВ та перспективні структури у межах Південної та Північної прибортових зон Центральної частини ДДЗ супроводжуються локальними магнітними аномаліями DТа амплітудою до 10 нТл та шириною співрозмірною із розмірами структур, куполовидної та хвилеподібної морфології, які часто ускладнені у флангових частинах високочастотними аномаліями.

4. Локальні магнітні аномалії над нафтогазоносними структурами у межах Південної та Північної прибортових зон Центральної частини ДДЗ викликані магнітними неоднорідностями епігенетичного походження у приповерхневих шарах і генетично пов’язані з покладами ВВ у карбонатних та піщанистих колекторах нижньокам’яновугільного нафтогазоносного комплексу.

5. В умовах Центральної частини ДДЗ високоточна наземна магнітна зйомка та капаметрія можуть бути додатковим джерелом інформації поряд з іншими геофізичними методами вивчення нафтогазоносності геологічних структур, побудови їх комплексних геофізичних моделей, а також при розв'язку проблем нафтогазової геології, зокрема при стратифікації та кореляції геологічних розрізів, виявленні літомагнітних маркуючих горизонтів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Максимчук В.Ю. Аналіз магнітних властивостей та мінерального складу нафтогазоносних відкладів центральної частини ДДЗ / В.Ю.Максимчук, Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець // Наук. вісник Національної гірничої академії України. – 2001. – № 5. – С. 20–21. (Особистий внесок - дослідження магнітної сприйнятливості порід та особливостей їх мінерального складу, 50%).

 2. Максимчук В.Ю. Магнітні властивості відкладів нижнього карбону Селюхівського родовища Дніпровсько-Донецької западини / В.Ю.Максимчук, Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець // Зб.наук.пр. УкрДГРІ. – 2003. – № 1. – С. 120–125. (Особистий внесок - дослідження магнітної сприйнятливості порід у зоні родовища та за його межами, 50%).

 3. Максимчук В.Ю. Магнітні властивості гірських порід південно-східної частини Передкарпатського прогину / В.Ю.Максимчук, Р.С.Кудеравець, В.М.Просим‘як, В.П.Степанюк, Л.С.Мончак, В.В.Бугера // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. - № 3. – С. 41–49. (Особистий внесок - вдосконалення методики проведення вимірювань магнітної сприйнятливості керну, 30%).

 4. Максимчук В.Ю. Особливості аномального магнітного поля та магнітних властивостей гірських порід на Прирічному газоконденсатному родовищі / В.Ю.Максимчук, Р.С.Кудеравець, Ю.М.Городиський, Р.Гаупп // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 1. – С.19–30. (Особистий внесок - побудова карт-схем аномального магнітного поля, інтерпретація екпериментальних даних, 60%).

 5. Максимчук В.Ю. Результати дослідження аномального магнітного поля на Вовківецькій площі північного борту ДДз у зв‘язку з прогнозуванням нафтогазоносности / В.Ю.Максимчук, Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець, С. А.Попов // Праці наук.тов. ім. Шевченка. – 2006. - Т. ХVП. Геофізика. – С. 22–35. (Особистий внесок - польові геомагнітні дослідження, вивчення вертикальної та латеральної мінливості гірських порід на Вовківецькій площі, 50%).

 6. Максимчук В.Ю. Перспективи використання магнітометрії для підвищення ефективності геолого-геофізичних робіт при пошуках родовищ вуглеводнів / В.Ю.Максимчук, Р.С.Кудеравець // Перспективи нарощування та збереження енергетичних ресурсів України: наук. конф., 06-08 груд., 2006 р.: матер.допов. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 121-129. (Особистий внесок - оцінка критеріїв пошуків вуглеводневих родовищ за допомогою магнітометрії, 50%).

 7. Кудеравець Р.С. Розчленування теригенно-карбонатних товщ нижнього карбону на родовищах вуглеводнів і перспективних площах північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини за допомогою капаметрії [Електронний ресурс] / Р.С.Кудеравець, І.Г.Крива // Техніка і прогресивні технології в нафтогазовій інженерії : міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених, 16-20 верес. 2008 р. : матер.допов. – Івано-Франківськ,. – 6 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Системні вимоги: Pentium-266: 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP, Adobe Acrobat Reader 4.0. – Назва з контейнера (Особистий внесок - вимірювання магнітної сприйнятливості керну, інтерпретація отриманих даних, 70%).

 8. Максимчук В. Магнітні властивості нафтогазоносних порід Селюхівського родовища / Валентин Максимчук, Михайло Орлюк , Роман Кудеравець // Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: наук. конф., 27-28 жовт., 2000 р.: тези допов. - Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2000. - С.52–53. (Особистий внесок - обробка результатів вимірювань магнітної сприйнятливості гірських порід, 50%).

 9. Максимчук В.Ю. Магнітні властивості та мінеральний склад гірських порід нафтогазоносних товщ центральної частини ДДЗ / В.Ю.Максимчук, Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець // Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів і екологічного стану середовища : міжнарод. конф., 8-10 жовт., 2001 р.:тези допов.. - Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2001. - С.35-36. (Особистий внесок - дослідження літолого-мінералогічних особливостей гірських порід, 50%).

 10. Максимчук В.Ю. Магніторозвідка в нафтовій геофізиці / В.Ю.Максимчук, В.Г.Кузнєцова, Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець // Геодинамика. и нефтегазоносные системы Черноморско-Каспийского региона: международ. конфер., 2001 г.: тезисы докл. - Симфе рополь, 2001.- С.9P5–96. (Особистий внесок, аналіз літературних джерел з питань використання магніторозвідки при пошуках родовищ нафти та газу, 25%).

 11. Максимчук В. Характеристика магнітних властивостей та мінерального складу гірських порід на продуктивних площах центральної частини ДДЗ / Валентин Максимчук, Юрій Городиський, Роман Кудеравець // Наука про Землю-2001: молод.наук. конф., 19-21 жовт. 2001 р.: тези допов. - Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2001 - С.69. (Особистий внесок - вивчення особливостей диференціації товщ нижнього карбону за магнітною сприйнятливістю, аналіз мінерального складу порід, 50%).

 12. Максимчук В.Ю. Застосування капаметрії для розчленування та кореляції візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини / В.Ю.Максимчук, І.Г.Крива, Р.С.Кудеравець // Нафта і газ України-2004: міжнарод.науково-практич.конф., 2004 р:. тези допов.- Львів : Центр Європи, 2004. - Т.1 .- С.336–337. (Особистий внесок - інтерпретація результатів вимірювань, 50%).

 13. Максимчук В.Ю. Ефективність магнітометрії для пошуків нафтогазових родовищ. / В.Ю.Максимчук, В.Г.Кузнєцова, Ю.М.Городиський, Р.С.Кудеравець // Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : наук. конф., 5 жовт., 2005 р.: тези допов. - Львів:КВ ІГФ НАН України, 2005.- С.29–31. (Особистий внесок, аналіз літературних джерел з питань механізму утворення магнітних аномалій над покладами нафти та газу, 25%).

 14. Максимчук В. Використання геомагнітних даних для прогнозування нафтогазоносності геологічних структур ДДЗ / Валентин Максимчук, Роман Кудеравець // Конф. молодих вчених і спеціалістів УкрДГРІ: конф.молодих вчених і спеціалістів, 1-2 лист., 2005 р.: тези допов. - Львів:ЛВ УкрДГРІ, 2005. - С.86-88. (Особистий внесок - обгрунтування критеріїв прогнозування нафтогазоносності геологічних структур за геомагнітними даними, 50%).

 15. Кудеравець Р. Магнітні властивості та особливості літологічного складу нижньокам‘яновугільних відкладів південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (на прикладі Прирічної структури). / Роман Кудеравець, Валентин Максимчук, Юрій Городиський, Райнхард Гаупп // Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі ХХІ століття : наук. конф. 19-21 жовт., 2005 р..: тези допов. - Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2005. - С.63–64. (Особистий внесок - вивчення розподілу магнітної сприйнятливості гірських порід та їх мінерального складу, 60%).

 16. Максимчук В. Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини / Валентин Максимчук, Роман Кудеравець // Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища : наук.конф., 6-10 жовт., 2008 р.: тези допов. - Львів: Сполом. 2008. – С.103–104. (Особистий внесок - вивчення морфологічних особливостей аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів у ДДЗ та вертикального і латерального розподілу магнітної сприйнятливості гірських порід, 50%).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины