Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ліснічук Антоніна Миколаївна. Структурно-динамічне різноманіття реліктових популяцій Pinus sylvestris L. та його відтворення в штучних насадженнях Кременецького горбогір'я і Малого Полісся : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ліснічук А. М. Структурно-динамічне різноманіття реліктових популяцій Pinus sylvestris L. та його відтворення в штучних насадженнях Кременецького горбогір’я і Малого Полісся. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03. 00. 05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню структурно-динамічного різноманіття природних та штучних деревостанів P. sylvestris Кременецького горбогір’я і Малого Полісся на основі визначення особливостей вікової та феноформової структур, насіннєвої продуктивності, темпів розселення та самовідновлення, спадкової неоднорідності особин.

Встановлено, що ліси формації Pinetа sylvestris району досліджень характеризуються великим флористичним різноманіттям. Має місце вплив антропогенних чинників, індекс синантропізації рослинного покриву становить 21,8%.

Визначено репродуктивну здатність P. sylvestris та встановлено, що в межах природних та штучних соснових деревостанів відбувається спонтанне самовідновлення цього виду насіннєвим шляхом з формуванням локальних мікрогруп нових поколінь. У популяціях урочищ «Заріччя» та «Бір», а також у штучних насадженнях домінують рослини P. sylvestris прегенеративного віку. У віковому спектрі популяції урочища «Суразька дача» максимум припадає на зрілі генеративні особини. Проаналізовано мінливість дерев за формою шишок в популяціях та штучних насадженнях та доведено низький взаємозв’язок форми шишки з рівнем генетичної мінливості дерев. Встановлено, що досліджені реліктові популяції P. sylvestris відрізняються меншим рівнем мінливості, ніж постльодовикові популяції цього виду в інших частинах рівнинного ареалу в Україні, і можуть бути донорами генів стійкості, які пройшли тривалий еволюційний добір. Штучні насадження порівняно з природними мають істотні розбіжності в структурі за частотним представництвом алелів. Це вказує на те, що штучне лісорозведення навіть за допомогою сіянців місцевої репродукції, не дозволяє в повній мірі відтворювати алельне різноманіття природних популяцій. Доведено, що структура за показниками алозимної мінливості реліктових популяцій сосни звичайної Кременецького, Малого Полісся та сосни крейдяної з Донецької області відзначається високим ступенем подібності.

Проведено комплексне дослідження реліктових популяцій P. sylvestris Кременецького горбогір’я та Малого Полісся, встановлено вікову, феноформову стуктури, активність самовідновлення, насіннєву продуктивність, алельне та генотипне різноманіття. Здійснено порівняльний аналіз з штучними сосновими лісами.

1. Соснові ліси природного і штучного походження Кременецького горбогір’я та Малого Полісся відзначаються високою життєздатністю, флористичним різноманіттям, а невеликі реліктові популяції P. sylvestris врівноваженою структурою за показниками алозимної мінливості.

2. За віковим спектром в популяціях урочищ «Заріччя» та «Бір» домінують рослини прегенеративного віку, в популяції урочища «Суразька дача» – середньовікові та старі генеративні. На вільних незатінених ділянках у деревостанах різного походження майже щороку відбувається самовідновлення P. sylvestris насіннєвим шляхом з формуванням локальних мікролокусів нових поколінь.

3. Встановлено, що форма шишки не є адаптивно значущою ознакою, групи дерев за цією феноознакою істотно не відрізняються за рівнем алозимної мінливості. У структурі різних за походженням деревостанів
P. sylvestris домінують рослини з конусоподібною формою шишок, що не відрізняє їх від більшості природних популяцій з центрально-європейської частини ареалу виду.

4. Виживання насінних зачатків за весь період гаметофітного розвитку у P. sylvestris природних популяцій варіювало від 66,5 до 76, 9%. На такому ж рівні цей показник у штучних насадженнях.

5. Згідно коефіцієнту варіації для популяцій та насаджень P. sylvestris характерна висока індивідуальна мінливість показників потенційної та реальної насіннєвої продуктивності. Середній рівень продуктивності виповненого насіння у всіх деревостанах, що вивчалися, високий і коливається від 13,7 до 28,8 насінин на шишку.

6. Реліктові популяції P. sylvestris Кременецького горбогір’я та Малого Полісся порівняно зі степовими, лісостеповими та поліськими відзначаються меншим рівнем алозимної мінливості. За алельною структурою вони характеризуються дуже низькою диференціацією.

7. В штучних різновікових (15–90 років) насадженнях P. sylvestris Кременецького горбогір’я та прилеглої території відтворюється алельне різноманіття природних популяцій, але порівняно з ними вони мають розбіжності в структурі за частотним представництвом алелів.

8. Реліктові популяції P. sylvestris Кременецького горбогір’я та Малого Полісся, що зростають на карбонатних ґрунтах, за даними алозимної мінливості не відрізняються рівнем диференціації з реліктовими популяціями P. sylvestris var. cretacea в Донецькій області.

9. При відсутності впливу негативних антропогенних факторів реліктові популяції P. sylvestris Кременецького горбогір’я та Малого Полісся в майбутньому можуть відзначатися стійкою життєздатністю завдяки високій насіннєвій продуктивності, активному самовідновленню та стабільному співвідношенню внутрішньопопуляційних і міжпопуляційних компонент алельного різноманіття. Окремі штучні насадження P. sylvestris, де відбувається активне формування нових генерацій з часом можуть трансформуватися в природні популяції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ліснічук А. М. Рослинність природних деревостанів Pinus sylvestris L. у заповідних зонах Кременецького горбогір'я / А. М. Ліснічук // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2005. – Вып. 5. – С. 228 – 232.

 2. Коршиков І. І., Аналіз генетичної спорідненості реліктових популяцій Pinus sylvestris L. i Pinus sylvestris var. cretacea Kalenicz. еx Кom. в Україні / І. І. Коршиков, О. А. Мудрик, А. М. Ліснічук, Т. І. Великоридько // Укр. ботан. журн. – 2006. – 63, №6, С. 845 – 852.

 3. Лисничук А. Н. Семеношение сосны обыкновенной в популяциях и лесных культурах Кременецкого холмогорья и Малого Полесья / А. Н. Лисничук, И. И. Коршиков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – №2 (32). – С. 49 – 55.

 4. Ліснічук А. М. Насіннєва продуктивність сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в лісонасадженнях Кременецького горбогір'я / А. М. Ліснічук, І. І. Коршиков // Вісник Київського нац. у-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – №12 – 14. – С. 39 – 43.

 5. Ліснічук А. М. Систематичний аналіз флори соснових лісів Кременецького горбогір'я / А. М. Ліснічук // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2007. – Вып. 7. – С. 128 – 131.

 6. Ліснічук А. М. Природне відновлення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в реліктових популяціях та штучних деревостанах Кременецького горбогіря та Малого Полісся / А. М. Ліснічук, І. І. Коршиков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – №2 (36). – С.83 – 89.

 7. Ліснічук А. М. Порівняльна оцінка природних локалітетів сосни звичайної (Pinus sylvestris L) Кременецького горбогір’я та Малого Полісся / А. М. Ліснічук // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2008. – Вып. 8. – С. 77 – 81.

 8. Коршиков И. И. Генетическая изменчивость сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в реликтовых популяциях Кременецького холмогорья и Малого Полесья / И. И. Коршиков, А. Н. Лисничук, Т. И. Великоридько, Л. А. Калафат // Доповіді НАН України, 2008. – №12. – С. 141 – 145.

 9. Коршиков И. И. Особенности популяционно-генетической структуры ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) Украинских Карпат и Полесья / И. И. Коршиков, С. Н. Привалихин, И. В. Макогон, А. Н. Лисничук // Цитология и генетика. – 2008. – Т. 42, № 6. – С. 19–25.

 10. Лисничук А. Н. Семеношение сосны обыкновенной на известковых склонах Кременецких гор и сосны меловой на меловых отложениях вдоль р. Северский Донец / А. Н. Лисничук, С. Н. Тунда, И. И. Коршиков: матеріали наук.-практ. конф. [«Збереження біорізноманітності на південному сході України»], (м. Донецьк, 14 вересня 2004 р.) / Донецький ботанічний сад НАН України. – Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2004. – С. 36 – 37.

 11. Ліснічук А. М. Насіннєва продуктивність Pinus sylvestris L. в сосновому та в дубово-сосновому лісах Кременецького горбогір'я / А. М. Ліснічук: матеріали Другої міжнар. наук. конф. [«Відновлення порушених природних екосистем»], (м. Донецьк, 6 – 8 вересня 2005 р.) / Донецький ботанічний сад НАН України. – Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2005. – С. 168 – 170.

 12. Ліснічук А. М. Біорізноманіття соснових фітоценозів долини р. Іква / А. М. Ліснічук: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Екологічні аспекти охорони родючості ґрунтів і навколишнього природного середовища»], (м. Бережани, 18-19 травня 2006 р.) / Тернопільська обл. держ. адмін., Тернопільський обл. держ. проектно-технологічний центр «Облдержродючість», Бережанський агротехнічний інститут НАУ. – Тернопіль: Воля, 2006. – С. 181 – 183.

 13. Коршиков И. И. Генетическая структура реликтовой популяции Pinus sylvestris L. Кременецкого холмогорья / И. И. Коршиков, А. Н. Лисничук, Т. И. Великоридько, Е. А. Мудрик: матеріали. міжнар. наук. конф., присвяч. 210-річчю «Софіївки» [«Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини»], (м. Умань, 25-28 вересня 2006 р.) / НАН України, Нац. дендр. парк «Софіївка» – НДІ НАН України, Рада ботанічних садів та дендропарків України, Музей-замок в Ланцюті. – Київ: Академперіодика, 2006. – С. 398 – 401.

 14. Коршиков И. И. Генетическая изменчивость Pinus sylvestris L. в популяциях Кременецкого холмогорья / И. И. Коршиков, А. Н. Лисничук,
  Е. А. Мудрик, Т. И. Великоридько: матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду [«Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми»], (Кременець, 18 – 23 червня 2007 р.) / Рада ботанічних садів та дендропарків України, Кременецький ботанічний сад, Тернопільський нац. ун-т імені Володимира Гнатюка, Державна служба заповідної справи. – Кременець – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 128.

 1. Ліснічук А. М. Раритетний генофонд соснових та сосново-широколистяних лісів Кременцьких гір та його охорона / А. М. Ліснічук: матеріали V міжнар. наук. конф. [«Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку»], (м. Донецьк, 24 – 26 вересня 2007 р.) / Рада ботанічних садів та дендропарків України, Донецький ботанічний сад НАН України. – Донецьк, 2007. – С. 265 – 266.

 2. Ліснічук А. М. Необхідність комплексних досліджень реліктових популяцій Pinus sylvestris L. в Україні / А. М. Ліснічук, І. І. Коршиков: матеріали ХІ Погребняківських читань [«Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку»], (м. Харків, 10 – 12 жовтня 2007 р.) / Державний комітет лісового господарства України, НАН України, Український наук.-дослід. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 132 – 134.

 3. Ліснічук А. М. Специфіка самовідновлення Pinus sylvestris L. на Кременецькому горбогір”ї та прилеглій території Малого Полісся / А. М. Ліснічук: матеріали Третьої міжнар. наук. конф [«Відновлення порушених природних екосистем»], (м. Донецьк, 7 – 9 жовтня 2008 р.) / Рада ботанічних садів та дендропарків України, Донецький ботанічний сад НАН України. – Донецьк, 2008. – С. 322 – 323.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины