Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Замігайло Лалі Лаврентіївна. Єнонові системи на основі гетероциклічних СН-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Замігайло Л.Л. Єнонові системи на основі гетероциклічних СН-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2009.

В роботі описано препаративні методи синтезу нових єнонових систем за участю 1,3-диметилбарбітурової або тіобарбітурової кислот і арилгліоксалів, досліджено їх реакційну здатність по відношенню до сечовин, тіосечовин, тіоамідів та 1,2-фенілендіамінів. Запропоновано прості шляхи синтезу спіропіримідинонів, імідазолін-2-онів, 2-заміщених тіазолів в умовах трикомпонентної конденсації за участю барбітурових або тіобарбітурових кислот, арилгліоксалів, сечовин та їх похідних. Загальний характер трикомпонентної конденсації з утворенням імідазолін-2-онів та 2-заміщених тіазолів підтверджено також на прикладі 4-гідроксикумарину та димедону. Зроблено висновок про регіоселективність взаємодії єнонових систем з бінуклеофільними реагентами різної природи. Досліджено рециклізацію ароїл-біс-(4-гідроксикумариніл-3)метанів в присутності 1,2-фенілендіамінів. Одержано та охарактеризовано понад 100 нових сполук, значна кількість яких є структурними аналогами біологічно активних речовин, що підтверджено комп’ютерним прогнозуванням (програма РАSS).

Розроблено методики і вперше синтезовано 1,3-диметил-5-(2-оксо-2-арил-етиліден)піримідин-2,4,6(1H,3H,5H)-тріони та 5-(2-оксо-2-арилетиліден)-2-тіоксоди-гідропіримідин-4,6(1H,5H)-діони реакцією арилгліоксалів з 1,3-диметилбарбітуровою та тіобарбітуровою кислотами, відповідно. Досліджено закономірності та регіо-направленість циклоконденсацій синтезованих циклічних єнонів з 1,3-аза-бінуклеофілами різної будови. Запропоновано однореакторний синтез похідних імідазолін-2-ону і 2-заміщених тіазолів взаємодією СН-кислот, арилгліоксалів та 1,3-бінуклеофільних реагентів.

  1. Показано, що взаємодія 5-(2-оксо-2-арилетиліден)-1,3-диметилбарбітурових і тіобарбітурових кислот з сечовиною або N-арилсечовинами веде до утворення похідних тетраазаспіро[5,5]ундецен-4-2,7,9,11-тетраону. Встановлена можливість трикомпонентної конденсації спіросполук.

  2. Доведено, що продуктами взаємодії 5-(4-R-фенациліден)-1,3-диметилбарбітурових кислот з N,N’-диметилсечовиною є похідні 4-арилімідазолін-2-ону, які вміщують залишок 1,3-диметилбарбітурової кислоти в положенні 5.

  3. З’ясовано, що взаємодія тіосечовин, тіоамідів та тіосемикарбазонів з 5-(4-R-фенациліден)-1,3-диметилбарбітуровими та 5-(4-R-фенациліден)тіобарбітуровими кислотами відкриває шлях до синтезу похідних 2-аміно-, 2-метил- або 2-піридин-3-іл- та 2-(2-ариліденгідразиніл)-тіазолу, розроблено методику їх однореакторного синтезу.

  4. Показано, що в трикомпонентній конденсації за участю N-метилтіосечовини, 1,3-диметилбарбітурової кислоти та арилгліоксалів спостерігається конкуренція реакційних центрів на стадії нуклеофільного приєднання, що дозволяє одержувати похідні 2-амінометилтіазолу і 2-меркаптоімідазолу.

  5. Взаємодія ароїл-біс-(4-гідроксикумариніл-3)метанів з 1,2-фенілендіамінами в ізопропанолі супроводжується рециклізацією в 4-(2-гідроксифеніл)-1,5-бензодіазепін-2-они з елімінуванням молекули арилгліоксаля, тоді як реакція в метанолі веде до утворення органічних солей.

  6. Трикомпонентною конденсацією 4-гідроксикумарину або димедону, арилгліоксалів і сечовин, синтезовано похідні 4-арил-1Н-імідазол-2()-ону, які містять у положенні 5 фрагменти 4-гідроксикумарину чи димедону відповідно. Знайдено, що імідазолін-2-они можна одержати реакцією ароїл-(біс-4-гідроксикумариніл)- або біс-димедоїлметанів з сечовинами. Однореакторним синтезом 4-гідроксикумарину, арилгліоксалів, заміщених тіосечовин та тіоамідів синтезовано 2-заміщені похідні тіазолу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Ароил[бис(4-гидроксикумарин-3-ил)]метаны в реакциях с 1,2-диаминобензолами / Н.Н. Колос, Л.Л. Гозалишвили, Ф.Г. Яременко, О.В. Шишкин, С.В. Шишкина, И.С. Коновалова. // Известия РАН. Серия хим. – 2007. – № 11. – С. 2200–2205 [Russ. Chem. Bull. Int. Ed. – 2007. – Vol. 56. – Is. 11. – P. 2277–2283]. Особистий внесок – участь у виконанні синтетичної частини та систематизації отриманих даних.

2. A rapid and facile synthesis of new spiropyrimidines from 5-(2-arylethylidene-2-oxo)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6-triones / L.L. Gozalishvili, T.V. Beryozkina, I.V. Omelchenko, R.I. Zubatyuk, O.V. Shishkin and N.N. Kolos. // Tetrahedron. – 2008. – Vol. 64. – P. 8759–8765. Особистий внесок – виконання синтетичної частини, участь у інтерпретації даних фізико-хімічного аналізу, в обговоренні та систематизації отриманих даних, переклад статті.

3. Замігайло Л.Л. Однореакторний синтез 3,4-дизаміщених імідазолін-2-онів за участю СН-кислот, арилгліоксалів та сечовин / Л.Л. Замігайло, Н.М. Колос. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2008. – № 820. – Вип. 16 (39). – С. 241–245. Особистий внесок – виконання синтетичної частини та участь у систематизації отриманих даних, написання статті.

4. Reaction of 4-Hydroxycoumarin with Arylglyoxals and Ureas / N.N. Kolos, L.L. Gozalishvili, E.N Sivokon, and I.V. Knyazeva. // Russian J. Org. Chem. – 2009. – Vol. 45. – No 1. – P. 119–125. Особистий внесок – виконання експерименту, участь у інтерпретації даних фізико-хімічного аналізу, в обговоренні та систематизації отриманих даних.

5. Гозалишвили Л.Л. Аддукты Михаэля на основе гетероциклических СН-кислот и арилглиоксалей в реакциях с 1,2-диаминобензолами / Л.Л. Гозалишвили, Н.Н. Колос, Е.Н. Сивоконь // Сьома Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії, 18-19 трав. 2006 р.: тези доп. – Київ, 2006. C. 92. Особистий внесок – участь у виконанні синтетичної частини та систематизації отриманих даних, доповідь на конференції.

6. Gozalishvili L.L. Aroylbis-(4-hydroxicoumarin-3-il)methanes in the reactions with 1,2-diaminobenzoles / L.L. Gozalishvili, N.N. Kolos, E.N. Sivokon // International conference “Chemistry of Nitrogen containing Heterocycles”, 2-6 oct. 2006 y.: book of abstracts. – Kharkiv, 2006. – Р. 209. Особистий внесок – виконання синтетичної частини, участь у інтерпретації даних фізико-хімічного аналізу, в обговоренні та систематизації отриманих даних, доповідь на конференції.

7. Гозалішвілі Л. Синтез спіропіримідинонів на основі арилациліден-1,3-диметилбарбітурової кислоти / Л. Гозалішвілі, Н. Колос, Т. Берьозкіна // Одинадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2007”, 30 трав.-1 черв. 2007 р.: тези доп. – Львів, 2007. – С. У34. Особистий внесок – виконання синтетичної частини, участь у інтерпретації даних фізико-хімічного аналізу, в обговоренні та систематизації отриманих даних, доповідь на конференції.

8. Гозалішвілі Л.Л. Зручний синтез похідних бензопірано[4,3-d]піримідин-2,5-діонів / К.М. Сивоконь, Н.М. Колос, Л.Л. Гозалішвілі // Одинадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2007”, 30 трав.-1 черв. 2007 р.: тези доп. – Львів, 2007. – С. О23. Особистий внесок – участь у виконанні синтетичної частини та аналізі фізико-хімічних досліджень.

9. Нові гетероциклізації на основі 1,3- та 1,4-дикарбонільних сполук» / Н.М. Колос, Л.Л. Гозалішвілі, Л.Ю. Коваленко, Т.В. Берьозкіна // ХХІ Українська конференція з органічної хімії, 1-5 жовт. 2007 р.: тези доп. – Чернігів, 2007. – С. 198. Особистий внесок – участь у виконанні синтетичної частини та аналізі фізико-хімічних досліджень.

10. Gozalishvili L. Synthesis strategy of spirotetrahydropyrimidine and spiroterahydropyrimidinone / L. Gozalishvili, N. Kolos, T. Beryozkina // 4-th International Chemistry conference Toulouse-Kiev”, 4-7 june 2007 y.: book of abstracts. – Kiev; Toulouse, 2007. – Р. 28. Особистий внесок – участь у виконанні синтетичної частини та аналізі фізико-хімічних досліджень.

11. Замігайло Л.Л. Взаємодія 5-(2-оксо-2-арилетиліден)-1,3-диметилбарбітурових кислот з тіосечовиною та тіоацетамідом / Л.Л. Замігайло, Н.М. Колос // Дев’ята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 14-16 трав. 2008 р.: тези доп. – Київ, 2008. C. 66. Особистий внесок – виконання синтетичної частини, участь у інтерпретації даних фізико-хімічного аналізу, в обговоренні та систематизації отриманих даних, доповідь на конференції.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины