Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Занік Ярослав Михайлович. Ґенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Занік Я.М. Ґенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. – 1914 р.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 - історія України. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2009.

На основі аналізу документів і матеріалів вивчаються особливості виникнення національної еліти в Україні та висвітлюється специфіка її діяльності у процесі державотворення. Зокрема узагальнюються теоретичні основи проблеми, що характеризують національну еліту як соціально-значимий прошарок кращих представників спільноти, котрі своєю діяльністю визначають ціннісні орієнтири певного суспільства (населення підросійської України) у певну історичну епоху (епоху модернізації). Показуються особливості поведінки та мислення представників еліти, котрі виступали взірцем та критерієм для більшості. На конкретних прикладах аналізується процес формування характерних ознак елітарної особистості у сім’ї та навчальних закладах. Розкриваються історико-соціальні умови радикалізації еліти в Україні, спричинені реформами другої половини ХІХ ст., капіталізацією економіки та впливом західноєвропейських прогресивних поглядів на необхідність змін суспільного буття. Висвітлюється вплив еліти на зміну духовності українського народу, у процесі якого вона сприяла формуванню нових духовних цінностей та нового мислення громадян. Досліджується роль економічної еліти у вирішенні соціальних проблем. Зазначається, що вона активно допомагала незаможним верствам, ініціювала можливість підвищення широкими масами культурно-освітнього рівня. Обґрунтовуються причини та особливості політичної активності національної еліти України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в наукових фахових виданнях

  1. Занік Я.М. Міська культурницька національна еліта Наддніпрянщини як чинник формування українського соціуму у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Ярослав Занік // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць /Відп. редактор О. Я. Пилипчук. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 231-235.

  2. Занік Я.М. Процеси формування української економічної еліти у пореформений період / Занік Я.М. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 17 (спеціальний). – Луганськ, 2008. – С. 143-148.

  3. Занік Я.М. Вплив вітчизняної університетської освіти на формування національної еліти в Україні (друга половина ХІХ ст.) / Занік Я.М. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 19. Частина 1. – Луганськ, 2008. – С. 68-73.

  4. Занік Я.М. Еліта у контексті становлення духовності українського народу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Занік Я.М. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 20. Частина 2. – Луганськ, 2008. – С. 68-79.

  5. Занік Я.М. Питання формування української національної еліти у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ярослав Занік // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць /Відп. редактор О. Я. Пилипчук. – К., 2008. – Вип. 34. – С. 91-95.

  6. Занік Я.М. Шляхи формування національної еліти України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): сім’я та повсякденність / Ярослав Занік // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць /Відп. ред. О. Я. Пилипчук. – К., 2008. – Вип. 35. – С. 86-91.

Матеріали наукових конференцій

  1. Занік Я.М. Ґенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Занік Я.М. // Матеріали Другої Міжвузівської наукової конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки. 28 жовтня 2006 р. – Луганськ, 2006. – С. 9-10.

  2. Занік Я.М. Українська національна еліта: М.І.Костомаров / Занік Я.М. // Матеріали Третьої Міжвузівської наукової конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки. 27-28 вересня 2007 р. – Луганськ, 2007. – С. 26-27.

  3. Занік Я.М. Деякі аспекти становлення української економічної еліти у другій половині ХІХ ст. / Занік Я.М. // Матеріали Шостої Міжвузівської наукової конференції з актуальних питань вітчизняної, всесвітньої та історії освіти, науки і техніки. 25 листопада 2008 р. – Луганськ, 2008. – С. 8 -10.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины