Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Перегудов Сергій Миколайович. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2009.

Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню методів та засобів формування низькоінтенсивних шумових сигналів мм-діапазону для біомедичного застосування.

Проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нові шляхи розв'язання наукової задачі, які забезпечують генерування шумових сигналів та можливість регулювання їх інтенсивності при високій точності визначення рівня спектральної щільності потужності шуму в діапазоні 3,610-21-5,010-18 Вт/Гц. Розроблено генеруючі пристрої мм-діапазону, які дозволяють підвищити ефективність існуючої медичної апаратури, а також вірогідність радіометричних вимірювань при дослідженні електромагнітних властивостей біологічних об'єктів. Досліджено метрологічні характеристики генераторів біомедичного призначення та запропоновано шляхи зменшення похибки вимірювання потужності низькоінтенсивних сигналів. Приведені результати клінічних та експериментальних досліджень розроблених генераторів, які підтверджують високу ефективність їх застосування в медицині та біології.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

За темою дисертації опубліковано 53 наукові праці, основними з яких є:

 1. Перегудов С.М. Чисельно-аналітичне моделювання генератора шуму міліметрового діапазону на корпусних лавинно-пролітних діодах / Перегудов С.М. // Вісник НТТУ "КПІ". Радіотехніка радіоапаратобудування. – 2007. – Вип. 34.– С. 71-76.

 2. Перегудов С.М. Генератор низькоінтенсивних квазігармонічних сигналів міліметрового діапазону / С.М. Перегудов, О.П. Яненко // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2008. – №5 (43). – С. 103-107.

 3. Радіометричний метод оцінки комфортності текстильних матеріалів для одягу / С.М. Перегудов, Ю.О. Скрипник, Н.П. Супрун, О.А. Ваганов, О.П. Яненко // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2008. – №5 (43). – С. 9-14.

 4. Дослідження мікрохвильових властивостей зразків шкіри для виробів легкої промисловості / Перегудов С.М., Красюк С.О., Шевченко К.Л., Яненко О.П. // Вісник НТТУ "КПІ". Приладобудування. – 2006. – Вип. 32.– С. 128-132.

 5. Перегудов С.Н. Радиометрическая установка с автоматической регулировкой выходной мощности генератора эталонного шума / С.Н. Перегудов, А.Ф. Яненко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2005. – № 4, ч. 1, т. 1. – С. 131-134.

 6. Применение низкотемпературных генераторов шума в практической медицине / С.Н. Перегудов, Е.Н. Горбань, Б.П. Грубник, С.П. Ситько, Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко // Український журнал медичної техніки і технології. – 2005. – № 1-2. – С.16-23.

 7. Автоматизированная установка мм-диапазона для биомедицинских приложений / С.Н. Перегудов, А.Д. Красюк, Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко // Вісник Технологічного університету "Поділля". Технічні науки. – 2004. – № 2, ч. 1, т. 1. – С.176-180.

 8. Перегудов С.М. Генератор поліхроматичного поляризованого низькоінтенсивного випромінювання – мілітрон / С.М. Перегудов, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко // Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. – 2004. – № 4. – С. 5-8.

 1. Широкосмуговий радіометр для медико-біологічних досліджень / Перегудов С.М., Скрипник Ю.О., Яненко О.П., Красюк О.Д. // Вісник НТТУ "КПІ". Приладобудування. – 2004. – Вип. 28. – С. 151-154.

 2. Підвищення вірогідності результатів вимірювань радіометричних систем медико-біологічного призначення / С.М. Перегудов, Ю.О. Скрипник, К.Л. Шевченко, О.П. Яненко, В.П. Куценко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2003. – № 2. – С. 61-64.

 3. Перегудов С. Дослідження впливу температури та частоти вхідного сигналу на параметри комутаційного перетворювача радіометра / Сергій Перегудов, Олексій Яненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2003. – № 477. – С. 97-102.

 4. Шумові генератори низькоінтенсивних сигналів в технологіях квантової медицини / Перегудов С.М., Грубник Б.П., Рогачов А.І., Ситько С.П., Скрипник Ю.О., Яненко О.П. // Фізика живого. – 2000. – Т. 8, № 2. – С. 89-95.

 5. Increased accuracy of measurement of high-sensitivity mm-range radiometric equipment intended for medical-biological application / Sergey Peregudov, Yury Skripnik, Aleksandr Krasuk, Vyacheslav Manoylov, Aleksey Yanenko // Advances of Measurement Science: 10-th IMEKO TC7 Int. Symp. June 30-July 2, 2004: Proceedings. – Saint-Petersburg, 2004. – P. 143-148.

 6. Оценка метрологических характеристик высокочувствительных радиометрических систем при помощи генератора шума / Перегудов С.Н., Красюк А.Д., Скрипник Ю.А., Яненко А.Ф. // Метрологія та вимірювальна техніка. Метрологія-2004 : IV міжнар. наук.-техн. конф., 12-14 жовт. 2004 р. : наукові праці конференції. – Х., 2004. – Т.1. – С.326-328.

 7. Перегудов С.Н. Микроволновые генераторы сверхслабых сигналов в исследовании объектов живой и неживой природы / Перегудов С.Н., Красюк А.Д., Яненко А.Ф. // Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине : IV межд. конгресс, Санкт-Петербург, 3-7 июля 2006 г. : сб. тез. – С.Пб., 2006. – С. 97.

 8. Perspectives use of radioprotective properties of low intensity electromagnetic radiation of mm-range / S.N. Peregudov, S.P. Sitko, B.P. Grubnik, E.N. Corban, A.F. Yanenko // Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems : Frhlich Centenary Int. Symp., July 1-4, 2005 : Abstract book. – Prague, 2005. – P. 112-113.

 9. Пат. 53743 Україна, МПК 7 A 61 N 5/02. Пристрій для мікрохвильової терапії / Перегудов С.М., Грубник Б.П., Рогачев А.І., Ситько С.П., Скрипник Ю.О., Яненко О.П.; заявник та патентовласник н.-д. центр квантової медицини "Відгук" МОЗ України. – № 2000041852 ; заявл. 03.04.00 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.

 10. Пат. 34419 Україна, МПК (2006) G 01 R 29/08, A 61 K 6/02. Спосіб вимірювання потужності електромагнітних сигналів та ідентифікації стоматологічних матеріалів / Перегудов С.М., Яненко О.П., Головчанська О.Д.; заявники та патентовласники Перегудов С.М., Яненко О.П., Головчанська О.Д. – № u200803216 ; заявл. 13.03.08 ; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины