Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Михайленко Галина Миколаївна. Олександр Лотоцький (1870-1937): інтелектуальна біографія історика : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Михайленко Г.М. Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.): інтелектуальна біографія історика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена відтворенню інтелектуальної біографії О.Г. Лотоцького. На основі аналізу історіографії досліджуваної теми, широкого кола джерел, наукового доробку вченого визначено необхідність комплексного дослідження творчої спадщини О. Лотоцького. Встановлено зв`язок наукових студій історика з його громадсько-політичною діяльністю. Висвітлено педагогічну та організаційну діяльність науковця. Для відтворення еволюції світогляду О. Лотоцького, його історичних поглядів, громадянсько-політичної позиції проаналізовано праці вченого з історії Церкви, духовної освіти, публіцистичні статті, біографічні нариси. З`ясовано внесок дослідника і значення його наукових праць у розробку різних проблем історії України та визначено перспективи використання творчого доробку вченого.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Михайленко Г. О.Г. Лотоцький: умови розвитку освіти на українських землях / Галина Михайленко // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. ХХІ. – С. 27-31.

  2. Михайленко Г. Еволюція наукових зацікавлень О.Г. Лотоцького / Галина Михайленко // Вісн. Тавр. фундації (Осередку вивчення укр. діаспори): Літ.-наук. зб. – Вип. 2. – К. – Херсон: Просвіта, 2006. – С. 96-122.

  3. Михайленко Г. Наукова та громадсько-політична діяльність О.Г. Лотоцького: історіографія питання / Галина Михайленко // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – Вип. ХХІІІ. – С. 142-147.

  4. Михайленко Г. Науково-громадська діяльність О. Лотоцького в контексті культурного життя української еміграції в Центрально-Східній Європі / Галина Михайленко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – Вип. 4. – С. 254-263.

  5. Михайленко Г. Публіцистичні праці О. Лотоцького як джерело вивчення української історії / Галина Михайленко // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – Вип. ХХV. – С. 55-60.

  6. Михайленко Г. Українська культура між Сходом і Заходом: візія О. Лотоцького / Галина Михайленко // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – Вип. ХХVІ. – С. 101-106.

  7. Михайленко Г. Особливості розвитку української православної церкви в Х – ХVІІ ст. у висвітленні О. Лотоцького / Галина Михайленко // Древнее Причерноморье. – Одесса: ФЛП «Фридман А.С.», 2008. – Вып. VІІІ. – С. 244-249.

  1. Михайленко Г. Олександр Лотоцький (1870-1939): віхи інтелектуальної біографії / Галина Михайленко // Шевченківська весна. Історія: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. – Вип. VІ: У 2-х част. – Ч.2. Праці аспірантів та студентів: У 2-х т. – Т. 2. – К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 21-24.

  2. Михайленко Г. Біографічні нариси у творчій спадщині Олександра Лотоцького / Галина Михайленко // Півд. архів: Зб. наук. праць: Іст. науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. ХХVІІІ-ХХІХ. – С. 248-256.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины