Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Білєра Наталія Миколаївна. Оптимізація мінерального живлення та удобрення пивоварного ячменю в Правобережному Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Білєра Н.М. Оптимізація мінерального живлення та удобрення пивоварного ячменю у Правобережному Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ. – 2009.

Результати дослідження показали, що як безпосереднє застосування мінеральних добрив, так і їхня післядія в сівозміні сприяє покращенню поживного режиму ґрунту і підвищенню його родючості, підвищуючи вміст мінерального азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в орному та підорному шарах ґрунту.

Покращення поживного режиму ґрунту сприяє кращому розвитку рослин ячменю ярого у варіантах з внесенням добрив, підвищуючи збір сухої речовини, кущистість, кількість продуктивних стебел та винос рослинами елементів живлення з ґрунту.

Встановлено, що бактеризація насіння ячменю комплексним мікробним препаратом дозволяє підвищити ефективність післядії добрив у сівозміні та сприяє отриманню додаткового врожаю зерна. Оптимальним є використання поліміксобактерину на фоні післядії органічних та мінеральних добрив у сівозміні.

Визначено енергетичну, агрохімічну та економічну ефективність внесення азотних добрив, післядії органічних та мінеральних і застосування поліміксобактерину за вирощування ячменю ярого на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті.

У дисертаційній роботі висвітлено питання оптимізації мінерального живлення та удобрення пивоварного ячменю у Правобережному Лісостепу України шляхом внесення різних норм й у різні строки азотних добрив на фоні фосфорно-калійних та за використання бактеріального препарату поліміксобактерину на фоні систематичного внесення добрив у сівозміні.

 1. Систематичне внесення одинарної норми мінеральних добрив (післядія за насиченості сівозміни 239 кг/га) на фоні органічних у 10-пільній зерно-буряковій сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті сприяло отриманню залежно від погодних умов року від 4,23 до 7,15 т/га зерна ячменю ярого сорту Вакула з високими пивоварними показниками. Подальше підвищення норми добрив призвело до втрат врожаю, пов’язаних з виляганням посівів.

 2. Внесення 60 кг/га азоту в основне удобрення на фоні P45K45 сприяло отриманню в середньому за 2006–2008 рр. 5,34 т/га зерна ячменю ярого сорту Аннабель з добрими пивоварними властивостями. Підвищення норми азоту до 90 кг/га виявилось недоцільним, оскільки обумовило вилягання і зниження урожайності зерна.

 3. За систематичного внесення мінеральних добрив (за насичення сівозміни NPK 239 кг/га) в середньому за три роки від застосування поліміксобактерину було отримано додатково 0,7 т/га або 12 %, а за сумісного внесення органічних (насичення сівозміни гноєм 12 т/га) та одинарної норми мінеральних (насичення сівозміни NPK 239 кг/га) – 0,9 т/га або 16 %. Проте найвищою ефективність даного препарату була у варіанті без внесення добрив – 1,0 т/га або 31 %.

 4. За внесення одинарної норми мінеральних (післядія за насичення сівозміни NPK 239 кг/га) на фоні органічних (післядія за насичення сівозміни гноєм 12 т/га) добрив вміст білка в зерні ячменю був оптимальним для пивоваріння і коливався у межах 9,8-11,3 %. Збільшення норми внесення мінеральних добрив призвело до отримання зерна з підвищеним вмістом білка, яке може бути використано для годівлі тварин.

 5. Застосування помірних (30–60 кг/га) доз азотних добрив в основне удобрення за вирощування ячменю ярого сорту Аннабель сприяє отриманню зерна з високими пивоварними властивостями та вмістом білка в середньому за 2006-2008 рр. на рівні 10,4–10,7 %. Внесення азоту не знижувало інші показники якості зерна ячменю сорту Аннабель, які, в основному, детермінувалися сортовими особливостями.

 6. Тривале систематичне застосування органічних та мінеральних добрив в сівозміні сприяє покращенню поживного режиму ґрунту. У варіантах Фон + 1,5 NPK (післядія за насиченості сівозміни 358 кг/га) та Фон + 1 NPK (післядія за насиченості сівозміни 239 кг/га) у фазу кущення в орному шарі ґрунту вміст мінерального азоту достовірно підвищувався до відповідно 61,0-54,5 мг/кг, рухомого фосфору – до 138-109 мг/кг та обмінного калію – до 168-134 мг/кг за вмісту у контролі відповідно 46,5, 31,6 та 35,0 мг/кг.

 7. Внесення азотних добрив на фоні фосфорно-калійних сприяло покращенню не лише азотного, а й фосфорного та калійного режиму ґрунту. Так, у фазу колосіння за внесення N60 в основне удобрення на фоні P45K45 вміст мінерального азоту в орному шарі підвищується до 30,8 мг/кг, рухомого фосфору – до 50,1 мг/кг та обмінного калію – до 107 мг/кг за вмісту у контролі відповідно 21,9, 43,6 та 92,4 мг/кг.

 8. Бактеризація насіння ячменю сприяла підвищенню вмісту рихлозв’язаних фосфатів в орному шарі в середньому за 2007–2008 рр. на 1,3 мг/кг у контролі та на 2,7 мг/кг у варіанті сумісного внесення органічних (насичення сівозміни гноєм 12 т/га) і одинарної норми мінеральних (насичення сівозміни NPK 239 кг/га).

 9. Добрива стимулювали накопичення рослинами ячменю ярого сухої речовини. Найбільшу її кількість спостерігали за внесення в сівозміні полуторної норми мінеральних (післядія за насичення сівозміни NPK 358 кг/га) добрив на фоні органічних (післядія гною за насиченості сівозміни 12 т/га), що становила від 2,4 т/га у фазу кущення до 13,1 т/га при збиранні, за варіювання цього показника у контролі в межах 1,0–6,1 т/га. Коефіцієнти кореляції між кількістю накопиченої сухої речовини та врожайністю зерна становили 0,932-0,993.

 10. Найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності за вирощування ячменю ярого сорту Аннабель було отримано за внесення N60 в основне удобрення на фоні P45K45, а найнижчий – за внесення N90 на фоні P45K45, що становив відповідно 5,3 та 4,1 на основну продукцію і 11,8 та 8,8 на основну та побічну продукцію.

 11. Найвищий рівень рентабельності від застосування поліміксобактерину був у варіанті сумісного внесення органічних (насичення сівозміни гноєм 12 т/га) та одинарної норми мінеральних (насичення сівозміни NPK 239 кг/га) і становив 327 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Городній М.М. Вплив 50-річного застосування добрив в зерно-буряковій сівозміні зони Лісостепу на врожайність та якість зерна ячменю ярого / М.М. Городній, Н.М. Білєра // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 116. – С. 155–159 (здобувач отримала експериментальні дані та зробила їх аналіз).

 2. Білєра Н.М. Вплив азотних добрив на показники якості пивоварного ячменю сорту Аннабель / Н.М. Білєра // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 118. – С.57–62.

 3. Вплив підживлень на продуктивність зернових культур в північній частині Лісостепу України [Електронний ресурс] / М.М. Городній, Н.М. Білєра, Д.Й. Мотринчук, Т.М. Шквир // “Наукові доповіді НАУ”, 2008. – 1 (9). Режим доступу: (здобувач отримала експериментальні дані, підготовила статтю до друку).

 4. Городній М.М. Сортові особливості мінерального живлення інтенсивних сортів пивоварного ячменю / М.М. Городній, Н.М. Білєра // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2008. – Вип. 52. – С. 112–115 (здобувач отримала експериментальні дані, написала статтю).

 1. Білєра Н.М. Азотні добрива як засіб підвищення врожайності пивоварного ячменю / Н.М. Білєра // Аграрна наука і освіта. –2008. – Т.9, №5–6. – С. 87–90.

 2. Городний Н.М. Влияние применения удобрений в севообороте на качественные показатели пивоваренного ячменя в северной части Лесостепи Украины / Н.М. Городний, Н.Н. Билера // Агрохимия и экология: история и современность: Материалы Международной научно-практической конф., 15–18 апр. 2008 г., Н. Новгород. Т. 1. – Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2008. – С. 125–128 (здобувач отримала експериментальні дані, написала тези).

 3. Білєра Н.М. Поліміксобактерин – як засіб підвищення врожайності ячменю ярого / Н.М. Білєра // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали міжн. науково-практичної конф. молодих вчених, аспірантів та докторантів., 15–16 травня 2008 р. – Біла Церква, 2008. – С. 12–13.

 4. Городній М.М. Вплив норм та строків внесення азотних добрив на врожайність та якість пивоварного ячменю / М.М. Городній, Н.М. Білєра // Інноваційний розвиток систем землеробства та агротехнологій в Україні: матеріали науково-практичної конф. молодих вчених і спеціалістів, 10–12 груд. 2007 року. – Чабани: Інститут землеробства УААН, 2007. – С. 24–25 (здобувач отримала експериментальні дані, зробила їх аналіз та підготовила тези до друку).

 5. Грищенко О.В. Бактеріальні препарати як засіб підвищення врожайності інтенсивних сортів гороху та ячменю ярого / О.В. Грищенко , Н.М. Білєра // Матеріали Всеукраїнської наукової конф. молодих учених. 21–22 лют. 2008 р. – Умань: Уманський державний аграрний університет, 2008. – Ч.1. – С. 110–111 (здобувач отримала експериментальні дані по ячменю, написала тези).

 6. Білєра Н.М. Сортові особливості мінерального живлення інтенсивних сортів ячменю ярого на пивоварні цілі / Н.М. Білєра // Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату: Тези доповідей науково-практичної конф., Біла Церква, 26–28 лют. 2008 р., – Біла Церква: Білоцерківський національний аграрний університет, 2008. – С.6.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины