Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Перегрим Олена Миколаївна. Рід Euphrasia L. (Orobonchaceae Vent.) у флорі України: систематика і хорологія : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Перегрим О.М. Рід Euphrasia L. (Orobonchaceae Vent.) у флорі України: систематика і хорологія. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05. – ботаніка. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, 2009.

Викладено результати комплексного критико-систематичного дослідження роду Euphrasia у флорі України. Досліджено особливості морфології, палінології, карпології та ультраструктури поверхні листка видів роду Euphrasia. Проаналізовано діагностичну значущість морфологічних ознак, виявлені нові діагностичні критерії. Запропоновано фрагмент системи роду Euphrasia у флорі України, що включає 18 видів з 4 підвидами з 7 підсекцій та 2 секцій. Запропонована номенклатурна комбінація у ранзі підсекції – subsect. Pectinatae (Pugsley) Peregrym (comb. prov.). Виявлено два локалітети Е. hirtella Jord. ex Reut. для флори України. Розроблено дихотомічний ключ для визначення видів роду Euphrasia у флорі України. На основі статистичного аналізу виявлено, що більшість ознак мають широкі межі варіювання, а їх значення частково перекриваються. Сукупність кількісних та якісних ознак утворюють діагностичний комплекс, який слід використовувати на різних таксономічних рівнях. Результати аналізу зональної приуроченості дозволили встановити, що ареали більшості видів роду Euphrasia флори України сконцентровані у температній і субмеридіональній зонах. Встановлено, що за кліматичними типами ареалів види роду Euphrasia флори України мають широке розміщення в областях з океанічним кліматом і тяжіють до центральних та західних зон з океанічним кліматом. Встановлено, що ареали видів роду Euphrasia відносяться до чотирьох типів геолементів (євразійський, європейський, гірський та ендеміки) та окреслена умовна лінія південної межі ареалу роду Euphrasia, яка проходить по території України, а в Криму існує диз’юнктивний фрагмент. Проаналізовано приуроченість видів роду Euphrasia до різних еколого-ценотичних груп, показано, що в роді Euphrasia у флорі України переважають мезофіти, гідроконтрастофоби, субацидофіли, семіевтрофи, акарбонофіли, гемінітрофіли, субмікротерми, геміконтинентали та субкріофіти. Більшість видів роду Euphrasia зростають в лучних угрупованнях класу Molinio-Arrhenatheretea.

1. У результаті комплексного критико-систематичного дослідження встановлено, що рід Euphrasia у флорі України представлений 18 видами та 4 підвидами, які належать до 2 секцій та 7 підсекцій.

2. Запропоновано нову номенклатурну комбінацію: subsect. Pectinatae (Pugsley) Peregrym, comb. рrovis.

3. На підставі результатів порівняльного макроморфологічного дослідження видів роду Euphrasia та оцінки таксономічної значущості діагностичних ознак встановлено, що діагностичними на рівні секцій є: форма приквіткового листка, ультраструктура поверхні насінин; підсекцій – тип та характер опушення приквіткового листка, розмір віночка, опушення стебла; видів-агрегатів або видів – характер опушення приквіткових листків, співвідношення довжини нижньої губи до верхньої, опушення чашечки.

4. У результаті вивчення ультраструктури приквіткових листків видів роду Euphrasia встановлено, що на рівні підсекцій діагностичними ознаками є тип рельєфу, форма та характер розміщення простих волосків, наявність кристалів воску, на рівні видів-агрегатів або видів – тип рельєфу, розташування волосків, наявність та будова залозистих волосків, форма простих волосків, наявність воску.

5. На основі паліноморфологічного аналізу видів роду Euphrasia встановлено, що видові відмінності у будові скульптурних елементів незначні і стосуються лише дрібних деталей.

6. У результаті дослідження насінин видів роду Euphrasia виявлені як спільні (розмір, колір, форма, макроструктура), так і відмінні ознаки, які є діагностичними на рівні секцій (характер розміщення ребер та мікроструктура поверхні насінин).

7. Сезонні раси роду Euphrasia слід розглядати як симпатричні екоморфотипи, яким доцільно надавати статус підвидів, наприклад E. rostkoviana subsp. montana (Jord.) Wettst., E. brevipila subsp. tenuis (Brenner) Wettst.

8. За результатами географічного аналізу встановлено, що ареали більшості видів роду Euphrasia з флори України сконцентровані у температній і субмеридіональній зонах, тяжіють до центральних та західних регіонів Європи з океанічним кліматом. Аналіз ареалів таксонів роду за висотними типами ареалів показав, що більшість таксонів зростають у гірських поясах, це пояснює сконцентрованість видів у Карпатах.

9. Уточнено південну межу ареалу роду Euphrasia, яка проходить по території України; в Криму існує диз’юнктивний фрагмент ареалу. Вперше для флори України виявлено Е. hirtella Jord. ex Reut. у двох локалітетах.

10. Встановлено, що за екологічними показниками серед представників роду Euphrasia переважають: за вологістю ґрунту – мезофіти (5 видів) та субмезофіти (4); за змінністю зволоженості ґрунту – гідроконтрастофоби (6 видів), за кислотним режимом ґрунту – субацидофіли (8 видів), за наявністю солі у ґрунтах – семіевтрофи (10 видів), за вмістом карбонатів у ґрунті – акарбонофіли (6 видів), за вмістом азоту в ґрунті – гемінітрофіли (11 видів); термоклімом переважають субмікротерми (7 видів), за континентальністю клімату – геміконтинентали (10 видів), за кріорежимом – субкріофіти (10 видів). У ценотичному відношенні більшість видів є асектаторами й зростають переважно у лучних угрупованнях класу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937.

11. Результати аналізу морфологічних, географічних та екологічних особливостей представників роду Euphrasia флори України свідчать про філогенетичну єдність роду та слабку морфолого-географічну та екологічну диференціацію видів, що підтверджує гіпотезу про відносно недавнє євразійське походження роду у тертієрі, з подальшою видовою диференціацією у плейстоцені.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Перегрим О. М. Рід Euphrasia L. у флорі України: короткий нарис історії дослідження / О. М. Перегрим // Науковий вісник Чернівецького Університету. – 2005. – 260. – С. 193-200.

 2. Перегрим O. M. Структура поверхні листків видів роду Euphrasia L. флори України / O. M. Перегрим, О. А. Футорна // Укр. бот. журн. – 2007. – 64, № 3. – С. 372-381.

 3. Перегрим O. M. Географічне поширення видів роду Euphrasia L. (Orobanchaceae Vent.) в Україні / O. M. Перегрим, М. M. Перегрим // Укр. бот. журн. – 2008. – 65, № 2. – С. 210-225

 4. Перегрим O. M. Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. (Orobanchaceae) в Україні / O. M. Перегрим // Укр. бот. журн. – 2008. – 65, № 3. – С. 453-455.

 5. Перегрим O. M. Анатомічна будова та ультраструктура поверхні насінин видів роду Euphrasia L. (Orobanchaceae) флори України / O. M. Перегрим, Т. Б. Вакуленко // Укр. бот. журн. – 2009. – 66, № 1. – С. 88-94.

 6. Перегрим O. M. Історія та перспективи дослідження роду Euphrasia L. в Україні / O. M. Перегрим // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків „Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізномоніття” (6-9 вересня 2005 р., м. Умань), 2005 – С. 65-66.

 7. Peregrym O. M. A geographical analysis of the genus Euphrasia L. / O. M. Peregrym // Plant, fungal and habitats diversity investigation and Conservation. IV Balkan Botanical Congress (Sofia, Bulgaria, 20-26 June 2006). – Sofia, 2006. – P. 190.

 8. Перегрим О. М. Особливості ультраструктури поверхні листків видів роду Euphrasia L. флори України / O. M. Перегрим // Мат. міжнар. конф. мол. учених-ботаніків „Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології”(27-30 вересня 2006 р., м. Київ). – Київ, 2006. – С. 61-62.

 9. Перегрим О.М. Характеристика особливостей ультраструктури насінини видів роду Euphrasia флори України / O. M. Перегрим // Мат. III міжнар. наукова конференція студентів та аспірантів „Молодь та поступ біології” (Львів, 23-27 квітня). – Львів, 2007. – С. 138-139.

 10. Перегрим О. М. Сезонний диморфізм у роді Euphrasia L. / O. M. Перегрим // Мат. міжнар. конф. мол. учених-ботаніків „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (17-20 вересня 2007 р., м. Київ). – Київ, 2007. – С. 165-167.

 1. Перегрим O. M. Рід Euphrasia L. (Orobanchaceae Vent.): географічне поширення / O. M. Перегрим, М. M. Перегрим // Мат. ІІ міжнар. конф. мол. учених „Біологія: від молекули до біосфери” (19-21 листопада 2007 року, м. Харків). – Харків, 2007. – С. 316-317.

 2. Перегрим О. М. Анатомічна будова насінин видів роду Euphrasia L. флори України / O. M. Перегрим, Т. Б. Вакуленко // Мат. міжнар. конф. мол. учених-ботаніків „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (13-16 вересня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський). – Київ, 2008. – С. 245-246.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины