Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Яковенко Оксана Миколаївна. Роль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти в клітинах рослин : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Яковенко О.М. Роль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти в клітинах рослин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню участі фосфоінозитид-специфічної фосфоліпази С, одного з ключових ферментів фосфоінозитидного метаболізму клітин рослин, в реалізації сигналу абсцизової кислоти.

Досліджували in vivo зміни метаболізму продукту фосфоліпази С - інозитол 1,4,5 – трифосфату (ІФ3) за перших хвилин дії абсцизової кислоти. Також досліджено вміст поліфосфатидилінозитолів: фосфатидилінозитол 4,5 – біфосфату (ФІ(4,5)Ф2) – субстрату ФЛС та його попередника - фосфатидилінозитол 4-монофосфату (ФІ(4)Ф) у відповідь на дію АБК. Виявлено різке підвищення рівня ІФ3 на другій хвилині дії фітогормону, яке сягало максимуму на п’ятій хвилині інкубації проростків в розчині АБК і супроводжувалося зменшенням кількості ФІ(4)Ф і ФІ(4,5)Ф2. Зроблено висновки про активацію фосфоліпази С на ранніх етапах впливу АБК. Досліджено роль ФІ-ФЛС в трансдукції сигналу АБК в клітинах продихів за допомогою неоміцину, інгібітору ФІ-ФЛС. Екзогенне додавання неоміцину призводить до відкривання продихів, припиняє закривання продихів АБК та порушує здатність АБК пригнічувати відкривання продихів за дії світла. Попередня обробка неоміцином порушує чутливість продихів до сигналу АБК. Епідерміс, попередньо оброблений АБК, втрачав чутливість до дії неоміцину. Ці результати підтверджують висновок щодо участі ФІ-ФЛС у клітинних реакціях, що відповідають за АБК-індуковане закривання продихів та у подіях, пов’язаних з інгібуванням відкриття продихів АБК.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає у встановленні in vivo активації фосфатидилінозитол-специфічної фосфоліпази С абсцизовою кислотою.

  1. Встановлено участь фосфатидилінозитол-специфічної фосфоліпази С в реалізації дії абсцизової кислоти в клітинах рослин.

  2. Утворення інозитолтрифосфату de novo в клітинах за впливу АБК спостерігається вже на перших хвилинах дії фітогормону і є наслідком активації фосфатидилінозитол-специфічної фосфоліпази С.

  3. Встановлено, що під впливом абсцизової кислоти відбувається різке зменшення рівня фосфатидилінозитол 4,5 – біфосфату – субстрату фосфоліпази С в клітинах рослин.

  4. Показано, що подальше підвищення рівня фосфатидилінозитол 4,5 – біфосфату обумовлене фосфорилюванням фосфатидилінозитол 4-монофосфату фосфатидилинозитол – 4 - монофосфат-5-киназою, що підтверджується зменшенням рівня фосфатидилінозитол -4 монофосфату на п’ятій хвилині дії фітогормону.

  5. Показано, що абсцизова кислота викликає стабілізацію фосфоліпідного складу клітин рослин в умовах сольового стресу, зокрема підвищення вмісту фосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну та фосфатидилінозитолу, що свідчить про адаптацію рослин до впливу сольового стресу за дії абсцизової кислоти.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Вплив абсцизової кислоти на активність фосфоліпази С в клітинах листків кукурудзи / Яковенко О.М., Кретинін С.В, Кабачевська Є.М., Ляхнович Г.В, Кухар В.П., Волотовський І.Д., Кравець В.С. // Фізіологія і біохімія культурних рослин – 2008. – Т. 40, №3. – C. 231-237.

2. Роль фосфолипазы С в регуляции работы устьичного аппарата абсцизовой кислотой / Яковенко О.Н., Кретинин С.В., Кабачевская Е.М., Ляхнович Г.В., Волотовский Д.И., Кравец В.С. // Український ботанічний журнал – 2008. – Т. 65, № 4. –С. 604-613.

3. Яковенко О.М. Молекулярные основы реализации сигнального пути фосфатидилинозитол-специфической фосфолипазы С в клетках растений Яковенко О.М., Кретинін С.В., Кравець В.С. // Біополімери і клітина – 2008. – Т. 24, №6 – С. 441-452 .

4. Yakovenko O.M. The effects in vivo of abscisic acid on phospolipases C activity of maize leaves / Yakovenko O.M., Kretynin S. V., Kravets V.S. // ХV Congress federation or European societies of plant biology. Lyon, France, 17-21 July 2006 HOR01-032.

5. Яковенко О.Н. Влияние абсцизовой кислоты на стабилизацию фосфолипидного состава клеток листьев кукурузы при солевом стрессе / Яковенко О.Н., Кретинин С.В. // 9 Научная школа-конференция по органической химии, Москва, 11-15 дек., 2006. - М.: Информ-Знание, 2006. - С. 418

6. Влияние абсцизовой кислоты на активность фосфолипазы С в клетках листьев кукурузы in vivo / Кретинин С.В., Яковенко О.Н., Кабачевская Е.М., Ляхнович Г.В., Волотовский И.Д., Кравец В.С. // Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Международной конференции. Часть 1. – Сыктывкар, 2007. – С. 306-307.

7. Role of phospholipase C in ABA signal transduction / Yakovenko O.M., Kretynin S.V., Kabachevskaya E.M., Lyakhnovich G.V., Volotovski I.D., Kukhar V.P., Kravets V.S. // Abstr. of 2nd International Symposium Plant Growth Substances: Intracellular Hormonal Signaling and Applying in Agriculture, Kyiv, Ukraine. – 2007. – P. 84.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины