Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Василенко Ольга Володимирівна. Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Василенко О. В. Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ – 2009.

Дисертація присвячена вивченню вітчизняних сортів васильків справжніх та обґрунтуванню технологічних прийомів: встановлено оптимальні строки сівби насіння та висаджування розсади у відкритий ґрунт, спосіб вирощування розсади, оптимальну густоту рослин, схеми розміщення і відповідність їх механізованому догляду за рослинами. Простежено зміни біометричних показників і їхній вплив на підвищення продуктивності фотосинтезу, біохімічний склад урожаю та кількість ефірних олій.

Визначено, що найвищу врожайність васильків справжніх отримано за вирощування сортів Сяйво і Кримські фіолетові, що в середньому забезпечило істотний приріст до контролю 10,3 т/га і 5,6 т/га відповідно.

Доведено, що за сівби насіння васильків справжніх у третій декаді березня доцільно використовувати касети з розміром чарунок 6х6 см та висаджувати розсаду у відкритий ґрунт у другій декаді травня. Це дозволяє одержати додатково 8,3 т/га зеленої або 1,2 т/га сухої маси та рівень рентабельності виробництва 76 %, що підтверджено іншими розрахунками економічної ефективності та біоенергетичної оцінки.

В середньому за 2006–2008 рр. вищу врожайність отримали за застосування стрічкових схем. Встановлено, що густота рослин на одиниці площі 111 тис. шт. за схеми розміщення рослин (40+40+60)х20 см є оптимальною. Вперше обґрунтовано, що із збільшенням кількості рослин на одиниці площі урожайність васильків справжніх підвищується до певної межі, а за розміщення 143 тис. шт./га зростання врожайності припиняється.

Основні результати дослідження пройшли практичне випробування і рекомендовані до застосування у виробництво.

У дисертаційній роботі на основі результатів досліджень 2006–2008 рр. наведені теоретичні й практичні підсумки, спрямовані на вирішення наукового завдання обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України. На основі отриманих експериментальних даних та виробничої перевірки можна сформулювати наступні загальні висновки:

1. Інтенсивність наростання площі листків рослин васильків справжніх залежала від погодних умов, сорту та фази росту і розвитку рослин. Найбільшу площу листків формували рослини сорту Сяйво – 69 тис. м2/га у фазу бутонізації та 79 тис. м2/га перед першим збиранням зеленої маси. При збиранні врожаю рослини сорту Сяйво мали найвищу (154,7 г) середню масу та найвищу частку листків (65,3%) відповідно до структури рослини.

2. Найвищу врожайність отримано за вирощування васильків справжніх сортів Сяйво і Кримські фіолетові, які переважали контроль на 10,3 і 5,6 т/га відповідно. За біохімічним складом вирізнявся сорт Кримські фіолетові як такий, що має кращі показники за вмістом аскорбінової кислоти (12,7 мг/кг), більшу масову частку цукрів (суми) (8,3%) та найвищий рівень вмісту ефірних олій (0,2%).

3. В зоні Правобережного Лісостепу України економічно вигідно вирощувати сорти Сяйво та Кримські фіолетові, за яких рівень умовно чистого доходу зріс до 48,9 тис. грн./га та 38,1 тис. грн./га відповідно, а рівень рентабельності вирощування був найвищим – 162% у сорту Сяйво та 126% у сорту Кримські фіолетові. Найвищий коефіцієнт біоенергетичної ефективності (1,69) отримано за вирощування сорту Сяйво.

4. Застосування касетної технології вирощування розсади дозволило збільшити відсоток приживлюваності рослин до 93,2–99,5%. Використання касет з розміром чарунок 6х6 см для вирощування розсади та висаджування її в другій декаді травня дало змогу одержати додатково 8,3 т/га зеленої маси, що забезпечило найвищий умовно чистий дохід (35,4 тис. грн./га). Рівень рентабельності вирощування таких рослин складав 75,9%, а коефіцієнт біоенергетичної ефективності був найвищим і становив 1,64.

5. Найвищі показники вмісту сухої розчинної речовини, цукрів (суми), аскорбінової кислоти та ефірних олій були у товарної продукції рослин, вирощених касетним способом з розміром чарунок касет 6х6 см та з подальшим висаджуванням розсади у другій декаді травня.

6. За безрозсадного способу вирощування із збільшенням густоти рослин середня їх маса перед збиранням врожаю зменшувалася. Найбільшу масу рослини отримано за широкорядкової схеми розміщення 70х20 см – 91,4 г, а найменшу – у рослин, розміщених за схемою (20+50)х20 см. Оптимальною є стрічкова схема (40+40+60)х20 см з відповідною густотою рослин – 111 тис. шт./га, яка дозволяла додатково отримати 4,5 т/га зеленої маси, або 0,7 т/га сухої. Із збільшенням кількості рослин показники вмісту сухої розчинної речовини, цукрів, аскорбінової кислоти та ефірних олій знижувались через погіршення умов вирощування.

7. Найвищий умовно чистий дохід (22,8 тис. грн./га) забезпечувала стрічкова схема (40+40+60)х20 см, яка була найбільш рентабельною (75,9%) і мала найвище значення енергетичної ефективності виробництва товарної продукції (1,58).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Улянич О. І. Вирощування розсади – запорука одержання високих врожаїв салатних і пряних рослин / О. І. Улянич, В. В. Кецкало, О. В. Рогова (Василенко) // Вісн. Білоцерківського ДАУ. – Біла Церква, 2007. – Вип. 46. – С. 90–93 (польові дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистична обробка даних, оформлення).

2. Улянич О. І. Формування продуктивності васильків справжніх залежно від способу вирощування розсади та строку її висаджування у відкритий ґрунт / О. І. Улянич, О. В. Василенко // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ „Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування”. – Умань, 2008. – Вип. 68. – С. 649–657 (польові дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистична обробка даних, підготовка матеріалів до друку, оформлення).

3. Улянич О. І. Ріст, розвиток та формування продуктивності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) залежно від схем розміщення / О. І. Улянич, О. В. Василенко // Зб. наук. пр. Уманського ДАУ. – Умань, 2008. – Вип. 69. Ч. 1: Агрономія. – С. 166–171 (польові дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистична обробка даних, підготовка матеріалів до друку, оформлення).

4. Ульянич Е. И. Высококачественная рассада – гарантия получения раннего урожая / Е. И. Ульянич, В. В. Кецкало, О. В. Рогова (Василенко) // Настоящий хозяин. – Умань, 2007. – № 2. – С. 26–28 (проведення польових досліджень, узагальнення та аналіз результатів).

5. Рогова О. В. (Василенко) Оцінка продуктивності сортів васильків справжніх в умовах правобережного Лісостепу України / О. В. Рогова (Василенко) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2007. – С. 176–178.

6. Улянич О. І. Сортова технологія – важливий фактор підвищення урожайності васильків справжніх / О. І. Улянич, О. В. Рогова (Василенко) // Матеріали наукової конференції „Сучасні інтенсивні сорти та сортові технології у виробництво” (присвячено 120-річчю від дня народження І. М. Єрємєєва). – Умань, ДАУ. – 2007. – С. 32–34.

7. Василенко О. В. Вплив схем розміщення васильків справжніх на їх ріст, розвиток і врожайність / О. В. Василенко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2008. – С. 136–137.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины