Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бордюжа Надія Петрівна. Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному грунті Правобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бордюжа Н.П. Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ –2009.

Результати досліджень показали, що тривале застосування добрив у сівозміні та безпосереднє їх внесення під пшеницю озиму обумовлювало підвищення вмісту рухомих форм макроелементів у орному та підорному шарах лучно-чорноземного карбонатного ґрунту, а також сприяло оптимізації його фізичних параметрів (структурності та щільності складення).

Покращення поживного режиму ґрунту за внесення N75P120K120 на фоні післядії гною (насиченість сівозміни 12 т/га) сприяло оптимізації процесу загартування перед входженням рослин в зиму та успішній перезимівлі посівів за оптимального розвитку рослин після відновлення весняної вегетації.

Проведення позакореневого підживлення комплексними водорозчинними добривами нового покоління Folicare за схемою, що передбачає внесення добрива зі спеціально підібраним співвідношенням макроелементів у відповідні фази росту та розвитку рослин, підвищувало ефективність основного удобрення та сприяло оптимальному функціонуванню листків першого та другого ярусу, обумовлюючи зростання врожайності і покращення якості зерна.

Найбільшу ефективність позакореневого підживлення комплексними водорозчинними добривами Folicare встановлено у дозі 5 кг/га на початку кущення марки (10-5-40), за виходу в трубу(18-18-18) та на початку колосіння (22-5-22) за внесення N45P120K120 у основне удобрення та N30 по тало-мерзлому ґрунті.

Встановлено, що економічна ефективність застосування позакореневого підживлення одночасно з кореневим удобренням посівів пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті.

У дисертаційній роботі розроблено шляхи оптимізації живлення та удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу України через тривале застосування традиційних добрив та позакореневе підживлення водорозчинними комплексними добривами Folicare. Це дозволило зробити такі висновки:

 1. За внесення N75P120K120 на фоні гною (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) отримали урожайність на рівні 6,41 т/га для сорту Миронівська 61 за вмісту білка в зерні 13,4 % і “сирої” клейковини – 28,0 %, а для Національної – 7,40 т/га за 14,3 % й 28,9 % відповідно.

 2. Позакореневе підживлення посівів комплексними водорозчинними добривами Folicare у дозі 5 кг/га на початку кущення маркою (10-5-40), за виходу в трубу – (18-18-18) та на початку колосіння – (22-5-22) на фоні традиційних добрив у нормі N75P120K120 та гною (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) сприяло зростанню рівня урожайності до 8,66 т/га, вмісту білка – 16,0 %, “сирої” клейковини – 32,0 %. Це обумовлювало високі хлібопекарсько-технологічні властивості борошна та загальну оцінку хліба. Співвідношення між гліадинами і глютенінами розширилось до 1,80. Об’єм хліба склав 880 мл зі 100 г борошна, а загальна хлібопекарська оцінка – 6,00 бала.

 3. За норми N45Р120К120 + N30 на фоні гною (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) було досягнуто оптимального структурного стану (вміст агрономічно-цінних агрегатів становив 61,0–75,7 %) та щільності складення (1,25–1,33 г/см3 у шарі 0–10 см та 1,42–1,48 г/см3 в 10–20 см) лучно-чорноземного карбонатного ґрунту.

 4. Систематичне застосування добрив у нормі N75Р120К120 обумовило високий рівень вмісту макроелементів у лучно-чорноземному карбонатному ґрунті. Кількість мінерального азоту у орному шарі протягом вегетації складала 63,3–46,6 мг/кг ґрунту та 40,0–28,3 мг/кг в підорному. Вміст рухомого фосфору перебував на рівні 69,4–98,2 мг/кг та 63,8–65,8 мг/кг відповідно, а обмінного калію – 89–142 мг/кг й 103–117 мг/кг.

 5. Застосування N75Р120К120 забезпечило оптимальний розвиток рослин восени та максимальне накопичення цукрів рослиннами (18,0 % на суху речовину в листках та 27,8 % у вузлах кущення сорту Миронівська 61 та 18,9 % і 28,9 % – Національна), що забезпечило їх виживання на рівні 92,0 % для сорту Миронівська 61 і 98,2 % для Національної. Позакореневе підживлення посівів Folicare у дозі 5 кг/га за зазначеної норми традиційних добрив сприяло посиленню ростових процесів весною. Вміст сухої речовини протягом вегетації становив 116–1402 г на 100 сухих рослин. Зростання площі листкового апарату подовжувалось до молочної стиглості посівів (для першого ярусу – 17,8 тис. м2/га, а другого – 17,0 тис. м2/га), а накопичення сухої речовини – до настання фази п’яточки (32,4 г на 100 сухих листків першого ярусу і 25,0 г – другого).

 6. Позакореневе підживлення Folicare у дозі 5 кг/га за внесення N75Р120К120 на фоні післядії гною (насиченість сівозміни 12 т/га) обумовлювало максимальну величину ЧПФ, яка склала 10,0 г/м2 за добу для першого та 9,18 г/м2 – для другого ярусу у фазу цвітіння.

 7. Застосування Folicare (5 кг/га) позакоренево за внесення традиційних добрив у нормі N45Р120К120 з N30 на фоні гною (післядія в сівозміні з насиченістю 12 т/га) сприяло подовженню періоду накопичення азоту листками верхніх ярусів до цвітіння пшениці озимої і обумовлювало найбільший його рівень – 49,5 г на 100 сухих рослин для першого та 43,1 г для другого ярусу.

 8. Використання N75Р120К120 та Folicare (5 кг/га) позакоренево обумовило максимальний винос макроелементів пшеницею озимою, відповідно азоту – 296 кг/га, фосфору – 110 кг/га і калію – 210 кг/га.

 9. За тривалого застосування мінеральних добрив у нормі N75Р120К120 та позакореневого підживлення Folicare у дозі 5 кг/га одержали умовно чистий дохід 7301 грн, а рівень рентабельності – 166 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Макаренко М.В. Вплив органічних та мінеральних добрив на зимостійкість та врожай зерна пшениці озимої сорту Миронівська 61 на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 116. – С. 189–195 (опрацювання літературних джерел, написання статті та підготовка до друку).

 2. Макаренко М.В. Вплив добрив на врожайність та структуру врожаю пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті Правобережного Лісостепу України / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа // Бюлетень зернового господарства. – 2008. – № 33-34. – С. 20–23 (опрацювання літературних джерел, виконання експериментальної частини за 2006 р та обробка одержаних результатів, написання статті та підготовка до друку).

 3. Макаренко М.В. Вплив добрив на врожай та якість зерна пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування: Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. Спецвипуск. – 2008. – C. 742–746 (опрацювання літературних джерел, виконання експериментальної частини за 2006 р та обробка одержаних результатів, написання статті та підготовка до друку).

 1. Макаренко М.В. Вплив добрив на якість зерна та хлібопекарсько-технологічні показники борошна пшениці озимої, вирощеної на лучно-чорноземному ґрунті / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 126. – С. 142–148 (опрацювання літературних джерел, виконання експериментальної частини за 2006 р та обробка одержаних результатів, написання статті та підготовка до друку).

 2. Макаренко М.В. Прогноз врожайності зерна пшениці озимої за накопиченням сухої речовини / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа // Аграрна освіта і наука. – 2008. – Т 9, № 5. – С. 82–86 (опрацювання літературних джерел, виконання експериментальної частини за 2006 р та обробка одержаних результатів, написання статті та підготовка до друку).

 3. Макаренко М.В. Вплив добрив на зимостійкість та врожайність пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа // Інноваційний розвиток систем землеробства та агротехнологій в Україні: матеріали наук.-практ. конф., 10-12 грудня, 2007. – Чабани: ЕКМО,2007. – С. 19–20.

 4. Бордюжа Н.П. Вплив норм добрив позакореневого внесення на врожай та якість зерна пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті / Н.П. Бордюжа // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 21 – 22 лютого, 2008., Умань. Ч. 1. – Умань: УДАУ, 2008. – С. 102–104.

 5. Макаренко М.В. Урожайность пшеницы озимой в зависимости от органического и минерального удобрения на лучно-черноземной карбонатной почве северной части Лесостепи Украины: агрохимия и экология: история и современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., 15-18 апреля 2008 г. / М.В. Макаренко, Н.П. Бордюжа / Нижегородская гос. с/х. акад. – Н. Новгород. Т 1: Изд-во ВВАГС, 2008. – С. 170–172.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины