Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Латишева Олександра Володимирівна. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Латишева О. В. Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2009.

У дисертації вперше із залученням широкого кола джерел здійснено комплексне дослідження християнської Церкви та релігійного життя у візантійському Херсоні VI – X ст. Зроблено історіографічний огляд основних проблем вивчення цього періоду історії Херсона. Встановлено структуру християнської Церкви і місце, яке займала Херсонська кафедра на протязі VI – X ст. Визначається соціальний склад і чисельність херсонського духівництва в раннє середньовіччя. Значна увага приділяється опису і класифікації культових архітектурних пам’яток і розгляду особливостей реконструкції основних типів сакральної архітектури. Враховуючи літургійні особливості храмів і дані письмових і археологічних джерел Херсона, розглядається ранньовізантійське богослужіння в храмі і просто неба. У роботі окремо досліджено культи святих мощів, вторинних реліквій і святих мучеників в Херсоні, а також на прикладі херсонських матеріалів виділено відмінності меморіального та мартиріального культів.

Значну увагу приділено особливостям і специфіці релігійних обрядів Херсона на прикладі таїнств хрещення, миропомазання, постригу, водосвяття, єлеосвячення і чину поховання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях:

 1. Гринченко А. В. О строительстве храма св.Владимира в Херсонесе и месте крещения киевского князя / А. В. Гринченко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. - Вип. 8. - С. 141 - 146.

 2. Латышева А. В. О перенесении мощей как элементе литургической жизни византийского Херсона / А. В. Латышева // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2006. - № 728: Історія. - Вип. 38. - С. 105 - 114.

 3. Латишева О. В. Мартирії візантійського Херсона (VI - X ст.) / О. В. Латишева // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди - Харків: Майдан, 2008. - Вип. 29-30. - С. 117 - 119.

 4. Латышева А. В. Мемориальный и мартириальный культ в византийском Херсоне /А. В. Латышева // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2008. - № 816: Історія. - Вип. 40. - С. 30 - 37.

Статті у наукових збірниках:

 1. Латышева А. В. Феномен паломничества на примере византийских памятников Херсона / А. В. Латышева // Европа: Международный альманах. Вып. V / Ред. колл.: С. В. Кондратьев (отв.ред.) и др. - Тюмень: Мандр и Ка, 2005. - С. 15 - 25.

 2. Латышева А. В. К вопросу о положении херсонской епархии в Византийской империи / А. В. Латышева // Иресиона. Античный мир и его наследие. - Белгород, 2006. - С. 74 - 83.

 3. Латышева А. В. К типологии культовых зданий византийского Херсона (VI - X вв.) / А. В. Латышева // Сіверщина в контексті історії України. - Суми, 2007. - С. 40-44.

Матеріали конференцій та тези доповідей:

 1. Гринченко А. В. Херсонесские стациональные шествия как особенность византийского богослужения / А. В. Гринченко // Проблемы истории и археологии Украины. Материалы V Международной научной конференции (Харьков, 4-6 ноября 2004 г.). - Харьков: НМЦ “МД”, 2004. - С.75 - 76.

 2. Латышева А. В. Культ воды в сакральной жизни византийского Херсона (VI-IX вв.) / А. В. Латышева // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Периоды дестабилизации и катастроф. VI Боспорские чтения. - Керчь, 2005. - С. 167-171.

 3. Латышева А. В. О стациональных шествиях в византийском Херсоне / А. В. Латышева // Наука і освіта 2005. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Т. 19. Загальна історія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 26 - 29.

 4. Латышева А. В. Освящение воды в византийском Херсоне (VI-IX вв.) / А. В. Латышева // Проблеми дослідження пам’яток Східної України. - Луганськ, 2005. - С. 144-146.

 5. Латышева А. В. Паломничество в топографии византийского Херсона / А. В. Латышева // Культ святых мест в древних и современных религиях. VII Международная Крымская конференция по религиоведению 16-20 мая 2005 г. Тезисы докладов и сообщений. - Севастополь, 2005. - С. 29 - 30.

 6. Латышева А. В. К реконструкции обряда крещения в раннесредневековом Херсоне / А. В. Латышева // Проблемы теологии: Вып. 3: Материалы третьей международной богословской научно-практической конференции. - Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. - Ч. 1. - С.159 - 172.

 7. Латышева А. В. О назначении монетных закладов в византийских храмах Херсона / А. В. Латышева // Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни. Тезисы докладов и сообщений VIII Международной Крымской конференции по религиоведению (Севастополь 15-20.05.2006). - Севастополь, 2006. - С. 35.

 8. Латышева А. В. Традиция перенесения мощей в культе святых византийского Херсона / А. В. Латышева // Иосафовские чтения. Материалы III Международной научно-практической конференции. - Белгород, 2006. - С. 206 - 212.

 9. Латышева А.В. К вопросу об архитектурно-литургической реконструкции базилики №7 в Херсонесе / А. В. Латышева // Небесные патроны и земные служители культа. Тезисы докладов и сообщений IХ Международной Крымской конференции по религиоведению (Севастополь 16-19.05.2007). - Севастополь, 2007. - С. 34.

 10. Латышева А. В. Об истории изучения Церкви византийского Херсона в XIX в. / А. В. Латышева // Мир Византии: материалы международного научного семинара. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. - С. 176 - 182.

 11. Латышева А. В. Особенности архитектурно-литургической реконструкции базилик византийского Херсона / А. В. Латышева // Кондаковские чтения II. Проблемы культурно-исторических эпох. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. - С. 259 - 265.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины