Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Потапенко Ірина Леонідівна. Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Потапенко І. Л. Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню сучасного стану, умов і результатів формування культивованої дендрофлори східного району Південного берега Криму. Вперше визначений видовий склад дендрофлори, проведений її систематичний і ботаніко-географічний аналіз. Представлені результати вивчення складу життєвих форм, частоти трапляння, вікової структури, формового різноманіття культивованих деревних рослин. Досліджені біологічні, екологічні та декоративні особливості деревних рослин. Проведений аналіз перспективності інтродуцентів. Запропоновано основний і додатковий асортимент дерев, кущів і ліан, визначені перспективи його використання в озелененні різних грунтово-кліматичних частин східного
району ПБК.

Вивчення процесів формування культивованої дендрофлори східного району ПБК дало змогу визначити основні напрямки її структурної оптимізації, збагачення, охорони і використання.

У роботі відображено результати дослідження стану і видового складу культивованої дендрофлори східного району ПБК. Проведено узагальнення досвіду багаторічної інтродукції деревних рослин. Запропоновано принципи оптимального використання культивованої дендрофлори та визначено перспективи її збереження та збагачення.

 1. Культивована дендрофлора досліджуваного району нараховує 280 видів, 17 гібридів, 5 різновидів, які належать до 137 родів 65 родин відділів Pinophyta і Magnoliophyta. Найбільшою кількістю видів представлені родини Rosaceae Juss. (67), Oleaceae Hoffsgg. & Link (20), Cupressaceae F. Neger. (18); найбільшим видовим різноманіттям відрізняються роди: Crataegus L. (14), Lonicera L. (11), Cotoneaster Medik. (9), Cupressus L. (8), Fraxinus L. (8).

 2. У складі культивованої дендрофлори переважають інтродуковані деревні рослини – 227 видів і різновидів (79,6 %). Найбільше число видів (63,2 %) походить із Середземноморської (28,1 %), Ірано-Туранської (14,0 %), Східноазійської (13,0 %) і Атлантично-Північноамериканської (8,1 %) флористичних областей. Встановлено, що для східного району ПБК перспективними є ксерофітні представники Середземноморської області та види посушливих областей Північної Америки, а також рослини, що мають Ірано-Туранське походження, та види, широко розповсюджені на території декількох флористичних областей.

 3. Аналіз частоти трапляння показав, що близько третини (31,4 %) видів деревних рослин мають одиничні місця зростання; зустрічаються зрідка – 22,8 % і часто – 22,2 % видів. Види деревних рослин, які представлені масово, складають 5,0 % від загального числа видів, що використовуються в озелененні; 18,6 % видів представлені поодинокими рослинами (кількома рослинами лише в одному місці зростання).

 4. Встановлено, що серед життєвих форм переважають дерева (42,5 %), кущі складать 29,2 % видів і форм; ліани представлені невеликим числом видів (3,9 %). Листопадні дерева (32,8 %) та кущі (20,6 %) складають більше половини (53,4 %) від загальної кількості біоморф; хвойні дерева – 18,6 %. Серед вічнозелених листяних рослин переважають кущі (9,2 %).

 5. Встановлено, що 70–80 % деревних рослин, які використовуються в озелененні, мають вік 30–50 років. Близько 10 % складають молоді рослини (до 20 років), які, в основному, зростають у зелених насадженнях сучасних рекреаційних комплексів. Дерева, віком понад 50 років, складають приблизно 10 % від загального числа деревних рослин.

 6. За ступенем перспективності для озеленення виділено 3 групи інтродукованих видів деревних рослин для західної та східної частин досліджуваного району. В західній частині оцінено 123 види: повністю перспективні – 87,0 % видів; досить перспективні – 13,0 % видів; малоперспективні – відсутні; в східній – 121 вид: повністю перспективні – 79,3 %; досить перспективні – 15,7 %; малоперспективні – 5,0 %.

 7. За декоративністю виділено групи: красивоквітучі – 48,6 % видів, гібридів і форм; з декоративними плодами – 33,3 %, з декоративним листками (враховуючи осіннє забарвлення) – 52,8 %, а також відзначено дерева з оригінальною формою крони, забарвленням стовбура і гілок.

 8. Найбільшим формовим різноманіттям відрізняються види родів Cupressus L. (13), Cedrus Trew (6), Picea A. Dietr. (5), Euonymus L. (4). Встановлено наявність 58 форм у 29 видів деревних рослин, що використовуються в озелененні. Кількість залучених форм не відповідає сучасним вимогам до зеленого будівництва у районі дослідження.

 9. Аборигенна дендрофлора є джерелом високодекоративних і екологічно стійких дерев і кущів, які можна успішно використовувати в озелененні. Виділено красивоквітучі (39 видів і гібридів), з декоративними плодами (36 видів і гібридів) та з декоративними листками, у тому числі осіннім забарвленням (48 видів). Аборигенна рослинність може бути основою садово-паркового пейзажу. Найдоцільнішими є інтродуковані рослини, екологічно і фізіономічно близькі до природної флори. Збереження і розмноження рослин природної флори у садах і парках стане доповненням до заходів по їх охороні у природних місцях зростання.

 10. Рекомендовано включити 7 паркових комплексів, на території яких зростають рідкісні та цінні для регіону екзотичні дерева і кущі, а також представники флори Криму, які охороняються, у природно-заповідний фонд України з метою збереження і покращення стану особливо значимих садово-паркових ландшафтів східного району ПБК.

 11. При запровадженні нових видів і форм рослин слід дотримуватися поділу території району дослідження на західну і східну частини з метою раціонального використання декоративних дерев і кущів у практиці озеленення. Для західного і східного дендрологічних районів рекомендовано 290 видів і форм.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Потапенко И. Л. Декоративные деревья и кустарники аборигенной флоры Крыма в озеленении курортов Коктебель и Курортное / И. Л. Потапенко, Л. Н. Каменских // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана : тематич. сб. науч. трудов / под ред. В. Г. Мишнева, А. Н. Олиферова. – Симферополь : Таврия, 2003. – Вып. 13. – С. 82–89.

 2. Галушко Р. В. Аборигенные и интродуцированные древесные растения в озеленении Юго-восточного Крыма / Р. В. Галушко, И. Л. Потапенко // Декоративные растения и их рациональное использование : сб. науч. трудов / под ред. Г. С. Захаренко. – Симферополь : ОАО «Симферопольская городская типография», 2004. – Т. 124. – C. 14–23.

 3. Будашкин Ю. И. Организация мониторинга состояния популяций платановой моли – Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera, Gracillariidae) в Юго-Восточном Крыму / Ю. И. Будашкин, И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана : тематич. сб. науч. трудов / под ред. В. Г. Мишнева, А. Н. Олиферова. – Симферополь : Таврия, 2004. – Вып. 14. – С. 19–28.

 4. Потапенко И. Л. Итоги изучения дендрофлоры парка «Семидворье» / И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана : тематич. сб. науч. трудов / гл. ред. В. Г. Мишнев. – Симферополь : ТНУ, 2006. – Вып. 16. – С. 111–121.

 5. Потапенко И. Л. Итоги перезимовки древесных растений в юго-восточном Крыму в условиях экстремально холодной зимы 2005–2006 гг. / И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова, Л. Н. Каменских // Природничий альманах [Серія біологічні науки : зб. наук. праць]. – Херсон : ПП Вишемирський, 2006. – Вип. 8. – С. 192–201.

 6. Потапенко И. Л. Древесные растения в озеленении населенных пунктов восточного района Южного берега Крыма / И. Л. Потапенко, С. И. Кузнецов // Інтродукція рослин. – 2009. – № 1. – С. 63–67.

 7. Будашкин Ю. И. Парки восточной части Южного берега Крыма как перспективные территории для расширения природно-заповедного фонда Украины / Ю. И. Будашкин, И. Л. Потапенко // Состояние природных комплексов Крымского природного заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана [посвящ. 80-летию Крымского природного заповедника] : материалы науч.-практ. конф. (Алушта, 2003 г.). – Алушта : ООО «СП ЧИП», 2003. – С. 16–19.

 1. Потапенко И. Л. Современное состояние дендрофлоры парка Карадагской биостанции / И. Л. Потапенко // Роль ботанічних садів та дендропарків в науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин : матеріали міжнар. наук. конф. [присвяч. 45-річчю Запорізького міського дитяч. ботан. саду] (Запоріжжя, 9–12 вер., 2003 р.). – Запоріжжя, 2003. – С. 73–76.

 2. Потапенко И. Л. Аборигенные и интродуцированные древесные растения в озеленении восточного района Южного берега Крыма / И. Л. Потапенко, Р. В. Галушко // Й. К. Пачоський та сучасна ботаніка [відповід. ред. М. Ф. Бойко]. – Херсон : Айлант, 2004. – С. 350–357.

 3. Потапенко И. Л. История и современное состояние парка Карадагской биостанции / И. Л. Потапенко, Ж. К. Владимирова, Е. И. Владимиров // Карадаг. История, геология, ботаника, зоология : сб. науч. труд. [посвящ. 90-летию Карадагской Научной станции им. Т. И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. Книга 1-я / науч. ред. А. Л. Морозова, В. Ф. Гнюбкин]. – Симферополь : СОНАТ, 2004. – С. 53–66.

 4. Каменских Л. Н. Итоги инвентаризации дендропарка Карадагской биостанции / Л. Н. Каменских, И. Л. Потапенко. – Там же. – С. 264–276.

 5. Потапенко И. Л. Хвойные в зеленых насаждениях восточной части Южного берега Крыма / И. Л. Потапенко // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва : матеріали міжнар. наук. конф. молодих дослідників (Тростянець, 20–23 тр., 2004 р.). – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – С. 109–111.

 6. Владимирова Ж. К. Итоги инвентаризации дендропарка Карадагской биостанции / Ж. К. Владимирова, И. Л. Потапенко, Л. Н. Каменских // Летопись природы [Том. XIX. 2002 год / науч. ред. А. Л. Морозова, В. Ф. Гнюбкин]. – Симферополь : СОНАТ, 2004. – С. 156–210.

 7. Потапенко И. Л. Вечнозеленые лиственные древесные растения в озеленении восточной части Южного берега Крыма / И. Л. Потапенко, Р. В. Галушко // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогено-зміненого середовища : матер. міжнар. наук. конф. (Кривий Ріг, 16–19 трав. 2005 р.). – Дніпропетровськ : Проспект, 2005. – C. 52–54.

 8. Потапенко И. Л. Перспективы использования аборигенных видов крымской флоры в декоративном озеленении / И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова, Л. Н. Каменских // Відновлення порушених екосистем : матер. другої міжнар. наук. конф. (Донецьк, 6–8 вер., 2005 р.). – Донецьк : ТОВ «Лебідь», 2005. – С. 286–288.

 9. Потапенко И. Л. Рекомендации по использованию декоративных древесных пород в парках юго-восточного Крыма (по результатам перезимовки в 2005–2006 г.) / И. Л. Потапенко, Л. Н. Каменских, В. Ю. Летухова // Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках : матер. міжнар. наук. конф. (Донецьк, 5–7 вер., 2006 р.). – Донецьк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 258–263.

 10. Летухова В. Ю. Исследование декоративных свойств крымских аборигенных видов боярышников с целью их использования в садово-парковых ландшафтах Юго-Восточного Крыма / В. Ю. Летухова, И. Л. Потапенко, Л. Н. Каменских // Фальцфейнівські читання : зб. наук. праць [відповід. ред. С. В. Шмалєй]. – Херсон : ПП Вишемирський, 2007. – С. 200–206.

 11. Потапенко И. Л. Создание участка аборигенной флоры Крыма в парке Карадагского заповедника / И. Л. Потапенко, Л. Н. Каменских, В. Ю. Летухова, М. Е. Кузнецов // Заповедники Крыма – 2007 : матер. IV междунар. науч.-практич. конф. (Симферополь, 2 нояб., 2007 г.) / [Ч. 1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы]. – Симферополь : СПД Барановский А. Э., 2007. – С. 126–132.

 12. Потапенко И. Л. Использование декоративных форм древесных растений в озеленении восточного района Южного берега Крыма / И. Л. Потапенко // Рослини в оптимізації довкілля : матер. міжнар. наук. конф. (12–15 трав. 2008 р.) – Запорожский медицинский журнал. – Запорожье : ЗГМУ, 2008. – Т. 2. – № 2, 2008. – С. 114–115.

 13. Потапенко И. Л. Итоги перезимовки древесных растений в парке Карадагского заповедника в 2005–2006 гг. / И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова, Л. Н. Каменских // Летопись природы : [2006 год. Т. 23 ; под ред. А. Л. Морозовой]. – Симферополь : Н. Оріанда, 2008. – С. 189–207.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины