Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шепілова Тамара Петрівна. Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області : Дис... канд. наук: 06.01.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шепілова Т.П. Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. Інститут зернового господарства УААН, Дніпропетровськ, 2009.

У дисертаційній роботі представлені результати досліджень щодо оптимізації основних параметрів агротехнічних прийомів вирощування нового сорту сої.

Досліджено особливості росту і розвитку, формування маси рослин, площі листкової поверхні, продуктивності та якості насіння залежно від строків, способів сівби, густоти рослин і обробки насіння бактеріальними препаратами.

Встановлено позитивну реакцію сої на звуження міжрядь від 70 до 15 см та обробку насіння подвійною дозою бактеріальних препаратів. Виявлено оптимальну норму висіву – 400 тис./га та строк сівби – при температурі ґрунту 8–10 С.

На основі проведених в 2004–2007 рр. досліджень в дисертації наведено теоретичне узагальнення і обґрунтування технологічних прийомів щодо підвищення урожайності та якості насіння сої сорту Ювілейна в зоні північного Степу на основі оптимізації норми висіву, способу, строку сівби, застосування бактеріальних препаратів.

1. Визначено, що за сівби з шириною міжрядь 15 см польова схожість насіння і виживання рослин були найкращими, що обумовлено, головним чином, формою площі живлення, яка при 15 см була максимально наближена до оптимальної. Загущення посіву призводило до зменшення схожості насіння і виживання рослин.

2. Через рівномірний розподіл рослин і оптимальну форму площі живлення, формування рослинного покриву і змикання рослин у міжряддях відбувалось раніше за ширини міжрядь 15 см. Розширення їх до 70 см призводило до подовження періоду сходи – змикання рослин на 28 діб, і, як наслідок, збільшувало рівень забур’яненості.

3. При підвищенні норми висіву насіння від 300 до 700 тис./га зменшувалась маса і площа листкової поверхні однієї рослини, кількість бульбочок, а площа листків на 1 га – збільшувалась. За рядкової сівби з міжряддями 15 см чиста продуктивність фотосинтезу була найбільша – 3,86 г/м2добу.

4. Із збільшенням норми висіву суттєво зменшувалась маса насіння з рослини, кількість гілок і насінин, а висота кріплення нижнього боба – зростала.

5. Розширення міжрядь від 15 до 70 см обумовило збільшення коефіцієнту водоспоживання на 31–36 %.

6. На фоні ґрунтових (Харнес, 1,5 л/га + Гезагард, 2,0 л/га) та страхових гербіцидів (Базагран, 2,5 л/га + Фюзілад Форте, 0,8 л/га) найбільшу врожайність сої сорту Ювілейна забезпечила звичайна рядкова сівба з міжряддями 15 см і нормою висіву насіння 400 тис./га – 2,28 т/га. Розширення міжрядь від 15 до 70 см призводило до зменшення урожайності на 24 %.

7. Збільшення норми висіву від 400 до 700 тис./га сприяло росту білковості насіння сої в середньому на 1,8 %. За ширини міжрядь 15 і 70 см та підвищення норми висіву від 300 до 700 тис./га спостерігалось зменшення вмісту олії в насінні на 0,6 %.

8. Обробка насіння бактеріальними препаратами суттєво впливала на масу рослин сої. Особливо позитивно діяла подвійна доза ризобофіту і ризоторфіну за першого строку сівби. Утворення найбільшої кількості бульбочок забезпечила обробка насіння сої 2,0 га-порц. ризобофіту за сівби при температурі ґрунту 8–12 С, а за температури ґрунту 13–14 С – мікрогуміну. Найбільша висота рослин була при першому строкові сівби (15.04), а при другому і третьому вона знизилась на 3,7 і 4,4 %.

9. Найвищу врожайність сорт Ювілейна забезпечив за сівби при температурі ґрунту 8–10 С (15 квітня) і обробки насіння 2,0 гектаропорціями ризобофіту – 2,78 т/га. За сівби при температурі 10–12 С (30 квітня) ефективною виявилася обробка насіння сої 2,0 га-порц. ризоторфіну (2,59 т/га). Перенесення сівби на пізній строк, при температурі 13–14 С (15 травня), призводило до зменшення урожайності в середньому на 12 %.

10. Найкращі економічні показники забезпечила рядкова сівба з міжряддями 15 см і нормою висіву 400 тис./га, де прибуток і рівень рентабельності були найбільшими й становили 1951 грн./га і 62 %, а собівартість 1 т насіння найменша – 1358 грн.

11. Серед строків сівби найбільш економічно доцільним виявився перший, при температурі 8–10 С і обробці насіння 2,0 га-порц. ризобофіту. Умовно чистий прибуток становив 2835 грн./га, рівень рентабельності – 84,6 %, а собівартість 1 т насіння – 1192 грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Пернак Ю. Л. Урожайність сої сорту Ювілейна залежно від календарних строків сівби та різних доз бактеріальних добрив в умовах північного Степу України / Ю. Л. Пернак, Т. П. Шепілова // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – 2006. – № 63. – С. 76–81 (Особистий внесок здобувача – проведення досліджень, аналіз та узагальнення даних).

2. Ткаліч І. Д. Вплив способів сівби і норм висіву на ріст, розвиток і урожайність сої / І. Д. Ткаліч, Т. П. Шепілова // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2007. – № 30. – С. 60–63 (Особистий внесок здобувача – проведення обліків і спостережень, аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).

3. Ткаліч І. Д. Урожайність та економічні показники сої залежно від ширини міжрядь і норм висіву в умовах Кіровоградської області / І. Д. Ткаліч, Т. П. Шепілова // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2008. – № 33–34. – С. 229–232 (Особистий внесок здобувача – проведення обліків і спостережень, аналіз та узагальнення експериментальних даних, написання статті).

4. Шепілова Т. П. Урожайність сої залежно від застосування різних доз бактеріальних добрив в умовах північного Степу України / Т. П. Шепілова // Сучасні екологічні проблеми Центральної України : матеріали І Регіональної наук.-практ. конф., 20 квітня 2006 р. : тези допов. – Кіровоград, 2006. – С. 103–106.

5. Шепілова Т. П. Урожайність сої сорту Ювілейна залежно від ширини міжрядь і норм висіву в умовах північного Степу України / Т. П. Шепілова // Вісник Степу – КІАПВ УААН. – 2007. – Вип. 4. – С. 10–12.

6. Шепілова Т. П. Польова схожість насіння і площа живлення рослин сої залежно від способів сівби та норм висіву / Т. П. Шепілова // Вісник Степу – КІАПВ УААН. – 2008. – Вип. 5. – С. 21–24.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины