Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кудрявцева Алла Григоріївна. Функціонування Na+,K+- та Ca2+-АТФаз колоректальної карциноми за пухлинної прогресії : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кудрявцева А. Г. Функціонування Na+,K+- та Ca2+-АТФаз колоректальної карциноми за пухлинної прогресії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню функціонування іон-транспортуючих АТФ-аз (Na+,K+- та Са2+-АТФ-ази) клітин аденокарциноми товстої кишки за пухлинної прогресії.

Виявлено структурну модифікацію мембран карциноми, яка полягає в зміні фізичних властивостей поверхневих ділянок, конформаційних перебудовах білкових молекул, що призводять до зростання їх поверхневого експонування та порушення білок-ліпідних взаємодій. Встановлено зменшення вмісту холестеролу та зміни у вмісті окремих фосфоліпідних фракцій мембран пухлинних клітин, що може обумовлювати виявлене зменшення мікров’язкості їх ліпідного бішару. Виявлено зниження Na+,K+-ATФ-азної активності в аденокарциномі товстої кишки людини у порівнянні з умовно нормальною тканиною за різних клінічних стадій. Встановлено, що у пухлинних клітинах Na+,K+-ATФ-аза зберігає нативні рецепторні властивості. Показано, що зниження Na+,K+-ATФ-азної активності залежить від ступеня диференціювання аденокарциноми. Встановлено, що зміни Mg2+-ATФ-азної активності не мають закономірного характеру і відбуваються незалежно від ділянки товстої кишки, клінічної стадії раку та ступеня диференціювання пухлини. Виявлено зниження загальної Са2+-АТФ-азної активності мембранних препаратів аденокарциноми та Са2+-АТФ-ази ендоплазматичного ретикулума за пухлинного росту. Показано зміни білкової експресії ізоформ іон-транспортуючих АТФ-аз в аденокарциномі товстої кишки людини. Результати досліджень вказують на можливість залучення Na+,K+- та Са2+-АТФ-ази до регуляції внутрішньоклітинних концентрацій іонів в умовах злоякісного росту.

1. У дисертаційній роботі представлено результати досліджень щодо структурного стану мембран та функціонування іон-транспортуючих АТФ-аз (Na+,K+- та Са2+-АТФ-ази) в тканині аденокарциноми товстої кишки за пухлинної прогресії.

2. Встановлено, що за колоректального раку відбувається структурна модифікація мембран карциноми, яка полягає в конформаційних перебудовах білкових молекул, що призводять до зростання експонованості триптофанових залишків у гідрофільну область, та незначному зниженні мікров’язкості ліпідного бішару мембран карциноми із ростом пухлин.

3. Показано зменшення рівня холестеролу (у середньому на 25%) в мембранних препаратах пухлин, у порівнянні з умовно нормальною тканиною. Крім того, поряд із незначними змінами вмісту загального ліпідного та фосфоліпідного пулу виявлено перерозподіл вмісту фосфоліпідів (зниження вмісту фосфатидилхоліну та фосфатидилетаноламіну поряд із зростанням вмісту сфінгомієліну, фосфатидилсерину, фосфатидилінозитолу та лізоформ фосфоліпідів) за пухлинного росту.

4. Виявлено зниження Na+,K+-ATФ-азної активності мембранних препаратів аденокарциноми товстої кишки порівняно з умовно нормальною тканиною за всіх клінічних стадій. Показано, що у клітинах пухлин Na+,K+-ATФ-аза зберігає нативні рецепторні властивості – чутливість до інгібування уабаіном не змінюється.

5. Встановлено відмінності Na+,K+-ATФ-азної активності в залежності від ступеня диференціювання аденокарциноми: у високодиференційованих аденокарциномах зниження Na+,K+-ATФ-азної активності відносно умовно нормальної тканини складає 24%, а в низькодиференційованих – 50%.

6. Виявлено зниження загальної Са2+-АТФ-азної активності мембранних препаратів аденокарциноми та тапсигаргін-інгібованої її компоненти (Са2+-АТФ-ази ендоплазматичного ретикулума) за всіх клінічних стадій.

7. Продемонстровано зміни ізоферментного ансамблю досліджуваних АТФ-аз колоректальної аденокарциноми за пухлинної прогресії, а саме: зниження вмісту білка -субодиниці та 1-ізоформи Na+,K+-ATФ-ази, а також зростання вмісту білка SERCA3.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Кудрявцева А. Г. Изоферменты Na+,K+-АТР-азы и Ca2+-АТР-азы в злокачественных новообразованиях. (Огляд) / А. А. Капля, С. В. Хижняк,

А. Г. Кудрявцева, Н. Папагеоргакопулу, Д. С. Осинский // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 1. – С. 29-42. (Здобувачем підібрано наукову літературу, опрацьовано та проведено підготовку матеріалів до друку.)

2. Кудрявцева А. Г. Активность Na+,K+-АТР-азы в колоректальной карциноме человека / А. А. Капля, С. В. Хижняк, А. Г. Кудрявцева, В. Ф. Горчев,
Д. С. Осинский // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 2. – С. 142-148. (Здобувачем отримано мембранні препарати, підібрано умови для визначеня АТФ-азної активності, проведено статистичну обробку результатів).

3. Кудрявцева А. Г. Особенности Na+,K+-АТР-азной активности в аденокарциноме толстой кишки человека / А. А. Капля, А. Г. Кудрявцева,
С. В. Хижняк, Д. С. Осинский, Е. Н. Демин // Укр. біохім. журн. – 2007. – Т. 79,
№ 4. – С. 90-96. (Здобувачем отримано мембранні препарати, визначено в них Na+,K+- та Mg2+-АТФ-азну активність, проведено статистичну обробку результатів).

4. Кудрявцева А. Г. Дослідження Ca2+-АТР-ази у тканинах колоректальної карциноми людини / С. В. Хижняк, А. Г. Кудрявцева, А. А. Капля, Д. С. Осинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”. – 2006. – Вип. 47-48. – С. 70-72. (Здобувачем отримано мембранні препарати, визначено в них Са2+-АТФ-азну активність, проведено імуноблот-аналіз та статистичну обробку результатів).

5. Kudryavceva A. Na+,K+-ATP-ase activity alterations in human colorectal adenocarcinoma / O. Kaplya, A. Kudryavceva, S. Khyzhnyak, D. Osynski,
V. Gorchev // Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska. – 2006. – Vol. XIX, № 2 (31). –
P. 199-201. (Здобувачем отримано мембранні препарати, проведено флуоресцентні дослідження структурного стану мембран, проведено статистичну обробку результатів).

6. Kudryavceva A. Ca2+-АТР-ase isozymes in cancerous tissues / S. Hizhnyak,
V. Voitsitsky, A. Kudryavceva, N. Papageorgakopoulou, D Osinsky // 6-th the international interdisciplinary scientific-practical conference “Modern problems of science and education”, april 30-may 9 2005 : abstracts conf. – Kharkiv, 2005. – P. 78.

7. Кудрявцева А. Г. Дослідження активності Na+,K+-АТР-ази в аденокарциномі товстої кишки людини / А. Г. Кудрявцева, В. В. Войтенко // Молодь та поступ біології : ІІ Міжнародна наукова конф. студентів та аспірантів,
21-24 бер. 2006 р. : збірник тез. – Л., 2006. – С. 57-58.

8. Кудрявцева А. Г. Активність іон-транспортуючих АТР-аз в аденокарциномі товстої кишки та шлунку людини / А. Г. Кудрявцева // Біологічні дослідження молодих вчених в Україні: VI Всеукраїнська наукова конф. студентів та аспірантів, 21-22 вер. 2006 р. : матер. конф. – К., 2006. – С. 42-43.

9. Кудрявцева А. Г. Активність Na+,K+-АТР-ази в аденокарциномі товстої кишки людини / А. Г. Кудрявцева, О. А. Капля, С. В. Хижняк, Д. С. Осинський,
В. Ф. Горчев // IX Український біохімічний з’їзд, 24-27 жовт. 2006 р. :
матер. конф. – Х., 2006. – Т. 2. – С. 73-74.

10. Кудрявцева А. Г. Структурные свойства мембран и активность ион-переносящих АТФ-аз в аденокарциноме толстой кишки и желудка / А. А. Капля,

А. Г. Кудрявцева, С. В. Хижняк, В. Ф. Горчев, Д. С. Осинский // IV з’їзд Українського біофіз. товариства, 19-21 груд. 2006 р. : тез. доп. – Донецьк, 2006. –

С. 193-194.

11. Кудрявцева А. Г. Фізичні властивості мембран колоректальної карциноми людини / С. В. Хижняк, А. Г. Кудрявцева, Д. С. Осинський, Є. М. Дьомін,
О. А. Капля // Актуальные проблемы биофизической медицины : V Международный симпозиум, 17-19 мая 2007 г. : матер. симпозиума. – К., 2007. – С. 199-200.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины