Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Баланнік Зоя Тимофіївна. Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів : Дис... канд. наук: 03.00.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Баланнік З.Т. Стан Т і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів серця. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю – 03.00.09 – імунологія.- Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі представлені результати вивчення показників Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічного лікування уражених клапанів серця, результати вивчення стану перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної активності, рівня інтоксикації у хворих.

Показано, що у хворих на ІЕ виявлена перебудова Т-системи імунітету, характерна для інфекційного процесу, що супроводжується зниженням

Т- лімфоцитів (CD3+); виражений протиінфекційний захист супроводжується активацією природних кілерів (СD16+), і активованих лімфоцитів СD25+ (з РІЛ-2) у відповідь на масивне надходження інфекційних антигенів.

У хворих на ІЕ виявлена закономірність перебудови проліферативної відповіді лімфоцитів на специфічні стафілококові антигени у порівнянні зі здоровими людьми і характеризує сенсибілізацію лімфоцитів до них.

Виявлена активація В-системи імунітету у хворих на ІЕ, яка супроводжується підвищенням рівнів IgG, А, М, збільшенням рівня ЦІК у 2,8 і більше разів, які можуть бути додатковим ушкоджуючим чинником наявних уражень клапанів серця.

Деструктивні і запальні процеси у хворих на інфекційний ендокардит виявляються підвищеним рівнем ПОЛ на 44,3%, 1-1П на 47,7% і зниженням АОА на 21,7%.

Проведено удосконалення методу діагностики ІЕ стафілококового генезу, яке дозволяє скоротити час виявлення збудника захворювання до 4-5 годин (замість 4-5 днів з допомогою мікробіологічних досліджень) в результаті застосування методики визначення стафілококової інфекції в нейтрофільній фракції лейкоцитів з допомогою методу флюоресціюючих анитіл (МФА).

Запропоновано при лікуванні хворих на ІЕ враховувати стан Т- і В- імунної системи та при значних змінах показників клітинної і гуморальної імунної відповіді показані імунокоригуючі препарати, призначення яких повинно проводитись з врахуванням індивідуальної чутливості лімфоцитів хворих до них.

Для зниження рівня інтоксикації, значних змінах показників метаболічних процесів (рівні ПОЛ, АОА, 1-ІП, активність церулоплазміну в сироватці крові хворих на ІЕ) в схему лікування необхідно ввести антиоксидантні препарати (церулоплазмін).

В дисертаційній роботі вивчено стан Т- і В- системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит і виявлено характер змін її показників в процесі хірургічного лікування і в залежності від локалізації ураження клапанних структур серця, показане нове рішення актуальної задачі вдосконалення діагностики інфекційного ендокардиту стафілококової природи за допомогою виявлення стафілококової інфекції в нейтрофільній фракції лейкоцитів крові хворих, обгрунтована необхідність застосування імунокориігуючих та антиоксидантних препаратів.

  1. Запропонований метод флюоресціюючих антитіл у препаратах нейтрофільної фракції лейкоцитів дозволив прискорити час діагностики інфекційного ендокардиту стафілакокової природи (5-6 годин) у порівнянні з бактеріологічним методом (4-5 діб) та збільшити частоту визначення збудника даного захворювання

  2. У хворих на інфекційний ендокардит виявлена перебудова Т-системи імунітету, характерна для інфекційного процесу, що супроводжується перерозподілом периферичних Т-лімфоцитів (CD3+) і відображає зниження їх відносної і абсолютної кількості у 89,8% хворих.

  3. Виявлено виражений протиінфекційний захист у хворих на інфекційний ендокардит, який супроводжується активацією природних кілерів (CD16+) і активованих лімфоцитів CD25+ (РІЛ-2) у відповідь на масивне надходження інфекційних антигенів.

  4. У хворих на інфекційний ендокардит спостерігається зміна проліферативної відповіді лімфоцитів, що супроводжується, з одного боку, посиленням проліферації лімфоцитів на специфічні стафілококові антигени у порівнянні зі здоровими людьми і характеризує сенсибілізацію лімфоцитів до них, з іншого боку - зниження відповіді лімфоцитів на неспецифічні мітогени (ФГА, лімфоцитарний мітоген).

  5. Виявлена активація В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит, яка супроводжується підвищенням рівнів IgG, IgA, IgM, збільшенням у 2,8 і більше разів ЦІК, які можуть бути ушкоджуючим чинником і призводити до деструктивних процесів у клапанних структурах серця.

  6. Деструктивні і запальні процеси у хворих на інфекційний ендокардит характеризуються підвищеними рівнями ПОЛ на 44,3%, 1-ІП на 47,7% і зниженим рівнем АОА на 21,7%, що свідчить про посилення вільнорадикального окислення ліпідів і може викликати порушення структури і функцій клітинних мембран.

  7. Для посилення імунної відповіді з метою уникнення післяопераційного ускладнення та рецидиву захворювання і зняття інтоксикації після ліквідації вогнища інфекції необхідне проведення імунокоригуючої та антиоксидантної терапії з використанням лаферону та церулоплазміну.

Практичні рекомендації

1. З метою прискорення діагностики інфекційного ендокардиту стафілококової природи необхідно використовувати метод флюоресціюючих антитіл у препаратах нейтрофільної фракції лейкоцитів хворих.

2. При лікуванні хворих на інфекційний ендокардит необхідно враховувати стан Т- і В-системи у хворих та при значних змінах показників клітинної і гуморальної імунної відповіді показані імунокоригуючі препарати (лаферон та церулоплазмін), призначення яких повинно проводитися з врахуванням індивідуальної чутливості лімфоцитів до них.

3.Для зниження рівня інтоксикації та при значних змінах показників метаболічних процесів (рівнів ПОЛ, АОА, 1-ІП) у хворих на інфекційний ендокардит у загальну схему лікування необхідно ввести антиоксидантні препарати (церулоплазмін, який нейтралізує продукти ПОЛ).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Баланнік З.Т. Клініко-імунологічний стан хворих на інфекційний ендокардит / З.Т.Баланнік // Український кардіологічний журнал. - 1994. - №4. – С. 78-79.

2. Баланнік З.Т. Застосування імунокорекції в комплексній терапії інфекційного ендокардиту / А.В. Руденко, Г.М. Воробйова, З.Т. Баланнік //:методичні рекомендації. - К. - 1995. – С.8.

3. Баланнік З.Т. Особливості імунного статусу хворих на інфекційний ендокардит / Г.М. Воробйова, А.В. Руденко, С.П. Списаренко, З.Т. Баланнік, С.І. Ханюченко, Л.М. Ходаківська // Клінічна хірургія. - 1995. - №2. – С.25-26.

4. Баланник З.Т. Особенности хирургических больных инфекционным ендокардитом / А.М.Воробьева, З.Т. Баланник, А.В. Руденко // Сб. трудов IV Международной конференции "Чернобыльская катастрофа". – Минск: изд-во Белорусского комитета „Дзеці Чернобыля”. - 1995. – С.206-208.

5. Баланнік З.Т. Імуно-біохімічний контроль протизапальної дії діуцифону при лікуванні інфекційного ендокардиту / Г.М. Погребняк, А.В. Руденко, Г.М. Воробйова, З.Т.Баланнік, Л.А. Клименко, О.Я. Беспалова //: методичні рекомендації. - К. - 1996. – С. 8.

6. Баланнік З.Т. Механізми імунологічних порушень при інфекційному ендокардиті / Г.М.Воробйова, З.Т. Баланнік, С.П. Списаренко // Клінічна хірургія. - 1996. - №10. – С. 19-21.

7. Баланнік З.Т. Експрес-діагностика мікробного ураження клапанів серця при набутих вадах у хворих на інфекційний ендокардит / З.Т. Баланнік, А.В. Руденко, Г.М. Воробйова, Т.Ю. Шляхтиченко, С.П. Списаренко // Грудна та серцево-судинна хірургія. - 1997. - №2. – С. 55-56.

8. Баланнік З.Т. Стан імунологічного статусу у хворих на інфекційний ендокардит і корекція імунних порушень / З.Т. Баланнік, А.В. Руденко, Г.М. Воробйова, Л.М. Ходаківська // Грудна та серцево-судинна хірургія. - 1997. - №2. – С. 57-58.

9. Пат. 12435 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб лікування клапанного інфекційного ендокардиту / З.Т. Баланнік, Г.В. Книшов, А.В. Руденко, Г.М. Воробйова; заявка №94076249; заявлено 15.07.94; опубл. 28.02.97, Бюл. №1.

10. Баланнік З.Т. Вивчення субпопуляційного складу лімфоцитів за допомогою моноклональних антитіл у хворих на інфекційний ендокардит / Г.М. Воробйова, З.Т. Баланнік, А.В. Руденко // V Наукова конференція асоціації серцево-судинних хірургів України. Тези доповідей. – К. - 1997. – С. 15.

11. Баланнік З.Т. Клініко-діагностична оцінка проліферації лімфоцитів у хворих на інфекційний ендокардит / Г.М. Воробйова, З.Т. Баланнік, Л.М. Ходаківська // V Наукова конференція асоціації серцево-судинних хірургів України. Тези доповідей. – К. - 1997. – С. 49-50.

12. Баланнік З.Т. Досвід застосування препарату Вобензим для лікування хірургічних хворих на інфекційний ендокардит / А.В. Руденко, З.Т. Баланнік, Л.М. Ходаківська, Г.М.Воробйова // Український кардіологічний журнал. - 1998. - №3. – С. 52-54.

13. Баланнік З.Т. Застосування церулоплазміну для лікування хірургічних хворих на інфекційний ендокардит / З.Т. Баланнік, Г.В. Книшов, А.В. Руденко, Г.М. Воробйова, С.М.Корж // Журнал Академії медичних наук України. – К. - 1999. – т.5, №4. – С. 24-28.

14. Пат. 28690А Україна, МПК G01№33/48. Спосіб діагностики інфекційного ендокардиту стафілококової етіології / Баланнік З.Т., Воробйова Г.М., Руденко А.В. // Пат. 97084277 Україна; заявл. 18.08.1997; опубл. 16.10.2000, Бюл. №5-ІІ.

15. Баланнік З.Т. Характер та ступінь імунологічної недостатності у хворих на інфекційний ендокардит / З.Т. Баланнік, О.І. Моргунов, Г.М. Воробйова // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – 2001. – № 9. – С. 39-43

16. Баланнік З.Т. Передопераційна імунокоригуюча профілактика гнійно-септичних ускладнень у хворих на інфекційний ендокардит / З.Т. Баланнік, Г.М. Воробйова, О.І.Моргунов, О.Я. Беспалова // Імунологія та алергологія. - 2002. – №2. – С. 45-47.

17. Баланнік З.Т. Аутоімунні процеси у хворих на інфекційний ендокардит, оперованих із застосуванням гіпертермічної перфузії / Г.М. Воробйова, З.Т. Баланнік, С.І. Вовянко // Імунологія та алергологія. - 2003. - №1. – С. 39.

18. Баланнік З.Т. Особливості імунного статусу хворих на інфекційний ендокардит в залежності від тривалості лихоманки в доопераційному періоді / З.Т. Баланнік, О.Я.Беспалова, Л.М. Климова, А.Р. Бабочкіна // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – 2004. – №12. – С. 210-213. 19. Баланнік З.Т. Вплив прозапальної інтоксикації у хворих на ІЕ / О.Я. Беспалова, Г.М. Воробйова, З.Т. Баланнік // Імунологія та алергологія. - 2006. - №2. – С. 85.

20. Баланнік З.Т. Сучасні імунологічні аспекти клапанного інфекційного ендокардиту / З.Т.Баланнік, Г.М. Воробйова, І.А. Третякова // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. - 2006. – № 14. – С. 85-87.

21. Баланнік З.Т. Стан інтоксикації у хворих на ІЕ з ураженням клапанних структур серця / З.Т. Баланнік // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України. – 2007. – № 15. – С. 19-22.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины