Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кузнецова Наталія Володимирівна. Інформаційна технологія та система підтримки прийняття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної небезпеки : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кузнецова Н.В. Інформаційна технологія та система підтримки прийняття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної небезпеки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук з спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, 2009.

Дисертацію присвячено розв’язанню актуальної наукової задачі розроблення моделей, методів та інформаційної технології для автоматизації професійного психофізіологічного відбору кадрів для виконання робіт підвищеної безпеки. Розроблено знанняорієнтована модель для оцінювання професійної психофізіологічної придатності на підставі інтеграції кількісної та якісної інформації в вигляді сукупності нечітких продукційних експертних висловлювань. Запропоновано нова ієрархічна структура системи підтримки прийняття рішень для виконання професійного психофізіологічного відбору. Розроблено метод синтезу параметрів для системи підтримки прийняття рішень на підставі генетичного алгоритму з метою оптимізації параметрів нечіткої бази знань відповідно до умов на підприємстві. Розроблено метод адаптації параметрів для системи підтримки прийняття рішень з допомогою нейронної мережі з метою врахування поточних адміністративних рішень та одержання необхідної якості професійного психофізіологічного відбору кадрів. Удосконалення підтримки прийняття рішень інформаційної технології в умовах невизначеності з використанням психофізіологічних показників претендентів, що є практичним значення отриманих результатів.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування й вирішення актуальної науково-прикладної задачі розроблення нового комплексу моделей, методів, інформаційної технології та системи підтримки прийняття рішень з професійного психофізіологічного відбору кадрів для виконання робіт підвищеної небезпеки, що дозволяє підвищити якість підтримки прийняття рішень за умов невизначеності з використанням психофізіологічних показників претендентів.

Аналіз отриманих результатів дає підставу зробити такі висновки:

 1. Проведен системний аналіз інформаційних технологій, методів і моделей підтримки прийняття рішень під час проведення професійного психофізіологічного відбору кадрів.

 2. Сформована ієрархічна структура підтримки прийняття рішень професійного психофізіологічного відбору кадрів.

 3. Розроблена знанняорієнтована модель для оцінювання професійної психофізіологічної придатності на підставі інтеграції кількісної та якісної інформації у вигляді сукупності нечітких продукційних експертних висловлювань.

 4. Розроблено метод синтезу параметрів для системи підтримки прийняття рішень на підставі генетичного алгоритму з метою оптимізації параметрів нечіткої бази знань відповідно до умов на підприємстві.

 5. Розроблено метод адаптації параметрів для системи підтримки прийняття рішень з допомогою нейронної мережі з метою врахування поточних адміністративних рішень та одержання необхідної якості професійного психофізіологічного відбору кадрів.

 6. Удосконалення підтримки прийняття рішень інформаційної технології в умовах невизначеності з використанням психофізіологічних показників претендентів, що є практичним значення отриманих результатів.

 7. Практичне використання результатів дисертаційної роботи дозволяє підвищувати якість професійного психофізіологічного відбору кадрів для виконання робіт підвищеної небезпеки.

 8. Результати досліджень впроваджено на підприємствах, в організаціях і установах Харкова, що проводять професійний психофізіологічний відбір кадрів для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Розроблений програмний інструментарій системи підтримки прийняття рішень з відбору кадрів є універсальним засобом і може бути використаний для будь-якого виробництва.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Нечипорук Н.В. Синтез и настройка баз нечетких знаний для моделирования профессиональной психофизиологической пригодности / Н.В. Нечипорук, Н.В. Кузнецова // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2007.– № 3 (22). – С. 64–72.

 2. Кобрин В.Н. Методика оценивания функционального состояния человека при профессиональном отборе специалистов / ВН. Кобрин, В. Кузнецова // Авиационно-космическая техника и технология : сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Вып. 32.– Харьков,
  2002. – С. 202–208.

 3. Кобрин В.Н. Прогнозирование профессиональной пригодности специалиста: системный подход / В.Н. Кобрин, Н.В. Кузнецова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Вып. 20. – Харьков, 2003. – С. 204–208.

 1. Илюшко В.М. Использование генетического алгоритма и нейронной сети для настраивания экспертной системы при проведении профессионального психофизиологического отбора
  / В.М. Илюшко, Н.В. Кузнецова // Екологія і ресурси : збірник наук. пр. Ін–ту пробл. нац. безпеки. Вип. 16. – Київ, 2007. – С. 109–115.

 2. Кузнецова Н.В. Повышение достоверности профессионального психофизиологического отбора в условиях техногенной безопасности / Н.В. Кузнецова // Екологія і ресурси : збірник наук. пр. Вып. 17. – Київ, 2007. – С. 105–108.

 3. Кузнецова Н.В Моделирование профессиональной психофизиологической пригодности лиц, занятых на работах с высоким уровнем техногенной опасности и повышенным риском
  / Н.В. Кузнецова, Н.В. Нечипорук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наук. пр. Ін-ту телекомунікацій і глобал. пробл. – Вип. 1. – Київ, 2008. – С. 140–150.

 4. Мигаль Г.В. Прогнозирование и мониторинг психофизиологического состояния человека-оператора в среде выполнения критически опасных задач / Г.В. Мигаль, Н.В. Кузнецова // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали I наук.-метод. конф. Київ, 2002. – С. 118–120.

 5. Кузнецова Н.В. Антропоморфометрический метод в диагностике функционального состояния человека / Н.В. Кузнецова, В.Н. Кобрин // Людина і космос : збірник тез. докл. НЦАОМУ.
  Дніпропетровськ, 2002. – С. 423.

 6. Кузнецова Н.В. Прогнозирование профессиональной психофизиологической пригодности на основе экспертно-лингвистических закономерностей, как один из инструментов решения современных экологических проблем / Н.В. Кузнецова // Сучасні технології управління екологічною й інформаційною безпекою територій : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, НАКУ «ХАІ», 3–5 верес., 2005. – С. 34–36.

 7. Кузнецова Н.В. Применение экспертно-лингвистических закономерностей при оптимизации задачи профессиональной психофизиологической пригодности / Н.В. Кузнецова // ІКТМ-2005 : тез. доп. Міжнародної наук.-практ. конф. Харків, НАКУ «ХАІ», 22-24 листоп., 2005. – С. 55.

 8. Кузнецова Н.В. Оценка достоверности профессиональной психофизиологической пригодности в условиях современных проблем экологической безопасности / Н.В. Кузнецова // Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів : збірник наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Харків-Крим, 3–5 верес., 2006. – С. 67–70.

 9. Кузнецова Н.В. Оценка профессиональной психофизиологической пригодности в условиях неопределенности и несоответствия признаков / Н.В. Кузнецова // ІКТМ : тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, НАКУ «ХАІ», 22–24 листоп., 2006. – С. 16.

 10. Нечипорук Н.В. Применение синтезированной нечеткой базы знаний для моделирования профессиональной пригодности как инструмента управления экологической безопасностью
  / Н.В. Нечипорук, Н.В. Кузнецова // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ–Харків–Крим, 3–5 верес., 2007. – С. 218–225.

 11. Нечипорук Н.В. Нейронечеткая модель определения профессиональной психофизиологической пригодности лиц, работающих с высоким уровнем техногенной опасности и повышенным риском / Н.В. Нечипорук, Н.В. Кузнецова // ІКТМ : тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конф., Харків, НАКУ «ХАІ», 2007. – С. 95.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины