Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Міхєєв Валентин Григорович. Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів росту, десикації та сенікації посівів в умовах Лівобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Міхєєв В.Г. Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів росту, десикації та сенікації посівів в умовах Лівобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

ННЦ „Інститут землеробства УААН”, Київ, 2009 р.

У дисертаційній роботі наведено результати досліджень з визначення особливостей росту, розвитку та формування фотосинтетичної, симбіотичної, зернової продуктивності сої залежно від передпосівного оброблення насіння регуляторами росту. Виявлено вплив десикації та сенікації посівів на тривалість вегетаційного періоду, формування врожаю і якості зерна сортів сої різних груп стиглості. За результатами економічної та енергетичної оцінки встановлено ефективність застосування регуляторів росту, десикації та сенікації посівів сої в зоні Лівобережного Лісостепу України.

Одержаний і узагальнений матеріал дає можливість рекомендувати до впровадження у виробництво в умовах східної частини Лівобережного Лісостепу України елементів технології, які забезпечують зменшення вегетаційного періоду до 3-11 днів, отримання сталого урожаю зерна на рівні 1,83 т/га з вмістом білка 33,5%.

 1. У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що виявляється у визначенні закономірностей росту та розвитку рослин сої, формуванні продуктивності за умов оброблення насіння ризогуміном та регуляторами росту, застосуванні десикації та сенікації посівів в умовах східної частини Лівобережного Лісостепу України.

 2. Оброблення насіння сої перед сівбою регуляторами росту підвищувало в усі роки досліджень польову схожість насіння на 1,5-3,7% і виживаність рослин до збирання – на 1,4-3,3%. Найвищими польова схожість та виживаність рослин на час збирання були у варіантах оброблення насіння сумішками ризогуміну з регуляторами росту, відповідно 75,1-75,9% та 92,2-92,9%.

 3. Регулятори росту позитивно впливали на ріст і розвиток рослин сої, збільшуючи висоту рослин на 3,3-6,4 см, площу листкової поверхні на 0,1-3,9 тис. м2/га, фотосинтетичний потенціал – на 0,01-0,19 млн м2/га днів. Чиста продуктивність фотосинтезу була найбільшою у варіанті з передпосівного оброблення насіння сумішкою ризогуміну і емістиму С (прибавка до контролю за добу становила 0,04-0,24 г/м2).

 4. Регулятори росту покращували симбіотичні процеси в посівах сої; загальна кількість і маса бульбочок на коренях сої збільшувалися відповідно на 3,2-10,4 шт./рослину та 142-703 мг/рослину. Максимальними загальна й активна кількість та маса бульбочок були у варіанті оброблення насіння сої сумішкою препаратів ризогумін + емістим С – відповідно 18,3 і 17,7 шт./рослину та 1175 і 1135 мг/рослину.

 5. Оброблення насіння регуляторами росту поліпшувало показники продуктивності рослин сої. У варіанті спільного застосування ризогуміну + емістиму С показники структури урожаю були найкращими: кількість бобів на рослину 18,1 шт., насінин на рослину – 31,9 шт., маса насіння з однієї рослини – 5,21 г; маса 1000 насінин – 160 г, висота прикріплення нижніх бобів – 16,3 см.

 6. В середньому за роки досліджень прибавка врожайності від оброблення насіння регуляторами росту склала 0,16-0,25 т/га, за сумісного використання ризогуміну та регуляторів росту – 0,39-0,46 т/га, або 28,5-33,6%. У варіанті оброблення насіння ризогуміном + емістимом С найбільшими були врожайність насіння сої, вміст та збір білка й олії відповідно 1,83 т/га; 38,3%; 0,69 та 0,36 т/га, що більше за контроль на 0,46 т/га; 2,7%; 0,21 та 0,09 т/га.

 7. Десикація посівів реглоном супер прискорювала достигання сортів Устя, Романтика і Аннушка відповідно на 4,3; 6,7 та 3,7 днів, раундапом – на 3,7; 5,3 та 3,0 днів, сеникація аміачною селітрою – на 7,3; 11,3 та 5,3 днів, сульфатом амонію – на 6,3; 8,0 та 4,3 днів. Лабораторна схожість насіння знижувалася від застосування реглону супер відповідно за сортами на 1,9%; 2,9 і 1,2%, а раундапу – на 1,1%, 1,7 та 1,0%, але в цілому схожість насіння відповідала вимогам ДСТУ – 2240-93.

 8. Сенікація посівів позитивно впливала на посівні якості насіння сої. Лабораторна схожість насіння підвищувалася за оброблення аміачною селітрою у сорту Устя на 2,8%; у сорту Романтика – 2,1; у сорту Аннушка – на 2,5%, за оброблення сульфатом амонію схожість насіння підвищувалася відповідно до сортів – на 3,4; 2,6 та 3,0%.

 9. Десикація посівів збільшувала урожайність досліджуваних сортів сої на 0,06-0,09 т/га; вміст білка – на 0,3-0,5%; збір білка на 0,03-0,04 т/га; вміст олії на – 0,8-1,1%; збір олії – на 0,03 т/га.

 10. Сенікація сприяла підвищенню врожайності сортів сої на 0,15 т/га; вмісту білка – на 1,1-1,6%; збору білка – на 0,08 т/га; вмісту олії – на 0,1-0,3%; збору олії – на 0,03 т/га.

 11. Найкращі показники енергетичної та економічної ефективності були за умов оброблення насіння сумішкою препаратів ризогуміну + емістиму С. Умовно чистий прибуток у цьому варіанті становив 2226,13 грн./га, рівень рентабельності 89%, а коефіцієнт енергетичної ефективності 3,03. Сенікація посівів сої аміачною селітрою та сульфатом амонію забезпечила збільшення умовно чистого прибутку на 87,23-260,81 грн./га, а рівня рентабельності – на 3-9%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Огурцов Є.М. Дешевий і екологічно чистий спосіб збільшення врожайності сої / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Вісник Харківського нац. аграр. ун-ту (Сер. „Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”). – Х., 2006. – № 4. – С. 67-70.

2. Міхєєв В.Г. Тривалість періоду вегетації й урожайність сої залежно від сенікації посівів в умовах східного Лісостепу України / В.Г. Міхєєв // Вісник Харківського нац. аграр. ун-ту (Сер. „Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”). – Х., 2006. – № 5. – С. 138-142.

3. Міхєєв В.Г. Вплив десикації посівів на тривалість періоду вегетації та врожайність сої в умовах східного Лісостепу України / В.Г. Міхєєв // Зб. наук. пр. Уманськ. держ. аграр. ун-ту: Агрономія. – Умань, 2007. – Вип. 65. – Ч. 1. – С. 129-133.

4. Міхєєв В. Вплив ризогуміну та біопрепаратів на урожайність сої в умовах східного Лісостепу України / В. Міхєєв // Вісник Львівськ. держ. аграр. ун-ту: Агрономія. – Львів, 2007. – № 11. – С. 509-514.

5. Огурцов Є.М. Урожайність сої залежно від застосування біологічних препаратів / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Вісник Харківського нац. аграр. ун-т (Сер. „Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”). – Х., 2008. – № 5. – С. 59-62.

6. Огурцов Є.М. Вивчення впливу десикації та сенікації посівів сої на тривалість вегетації, урожайність і якість насіння в умовах східного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Екологічні проблеми сталого розвитку агросфери в умовах реформування земельних відносин та шляхи раціонального використання і охорони земель: матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 4-7 жовт. 2005 р. – Х., 2005. – С. 45-46.

7. Огурцов Є.М. Удосконалення технології вирощування сої шляхом використання сучасних регуляторів росту в умовах східного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Матеріали всеукр. наук. конф. молодих вчених, 2-3 берез. 2006 р. – Умань, 2006. – С. 16-17.

8. Огурцов Є.М. Екологічно чистий спосіб збільшення врожайності скоростиглих сортів сої / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 2006 р. – Х., 2006. – Ч. 2. – С. 159.

9. Міхєєв В.Г. Обробка насіння бактеріальними препаратами – важливий елемент технології вирощування сої / В.Г. Міхєєв // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених у галузі рослинництва: Зб. тез ІІІ-ої міжнар. наук. конф. молодих вчених, 20-22 черв. 2006 р. – Х., 2006. – С. 168-169.

10. Міхєєв В.Г. Урожайність нових сортів сої залежно від десикації посівів / В.Г. Міхєєв // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали міжнарод. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 3-5 жовт. 2007 р. – Х., 2007. – С. 34.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины