Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кравчук Олег Іванович. Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кравчук О.І. Розробка інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. національний університет “львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертація присвячена розв'язанню завдань забезпечення необхідного рівня технічного стану РЕЗ за поступовими відмовами під час багаторежимного утримання без застосування за призначенням за рахунок розробки та впровадження інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан РЕЗ в складі технологічних систем керування станом. В роботі розв'язана наукова задача розроблення методу аналізу динаміки стану групи однотипних об’єктів із застосуванням моделей обслуговування у вигляді отриманої формалізованої процедури. Вдосконалено метод автоматизованої параметричної та структурної ідентифікації моделей параметру потоку відмов на обраному класі і побудови моделей коефіцієнта оперативної готовності КОГ інформаційною системою. Розроблено сукупність процедур методу максимуму компактності (ММК) синтезу моделей для моделювання динаміки зміни коефіцієнту готовності КОГ в часі, з метою кількісного оцінювання реального рівня КОГ групи однотипних РЕЗ. Вдосконалено структурну модель ІДАС з перерозподілом функцій між математичною та апаратною складовими системи з новими зв’язками для реалізації розробленої інформаційної технології як математичного забезпечення ІДАС. Розроблено сукупність моделей та методів для автоматизованого аналізу та прогнозу динаміки стану РЕЗ у вигляді інформаційної технології яка реалізується як математичне забезпечення ІДАС, що дозволяє керувати режимами зберігання з необхідною для визначення та прогнозування їх стану достовірністю та оперативністю.

В дисертації розв’язана актуальна наукова задача розроблення інформаційної технології аналізу стану радіоелектронних засобів для випадку багаторежимного довготривалого зберігання, що забезпечує необхідний рівень готовності радіоелектронних засобів за рахунок обґрунтованої зміни режимів утримання на основі запроваджених методів інформаційно-довідкової автоматизованої системи як практичної реалізації отриманої інформаційної технології. При цьому отримані наступні результати.

 1. На підставі аналізу можливостей МГУА та ММК як генераторів алгоритмів і розрахункових співвідношень побудови моделей технологічних процесів зроблено висновок про неможливість застосування існуючих моделей коефіцієнту оперативної готовності для об'єктів, де відновлення відбувається комплексним шляхом за підсумками прогнозу стану РЕЗ.

 2. Проведений аналіз технологічного процесу забезпечення експлуатації різних об’єктів і досвід попередніх робіт в області дослідження дозволив зробити висновок, що для моделювання процесу управління станом РЕЗ можна використовувати метод заснований на введенні типових операторів.

 3. На підставі аналізу типової структури ІДАС підтримки прийняття рішення про стан РЕЗ для групи однотипних засобів вдосконалено структурну модель ІДАС з перерозподілом функцій між математичною та апаратною складовими системи та новими зв’язками для реалізації розробленої інформаційної технології як математичного забезпечення ІДАС.

 4. Для підвищення адекватності та спрощення структури моделей процесів експлуатації складних систем за поступовими (латентними) відмовами вдосконалено метод автоматизованої параметричної та структурної ідентифікації моделей параметру потоку відмов на обраному класі і побудови моделей коефіцієнта оперативної готовності КОГ інформаційною системою, який реалізує принципи самоорганізації моделей раціональної складності за обраним критерієм та врахуванням моменту часу і величини структурної зміни моделі за умови відомого часу цієї зміни.

 5. За критерій, що характеризує точність відновлення моделлю статистичних даних та достовірність прогнозування в схемі перехресного відбору моделей використано модульну функцію компактності. Її значення для моделей побудованих за допомогою отриманих процедур на апробованих статистичних даних, де підібрані сприятливі умови для МГУА не гірші , а в деяких випадках ліпші на 3-4%, ніж в контрольному прикладі для МГУА.

 6. Для підвищення рівня стану РЕЗ під час багаторежимного тривалого зберігання розроблено метод визначення черговості режимів зберігання РЕЗ за підсумками аналізу результатів функціонування розробленої інформаційної технології.

 7. Розроблений метод визначення черговості режимів зберігання РЕЗ та інформаційна технологія аналізу стану групи однотипних складних систем, що доведена до практичного застосування в автоматизованих системах управління спеціального призначення, підвищують рівень оперативної готовності РЕЗ на 16-28 %.

 8. Реалізація розробленої інформаційної технології дозволяє визначити черговість зміни режимів зберігання відповідних об’єктів під час багаторежимного довготривалого зберігання без застосування за призначенням із забезпеченням достовірності прогнозування стану РЕЗ, що надає можливість зменшити кількість скритих (латентних) відмов та забезпечити економію коштів необхідних для зберігання РЕЗ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Левченко А. А. Эквивалентный макромодуль процесса технического обслуживания радиотехнических средств / А. А. Левченко, О. И. Кравчук // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2006. – № 2 (18). – С. 145–149.

 2. Левченко А. А. Идентификация модели параметра потока отказов при многорежимном содержании радиотехнических средств // А. А. Левченко, О. И. Кравчук // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2006. – № 2. – С. 23–25.

 3. Левченко А.О. Інформаційна модель процесу зміни технічного стану засобів спецрадіозв’язку на великих строках експлуатації / А. О. Левченко, І. Л. Стадник, О. І. Кравчук // Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ. – 2006. – № 11. – С. 110–116.

 4. Козачук В. Л. Исследование возможности применения МГУА для описания процесса сохраняемости ВВТ / В. Л. Козачук, О. И. Кравчук, В. М. Кругляк // Науково-технічний збірник Одеського інституту Сухопутних військ. – 1997. – № 3, Ч. 1. – С. 69–73.

 5. Кравчук О. И. Уровень оперативной готовности радиотехнических средств в различных режимах содержания / О. И. Кравчук // Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ. – 2006. – № 12. – С. 57–59.

 6. Кравчук О. І. Завдання синтезу інформаційно-довідкової автоматизованої системи як елементу експертних систем прийняття рішення про технічний стан ОВТ / О. І. Кравчук // Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ. – 2007. – № 14. – С. 68–70.

 7. Кравчук О. І. Функціонування інформаційно-довідкової системи визначення стану радіоелектронних засобів під час багато режимного утримання / О. І. Кравчук // Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 1 (13). – С. 110–111.

 8. Кравчук О. І. Процедура синтезу інформаційної моделі процесу зміни параметру потоку відмов при однорежимному утриманні / О. І. Кравчук // Вісник Житомирського Державного технологічного університету. – 2008. – Вип. ІІ (45). – С. 131–135.

 9. Кравчук О. І. Прогнозування технічного стану радіоелектронної апаратури під час зберігання / О. І. Кравчук // Удосконалення підготовки фахівців : VІІI-а міжнар. наук.-метод. конф., 26-28 трав. 2003 р. : тези доп. – О., 2003. – С. 253.

 10. Кравчук О. І. Питання прогнозування технічного стану складних технічних систем під час зберігання / О. І. Кравчук // Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України : міжвузівська наук.-практ. конф., 5-7 черв. 2003 р. : тези доп. – О., 2003. – С.85.

 11. Левченко А. О. Інформаційні аспекти прогнозування стану радіотехнічних засобів під час зберігання / А. О. Левченко, О. І. Кравчук // Моделирование в прикладных научных исследованиях : ХІІІ сем. ОНПУ, 5-6 окт. 2006 г. : тезисы докл. – О., 2006. – С. 9.

 12. Левченко А. О. Визначення помилки апроксимації моделі процесу зміни технічного стану технічних об’єктів на великих строках експлуатації / А. О. Левченко, О. І. Кравчук, І. В. Шаріпова // Современные информационные и электронные технологии : 7-я междунар. научно-практ. конф., 22-26 мая 2006 г. : тези доп. – О., 2006. – С. 121.

 13. Кравчук О.И. Информационная модель для анализа эксплуатационной готовности РТС от порядка чередования режимов содержания / О. И. Кравчук, И. Л. Стадник // Моделювання в військово-наукових дослідженнях : збірка матеріалів наук. сем. загальноінст. каф. ОІСВ, 12 трав. 2006 р. : тезисы докл. – О., 2006. – С. 15.

 14. Кравчук О. І. Залежність рівня оперативної готовності РЕЗ від порядку чередування режимів утримання / О. І.Кравчук // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в Збройних Силах України : Перша Всеукр. наук.-практ. конф., 4-5 бер. 2008 р. : тези доп. – Л., 2008. – С. 149.

 15. Кравчук О. І. Функціональні компоненти інформаційно-довідкової системи визначення стану радіоелектронних засобів / О. І.Кравчук // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем : XVII наук.-техн. конф. Ч. 1, 24-25 квіт. 2008 р. : тези доп.,– Ж., 2008. – С. 99.

 16. Кравчук О. І. Трансформація призначення складових інформаційно-довідкових систем підтримки прийняття рішень / О. І.Кравчук // Безпека та захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах : І між нар. наук.-практ. конф., 28-29 трав. 2008 р. : тези доп. – Х., 2008. – С. 59.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины