Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Притуляк Руслан Миколайович. Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах : Дис... канд. наук: 03.00.12 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Притуляк Р.М. Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Уманський державний аграрний університет, Умань, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню дії різних норм гербіцидів Пріми та Пуми супер, внесених роздільно і разом з РРР Біоланом, на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах тритикале озимого (формування висоти, біомаси і площі листкового апарату, анатомічної структури листків, вмісту органічних речовин, хлорофілу, активності ферментів класу оксидоредуктаз – каталази, пероксидази, поліфенолоксидази, фотосинтетичну продуктивність посівів та ін.) і мікробіологічні процеси в ґрунті та встановленні закономірностей формування продуктивності посівів і якості врожаю, залежно від ступеня впливу препаратів на культурні рослини і бур’яни.

Встановлено, що сумісне застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер з РРР Біоланом позитивно впливає на проходження основних біологічних процесів у рослинах тритикале озимого і ґрунті, що супроводжується зростанням продуктивності посівів та покращенням фізіологічних і хімічних показників якості зерна при підвищеному рівні економічної та біоенергетичної ефективності.

На основі отриманих даних розроблено науково обґрунтовані екологічно безпечні заходи із застосування гербіцидів Пріми (0,8 л/га) та Пуми супер (1,2 л/га) сумісно з РРР Біоланом (10 мл/га) в умовах досліду та виробництва.

У дисертації наведено нове вирішення наукового питання, яке полягає у вивченні дії гербіцидів Пріми та Пуми супер, внесених роздільно і разом з регулятором росту рослин Біоланом, на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах тритикале озимого (формування висоти, біомаси і площі листкового апарату, анатомічну структуру листків, вміст органічних речовин, хлорофілу, активність ферментів класу оксидоредуктаз – каталази, пероксидази, поліфенолоксидази, фотосинтетичну продуктивність посівів та ін.) і мікробіологічні процеси в ґрунті та встановленні закономірностей формування продуктивності посівів і якості врожаю, залежно від ступеня впливу препаратів на культурні рослини і бур’яни.

 1. Застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер, внесених без регулятора росту рослин і в бакових сумішах із Біоланом, сприяє покращенню ростових процесів рослин тритикале озимого. Найбільша висота рослин формується при внесенні гербіцидів Пріми та Пуми супер сумісно із Біоланом, що забезпечує перевищення контролю І у фазу виколошування відповідно на 5,1–17,5% і свідчить про створення в посівах сприятливих умов для проходження фізіолого-біохімічних процесів за рахунок покращення загального фітосанітарного стану посівів (знищуються бур’яни) і стимулюючої дії на рослини РРР Біолану.

 2. Гербіциди Пріма та Пума супер, внесені без регулятора росту рослин і сумісно з Біоланом, позитивно впливають на формування рослинами тритикале озимого біомаси і площі листкової поверхні. Найбільший приріст вегетативної маси та площі листків формується за використання в посівах гербіциду Пріми в нормі 0,8 л/га та Пуми супер у нормі 1,2 л/га, внесених сумісно з Біоланом у нормі 10 мл/га.

 3. Під дією гербіцидів Пріми, Пуми супер і регулятора росту рослин Біолану в анатомічній структурі епідермісу листкового апарату тритикале озимого відбуваються суттєві зміни. Зокрема, за дії гербіцидів Пріми і Пуми супер без регулятора росту рослин кількість клітин епідермісу на одиниці поверхні листка збільшується, а їх площа – зменшується. За сумісного внесення гербіцидів з регулятором росту рослин Біоланом відмічається зворотня тенденція – кількісь клітин на одиниці поверхні листка зменшується, а їх площа при цьому збільшується, що свідчить про формування мезоморфного типу листкового апарату. За внесення підвищених норм гербіцидів Пріми (1,2 л/га) та Пуми супер (1,4 л/га) без регулятора росту рослин Біолану, в анатомічній структурі листка тритикале озимого проявляються ознаки ксерофітності (зменшується розмір клітин і їх площа), що є ознакою початкового негативного впливу даних норм гербіцидів на ростові процеси тритикале озимого.

 4. При застосуванні гербіцидів Пріми та Пуми супер у посівах тритикале озимого відмічається зростання вмісту в листках рослин хлорофілів. Найвищий вміст хлорофілу спостерігається при внесенні гербіциду Пріми в нормі 0,8 л/га та Пуми супер у нормі 1,2 л/га сумісно з Біоланом, що в 2006 році у фазу виколошування рослин перевищувало контроль на 3,5% і 2,9%.

 5. Гербіциди Пріма і Пума супер, як фізіологічно-активні речовини, в значній мірі впливають на процеси метаболізму у рослинах озимого тритикале. Під їх дією активність ферментів каталази, пероксидази і поліфенолоксидази в фазу виколошування і молочної стиглості зерна значно зростає. Внесення гербіцидів Пріми (0,4-0,8 л/га) і Пуми супер (0,8-1,2 л/га) сумісно з регулятором росту рослин Біоланом підсилює проходження процесів окисно-відновного характеру, що сприяє підвищенню обмінних процесів у рослинах і рівня їх життєдіяльності в цілому.

 6. Застосовувані гербіциди і регулятор росту рослин в значній мірі впливають на фотосинтетичну продуктивність посівів озимого тритикале. Найвищі показники чистої продуктивності фотосинтезу відмічаються при внесенні в посівах тритикале озимого Пріми у нормі 0,8 л/га та Пуми супер у нормі 1,2 л/га сумісно з Біоланом, що складає в середньому 7,66 та 7,44 г/м за добу при 6,91 г/м за добу в контролі.

 7. За сумісного застосування препаратів Пріми і Пуми супер з Біоланом ризосферна мікрофлора розвивається більш активно, ніж при дії самих гербіцидів. Значну чутливість до гербіцидів проявляють нітрифікуючі види мікроорганізмів і азотобактер, малочутливими є амоніфікатори і целюлозоруйнівні бактерії. Найбільш активно ризосферна мікрофлора розвивається за внесення Пріми у нормі 0,8 л/га сумісно з Біоланом.

 8. Найвищий відсоток знищених бур’янів як за кількістю, так і за масою забезпечують норми 1,0 л/га Пріми та 1,4 л/га Пуми супер, внесені сумісно з Біоланом у нормі 10 мл/га, що складає через 25 днів після внесення даних норм препаратів відповідно 80,0 і 63,8% знищених бур’янів за кількістю та 72,1 і 34,3% знищених бур’янів за масою.

 9. Найвища урожайність зерна тритикале озимого формується у варіантах досліду при сумісному внесенні гербіцидів і регулятора росту рослин, зокрема при внесенні Пріми у нормі 0,8 л/га — 61,5 ц/га та Пуми супер у нормі 1,2 л/га — 58,5 ц/га сумісно з Біоланом у нормі 10 мл/га.

 10. При застосуванні гербіцидів і регулятора росту рослин (Пріма 0,8 л/га та Пума супер 1,2 л/га сумісно з Біоланом) зростає вміст білка у зерні тритикале озимого, що складає відповідно 15,3 і 14,8% при 13,6% у контролі, а також підвищується вміст клейковини, збільшується маса 1000 зерен і натура зерна.

 11. Застосування гербіцидів Пріми в нормі 0,8 л/га і Пуми супер – 1,2 л/га в посівах тритикале озимого забезпечує одержання додаткового прибутку в розмірі відповідно 401,4 і 62,5 грн/га. Але найвищий додатковий прибуток формується при сумісному внесенні 0,8 л/га Пріми з Біоланом (641,5 грн/га), а також Пуми супер у нормі 1,2 л/га з регулятором росту рослин Біоланом – 304,5 грн/га при окупності додаткових витрат в 6,5 і 1,2 рази відповідно.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Грицаєнко З. М. Мікробіологічна активність ґрунту в посівах озимого тритикале залежно від застосування різних норм гербіцидів без біостимулятора росту і сумісно з рістрегулятором росту Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування: Зб. наук. праць УДАУ. – Київ, 2008. – С. 293 – 301. (проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання статті).

 2. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на ростові процеси озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 52. – Ч. 2. – С. 16 – 21. (закладка дослідів, обробка експериментальних даних, аналіз результатів досліджень та їх узагальнення).

 3. Грицаєнко З. М. Активність окисно-відновних ферментів у рослинах озимого тритикале при застосуванні двокомпонентних гербіцидів без і сумісно з біостимулятором Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник наукових праць УДАУ. – Умань, 2008. – Вип. 67. – Ч. 1. – С. 30 – 36. (аналіз результатів досліджень та їх узагальнення)

 4. Притуляк Р. М. Фотосинтетична продуктивність посівів озимого тритикале за дії гербіцидів Пріми і Пуми супер, внесених роздільно і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / Р. М. Притуляк // Науково-теоритичний фаховий журнал "Вісник аграрної науки Причорномор’я. –– Миколаїв, 2008. – Вип. 3(46). – С. 185 – 192.

 5. Грицаєнко З. М. Формування асиміляційної поверхні рослин озимого тритикале при застосуванні гербіцидів Пріми і Пуми супер без біостимуляторів і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 4 – С. 39 – 42. (отримання, узагальнення і аналіз результатів експериментальних даних).

 1. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на формування площі листкової поверхні озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2007. – С. 195–196. (закладка дослідів, проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, узагальнення результатів).

 1. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на вміст хлорофілу в листках озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: ІІІ Міжнародна конф.: тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 128. (проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез).

 2. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів і регулятора росту Біолану на загальну чисельність мікроорганізмів в ризосфері озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва». – Київ: Інститут агроекології УААН, 2007. – С. 83–84. (аналіз літературних джерел, написання тез).

 3. Притуляк Р. М. Урожайність озимого тритикале залежно від внесення різних норм гербіцидів Пріми та Пуми супер окремо і в сумішах з біостимулятором росту Біоланом / Р. М. Притуляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2008. – Ч. 1. – С. 59–61.

 4. Грицаєнко З. М. Вплив гербіцидів Пріми та Пуми супер, внесених без і сумісно з регулятором росту рослин Біоланом, на чисту продуктивність фотосинтезу посівів озимого тритикале / З. М. Грицаєнко, Р. М. Притуляк // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. –– Миколаїв: НУК, 2008. – Т. II – С. 10–13. (проведення досліджень, узагальнення і аналіз результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины