Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Білан Наталія Валеріївна. Вплів електротермічних полів на локалізацію гідротермально-метасоматично- го золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита : Дис... канд. наук: 04.00.11 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Білан Н.В. Вплів електротермічних полів на локалізацію гідротермально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за фахом 04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню дії електротермічних полів на процеси формування гідротермально-метасоматичного золотого зруденіння в зонах розривних порушень з метою встановлення закономірності його просторового розміщення. Теоретично обґрунтовано виникнення електричних полів у розривних порушеннях, опірюючих розломи, при їх тектонічних активізаціях. Проведено експериментальні дослідження з вивчення впливу електротермічних полів на фізико-хімічні процеси в зразках мінералів і гірських порід. Розроблено фізико-хімічну модель осадження золота в капілярно-пористих середовищах під впливом електричних полів. Виділено перспективні на золоте зруденіння ділянки в межах Сурської і Конкської зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита.

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій на підставі теоретичних і експериментальних досліджень вирішено актуальне завдання визначення впливу електротермічних полів на локалізацію гідротермально- метасоматичного золотого зруденіння. Проведені дослідження дозволили вперше отримати такі наукові і практичні результати.

1. Теоретичними дослідженнями встановлено, що в системі "розлом – опірюючі розриви" максимальні електричні поля під час тектонічних активізацій розломних структур виникатимуть в опірюючих розривних порушеннях за рахунок розвитку в них п'єзоефекту.

2. Експериментальні дослідження показали, що дія електротермічних полів призводить до зниження температур фізико-хімічних перетворень у подрібнених зразках сидеритолітів – на 200-250С.

3. Дія електротермічних полів на зразки кварцвміщуючих порід із рудною мінералізацією приводить до руйнування кварцу, а також укрупненню рудних частинок.

4. У зонах тектонічних деформацій, до яких пристосовано золоте зруденіння, найактивніше протікають фізико-хімічні процеси за рахунок збільшення питомої поверхні зерен і впливу електротермічних полів.

5. В капілярно-пористих середовищах електричне поле може бути одним з параметрів, який впливає на стабільність хімічних зв’язків золотоносних комплексів та їх дисоціацію з утворенням металевого золота в тріщинах зі змінним перетином.

6. Геологічні і мінералогічні особливості будови відомих золоторудних об'єктів УЩ свідчать про пристосування золотопроявів до найбільш неоднорідних за фізико-механічними властивостями ділянок – розривних порушень, що опірюють розломи, а само золото виявляється на границях або в тріщинах зерен кварцу і сульфідів.

7. Результати теоретичних і експериментальних досліджень дозволили виділити в межах УЩ перспективні на виявлення золотого зруденіння ділянки в Конкській і Сурській зеленокам’яних структурах СПБ.

Таким чином, виконані дослідження дали можливість визначити ще один чинник, який впливає на просторове розташування гідротермально- метасоматичного золотого зруденіння – електротермічні поля, що виникають в періоди тектонічних активізацій систем "розлом – опірюючі розриви".

Основні положення і результати досліджень опубліковані в роботах:

1. Влияние температуры и электрического поля на электропроводность горных пород и минералов. 2. Сидерит / В.В. Соболев, А.В. Чернай, О.В. Орлинская, Р.Б. Камков, Н.В. Билан // Минералогический журнал. – 2003. – № 1. – С. 91–94.

2. Термоэлектрическая обработка сидеритолита Белозерской зеленокаменной структуры Украинского щита / Н.В. Билан, Р.Б. Камков, Д.С.Пикареня, М.А.Труфанова // Геолого-мінералогічний вісник. – 2003. – № 1(9). – С. 43–46.

3. Билан Н.В. Термоэлектрическая обработка сидеритолитов/ Н.В. Билан, Р.Б. Камков // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Академік В.І. Вернадський і світ у третьому тисячолітті" / Полтава: ТОВ "АСМІ", 2003. – С. 272-274.

4. Билан Н.В. Анализ связи гидротермальной золоторудной минерализации с глубинными разломами в Среднем Приднепровье и Побужье / Н.В. Билан, Р.Б. Камков // Наук. вісн. НГУ. – 2003. – № 1. – С. 36–37.

5. Орлинская О.В. Системы разломов и золоторудной минерализации в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья / О.В. Орлинская, Н.В. Билан, Р.Б. Камков // Наук. вісн. НГУ. – 2003. –№ 6. – С. 80–82.

6. Соболев В.В. К вопросу о механизме формирования металлического золота в гидротермальных системах / В.В. Соболев, Н.В. Билан // Наук. вісн. НГУ. – 2003. – № 9. – С. 21–23.

7. Орлинская О.В. О возможной причине формирования золотого оруденения в зонах оперяющих разломов / О.В. Орлинская, Н.В. Билан, Д.С. Пикареня // Наук. вісн. НГУ. – 2005. – № 9. – С. 43–44.

8. Камков Р.Б. Влияние температуры и электрического поля на фазовые превращения в измельченных образцах минералов и горных пород / Р.Б. Камков, Н.В. Билан // Сборник научных трудов НГУ. – 2005. – №23. – С.90-94.

9. Studying of thermo-electrical fields' influence to mineral and rocks, and geological interpretation of results of experimental investigation / O.V. Orlinskaya, R.B. Kamkov, N.V. Bilan, D.S. Pikarenya // Наук. вісн. НГУ. – 2006. – № 11. – С. 31–36.

Особистий внесок автора в роботах, написаних в співавторстві: 1-3, 8, 9 – проведення експериментальних досліджень, аналіз результатів; 4, 5 – реконструкція систем розломів, аналіз геологічних і тектонічних карт; 6 – аналіз умов формування золота в гідротермальних системах; 7 – опис тектонічних процесів в системі "розлом – опірюючі розриви".


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины