Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коркач Юлія Петрівна. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню змін у синтезі оксиду азоту в органах серцево-судинної системи в умовах підвищеного окисного стресу, що виникає при старінні і за діабету І типу та пошуку нових шляхів попередження виявлених порушень. Встановлено, що в серці, аорті і мітохондріях серця старих щурів та щурів з діабетом пригнічується активність cNOS і спостерігається значне підвищення активності іNOS та НАДН-залежної нітратредуктази і неокисного аргіназного шляху метаболізму L-аргініну, що супроводжується достовірним зростанням генерації активних метаболітів кисню та азоту і підвищенням перекисного окиснення ліпідів.

Застосування еналаприлу за умов старіння організму та низьких доз екдистерону як при старінні, так і за умов розвитку цукрового діабету сприяло нормалізації синтезу активних метаболітів кисню і азоту за рахунок збереження активності конститутивних ізоформ NO-синтаз, зниженню реутилізаційного синтезу NO та його синтезу індуцибельною ізоформою NOS, що свідчить про їх високу протекторну ефективність.

1. Відповідно до мети дисертаційної роботи та поставлених завдань, проведено комплексне дослідження змін у синтезі оксиду азоту в умовах окисного стресу, що виникає в органах серцево-судинної системи щурів при старінні і за експериментального діабету І типу, а також запропановано застосування нових профілактичних засобів корекції синтезу NO та окисного метаболізму за цих умов.

2. Виявлено, що у старих щурів в серці і мітохондріальній фракції клітин серця, а також у аорті пригнічується активність конститутивних ізоформ NO-синтаз та значно зростає активність індуцибельної NOS і НАДН-залежної нітратредуктази, а також спостерігається підвищення аргіназної активності.

3. Встановлено підвищення вмісту сечовини, NO3- і рівнів високомолекулярних нітрозотіолів та зниження вмісту NO2- і рівнів низькомолекулярних нітрозотіолів в органах серцево-судинної системи старих щурів.

4. Показано підвищення рівнів генерації О2-, зростання вмісту ДК та Н2О2 в мітохондріальній фракції клітин серця старих щурів порівняно з дорослими тваринами та інгібування окисних процесів невисокими дозами фітогормону екдистерону.

5. Встановлено, що введення еналаприлу протягом 60 діб нормалізує de novo і реутилізаційний синтез оксиду азоту, інгібує неокисний аргіназний метаболізм L-аргініну та нормалізує пули стабільних метаболітів NO в серці та аорті старих щурів;

6. Показано, що зростання вмісту глюкози в крові і розвиток окисного стресу в органах серцево-судинної системи за експериментального цукрового діабету І типу у щурів супроводжується значною активацією аргіназної активності, індуцибельної NOS і реутилізаційного синтезу NO та пригніченням активності конститутивних ізоформ NO-синтаз в серці, аорті та мітохондріальній фракції клітин серця.

7. Встановлено, що у щурів з експериментальним діабетом в органах серцево-судинної системи зростає вміст сечовини, NO3- та високомолекулярних нітрозотіолів, в той час як вміст NO2- та низькомолекулярних нітрозотіолів порівняно з контрольними дорослими тваринами, навпаки, знижується.

8. Показано, що введення екдистерону впродовж 60 діб з першого дня після введення стрептозотоцину запобігає розвитку гіперглікемії, активації аргінази, іNOS і нітратредуктази та інгібуванню активності кальцій-залежних NOS. Також екдистерон нормалізує вміст стабільних метаболітів NO, сечовини та негемове залізо в органах серцево-судинної системи щурів.

9. Встановлено, що екдистерон інгібує відкриття мітохондральної пори перемінної провідності за дії її індукторів - іонів кальція та ФАО, що суттєво зменшує генерацію активних метаболітів кисню і прояви окисного стресу в серці, аорті та мітохондріальній фракції клітин серця старих щурів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ткаченко (Коркач) Ю.П. Оксид азоту пригнічує відкриття мітохондріальної пори і збільшує кальцієву ємність мітохондрій in vivo / О.В. Акопова, А.В. Коцюруба, Ю.П. Ткаченко (Коркач) [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2005. – Т.51, №3. – C. 3–11. (Особистий внесок здобувача - визначення активності різних ізоферментів NO-синтаз, стабільних метаболітів NO – нітрит- і нітрат аніонів, статистичний аналіз).

 2. Коркач Ю.П. Участь синтезу оксиду азоту та супероксид-аніона в механізмі протекторної дії екдистерону в мітохондріях серця щурів при стрептозотоциніндукованому діабеті / Ю.П. Коркач, О.В. Рудик, А.В. Коцюруба [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2007. – Т.53, №5. – C. 22–28. (Особистий внесок здобувача – визначення активності різних ізоферментів NO-синтаз, аргінази, НАНД- залежної нітратредуктази, визначення швидкості генерації супероксид-аніона, вмісту сечової кислоти та сечовини, статистичний аналіз, оформлення статті).

 3. Коркач Ю.П. NO - залежні шляхи реалізації протекторної дії екдистерону на серце та судини при стрептозотоциніндукованому діабеті у щурів / Ю.П. Коркач, А.В. Коцюруба, О.Д. Присяжна [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2007. – Т.53, №3. – C. 3–8. (Особистий внесок здобувача – визначення активності аргінази, НАНД- залежної нітратредуктази, визначення стабільних метаболітів NO, статистичний аналіз).

 4. Коркач Ю.П. Вплив еналаприлу на синтез оксиду азоту, окисний метаболізм і тонус судин у старих щурів / В.Ф. Сагач, О.В. Базілюк, Л.Г. Степаненко, Ю.П. Коркач [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2007. – Т.53, №4. – C. 15–26. (Особистий внесок здобувача – визначення активності ферментів синтезу NO, вмісту NO2- і NO3- та нітрозотіолів).

 5. Коркач Ю.П. Роль негемового заліза у протекторній дії екдистерону на розвиток стрептозотоциніндукованої гіперглікемії у щурів / Ю.П. Коркач, Н.О. Дудченко, А.В. Коцюруба [та ін.] // Український біохімічний журнал. – 2008. – Т. 80, №1. – С. 46–51. (Особистий внесок здобувача - визначення активності різних ізоферментів NO-синтаз, вмісту сечовини, статистичний аналіз, оформлення статті).

 6. Коркач Ю.П. Пригнічення відкривання мітохондріальної пори екдистероном у серці старих щурів / В.Ф. Сагач, Ю.П. Коркач, А.В. Коцюруба [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2008. – Т.54, №4. – C. 3–10. (Особистий внесок здобувача - визначення вмісту пероксиду водню, дієнових кон’югатів, нітрозотіолів, швидкості генерації супероксид-аніона і гідроксильного радикалу, статистичний аналіз, оформлення статті).

 7. Коркач Ю.П. Пригнічення оксидативного та нітрозативного стресу як механізм кардіо- і вазопротекторної дії екдистерону за умов експериментального цукрового діабету І типу / В.Ф. Сагач, Ю.П. Коркач, А.В. Коцюруба [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2008. – Т.54, №5. – C. 46–54. (Особистий внесок здобувача - визначення швидкості генерації супероксид-аніона, гідроксильного радикалу, вмісту пероксиду водню і дієнових кон’югатів, нітрозотіолів, статистичний аналіз).

 8. Ткаченко (Коркач) Ю.П. Біохімічні механізми протекторної дії С27-стероїдного гормону екдистерону за умов експериментального цукрового діабету І типу // Ю.П. Ткаченко (Коркач), О.Д. Присяжна, В.Ф. Сагач [та ін.] // ІХ Український біохімічний з’їзд, 24–27 жовт. 2006 р. : матеріали конф. – Х., 2006, Т.2. – С. 121.

 9. Ткаченко (Коркач) Ю.П. NO – зависимые механизмы гипогликемического действия С27– стероидного гормона экдистерона / Ю.П. Ткаченко (Коркач), А.В. Коцюруба, А.Д. Присяжная [и др.] // Биология наука XXI века : 10-я международная Пущинская школа - конференция молодых ученых, 17–21 апр. 2006 г. : сб. тезисов. – Пущино, 2006. – С. 96

 10. Коркач Ю.П. Влияние ингибитора АПФ – эналаприла на синтез оксида азота и кислорода при экспериментальном сахарном диабете / Ю.П. Коркач, А.В. Коцюруба, А.Д. Присяжная [и др.] // Лекарственные средства и биологически активные соединения : Межнародная научная конференция, 11–12 окт. 2007 г. : материалы конф. – Гродно, 2007. – С. 77–79.

 11. Коркач Ю.П. Ефективність екдистерону як інгібітора МРТ в мітохондріях серця старих щурів; кардіопротекція шляхом корекції окисного та відновного шляху синтезу NO у мітохондріях // Ю.П. Коркач, А.В. Коцюруба, О.В. Рудик [та ін.] // Актуальні проблеми біохімії та біотехнології –2007 : Конференція молодих учених, присвячена пам'яті професора В. П. Вендта, 7–8 черв. 2007 р. : тези доповідей. – К., 2007. – С. 23.

 12. Коркач Ю.П. NO–залежні механізми вазопротекторної дії С27– стероїдного гормону екдистерону за ендотеліальної дисфункції різного генезу / Ю.П. Коркач, О.Д. Присяжна, О.В. Рудик [та ін.] // Молодь та поступ біології : ІІІ Міжнародна наукова конф. студентів та аспірантів, 23–27 квіт. 2007 р. : збірник тез. – Л., 2007. – С. 67–68.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины