Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лісовська Ольга Василівна. Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лісовська О.В. Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню стану матеріально-технічної бази українського села в 1960-1980-ті роки.

На основі всебічного аналізу широкого кола статистичних, архівних матеріалів, наукових публікацій у дослідженні комплексно вивчено спроби модернізації матеріально-технічного забезпечення села в Українській РСР, їх основні етапи та напрямки реалізації в сільському господарстві. З’ясовано сутність аграрної політики держави в сфері матеріально-технічного постачання, об’єктивно проаналізовано всі сторони політики партії в аграрному секторі: як позитивні, так і негативні. Особливу увагу у дисертації приділено розкриттю таких питань: уповільнення темпів розвитку сільськогосподарського виробництва, спроби модернізації матеріально-технічної бази аграрного сектору та причини їх провалу, загострення соціально-побутових проблем села. Показано динаміку змін в основних засобах виробництва та технічному оснащенні протягом означеного хронологічного періоду. Розкрито вплив хімізації, меліорації та електрифікації на подолання кризи сільського господарства в 60-80-ті роки ХХ ст. Підкреслено, що, незважаючи на збільшення капітальних вкладень для модернізації матеріально-технічної бази, аграрний сектор не отримував адекватної віддачі.

Зроблено висновок про те, що не було теоретичного осмислення матеріально-технічного постачання. Значну частину коштів, спрямованих у село для підвищення родючості земель, механізації виробництва, витрачали на будівництво розкішних об’єктів. Через централізований розподіл матеріально-технічних засобів попит на них не відповідав рівню раціональних потреб господарств. Гострота проблеми матеріально-технічної бази села в культурній сфері, необхідність прийняття термінових рішень для кардинальних змін стану справ вимагали нових підходів для соціально-культурного будівництва на селі, але пошук цих підходів здійснювався в рамках командно-адміністративної системи і не був позбавлений технократичного мислення.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Спроба модернізації матеріально-технічної бази села в першій половині 60-х років ХХ ст. // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки. – Вип. 90. – Черкаси, 2006. – 110-114.

2. Проблема кадрового забезпечення сільського господарства у зв'язку із зміцненням матеріально-технічної бази села (60-ті роки ХХ ст.) // Український селянин: Зб. Наук. праць / За ред. А.Г Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. – С. 366-369.

3. Політика інтенсифікації сільгоспвиробництва в Україні та її наслідки (1966-1985 рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 9. – К., 2007. – С. 287-292.

4. Державно-правовий розвиток УРСР в період загострення кризи радянської системи // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Вип. ХІІІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2007. – С. 142-146.

5. Комплексна механізація та автоматизація сільського господарства – одна з основних умов зміцнення матеріально-технічної бази села // Український селянин: Зб. Наук. праць / За ред. А.Г Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 307-310.

6. Стан механізації молочного тваринництва в 60-х роках ХХ ст. // ХVІІ Наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 14-24 березня 2006 р. / За ред. В.В. Масненка. – Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2007. – С. 91-94.

7. Спроба активізації госпрозрахункових відносин в аграрному секторі Української РСР ( 1964-1985 рр.) // Гуржіївські історичні читання (збірник наукових праць): Матеріали ІІІ Міжнародних Гуржіївських історичних читань. – Черкаси, 2007. – С. 350-354.

8. Культурно - освітні заклади в соціальній інфраструктурі українського села (1964-1985 рр.) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”. 2-3 квітня 2007 року. – Луганськ, 2007. – С. 33-34.

9. Агрополітична концепція радянської держави на українських землях ( друга половина 1960-х років) // Шевченківська весна. Історія: Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Вип. VІ: У 2-х част. / Редкол.: проф. В.Ф. Колесник (голова), к.і.н. Ю.В. Латиш (відп. ред.) та ін. – Ч. 1. Праці вчених. – К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 69-71.

10. Розвиток матеріально-технічної бази українського села (1964-1985 рр.) // Матеріали Других Всеукраїнських Драгоманівських читань молодих вчених: Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії в контексті Європейського цивілізаційного простору. – К., 2008. – С. 35-37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины