Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Жердецький Ігор Миколайович. Позакореневе підживлення як спосіб підвищення продуктивності цукрових буряків у лівобережній частині Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Жердецький І. М. Позакореневе підживлення як спосіб підвищення продуктивності цукрових буряків у лівобережній частині Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Інститут цукрових буряків УААН, Київ, 2009.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з вивчення закономірностей формування продуктивності та якості врожаю цукрових буряків залежно від позакореневего внесення макро- та мікродобрив в агрокліматичних умовах лівобережної частини Лісостепу України.

Отримані результати дали змогу встановити оптимальні дози, строки і форми внесення макро- та мікродобрив, що в свою чергу позитивно вплинуло на величину та тривалість функціонування асиміляційної поверхні, зниження ураження рослин хворобами листкового апарату, кількісний та якісний склад цукрів, вміст світлопоглинальних пігментів, показники фотосинтетичної діяльності посівів та ефективність використання елементів живлення з добрив. Покращання вищевказаних параметрів забезпечило зростання урожайності та поліпшення показників технологічної якості коренеплодів. Обґрунтовано економічну та енергетичну доцільність позакореневого підживлення цукрових буряків.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і розв’язання наукового завдання, що виявляється у встановленні впливу позакореневого застосування мікродобрив „Реаком-р-бурякове” та „Реастім-ріст-бурякове” як окремо, так і у поєднанні з макродобривами (карбамідом, калієм хлористим та амофосом) на процеси формування складових продуктивності рослин цукрових буряків на чорноземі типовому слабосолонцюватому малогумусному лівобережної частини Лісостепу України. Згідно з результатами досліджень встановлено оптимальні дози, строки та варіанти поєднання видів і форм добрив для позакореневого внесення. Обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність позакореневого підживлення, як складової частини системи удобрення цукрових буряків.

 1. Позакореневе підживлення є активізуючим фактором фізіолого-біохімічних процесів у рослинах, що забезпечує в свою чергу посилення поглинання доступних сполук елементів живлення кореневою системою з ґрунту, про що свідчить зниження вмісту в орному шарі нітратного азоту на 4,1, амонійного – на 13,4, рухомих сполук фосфору – на 2,9 та рухомих сполук калію на 25,3 мг/кг повітряно сухого ґрунту у варіанті з позакореневим застосуванням макро- та мікродобрив стосовно варіанта без позакореневого підживлення.

 2. Застосування мікродобрив „Реаком-р-бурякове” та „Реастім-ріст-бурякове” зумовлює збільшення сухої маси однієї рослини у період збирання урожаю на 5,7-19,9 %. Поєднання „Реаком-р-бурякове” у дозі 5,0 л/га з макродобривами забезпечує зростання сухої маси рослини на 20,4-41,8 %.

 3. Внесення добрив позакореневим способом сприяє інтенсифікації утворення листків на рослинах цукрових буряків та подовженню періоду їх життєдіяльності. На фоні основного внесення добрив у кількості N90Р120K90 та позакореневого підживлення цукрових буряків мікродобривами площа листкової поверхні рослин у період інтенсивного росту зростає на 9,5-28,5 %. Сумісне застосування макродобрив та мікродобрива створює умови для збільшення площі асиміляційного апарату в аналогічний період на 24,8-38,9 %.

 4. Внесення мікродобрив позакореневим способом забезпечує підвищення вмісту світлопоглинальних пігментів у листкових пластинках цукрових буряків. Вміст хлорофілу (а + в) зростає на 0,36-0,80, каротиноїдів – на 0,14-0,34 мг/дм2 сирої маси листків. Комбіноване застосування макродобрив з „Реаком-р-бурякове” зумовлює зростання вмісту хлорофілу (а + в) – на 0,80-1,13, каротиноїдів – на 0,33-0,50 мг/дм2 сирої маси листків. Під впливом внесення мікродобрив окремо та в поєднанні з макродобривами спостерігається інтенсифікація синтезу цукрози у листкових пластинках та посилення її відтоку до запасаючої паренхіми коренеплоду.

 5. Обприскування вегетуючих рослин розчинами мікродобрив „Реаком-р-бурякове” та „Реастім-ріст-бурякове” створює умови для зниження ураження рослин цукрових буряків хворобами листкового апарату. Інтенсивність розвитку церкоспорозу зменшується на 1,05-3,29 %, борошнистої роси – на 0,19-0,95 %, при інтенсивності розвитку у варіанті без позакореневого підживлення 8,76 та 2,23 % відповідно. За внесення позакореневим способом макродобрив і композиції „Реаком-р-бурякове”, інтенсивність розвитку церкоспорозу знижується на 3,73-4,78 %, борошнистої роси – на 0,89-1,26 %, при інтенсивності розвитку хвороб у варіанті без обробки відповідно 9,24 та 2,48 %.

 6. Застосування мікродобрив позакореневим способом позитивно впливає на показники фотосинтетичної діяльності рослин. Чиста продуктивність фотосинтезу у період з 16.07 по 15.08 зростає на 0,71-1,54 г сух. реч. на м2 лист. пов. за добу, продуктивність фотосинтезу в аналогічний період – на 1008,42-2472,54 кг сух. реч. на 1 га. Сумісне застосування макродобрив з мікродобривом „Реаком-р-бурякове” зумовлює підвищення чистої продуктивності фотосинтезу на 1,84-2,95 г сух. реч. на м2 лист. пов. за добу, продуктивності фотосинтезу – на 2593,08-4319,84 кг сух. реч. на 1 га.

 7. Позакореневе внесення добрив як окремо, так і за сумісного застосування сприяє підвищенню вмісту основних елементів живлення в листках рослин, тоді як у коренеплодах навпаки – зумовлює тенденцію до зниження вмісту азоту та зольних елементів порівняно з варіантом без обробки, що позитивно відображається на технологічній якості сировини.

 1. Застосування композиції „Реаком-р-бурякове” у дозі 7,5 л/га у фазі змикання листків рослин цукрових буряків у міжряддях зумовлює приріст урожайності на 4,1 т/га (10,2 %), цукристості коренеплодів – на 0,9 % (5,3 %). Внесення мікродобрива „Реастім-ріст-бурякове” з дозою витрати 7,5 л/га в аналогічній фазі розвитку рослин сприяє підвищенню урожайності коренеплодів на 3,5 т/га (8,7 %), їх цукристості – на 0,8 % (4,7 %). Позакореневе підживлення цукрових буряків карбамідом, калієм хлористим та амофосом у поєднанні з мікродобривом „Реаком-р-бурякове” забезпечує зростання урожайності коренеплодів на 7,0 т/га (17,6 %), цукристості – на 1,4 % (8,1 %).

 2. Позакореневе внесення „Реаком-р-бурякове” у дозі 7,5 л/га у фазі змикання листків цукрових буряків у міжряддях сприяє збільшенню коефіцієнта заводу та очікуваного технологічного виходу цукру відповідно на 2,0 та 3,46 %. Сумісне застосування „Реаком-р-бурякове” з карбамідом, калієм хлористим та амофосом забезпечує очікуваний технологічний вихід цукру 14,99 % або 7,02 т/га.

 3. Підживлення цукрових буряків мікродобривом „Реаком-р-бурякове” у дозі 7,5 л/га у фазі змикання листків рослин цукрових буряків у міжряддях за коефіцієнта енергетичної ефективності (Кее) 3,73 забезпечує отримання додаткових 968,12 грн/га. Внесення аналогічної дози „Реастім-ріст-бурякове” в цій же фазі розвитку рослин створює умови для отримання додаткових 774,42 грн/га. Поєднане застосування з „Реаком-р-бурякове” у дозі 5,0 л/га карбаміду, калію хлористого та амофосу за коефіцієнта енергетичної ефективності 3,95 приносить додаткових 1681,66 грн/га.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Заришняк А. С. Підвищення продуктивності цукрових буряків шляхом застосування позакореневого підживлення / А. С. Заришняк, І. М. Жердецький // Зб. наук. праць. Інститут цукрових буряків УААН. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2008. – Вип. 10. – С. 253–259. (Проведення досліджень, аналіз та узагальнення одержаних результатів).

 2. Жердецький І. М. Позакореневе внесення мікродобрив як спосіб підвищення продуктивності цукрових буряків / І. М. Жердецький // Цукрові буряки. – 2008. – № 3-4. – С. 35–37.

 3. Жердецький І. М. Позакореневе підживлення у процесі формування урожаю цукрового буряку / І. М. Жердецький // Міжвідомчий тематичний науковий збірник „Землеробство”. – Чабани : ВД „ЕКМО”, 2008. – Вид. 80. – С. 115–121.

 4. Жердецький І. М. Вплив позакореневого підживлення на продуктивність цукрового буряку / І. М. Жердецький // Інноваційний розвиток систем землеробства та агротехнологій в Україні : наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, (Чабани, 10-12 грудня 2007 р.) / ННЦ „Інститут землеробства УААН”. – Чабани : ВД „ЕКМО”, 2007. – С. 74–75.

 5. Жердецький І. М. Роль позакореневого підживлення у формуванні ознак продуктивності рослин цукрових буряків / І. М. Жердецький // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2008 : міжнар. наук. практ. конф., (Полтава, 19-21 травня 2008 р.) / Полтавський держ. педагог. універс. ім. В. Г. Короленка. – Полтава : „ІнтерГрафіка”, 2008. – Т. 8. – С. 94–97.

 6. Жердецький І. М. Позакореневе застосування макро- та мікродобрив при вирощуванні цукрових буряків / І. М. Жердецький // АГРАРНИЙ ФОРУМ-2008: міжнар. наук. практ. конф., (Суми, 15-18 жовтня 2008 р.) / Сумський нац. аграрний універс. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2008 – С. 36–37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины