Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тверезовський Михайло Володимирович. Особливості видового складу та чутливість до антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених від хворих на риносинусити, в різних регіонах АР Крим : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тверезовський М.В. Особливості видового складу та чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів, виділених від хворих на риносинусити, в різних регіонах АР Крим. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за фахом 03.00.07-мікробіологія. – ДУ "Інститут мікробіології і імунології ім. І.І.Мечникова АМН України". Харків, 2009.

Дисертацію присвячено порівняльному вивченню мікробного пейзажу і антибіотикорезистентності мікроорганізмів, виділених від хворих на риносинусити в регіонах АР Крим. Встановлено мікробний пейзаж при риносинуситах. Етіологічнозначимі види збудників: S. epidermidis (42,79%), S. aureus (32,56%), S. mutans (54,24%) та C. kruzei (44,74%). Асоціації мікроорганізмів відмічалися в 84,8%. Мікроскопічні гриби виділялися в монокультурі. Найбільшу кількість резистентних штамів мікроорганізмів ізольовано в м.Сімферополь.

В містах Ялті, Євпаторії та Керчі штами бактерій були чутливі до ципрофлоксацину, а в решті міст кількість резистентних штамів не перевищила (6,5±2,5)%.

В дослідах доведена чутливість полірезистентних штамів мікроорганізмів до мірамістину. Показано ймовірність змін в складі біоценозів мікроорганізмів.

У дисертаційній роботі на основі результатів досліджень та їх теоретичних узагальнень вирішено актуальну проблему щодо мікробіологічного обґрунтування шляхів удосконалення тактики етіотропної терапії риносинуситів з урахуванням регіональних особливостей поширення збудників та їх асоціацій на території АР Крим; вперше проведено порівняльний аналіз мікробного пейзажу та чутливості основних збудників до антимікробних препаратів в регіонах АР Крим з різними клімато-географічними характеристиками і ступенем антропогенного навантаження, визначено показники ступеня різноманіття біоценозів та вірогідність їх змін, а також доведено виражену антимікробну дію мірамістину до полірезистентних штамів мікроорганізмів.

1. Популяції бактерій та грибів у хворих на риносинусити в різних регіонах АР Крим становлять складні динамічні мікробіоценози, що обумовлює необхідність їх постійного моніторингу.

2. Серед ізольованих нами на території АР Крим від хворих на риносинусити 1362 штамів мікроорганізмів, які належать до 18 родів, домінують рід Staphylococcus 69,13% (переважно S. epidermidis 42,79%) та Streptococcus 18,97% (переважно S. mutans 52,24%); поміж ізолятів 4-х родів мікроскопічних грибів превалює рід Candida 82,6%, в якому переважає C. krusei 44,74 %.

3. В етіологічній структурі риносинуситів переважають мікробні асоціації (84,83%). Мікроскопічні гриби зустрічалися тільки в складі мікробних асоціацій.

4. Доведена відмінність в поширеності антибіотикорезистентних штамів, вилучених від хворих на риносинусити в різних регіонах АР Крим: найбільшу кількість полірезистентних штамів бактерій ізольовано в м. Сімферополь (86,5%), найменшу в Керчі (54,3%) .

5. Найбільш поширеною була резистентність клінічних штамів мікроорганізмів при риносинуситах до гентамiцину (57,2%), лінкоміцину (69,9%), рокситроміцину (62,7%), причому у м. Сімферополь це спостерігалося в 1,2 – 1,5 разів частіше.

6. Ізольовані штами мікроорганізмів на території АР Крим були найбільш чутливими до ципрофлоксацину, циркуляція резистентних штамів не перевищувала 6,5%.

7. Виділені штами мікроскопічних грибів в різних регіонах АР Крим були найбільш чутливими до антимікотиків полієнової групи: ністатину (85,5%) та амфотеріцину (71,1%).

8. Виявлено високу антибактеріальну та антимікотичну дію мірамістину до полірезистентних штамів мікроорганізмів, що дозволяє розглядати його в якості препарату вибору при риносинуситах.

Практичні рекомендації:

1. Вибір первинної антимікробної терапії риносинуситів базувати на вірогідній зміні домінуючих штамів мікроорганізмів.

2. Для комплексного лікування хворих на риносинусити, які спричинені полірезистентними штамами бактерій та грибів, рекомендовано використання мірамістину.

3. До схеми мікробіологічного аналізу ізолятів хворих на риносинусити слід додавати мікологічні дослідження.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Этиология гнойно-воспалительных заболеваний носа и околоносовых пазух и чувствительность к антибиотикам основных возбудителей этих инфекций / А. Я. Цыганенко, В. А. Баркевич, М. В. Тверезовский, В. В. Минухин, А. Г. Балабанцев, М. А. Завалий // Експериментальна і клінічна медицина. – 2003. – №2. – С. 56–60. (Здобувач охарактеризував мікробний склад риносинуситів, антибіотикочутливість виділених штамів мікроорганізмів).

2. Сравнительная характеристика некоторых свойств патогенных стафилококков, выделенных от работников питания и больных синуситами в городах АРК / М. В. Тверезовский., Г. К. Гуменюк, М. А. Завалий, Ю. Н. Ачкасова, Т. Н. Дольникова, Т. А. Крылова // Таврический медико-биологический вестник. – 2004, Т. 7, – №2. – С. 151–154. (Здобувач брав участь в мікробіологічних дослідженнях, проводив статистичну обробку та обґрунтування отриманих результатів).

3. Цыганенко А. Я. Прогнозирование смены основных групп этиологически значимых микроорганизмов при риносинуситах на территории АР Крым / А. Я. Цыганенко, М. В. Тверезовский, В. В. Минухин // Експериментальна і клінічна медицина. – 2005. – №4. – С. 4–7. (Здобувач провів медико-екологічний аналіз результатів, встановив показник різноманіття біоценозів, статистичну обробку та обґрунтування отриманих результатів).

4. Тверезовский М. В. Экологический анализ видового состава штаммов грибов, выделенных от больных риносинуситами на территории АР Крым / М. В. Тверезовский // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологической науки практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И.Георгиевского. – 2005. –Т. 141, часть 6. – С. 104–106.

5. Тверезовский М. В. Региональные различия антибитикорезистентности штаммов микроорганизмов больных риносинуситами на территории АР Крым / М. В. Тверезовский // Експериментальна і клінічна медицина. – 2007. – № 4. – С. 32–35.

6. Тверезовський М. В. Регіональні відмінності мікробного пейзажу по частоті зустрічаємості та кількісному складу мікробних асоціацій, ізольованих від хворих на риносинусити в АР Крим / М. В. Тверезовський // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2007. – Т. 20 (59), № 1. – С. 163–167.

7. Тверезовський М. В. Моніторингове спостереження за етіопатологічними збудниками штамів грибів, виділених від хворих на риносинусити на території АР Крим / М. В. Тверезовський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : тези допов. – 2007. – № 3-с. – С. 251.

8. Видовая характеристика микрофлоры при остром и хроническом синусите / М. А. Завалий, А. Г. Балабанцев, М. В. Тверезовский, Т. А. Крылова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : Щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, 22-23 вересня 2003 р. : тези доп. – 2003. – №5-с. – С. 166. (Здобувач провів та узагальнив результати мікробіологічних досліджень).

9. Микрофлора у больных риносинуситами в различных районах АР Крым в современных условиях / М. А. Завалий, А. Г. Балабанцев, М. В. Тверезовский, Т. А. Крылова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : Щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, 22-23 вересня 2003р. : тези доп. – 2003. – №5-с. –
С. 166–167. (Здобувач брав участь в зборі фактичного матеріалу та проведенні мікробіологічних досліджень та аналізував отримані результати).

10. Завалий М. А. Корреляция патогенной микрофлоры в полости носа и околоносовых пазухах у больных синуситами /М. А. Завалий, М. В. Тверезовский, А. Г. Балабанцев // Журнал вушних, носових і горлових хвороб: Щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, 22-23 вересня 2003р. : тези доп. –2003. – № 5-с. – С. 167 – 168. (Здобувач брав участь в зборі фактичного матеріалу та проведенні мікробіологічних досліджень, підготовці матеріалу до друку).

11. Цыганенко А. Я. Чувствительность к антибиотикам основных возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у больных с ЛОР-патологией / А. Я. Цыганенко, М. В. Тверезовский, В. В. Минухин // Сучасні методи лікування та реабілітації травм і їх наслідків. Невідкладна допомога при захворюваннях і травмах : II конф. Харків. обл. клін. лікарні, 05 лист. 2003р. : тези доп. – Х., 2003. – С. 3. (Здобувач брав участь у мікробіологічних дослідженнях, самостійно проводив статистичну обробку та обґрунтування отриманих результатів).

12. Роль грибов и их ассоциаций с бактериальной флорой в течении риносинуситов / М. А. Завалий, М. В. Тверезовский, К. Г. Гуменюк, Ю. Н. Ачкасова, Л. С. Шутова, Т. В. Думова // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологической науки практического здравоохранения. Труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского : тези доп. – 2005. - Т. 141, Ч.6. – С. 147. (Здобувач зібрав фактичний матеріал, забезпечив підбір літературних джерел, провів та проаналізував результати мікробіологічних досліджень).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины