Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Голубнича Вікторія Миколаївна. Мікробіологічна характеристика кандидозної інфекції у вагітних жінок : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Голубнича В.М. Мікробіологічна характеристика кандидозної інфекції у вагітних жінок. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07- мікробіологія. – ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України.”- Харків, 2009.

У дисертації наведені результати мікробіологічного та імунологічного дослідження характеру кандидозної інфекції у вагітних з метою удосконалення діагностики, лікування та профілактики даної патології. Вивчено поширеність кандидозної інфекції серед вагітних у різні терміни гестації, cеред породілль та новонароджених. Встановлено, що С. albicans залишається основним етіологічним чинником кандидозної інфекції у вагітних та новонароджених.

Встановлено, що при вагінальному кандидозі відбувається пригнічення фагоцитарної ланки, зростання рівня IgA, IgM та зниження рівня IgG. При кандидоносійстві виникає пригніченням клітинного імунітету та зниженням рівня IgG та IgM.. Запропоновано імунологічні діагностичні критерії, які дозволяють розмежувати кандидоз та кандидоносійство. Вивчена чутливість виділених грибів до ряду антимікотиків.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання щодо дослідження мікробіологічних та імунологічних особливостей кандидозної інфекції у вагітних. Досліджено поширеність та етіологічну структуру даної нозології серед вагітних. Вивчено вплив грибів Candida у вагітних та породілль на інфікованість ними новонароджених. З’ясовано імунопатогенетичні особливості кандидозу та кандидоносійства і запропоновано імунологічні діагностичні критерії для розмежування цих двох станів. Визначено чутливість виділених штамів до ністатину, амфотерицину В, ітраконазолу, кетоконазолу, клотримазолу, флуконазолу, міконазолу, еконазолу, флуцитозину, нативного хітозану та йодиду хітозану.

1. Мікробіологічні особливості кандидозної інфекції у вагітних жінок в Північно-Східному регіоні України характеризуються високою етіологічною значимістю С. albicans та C. tropicalis (питома вага їх серед виділених грибів складає 87,7 % і 7,7 % відповідно). У 30,2 % обстежених вагітних гриби одночасно вилучались з різних ніш (слизових оболонок піхви, ротової порожнини, шкіри ареол молочних залоз), і формувалися переважно в однотипні за видовим складом асоціації (у (79,2±5,9)%).

2. Висока питома вага вагітних жінок з кандидозною інфекцією ( від 34,9 % до 50,0 % в різні терміни вагітності), наявність тенденції до зростання частоти (в 1,4 рази) та інтенсивності обсіменіння дріжджоподібними грибами під час вагітності та зменшенням частоти контамінації кандідами в післяпологовий період (у 8,7 раз) вказує на те, що ця патологія має велике соціальне значення і пов’язана зі зниженням загальної резистентності макроорганізму та змінами гормонального статусу.

3. Наявність у вагітної вагінального кандидозу підвищує ризик інфікування новонароджених Candida spp. (у 8 раз) та супроводжується зниженням маси новонароджених на 9,6 %, порівняно з дітьми, народженими здоровими жінками. На тлі кандидоносійства в піхві у вагітних зростання частоти інфікування новонароджених грибами не спостерігається, однак відмічається зниження маси новонароджених на 8,1 %, порівняно з групою контролю.

4. Імунний статус вагітних з кандидоносійством у піхві характеризується пригніченням фагоцитозу, достовірним зменшенням кількості Т-хелперів, апоптичних клітин, імунорегуляторного індексу, зниженням рівня IgM, ІНФ- в секретах піхви та IgG в сироватці крові на тлі зростання кількості В-лімфоцитів. При вагінальному кандидозі виявлено пригнічення фагоцитозу, достовірне зменшення кількості апоптичних клітин, збільшення кількості В-лімфоцитів, зростання імунорегуляторного індексу, рівня IgA, IgM та зниження рівня IgG, ІЛ-4, ІНФ-.

5. Визначення у сироватці крові кількості СД4, імунорегуляторного індексу, вмісту IgA, IgG, IgM, а в секретах піхви лейкоцитарної реакції, фагоцитарного індексу, вмісту ІЛ-4 та IgA дозволяє на імунопатогенетичному рівні розмежувати кандидоносійство у піхві та вагінальний кандидоз у вагітних.

6. Чутливість виділених грибів до антимікотичних препаратів у різних видів варіювала. З’ясовано, що найбільша кількість чутливих штамів С. albicans була до мікоцину, еконазолу, кетоконазолу, флуцитозину (100%), ністатину (92,3%), амфотерицину В (88,2%).

7. Йодид хітозану проявляє високу антимікотичну активність. Мінімальна інгібуюча концентрація йодиду хітозану стосовно до грибів роду Candida становить (125±7,4) мкг/мл.

Практичні рекомендації

    1. Рекомендується розглядати кандидозну патологію у вагітних жінок як прояв порушень загального стану здоров’я у них, пов’язаних у першу чергу з можливим відхиленням гормонального статусу та функціональної активності імунної системи. Визначення причин інтенсивного поширення мікоценозів дозволяє надавати більш ефективну медичну допомогу по усуненню факторів, що негативно впливають не тільки на резистентність макроорганізму до контамінації грибами біологічних порожнин, але й на розвиток плода.

    2. При лікуванні вагінального кандидозу доцільно використовувати препарати, які містять одну з перерахованих активних сполук: мікоцин, еконазол, кетоконазол чи флуцитозин.

    3. Виділення у вагітних грибів Candida із піхви у кількості >105 КУО/мл достовірно вказує на наявність вагінального кандидозу. Використання даного показника у якості кількісного діагностичного критерію дозволяє розмежувати носійство та вульвовагініт.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Голубнича В. М. Вплив наявності кандидозної інфекції у вагітних та породілль на стан новонароджених / В. М. Голубнича // Вісник СумДУ : серія Медицина. - 2008. - № 1. - С. 48 - 52.

 2. Голубнича В. М. Поширення кандидозної інфекції серед вагітних / В. М. Голубнича // Вісник СумДУ : серія Медицина. - 2007. - №2. - С. 144 - 149.

 3. Голубнича В. М. Цитокіновий статус вагітних з кандидозною інфекцією піхви / В. М. Голубнича // Інфекційні хвороби. - 2008. - № 1. - С. 72 - 75.

 4. Голубнича В. М. Гуморальна імунна відповідь при кандидозній інфекції піхви у вагітних / В. М. Голубнича // Імунологія та алергологія. - 2007. - № 3. - С. 32 - 35.

 1. Вивчення стану клітинної імунної відповіді при кандидозній інфекції у вагітних / М. М. Каплін, В. М. Голубнича, М. Л. Кузьоменська, Т. М. Грінкевич // Вісник СумДУ : серія Медицина. - 2007. - № 1. - С. 48 - 52. (Голубнича В. М. провела лабораторні дослідження, статистичну обробку матеріалу та написала статтю).

 2. Голубнича В. М. Дослідження чутливості до протигрибкових препаратів грибів роду Candida, виділених у вагітних жінок / В. М. Голубнича // Лабораторна діагностика. - 2007. - № 1 (39). - С. 44 - 46.

 3. Мікробіологічна діагностика кандидозної інфекції : методичні рекомендації для практикуючих лікарів та лікарів-інтернів / Укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича. - Суми : Видавництво СумДУ, 2006. - 32 с. (Голубнича В. М. провела збір, обробку матеріалу, написала розділи, які стосуються визначення чутливості та видової ідентифікації грибів роду Candida).

 4. Голубнича В. М. Місцева імунна відповідь у вагітних з кандидозною інфекцією піхви / В. М. Голубнича // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : міжнародна науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 р. - Суми, 2007. - С. 39 - 40.

 5. Голубничая В. Н. Оценка воспроизводимости результатов при определении чувствительности к антимикотикам методом дисков / В. Н. Голубничая // Проблемы медицинской микологии : тезисы докладов. - 2004. - Т. 6, №2. – С. 70 - 71.

 6. Каплин Н. Н. Диагностика кандидоза у новорождённых / Н. Н. Каплин, В. Н. Голубничая // Проблемы медицинской микологии : тезисы докладов. - 2003. - Т. 5, №2. - С. 26 - 27. (Голубнича В.М. провела забір матеріалу, лабораторні дослідження, статистичну обробку матеріалу, написала тези та доповіла матеріал).

 7. Голубнича В. М. Чутливість грибів роду Candida, виділених у вагітних жінок, до основних протигрибкових препаратів / В. М. Голубнича // Інфекційні хвороби на межі тисячоліть : Науково-практична конференція і Пленум Сумського науково-медичного товариства інфекціоністів, 7 грудня 2005 р. – Суми, 2005. - С. 17 - 18.

 8. Голубнича В. М. Носійство грибів роду Candida в піхві під час вагітності – одна із стадій вагінального кандидозу / В. М. Голубнича // Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини : Міжнародна науково-практична конференція студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2008 р. – Суми, 2008. - С. 50.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины