Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гололобова Олена Олександрівна. Вплив способів основного обробітку ґрунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші : Дис... канд. наук: 06.01.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гололобова О. О. Вплив способів основного обробітку грунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 - загальне землеробство. Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2009.

Викладено результати п’ятирічних польових дослідів з вивчення впливу різних способів безполицевого обробітку грунту на зміну показників родючості чорнозему типового, забур’яненість посівів, рівень симбіотичної активності вики, урожайність зеленої маси вико-вівсяної суміші.

Наведено економічну й енергетичну оцінку ефективності різних способів безполицевого обробітку грунту при вирощуванні вико-вівсяної суміші.

Дослідженнями визначено закономірності, які є основою для практичного застосування чизельного енергоощадного обробітку грунту під вико-вівсяну суміш в системі обробітку грунту в зернопаропросапній сівозміні.

У дисертаційній роботі з позицій системного підходу наведено теоретичне узагальнення та сучасне вирішення наукового завдання щодо удосконалення технології вирощування вико-вівсяної суміші на чорнозему типовому в умовах лівобережного Лісостепу України шляхом визначення оптимального способу основного обробітку грунту.

 1. Щільність складання орного шару грунту після обробітку стояками СибІМЕ на 20–22 см і чизельного обробітку ПЧ-2,5 на 20–22 см протягом всієї вегетації рослин була вищою, ніж після оранки, на 0,02 г/см3. Мілкий обробіток грунту стояками ПРН-31000 та поверхневий обробіток БДТ-3 призвів до ущільнення
  0-30 см шару грунту порівняно із щорічною оранкою на 0,05-0,06 г/см3.

 2. Обробіток ґрунту стояками СибІМЕ та ПРН-31000, дискове розпушення в системі комбінованого обробітку, а також чизельний обробіток позитивно вплинули на агрегатний склад грунту. При оранці коефіцієнт структурності в шарі грунту 0-30 см складав 2,80, у варіантах з дисковим розпушенням – 3,26; безполицевим обробітком стояками СибІМЕ – 3,28; стояками ПРН-31000 - 3,06; з чизельним обробітком – 2,99. Кількість водотривких агрегатів в цьому шарі підвищувалась, у порівнянні з контролем, при обробітку стояками ПРН-31000 на 5,4%; стояками СибІМЕ – на 3,2; дисковим обробітком БДТ-3 – на 3,9; чизелем ПЧ-2,5 – на 2,5%.

 3. Безполицевий обробіток стояками ПРН-31000, дискове розпушення БДТ-3 і чизельний обробіток ПЧ-2,5 забезпечували збереження вологи осінньо-зимового періоду, поліпшивши водний режим, відповідно, на 4,5; 5,1; 3,6%.

 4. За величиною біологічної активності целюлозорозкладаючих бактерій перевагу мала звичайна оранка. Безполицеві обробітки стояками СибІМЕ та ПРН-31000 знижували біологічну активність целюлозорозкладаючих бактерій на 16,2 - 21,6%, а поверхневе дискове розпушення в системі комбінованого обробітку - на 25,7%. Зменшення біологічної активності при чизельному обробітку на 13,5% було мінімальне і неістотне.

 5. Загальний вміст гумусу суттєво не змінювався під впливом основного обробітку ґрунту стояками СибІМЕ та ПРН-31000, дискового розпушення БДТ-3 в системі комбінованого обробітку, а також чизельного обробітку ПЧ-2,5, але позитивний вплив мінімалізації обробітку на гумусовий стан чорнозему типового виявлявся в тенденції збільшення вмісту рухомої органічної речовини, активного гумусу.

 6. Способи безполицевого обробітку грунту суттєво не впливали на вміст лужногідролізованого азоту. Вміст нітратного азоту навпаки зменшувався: на удобреному фоні на 25-35 кг/га, на неудобреному при обробітку стояками СибІМЕ і ПРН-31000, чизельному обробітку ПЧ-2,5- на 16-19 кг/га, БДТ-3- на 48 кг/га. Під впливом безполицевого обробітку відбувалась диференціація грунту в шарі 0-30 см за вмістом доступних форм фосфору та калію, причому при обробітку стояками СибІМЕ і чизелем ПЧ-2,5 на фоні без добрив – в меншій мірі, ніж при мілкому та поверхневому обробітках. При внесенні добрив способи безполицевого обробітку викликали більш різку диференціацію цього шару за вмістом рухомих фосфатів, з локалізацією їх у верхньому шарі грунту.

 7. Забур’яненість посівів вико-вівса при застосуванні безполицевого обробітку грунту значно зростала порівняно з оранкою. Загальна кількість бур’янів при обробітку стояками СибІМЕ та ПРН-31000, поверхневому дисковому розпушенні БДТ-3 була вищою за контроль на 19,0 - 45,5%. Кількість злісних коренепаросткових бур’янів при мілкому та поверхневому обробітках збільшувалася, відповідно, у 2,0–2,8 раза, за інших способів основного обробітку - в 1,6 раза. При чизельному обробітку маса бур’янів у сухому стані зростала в 1,7 раза на обох фонах, при розпушенні грунту БДТ-3 на фонах дії та післядії добрив вона була вище в 4,2 раза, ніж у варіанті з оранкою.

 8. Полицевий обробіток грунту створював найбільш сприятливі умови для прояву активного симбіотичного потенціалу (АСП) вики. Безполицевий - стояками СибІМЕ, ПРН-31000 та поверхневе дискове розпушення БДТ-3 викликали зниження АСП у порівнянні з оранкою на фоні без добрив на 9,8-12,9%, а з добривами - на 12,6-31,0%. При чизельному обробітку грунту ПЧ-2,5 на неудобреному фоні симбіотична активність вики була майже на рівні контролю, а на удобреному - на 12% нижче.

 9. Застосування способів безполицевого обробітку грунту не сприяли підвищенню урожайності вико-вівсяної суміші порівняно з оранкою. Зниження урожайності вико-вівсяної суміші при чизельному обробітку на фоні без добрив та їх післядії було незначним.

 10. Способи основного обробітку грунту на всіх фонах були рентабельними, а найбільш рентабельними виявились оранка на фоні добрив і їх післядії, а також чизельний обробіток ПЧ-2,5 на 20-22 см на фоні післядії добрив, де він становив, відповідно, 44,8, 38,0 і 37,4%.

 11. Енергетична оцінка показала, що при застосуванні добрив найбільш ефективним способом обробітку грунту при вирощуванні вико-вівсяної суміші була оранка (Кее=5,0). На фоні післядії добрив та на неудобреному фоні чизельний обробіток виявився за енергетичною ефективністю рівнозначним традиційному полицевому обробітку грунту. Коефіцієнти енергетичної ефективності без застосування добрив знаходились на рівні 4,3 і 4,2, а при використанні післядії добрив - 4,9.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Гололобова Е. А. Влияние новых способов безотвальной обработки почвы на агрофизические и агрохимические показатели плодородия чернозема типичного и урожайность вико-овса / Е. А. Гололобова, А. Н. Заяц, Ю. В. Буденный // Вісник ХДАУ: Зб. наук. пр. - Х: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1997. - №2. - С. 77-84. (Особистий внесок: проведення досліджень, брала участь у написанні статті).

 2. Гололобова О. О. Вплив різних способів безполицевого обробітку ґрунту на основні показники родючості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу України / О. О. Гололобова // Вісник ХДАУ: Зб. наук. пр. - Х: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 1998. - № 2. - С. 108-116.

 3. Гололобова О. О. Ефективність нових способів безполицевого обробітку ґрунту на посівах вико-вівса в умовах Лівобережного Лісостепу України / О. О. Гололобова // Вісник ХДАУ: Зб. наук. пр. - Х: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1999. - № 1. - С. 257-261.

 4. Гололобова О. О. Вплив різних способів безполицевого обробітку ґрунту на агрономічні властивості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу України / О. О. Гололобова // Вісник ХДАУ: Зб. наук. пр. - Х: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1999. - № 2. - С. 215-223.

 5. Гололобова О.О. Рівень симбіотичної активності вики та фітосанітарний стан посівів вико-вівса за різних способів основного обробітку ґрунту в умовах Лівобережного Лісостепу України / О. О. Гололобова // Вісник Полтавської державної академії, 2008. - №4. – С. 154-158.

 6. Гололобова О.О. Активність бобово-ризобіального симбіозу вики за різних способів основного обробітку грунту в умовах Лівобережного Лісостепу України / Гололобова О.О. // Вісник аграрної науки , 2009. - №1. – С. 83-84.

Матеріали конференцій:

 1. Лактионов Н. И. Влияние бесплужных обработок на гумусовое состояние чернозема типичного Левобережной Лесостепи Украины / Н. И. Лактионов, В. В. Дегтярев, Е. А. Гололобова // Ґрунти України: екологія, еволюція, систематика, окультурення, оцінка, моніторинг, географія, використання: конф., присвяч. 50-річчю факультету агрохімії та ґрунтознавства, 28-29 черв. 1996 р. : тези доп. - Х: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1996.- С. 55. (Особистий внесок: проведення досліджень, написання тез).

  Лактионов Н. И. Трансформация гумуса чернозема типичного при различных способах основной обработки почвы / Н. И. Лактионов, В. В. Дегтярев, Е. А. Гололобова, Луис Лопес // Матеріали наукової конференції - Х: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 1996.- С. 40. (Особистий внесок: проведення досліджень, написання тез).

  Буденный Ю. В. Энергетическая эффективность применения различных способов основной обработки под вико-овсяную смесь на черноземе типичном / Ю. В. Буденный, Е. А. Гололобова // Информационный листок ХАРПНТЭИ. – Х.: ХАРПНТЭИ, 1999. - №91 – 99. (Особистий внесок: розрахунок енергетичної ефективності, написання тез).

  Гололобова Е. А. Эффективность симбиотической азотфиксации вики при различных способах основной обработки почвы / Е. А. Гололобова // Актуальные проблемы повышения эффективности агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции, - г. Курск, - 23-25 января 2008 г., ч. 1. - Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., - 2008. –С. 276-279.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины