Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пелагеша Наталя Євгеніївна. Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації : Дис... канд. наук: 23.00.05 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пелагеша Н.Є. Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено вивченню трансформації українського національної ідентичності під впливом глобалізації. Сформовано авторський підхід щодо впливу глобалізації на процеси формування та трансформації української національної ідентичності.

На основі аналізу основних підходів до вивчення ідентичності в гуманітарних науках обґрунтовано, що вивчення даної проблеми можливе на основі конструктивістської парадигми. Доведено, що національна ідентичність як сфера ідей, цінностей та змістів в є залежною від наднаціональних ідентичностей, внаслідок часткової втрати державою монополії на контроль соціокультурної сфери під впливом глобалізації. Наднаціональні утворення через освітні, культурні, інформаційні та інші практики створюють власні маркери ідентичності, які можуть існувати поряд з маркерами національної ідентичності на початковій стадії формування, а в перспективі спроможні трансформувати їх до власної самототожності. Обґрунтовано, що метою побудови наднаціональних ідентичностей є реконфігурація національних ідентичностей, зміна в системі ідентичностей громадян, перетворення змістів «Я» та «Інший» в такий спосіб, який би співпадав з цілями побудови цих наддержавних утворень.

Визначено, що механізмами, за допомогою яких наднаціональні утворення конструюють свої ідентичності, є політика громадянства, проекти наддержавних об’єднань, побудова спільного інформаційно-комунікаційного простору, наднаціональна освітня політика, наднаціональні мовна, культурна та спортивна політики, символізація наднаціонального рівня (прапор, гімн, наднаціональна валюта, інша спільна символіка). Показано, що трансформація української національної ідентичності є результатом впливу на соціокультурне середовище України наднаціональних утворень ЄС та СНД та проведення ними відповідних політик ідентичності, внаслідок чого посилюється регіональна поляризація. Досліджено історію, зміст, функції та механізми формування панросійської ідентичності на території України. Поглиблено виявлення витоків, передумов становлення, змісту та функцій європейської наднаціональної ідентичності. Досліджено механізми, за допомогою яких ЄС створює європейську ідентичність всередині об’єднання. Запропоновано шляхи європеїзації українського соціокультурного простру та створення європейської ідентичності з метою реалізації євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу держави.

Метою дисертації є вивчення та концептуалізація процесів трансформації української національної ідентичності під впливом глобалізації. Поставлена мета зумовила міждисциплінарність дослідження та залучення для його проведення результатів науково-теоретичних пошуків широкого спектру дисциплін: етнополітології, політології, соціології, психології, теорії міжнародних відносин, історії міжнародних відносин, глобалістики. У роботі розроблено авторський концептуальний підхід до тлумачення процесів трансформації української національної ідентичності, який має інструментальні характеристики та може бути використаний при формуванні державної гуманітарної політики.

Доведено, що дослідження процесів трансформації національної ідентичності під впливом глобалізації можливе на основі конструктивістської парадигми, яка розглядає національну ідентичність як один з типів колективних ідентичностей. У відповідності з цим підходом залежність ідентичності від соціального контексту, всередині якого і за допомогою якого індивіди та групи конструюють, змінюють та захищають свою ідентичність, дало підстави стверджувати, що національна ідентичність трансформується під дією викликаних глобалізацією процесів соціокультурної трансформації. Оскільки національна ідентичність є дискурсивною формацією, що формується державою як результат певних культурних політик (інформаційної, культурної, освітньої, політики громадянства тощо), то відчуження суб’єктами глобалізації суверенного права національної держави проводити ці політики, спричинює відчуження її спроможності контролювати конструювання національної ідентичності. Це пов’язано з розмиванням народженого в межах Вестфальської системи концепту суверенітету, та появою під дією глобалізації концепту «розподіленого суверенітету», який означає, що сьогодні національні держави частково втратили можливість впливати на власну внутрішню політику.

Такі суб’єкти глобалізації як наднаціональні утворення поширюють свій вплив та сприяють трансформації національної ідентичності через конструювання на території об’єктів впливу відповідних наднаціональних ідентичностей, які постають як колективні ідентичності, притаманні новим політичним спільнотам, що утворюються в межах кордонів наднаціональних утворень. Наднаціональні ідентичності наддержавних об’єднань створюються для легітимації їх існування та діяльності серед громадян країн-членів. Відповідно в межах ЄС будується європейська наднаціональна ідентичність, а межах СНД – панросійська. Створення наднаціональних європейської та панросійської ідентичностей зумовлене появою нових колективних спільнот, що постають у межах ЄС та СНД. Українська національна ідентичність трансформуватиметься під впливом наднаціональних об’єднань ЄС та СНД, які є суб’єктами глобалізації щодо нашої держави та проводять на її території власні політики ідентичності.

Сучасна регіональна поляризація України та її динаміка є наслідком не тільки культурних відмінностей між Cходом та Заходом України, що склалися історично, а й результатом реалізації цих політик ідентичності. Панросійська наднаціональна ідентичність є конкуруючою з європейською. Вони є однаковими за механізмами побудови, але конкурують за цілями. Таким чином, за умов глобалізації процеси ідентифікації з національною та наднаціональною спільнотами повинні бути об’єктом державної політики, що приводить до необхідності введення поняття «політика ідентичності». Для легітимації європейського зовнішньополітичного курсу та легітимації ЄС як наднаціонального утворення для українських громадян, в Україні має бути розроблена та впроваджена політика європейської ідентичності, основні напрямки якої пропонуються.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

 1. Пелагеша Н. Є. Україна в смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації / Наталя Євгеніївна Пелагеша. – К. : НІСД, 2008. – 288 с.

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

2. Пелагеша Н. Освіта для де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) / Н. Пелагеша // Віче. – 2007. – № 13. – Ч. 1. – С. 43–45; № 17. – Ч. 2. – С. 44–46.

 1. Пелагеша Н. Є. Освітня політика Європейського Союзу: етапи формування та сучасні тенденції розвитку / Н. Є. Пелагеша // Політологічний вісник : зб. наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2007. – Вип. 26. – С. 58–67.

 2. Пелагеша Н. Є. Українська національна ідентичність: шляхи європеїзації / Н. Є. Пелагеша // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3 (8). – С. 61–66.

 1. Пелагеша Н. Є. Студентська та викладацька мобільність у Західній Європі / Н. Є. Пелагеша // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 167–173.

Статті у інших наукових виданнях:

 1. Пелагеша Н. Є. Соціокультурні трансформації пострадянських суспільств: методологія осмислення / Н. Є. Пелагеша // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 242–250.

 2. Пелагеша Н Є. Українська державна ідентичність в контексті євроінтеграції / Н. Є. Пелагеша // Гуманітарний вісник Запорізької державної академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2006. – Вип. 25. – С. 113–122.

 3. Пелагеша Н. Є. Україна в проектах створення російської національної ідентичності / Н. Є. Пелагеша // Гуманітарний вісник Запорізької інженерної академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2006. – Вип. 26. – С. 111–122.

 4. Пелагеша Н. Є. Європейська ідентичність: зміст, функції, механізми формування / Н. Є. Пелагеша // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць / [гол. ред. В. В. Лях]. – К. : Український центр духовної культури, 2007. – Вип. 60. – С. 12–34.

 5. Пелагеша Н. Є. Європейська цифрова бібліотека: проект створення / Н. Є. Пелагеша // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 3– 8.

 6. Пелагеша Н. Є. Соціокультурні механізми формування національної ідентичності в Російській імперії XIX століття – уроки для сучасності / Н. Є. Пелагеша // Історичні записки : зб. наук. праць. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – Вип. 10 (спеціальний). – С. 157–162.

Статті у монографіях:

 1. Пелагеша Н. Є. Трансформація української національної ідентичності під впливом глобалізації / Н. Є. Пелагеша // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / [за ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : НІСД, 2007. – Розд. 3. – С. 154–168.

 2. Пелагеша Н. Є. Європеїзація соціокультурного простору як чинник євроінтеграції України / Н. Є. Пелагеша // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / [за заг. ред. Ю. Г. Рубана]. – К. : НІСД, 2008. – Розд. 4. – С. 222–228.

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій:

 1. Пелагеша Н. Є. Соціокультурні механізми формування національної ідентичності / Н. Є. Пелагеша // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 31 трав. 2006 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, В. М. Князева. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 1. – С. 64–66.

 2. Пелагеша Н. Є. Транснаціональні громадські організації в умовах демократії: роль та функції / Н. Є. Пелагеша // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості : наукові доповіді та повідомлення на Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Кривий Ріг, 14-15 квітня, 2006 р.) / редкол.: А. С. Лобанова (наук. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2006. – Вип. 1. – С. 52–59.

 3. Пелагеша Н. Є. Вплив соціокультурного зламу модерн-посмодерн на зміну освітньої парадигми / Н. Є. Пелагеша // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття. Дев’яті читання пам’яті В’ячеслава Липинського : матеріали доповідей учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (27 квітня 2006 р.). – Луцьк : Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2006. – С. 129–132.

 4. Пелагеша Н. Є. Соціокультурні механізми формування національної ідентичності в Російській імперії / Н. Є. Пелагеша : матеріали Всеукр. наук. конф. [«Україна на межі тисячоліть: історія та сучасність»], (24–25 травня 2006 р.). – Луганськ : «ПП Пальчак А.В.», 2006. – С. 51.

 5. Пелагеша Н. Є. Цілі та динаміка формування Європейської ідентичності / Н. Є. Пелагеша : матеріали Міжнар. наук. конф. [«Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення»], (10–12 травня 2007 р.). – Суми : СОІППО, 2007. – Ч. 1. – С. 70.

 6. Пелагеша Н. Є. Механізми конструювання наднаціональних ідентичностей / Н. Є. Пелагеша : матеріали доповідей та виступів на Міжнар. наук. конф. [«Дні науки філософського факультету – 2008»], (16–17 квітня 2007 р.). – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Ч. Х. – С. 83.

 7. Пелагеша Н. Є. Болонський процес як соціокультурний механізм формування європейської ідентичності / Н. Є. Пелагеша : материалы Междунар. семинара «[Образование в многокультурном обществе: традиции и инновации»], (г. Севастополь, 22–24 мая 2006 г.) / под. ред. Т. А. Сенюшкиной. – Сімферополь : Таврия, 2006. – С. 86.

 8. Пелагеша Н. Є. Трансфорація української національної ідентичності під впливом глобалізації / Н. Є. Пелагеша : Всеукр. теорет. та наук.-практ. конф. з правознавства, політології та соціології [«Трансфорації політичної системи: соціальні перетворення та законодавчий процес»], (22 травня 2007 р.) // Віче. – 2007. – № 16. – Т. ІІІ. – С. 26.

 9. Пелагеша Н. Є. Європейська електронна бібліотека: проблеми та перспективи створення / Н. Є. Пелагеша : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. [«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /COMINFO’2007/»], (24–28 вересня 2007 р.). – К. : Вид-во ДУІКТ, 2007. – С. 305.

 10. Пелагеша Н. Є. Тенденції розвитку освітньої політики Європейського Союзу / Н. Є. Пелагеша : матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. [«Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання»], (25–26 жовтня 2007 р.). – К. : Вид-во ДУІКТ, 2007. – С. 308.

 11. Пелагеша Н. Є. Про європеїзацію української освіти / Н. Є. Пелагеша // Українська освіта в світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу (25–27 жовтня 2007 р.). – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 408.

 12. Пелагеша Н. Є. Програма студентської та викладацької мобільності «ЕРАЗМУС»: історія та тенденції розвитку / Н. Є. Пелагеша // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір : зб. наук.-експерт. матеріалів / наук. ред. Н. В. Грицяк. – К. : НІСД, 2008. – С. 61–66.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины