Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Остаповець Лариса Іванівна. Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів in vitro : Дис... канд. наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Остаповець Л.І. Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів in vitro. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено вивченню морфологічних та цитогенетичних особливостей дозрівання ооцитів та раннього ембріогенезу партеногенетичних ембріонів корів і свиней в умовах in vitro. Встановлено взаємозв’язок між морфологічними та цитогенетичними характеристиками ооцитів, вилучених із яєчників корів і свиней на різних фазах естрального циклу. Показано необхідність проведення початкового відбору ооцит-кумулюсних комплексів корів і свиней за морфологічними ознаками. Встановлено, що вирішальним критерієм при визначенні оптимального часу дозрівання ооцитів свиней з метою їх наступної партеногенетичної активації in vitro є рівень дегенерації хромосом на стадії метафази ІІ мейозу. Показано можливість партеногенетичної активації яйцеклітин свиней in vitro після інгібування цитохалазином D редукційного поділу мейозу. Встановлено, що співкультивування ооцит-кумулюсних комплексів свиней із клітинами гранульози в концентрації 3-5х106 клітин на 1 мл середовища позитивно впливає на цитоплазматичне дозрівання гамет, що проявляється у розвитку партеногенетичних ембріонів до стадії ранньої морули. Визначено, що середовище NSCU-23 є найбільш оптимальним для культивування партеногенетично активованих ооцитів свиней in vitro. Проаналізовано показник плоїдності партеногенетичних ембріонів корів, отриманих in vitro.

 1. Проведені дослідження із вивчення цитогенетичних та морфологічних особливостей дозрівання ооцитів та раннього ембріогенезу партеногенетичних ембріонів корів і свиней в умовах in vitro дозволили одержати нові дані з генетики індивідуального розвитку ссавців.

 2. Встановлено взаємозв’язок між морфологічними та цитогенетичними характеристиками ооцитів корів, вилучених із яєчників на різних фазах естрального циклу. Показано, що незалежно від стадії естрального циклу всі ооцити зі щільним кумулюсом та переважна більшість із розпушеним кумулюсом перебували на стадії диплотени профази І мейозу та мали низький рівень дегенерації хроматину, в той час як в атретичних та денудованих ооцитах спостерігався високий рівень дегенерації хроматину.

 3. Виявлено, що серед денудованих ооцитів свиней кількість гамет із ознаками дегенерації хроматину була статистично достовірно більшою порівняно з ооцитами, які мали щільний кумулюс або частково позбавлені кумулюсу.

 4. Показано, що вирішальним критерієм при визначенні оптимального часу дозрівання ооцитів свиней in vitro є рівень дегенерації хромосом на стадії метафази ІІ мейозу. Встановлено, що через 48 годин дозрівання ооцитів свиней спостерігалася статистично достовірно більша кількість гамет із дегенерацією хромосом на стадії метафази ІІ мейозу, порівняно з кількістю таких ооцитів на 44 годині культивування in vitro.

 5. Встановлено, що кількість партеногенетичних ембріонів була статистично достовірно вищою при партеногенетичній активації ооцитів свиней на 44 годині культивування in vitro порівняно з кількістю партеногенонів, отриманих за умов більш тривалого часу культивування in vitro (46 та 48 годин).

 6. Показано, що інгібування цитохалазином D екструзії виділення першого полярного тільця в ооцитах під час дозрівання in vitro та партеногенетична активація таких гамет дозволяє одержати високий рівень (69,1 %) партеногенетичних ембріонів.

 7. Проведено морфологічний та цитогенетичний аналіз партеногенетично активованих ооцитів свиней за різних умов їх дозрівання in vitro. Встановлено, що співкультивування ооцитів свиней з клітинами гранульози в концентрації 3 – 5х106 клітин на 1 мл сприяє формуванню більшої кількості партеногенетичних ембріонів на стадії ранньої морули.

 8. За результатами оцінки морфологічних та цитогенетичних характеристик партеногенетично активованих ооцитів, які культивували в різних середовищах (ТС 199, NCSU-23 та NCSU-37) встановлено, що середовище NCSU-23 забезпечує вищий рівень формування партеногенонів свиней і подолання партеногенетичними ембріонами блоку дроблення in vitro.

 9. Встановлено, що партеногенетична активація ооцитів після 30-го годинного культивування in vitro 7%-им розчином етанолу, дозволяє отримати 81,3 % ембріонів із гаплоїдним набором хромосом.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кузнєцова І. Б. Шляхи розвитку in vitro партеногенонів корів / І. Б. Кузнєцова, Л. І. Остаповець // Науковий вісник НАУ. — 2001. — Вип. 37. — С. 132–135. Дисертант самостійно проведено експериментальну частину роботи, брала участь в опрацюванні та аналізі експериментальних даних, написанні та оформленні статті.

 2. Остаповець Л. І. Цитогенетичний аналіз незрілих ооцитів корів на різних стадіях статевого циклу / Л. І. Остаповець, С. І. Ковтун // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. — 2002. — Т. 4 (№ 2), Ч. 3. — С. 67–71. Дисертантом теоретично обґрунтовані дослідження, самостійно виконано та проаналізовано експериментальну частину роботи, підготовлено текст статті до друку.

 3. Остаповець Л. І. Морфологічні відмінності популяції незрілих ооцитів корів у залежності від статевого циклу тварин / Л. І. Остаповець, С. І. Ковтун // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. — 2003. — Т. 5 (№ 2), Ч. 2. — С. 82–85. Дисертантом самостійно виконано та проаналізовано експериментальну частину роботи, підготовлено текст статті до друку.

 4. Остаповець Л. І. Активація in vitro яйцеклітин корів до партеногенетичного розвитку / Л. І. Остаповець, С. І. Ковтун // Вісник аграрної науки. — 2004. — № 10. — С. 56–59. Дисертантом теоретично обґрунтовані дослідження, самостійно виконано та проаналізовано експериментальну частину роботи, підготовлено текст статті до друку.

 5. Ковтун С. І. Вплив умов культивування in vitro на розвиток мейотичних партеногенетичних ембріонів свиней / С. І. Ковтун, Л. І. Остаповець // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. — 2005. — Т. 7 (№ 2), Ч. 2. — С. 80–85. Дисертантом теоретично обґрунтовані дослідження, самостійно виконано та проаналізовано експериментальну частину роботи, підготовлено текст статті до друку

 6. Остаповець Л. І. Вплив умов культивування ооцит-кумулюсних комплексів свиней in vitro на розвиток партеногенетичних ембріонів / Л. І. Остаповець // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, серія Біологія — 2007. — Вип. 6, № 788. — С. 54–58.

 7. Остаповець Л. І. Морфологічна та цитогенетична оцінка незрілих ооцитів свиней / Л. І. Остаповець // Вісник проблем біології і медицини. — 2008. — №1. — С. 42–47.

 8. Остаповець Л. І. Хромосомні перетворення ооцитів свиней під час дозрівання in vitro / Л. І. Остаповець // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. — К. : Аграрна наука, 2003. — С. 433–438.

 9. Остаповець Л. І. Перспективи застосування партеногенезу при клонуванні тварин / Л. І. Остаповець, С. І. Ковтун // Науково-практичний семінар “Проблеми отримання та використання генетично модифікованих і клонованих організмів”. — Біла Церква, 2004. — С. 67–69. Дисертантом теоретично обґрунтовані дослідження, самостійно виконано та проаналізовано експериментальну частину роботи, представлено доповідь.

 10. Остаповець Л. І. Вплив умов дозрівання in vitro на здатність до партеногенетичного розвитку / Л. І. Остаповець // Конференція молодих вчених та аспірантів / Інститут розведення і генетики тварин УААН. — К., 2005. — С. 44–45.

 11. Остаповец Л. И. Применение метода искусственной активации в репродуктивной биотехнологии / Л. И. Остаповец // Современные достижения и проблемы биотехнологии сельскохозяйственных животных : материалы 6-й междунар. науч. конф., 19–20 декабря 2006 г. — Дубровицы, Россия, 2006. — С. 149–150.

 12. Остаповець Л. І. Активування дозрілих in vitro ооцитів свиней до партеногенетичного розвитку / Л. І. Остаповець // 2-ий З`їзд Українського товариства клітинної біології : 23–26 жовтня 2007 р. : зб. тез. — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. — С. 34.

 13. Остаповець Л. І. Партеногенетичне активування in vitro яйцеклітин свиней після інгібування редукційного ділення мейозу / Л. І. Остаповець // Біологія: від молекули до біосфери : ІІ міжнар. конф. молодих учених 19–21 листопада 2007 р. : тези доп. — Х., 2007. – С. 144–145.

 14. Остаповець Л. І. Партеногенетичне активування in vitro яйцеклітин свиней / Л. І. Остаповець // Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. — К. : ЛОГОС, 2008. — Т. 5. — С. 306–309.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины