Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Журахівська Наталія Веніамінівна. Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт : Дис... канд. наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Журахівська Н.В. Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», Київ, 2008.

Дисертація присвячена актуальній проблемі генетики та медицини праці – визначенню генетичних маркерів спадкової схильності до розвитку пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт для прогнозування ризику розвитку даної патології у осіб, що поступають на роботу в підземні вугільні шахти та/або вже працюють там. Доведена роль генетичної схильності у розвитку пневмоконіозу від впливу вугільного пилу. Виявлено 3 варіанти поєднань алельних поліморфізмів генів GSTT1, GSTM1 та TNF-, що асоціюються з схильністю або резистентністю до ПК у шахтарів вугільних шахт України. Встановлено, що генотип GSTT1(-/-);GSTM1(+);TNF--308*G/A є фактором ризику розвитку ПК, а генотипи GSTM1(-/-);GSTТ1(-/-) та GSTT1(-/-);GSTM1(-/-);TNF--308*G/G сприяють стійкості організму до розвитку даного захворювання. На основі отриманих результатів запропоновано спосіб визначення спадкової схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт.

У роботі здійснено теоретичне узагальнення та наведене нове вирішення наукового завдання щодо визначення ролі генетичних факторів у розвитку пневмоконіозу від впливу вугільного пилу. В результаті клініко-генеалогічного аналізу та розрахунку коефіцієнту родинної агрегації встановлено успадкування схильності або резистентності до розвитку ПК.

 1. Визначено частоти генотипів за генами GSTT1, GSTM1, TNF- та РІ у хворих на ПК та практично здорових шахтарів вугільних шахт України на матеріалі створеного банку ДНК периферійної крові.

 2. Виявлено статистично вірогідну асоціацію генотипу GSTT1(-/-);GSTM1(-/-) зі стійкістю до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт, що дає можливість використовувати вказаний генотип у якості біомаркера резистентності до пневмоконіозу.

 3. Встановлено, що генотип GSTT1(-/-);GSTM1(+);TNF--308*G/A статистично вірогідно частіше зустрічається у хворих на пневмоконіоз, ніж у шахтарів без бронхолегеневої патології. Таким чином, його можна розглядати як фактор ризику виникнення пневмоконіозу від впливу вугільного пилу.

 4. Виявлено статистично вірогідно більшу частоту генотипу GSTT1(-/-); GSTM1(-/-);TNF--308*G/G серед шахтарів, які не мають бронхолегеневої патології у порівнянні з шахтарями з пневмоконіозом, що свідчить про асоціацію означеного генотипу з резистентністю до розвитку пневмоконіозу.

 5. Запропоновано алгоритм визначення спадкової схильності до розвитку пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт України, що у подальшому може бути використано для проведення скринінгового обстеження осіб, які працюють та/або поступають на роботу в підземні вугільні шахти, для виявлення ступеня спадкової схильності до розвитку пневмоконіозу і подальшої розробки індивідуальних рекомендацій по профілактиці виникнення захворювання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Стежка В. А. Перспективы генетических исследований в медицине труда с использованием метода полимеразной цепной реакции / В. А. Стежка, Н. В. Верхолаз // Український журнал з проблем медицини праці. – 2005. - № 3-4. – С. 74-83.

Особистий внесок здобувача - проведення аналізу сучасної наукової літератури, участь у написання і підготовці статті.

 1. Горовенко Н. Г. Генетические исследования в области профессиональной патологии [обзор литературы] / Н. Г. Горовенко, А. В. Басанец, Н. В. Жураховская // Журнал АМН Украины. – 2005. – Т.11, №2. - С. 346-360.

Особистий внесок здобувача - проведення аналізу сучасної наукової літератури, участь у написання і підготовці статті до друку.

 1. Горовенко Н. Г. Вивчення ролі деяких біомаркерів спадкової схильності та резистентності до пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт України / Н. Г. Горовенко, Н. В. Журахівська, А. В. Басанець [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці. - 2007. - № 1 (9). – С. 3-8.

Особистий внесок здобувача - анкетування шахтарів, проведення молекулярно-генетичних досліджень, аналіз, статистична обробка та аналітична інтерпретація отриманих результатів, написання і підготовка публікацій до друку.

 1. Горовенко Н. Г. Поліморфізм гена TNF--308*G/A як біомаркер ризику розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт / Н. Г. Горовенко, Н. В. Журахівська, А. В. Басанець [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці. – 2007. - № 2. – С. 15-20.

Особистий внесок здобувача - анкетування шахтарів, проведення молекулярно-генетичних досліджень, аналіз, статистична обробка та аналітична інтерпретація отриманих результатів, написання і підготовка публікацій до друку.

 1. Асоціація між генетичним поліморфізмом GSTT1, GSTM1, CC16, TNF-, Рі та ризиком розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт / Н. Г. Горовенко, Н. В. Журахівська, А. В. Басанець [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці. – 2007. - № 3. – С. 35-42.

Особистий внесок здобувача - анкетування шахтарів, проведення молекулярно-генетичних досліджень, аналіз, статистична обробка та аналітична інтерпретація отриманих результатів, написання і підготовка публікацій до друку.

 1. Журахівська Н. В. Спадковість як один із чинників ризику розвитку пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт. Клініко-генеалогічний метод / Н. В. Журахівська // Український журнал з проблем медицини праці. – 2007. - № 4. – С. 57-60.

 2. Genes polymorphism of glutatione-S-transferase at patients with pneumoconiosis / N. V. Zhurakhovskaya, N. G. Gorovenko, A. V. Basanets [et al.] // 28th International Congress on Occupational Health, 2006. : theses. - Milano, Italy. - 2006. – P. 310.

Особистий внесок здобувача - анкетування шахтарів, проведення молекулярно-генетичних досліджень, аналіз, статистична обробка та аналітична інтерпретація отриманих результатів, написання і підготовка публікацій до друку.

 1. The association between GSTM1, GSTT1, TNF- genetic polymorphisms and coal workers’ pneumoconiosis / N. G. Gorovenko, N. V. Zhurakhovskaya, A. V. Basanets [et al.] // European Respiratory Society 17th Annual Congress, 2007. : theses. - Stockholm, Sweden – 2007. – Р. 162.

Особистий внесок здобувача - анкетування шахтарів, проведення молекулярно-генетичних досліджень, аналіз, статистична обробка та аналітична інтерпретація отриманих результатів, написання і підготовка публікацій до друку.

 1. Роль генетичної детермінанти у патогенезі пневмоконіозу шахтарів вугільних шахт України / Н. Г. Горовенко, Н. В. Журахівська, А. В. Басанець [та ін.] // Актуальні питання медичної генетики : науково-практична конференція з міжнародною участю, 17-18 квітня 2007 р. : тези доповідей. – К., 2007. - С. 24.

Особистий внесок здобувача - анкетування шахтарів, проведення молекулярно-генетичних досліджень, аналіз, статистична обробка та аналітична інтерпретація отриманих результатів, написання і підготовка публікацій до друку.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины