Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Панімарчук Оксана Іванівна. Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних. : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Панімарчук О.І. Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009.

У дисертації розроблено методи синтезу ряду нових піразоліл-4-метиламінів відновленням піразоліл-4-метилазидів нікелем Ренея або гідразинолізом N-(4-піразолілметил)фталімідів; N-алкіл-N-(4-піразоліл)метиламінів відновленням N-алкілальдімінів борогідридом натрію; N,N-диметил-4-метиламінопіразолів алкілюванням N-метил-N-піразолілметиламінів формальдегідом в мурашиній кислоті або ж модифікацією альдегідної групи
4-формілпіразолів за видозміненою реакцією Лейкарта-Валлаха.

На основі 4-амінометилпіразолів синтезовані нові високоелектрофільні функціональні похідні: 4-ізоціанатометилпіразоли та 4-ізотіоціанатометилпіразоли і досліджено їх реакції з нуклеофільними реагентами.

Створені синтетичні бібліотеки похідних 4-амінометилпіразолів: амідів, сульфамідів, тіосечовин, четвертинних амонійних солей. Фармакологічні дослідження останніх показали наявність у них мембраностабілізуючої, гемолітичної та бактерицидної активності.

Відкрито раніше невідому внутрішньомолекулярну циклоконденсацію N-[3-(2-хлорофеніл)-4-піразоліл]метиламіну та його N-алкільованих аналогів до похідних 4,5-дигідро-2Н-піразоло[3,4-с]хінолінів. Серед синтезованих сполук виявлені речовини з високою сперматоцидною дією.

Синтезовано нові полігетероциклічні піразоловмісні сполуки – 1,3-біс[4-піразолілметил]-2-(4-нітрофеніл)імідазолінів та гексагідропіримідинів – конденсацією N,N-біс[4-піразолілметилен]етан(пропан)діамінів з 4-нітробензальдегідом.

 1. Розроблено препаративно зручні методи отримання ряду піразолів, функціоналізованих у положенні 4 метиламіногрупою:

4-амінометилпіразолів відновленням 3-арил(гетарил)-1-феніл-4-азидометилпіразолів нікелем Ренея або гідразинолізом N-[3-арил(гетарил)-1-феніл-4-піразолілметил]фталімідів;

N-алкіл-4-амінометилпіразолів конденсацією піразол-4-карбальдегідів з алкіламінами і наступним відновленням отриманих N-алкілальдімінів борогідридом натрію в м’яких умовах;

N,N-диметил-4-амінометилпіразолів алкілюванням N-метил-N-піразолілметиламінів формальдегідом у мурашиній кислоті або ж прямою модифікацією альдегідної групи 4-формілпіразолів при дії диметилформаміду та мурашиної кислоти за видозміненою реакцією Лейкарта-Валлаха.

 1. Вперше на основі 4-амінометилпіразолів здійснено синтез нових високоелектрофільних функціональних похідних – 4-метилізоціанатопіразолів та 4-метилізотіоціанатопіразолів і досліджено їх реакції з нуклеофільними реагентами.

 2. Проведено спрямовану хімічну модифікацію 4-амінометилпіразолів та отримано ряди сполук з потенційною біоактивністю: аміди, сульфаміди, тіосечовини, четвертинні амонійнй солі.

 3. Знайдено раніше невідому внутрішньомолекулярну циклоконденсацію N-[3-(2-хлорофеніл)-4-піразоліл]метиламіну та його N-алкільованих аналогів до похідних 4,5-дигідро-2Н-піразоло[3,4-с]хіноліну. Серед синтезованих сполук виявлені речовини з високою сперматоцидною дією.

 4. Конденсацією N,N-біс[4-піразолілметилен]етан(пропан)діамінів з
  4-нітробензальдегідом здійснено синтез нових бігетероциклічних піразоловмісних сполук – 1,3-біс[4-піразолілметил]-2-(4-нітрофеніл)імідазолінів та гексагідропіримідинів.

 5. Фармакологічні дослідження четвертинних амонійних солей на основі 4-амінометилпіразолів показали наявність у них широкого спектру біологічної активності: мембраностабілізуючої, гемолітичної, бактерицидної.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. 4-Функционально замещенные 3-гетерилпиразолы. XIV. N-Бензил-N-[3-арил(гетерил)-4-пиразолил]метанамины и их производные /
  М.К. Братенко, О.И. Панимарчук, В.А. Чорноус, М.В. Вовк // Журн. орган. химии. – 2005. – Т. 41, № 1. – С. 99-104.

Внесок дисертанта: синтез заміщених 4-амінометилпіразолів, узагальнення отриманих результатів.

 1. 4-Функционально замещенные 3-гетерилпиразолы. XV. 3-Арил(гетерил)-1-фенил-4-пиразолилметиламины и гетерокумулены на их основе / М.К. Братенко, О.И. Панимарчук, Н.В. Мельниченко, М.В. Вовк // Журн. орган. химии. – 2005. – Т. 41, № 2. – С. 247-251.

Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, інтерпретація спектральних даних, підготовка статті до друку.

 1. Синтез і протимікробна активність N-[(4-піразоліл)метил]бензолсульфамідів / М.К. Братенко, В.О. Чорноус, О.І. Панімарчук,
  М.В. Вовк, І.П. Бурденюк // Фармац. журн. – 2005. – № 3. – С. 73-76.

Внесок дисертанта: синтез N-[(4-піразоліл)метил]бензолсульфамідів, підготовка первинного варіанту статті.

 1. Синтез и противомикробная активность N-бензил-N-[4-пиразолилметил]бензолсульфамидов / М.К. Братенко, В.А. Чорноус, О.И. Панимарчук, М.В. Вовк, И.П. Бурденюк // Хим. -фарм. журн. – 2006.
  – Т. 40, № 9. – С. 36-38.

Внесок дисертанта: синтез N-бензил-N-[(4-піразоліл)метил]бензолсульфамідів, аналіз результатів спектральних досліджень.

 1. 4-Функционально замещенные 3-гетерилпиразолы. XVIІІ. Внутримолекулярная циклизация N-[3-(2-хлорфенил)-4-пиразолил]метанамина и его N-алкил- производных в 4,5-дигидро-2Н-пиразоло[4,3-с]хинолины /
  М.К. Братенко, О.И. Панимарчук, В.А. Чорноус, М.В. Вовк // Журн. орган. химии. – 2007. – Т. 43, № 8. – С. 1213-1216.

Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, підготовка первинного варіанту статті .

 1. Синтез, і протимікробна дія 1,3-біс(4-піразолілметил)-2-(4-нітрофеніл)імідазолінів та гексагідропіримідинів / М.К. Братенко,
  О.І. Панімарчук, В.О. Чорноус, М.В. Вовк, І.П. Бурденюк // Фармац. журн. – 2007. – № 5. – С. 66-69.

Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, інтерпретація спектральних даних, підготовка статті до друку.

 1. Синтез, мембраностабілізуюча та бактерицидна активність четвертинних солей N,N-диметил-N-(піразол-4-іл)метиламінів /
  В.О. Чорноус, О.І. Панімарчук, М.К. Братенко, І.П. Бурденюк,
  І.Ф. Мещишен, М.В. Вовк // Журнал. орг.та фарм. хімії – 2007. – Т. 5,
  № 3(19). – С. 66-69.

Внесок дисертанта: синтез та проведення фармакологічних досліджень (мембраностабілізуючої та гемолітичної активності) четвертинних амонійних солей на основі 4-амінометилпіразолів, участь в обговоренні результатів.

 1. Панімарчук О.І. Синтез та бактерицидна активність піразоловмісних четвертинних амонійних солей / О.І. Панімарчук, М.К. Братенко,
  М.В. Вовк, В.О. Чорноус, К.Г. Тащук // Українська конференція „Домбровські хімічні читання 2005”. 21-23 вересня 2005 р. : тези доп.
  – Чернівці. – 2005 р. – С. 105.

 1. Bratenkо М.К. New synthesis methods of 4,5-dihydro-2Н-pyrazolo[4,3-с]quinolines / М.К. Bratenkо, О.І. Panimarchuk, V.О. Chornous, М.V. Vovk // ІV International conference chemistry of nitrogen containing heterocycles CNCH-2006. Oktober 2-6, 2006 .: тези доп. – Kharkiv. – 2006. – С. 162.

 2. Панімарчук О.І. Синтез і властивості 4-аміно- та 4-метиламінопіразолів / О.І. Панімарчук, М.К. Братенко, В.О. Чорноус, М.В. Вовк // ІІІ Всеукраїнська конференція „Домбровські хімічні читання 2007”.
  16-18 травня 2007 р. : тези доп. – Тернопіль. – 2007. – С. 27.

 3. Панімарчук О.І. Синтез, бактерицидна та мембраностабілізуюча дія піразоловмісних амонійних солей / О.І. Панімарчук, М.К. Братенко,
  В.О. Чорноус, М.В. Вовк // XXI Українська конференція з органічної хімії, 1-5 жовтня 2007 р. : тези доп. – Чернігів. – 2007. – С. 259.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины