Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Харачих Гульнара Ісмаілівна. Зниження рівня шуму на робочих місцях під час подрібнення та сортування будівельних матеріалів : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Харачих Г .І. Зниження рівня шуму на робочих місцях під час подрібнення та сортування будівельних матеріалів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - охорона праці, - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2008 р.

Результати оцінки умов праці на робочих місцях переробних комплексів гірничої сировини в кар'єрах показують, що вони не задовольняють вимогам діючих нормативних документів в Україні.

Рівні звуку на робочих місцях досягають 88-94 дБА при підвищенні їх до 98-110 дБАI на майданчиках перевантажувальних бункерів.

Проведені дослідження випромінювання ударного шуму при збудженні його ударниками із сталевих куль та кусків гірничої сировини.

Встановлені особливості формування спектрів рівнів звукового тиску під час випромінювання ударного шуму сталевими пластинами.

Виконано аналіз розрахунків звукоізоляції кабін спостереження та розроблена методика більш достовірного врахування вимог до звукоізоляції елементів кабіни та виборі параметрів звукопоглинаючих матеріалів для кабін.

Розроблені рекомендації та технічні пропозиції для розробки засобів зниження шуму, а також захисту від шуму на майданчиках перевантажувальних бункерів комплексу по переробці кускового будівельного матеріалу в кар'єрах.

Виконано розрахунок соціально-економічної ефективності розроблених засобів.

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій наведено аналітичне узагальнення і нове рішення актуальної науково-прикладної задачі з охорони праці працівників з фактору шум, що обслуговують переробні комплекси будівельних матеріалів, шляхом зниження рівнів звуку, зміни характеру шуму та використання ефективних засобів звукоізоляції.

Основні наукові та практичні результати, висновки і рекомендації роботи полягають в наступному:

1. Проведено аналіз даних, який підтверджує підвищені рівні шуму на робочих місцях обслуговуючого персоналу переробних комплексів в гірничих кар’єрах при підготуванні будівельних матеріалів. Рівні звуку на майданчиках переробних комплексів гранітних кар'єрів знаходяться в межах 88-100 дБА, які свідчать про те, що шум відноситься до ІІ класу шкідливості ІІ ступеню для машиністів дробарок та перевантажувальних бункерів.

2. Результати оцінки шумового навантаження на працівників 8 гранітних кар'єрів показали, що рівні звуку на робочих майданчиках в 2 8 раз перевищують гранично-допустимі величини згідно Гігієнічної класифікації праці № 4137-86. У зв’язку з ударним характером шуму рівні звуку в кабіні спостереження та управління перевищують гранично-допустимі на 10 -18 дБА.

3. Вперше проведена комплексна оцінка умов праці по шуму та побудовані карти шуму для дробильно-сортувальних ліній при підготовці будівельних матеріалів в умовах гранітних кар'єрів, виконана оцінка соціального ризику від шкідливої дії шуму, і встановлено, що майже 30% від загальної кількості обслуговуючого персоналу за дві зміни роботи комплексу можуть мати незворотну втрату слуху при стажі роботи 20 років. Отриманні дані про частотні характеристики потрібного зниження на майданчиках обслуговування комплексу та на його території, показують, що максимальні значення рівнів звукового тиску на площадці перевантажувального бункера досягають 20 дБ при високочастотній характеристиці спектру.

4. Виконані дослідження з метою визначення особливостей випромінювання ударного шуму сталевими пластинами при збудженні їх ударниками із сталевих куль та кусків граніту. Побудовані типові частотні характеристики при такому збудженні коливань, встановлено вплив коефіцієнтів випромінювання та втрат і явища місцевого зминання на формування частотних характеристик ударного шуму. Визначено діапазон максимальних складових в спектрах ударного шуму у залежності від діаметра ударника та товщини сталевої пластини.

5. Вперше проведені дослідження випромінювання зосереджених мас і їх вплив на випромінюван-ня сталевих пластин та визначені особливості випромінювання ударного шуму футерівками із різ-них матеріалів, що важливо при визначені параметрів звукоізолюючих конструкцій бункерів.

6. Вперше встановлені більш точні параметри звукоізолюючих елементів кабін спостереження та управління, та вплив звукопоглинаючих матеріалів на рівні звукового тиску в кабінах; розроблена методика оцінки впливу звукопоглинання в таких кабінах з використанням каліброваних джерел шуму, що дозволяє створити банк даних для більш точного розрахунку та забезпечення комфортних умов праці по шуму в кабінах спостереження та управління.

7. Розроблені засоби зниження шуму під час перевантаження гірничих матеріалів в завантажу-вальні бункери та вимоги до засобів підвищення звукоізоляції кабін спостереження. Результати досліджень та випробувань використані під час розробки "Засобів зниження шуму та захисту від шуму під час виробництва будівельних матеріалів в кар’єрах. Технічні пропозиції" та "Засобів зниження шуму та захисту від шуму на робочих місцях кар’єру "Мраморный", які передані підприємствам з виробу будівельних матеріалів.

Основні положення і результати дисертації опубліковано в наукових роботах:

У наукових фахових виданнях:

1. Харачих Г.И. О возможности снижения ударного шума при транспортировании кусковой горной массы / Г.И. Харачих // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 2008. - Вып. 45, ч.3. – С. 101 - 106.

2. Харачих Г.І. Шум на дільницях переробних комплексів і шляхи його зниження / Г.І. Харачих // Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. - Вип. 10. - С. 61 - 65.

3. Харачих Г.И. О вопросах безопасности при дроблении строительных материалов / В.В. Сафонов, Г.И. Харачих // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. – Київ, 2008. - Вип. № 69. – С.755-761.

4. Харачих Г.И. Особенности определения параметров элементов звукоизоляции кабин наблюдения и управления / Г.И. Харачих // Вісник ОДАБА, - Одеса, 2008. - Вип. № 31. – С. 377 – 381.

В інших виданнях:

5. Харачих Г.И. Снижение шума на рабочих местах дробильно-сортировочных линий / Г.И. Харачих // Збагачення корисних копалин. – Днепропетровск, 2008. - № 33 (74). – С. 155 – 159.

6. Харачих Г.И. Проблемные вопросы в сфере аттестации рабочих мест по условиям труда, льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда / Г.И. Харачих, Э.М. Люманов, Г.А. Дачкин // Прогрессивные направления развития машино-, приборостроительных отраслей и транспорта: сб. научн. трудов. - Севастополь, 2005. - Т1. - С. 202 - 203.

7. Харачих Г.И. Исследование источников шума и существующих методов и средств защиты при дроблении строительных материалов / В.В. Сафонов, Г.И. Харачих // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 79 - 83.

8. Харачих Г.И. Методы расчета звуковых полей плоских источников на свободной территории / Ю.В. Богданов, В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, Э.Е. Стрежекуров, О.И. Прохватило, Г.И. Харачих // Актуальные проблемы защиты от шума зданий и территории застройки: материалы научно-технического семинара. – Севастополь, 2007. - С. 152 - 156.

9. Харачих Г.И. Об организации работы в сфере социальной защиты работающих, занятых в неблагоприятных условиях труда / Г.И. Харачих, Э.М. Люманов, Г.А. Дачкин // Охрана труда. 2006. - №4. – С. 41 - 43.

10. Харачих Г.І. Методичні вказівки до практичної та курсової роботи з охорони праці на тему: “Проектування санітарно-захисних зон промислових підприємств по фактору зовнішнього шуму. Керівництво по розрахунку / Ю.В. Богданов, В.В. Сафонов, Г.І. Харачих. - Дніпропетровськ, 2007, - 23 с.

11. Пат. 32617 Україна, МПК В 28 С 7/00 F 27 D 3/00. Завантажувальний бункер для кускового матеріалу / Харачих Г. І., Сафонов В.В.; заявник і патентовласник Г. І. Харачих. - № u 2008 00007; заявл. 02.01.08; опубл. 26.05.08, Бюл. № 10.

12. Пат. 35694 Україна, МПК В 60 Н 1/00. Кабіна оператора дробильного комплексу / Харачих Г.І., Нечай А.М.; заявник і патентовласник Г. І. Харачих. - № u 2008 08907; заявл. 07.07.08; опубл. 25.09.08, Бюл. № 18.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины