Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Максимчук Оксана Василівна. Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за дії екзогенних стресових факторів : Дис... канд. наук: 03.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Максимчук О. В. Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за дії екзогенних стресових факторів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2009.

Методами імуноблот-аналізу та Нозерн-блот гібридизації показано, що тривале низькоінтенсивне -випромінювання у малих дозах спричиняє зниження вмісту цитохрому Р450 2Е1 та рівня мРНК Сур2е1. Дія гострого високоінтенсивного -випромінювання через добу після опромінення у невеликих дозах призводить до збільшення, а у великих – до зменшення вмісту білка Сур2е1, в той же час як рівень відповідної мРНК суттєво знижується при всіх застосованих дозах. Хронічна дія етанолу призводить до підвищення вмісту білка Сур2е1 і не впливає на рівень відповідної мРНК. У разі спільної тривалої дії двох стресорів спостерігали початкове зростання вмісту ферменту, що є проявом стабілізуючої дії етанолу. Із збільшенням тривалості експозиції вміст білка Сур2е1 зменшується, що пов’язано винятково із дією -випромінювання, яке призводить до зниження рівня мРНК Сур2е1 протягом всього експерименту. Інгибування експресії гена цитохрому Р450 2Е1 за дії -випромінювання, можливо, відбувається в наслідок загального пероксидного ураження, але й водночас може бути певною адаптивною відповіддю клітини при оксидативному стресі.

Виявлено зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за окремої та спільної дії екзогенних стресових факторів – -випромінювання та етанолу. На основі одержаних результатів та даних літератури зроблено припущення про те, що такі зміни супроводжують оксидативний стрес і є адаптивною відповіддю клітин за умов розвитку стрес-реакції.

 1. Вперше досліджено вміст цитохрому Р450 2Е1 та рівень мРНК Сур2е1 у печінці мишей в разі окремої і спільної дії -випромінювання та етанолу за умов проведених досліджень. Виявлено протилежний характер впливу досліджуваних екзогенних стресових факторів на вміст білка Сур2е1 (індукуючий у разі етанолу та інгібуючий у разі -випромінювання).

 2. Запропоновано тваринну модель для дослідження впливу іонізуючого випромінювання на експресію гена цитохрому Р450 2Е1. Показано, що статевозрілі самці мишей віком ~ 3,5 місяців лінії ВALB/c характеризуються значною чутливістю до дії іонізуючого випромінювання та відносно високою внутрішньогруповою стабільністю експресії Сур2е1 у клітинах печінки.

 3. Вперше показано, що експресія гена цитохрому Р450 2Е1 змінюється під впливом іонізуючого випромінювання і залежить від його дози та потужності дії. Тривале низькоінтенсивне -випромінювання у малих дозах спричиняє зниження вмісту білка та рівня мРНК Сур2е1. Гостре високоінтенсивне опромінення може призводити як до збільшення (у дозах 0,5 та 1,0 Гр), так і до зменшення (у дозах 2,0 та 4,0 Гр) вмісту білка Сур2е1, при цьому рівень відповідної мРНК суттєво знижується при опроміненні в усіх застосованих дозах.

 4. Показано індукуючий вплив хронічної дії етанолу на експресію цитохрому Р450 2Е1 у печінці, що виявляється у збільшенні вмісту білка при майже незмінному рівні мРНК Сур2е1.

 5. Вперше показано, що експресія гена цитохрому Р450 2Е1 змінюється залежно від тривалості спільної дії етанолу та -випромінювання. Початкове зростання вмісту ензиму (на першому тижні експозиції) спричинене стабілізуючою дією етанолу, а подальше зниження цього показника (до кінця сьомого тижня) пов’язане із домінуванням інгібуючого впливу -випромінювання на експресію гена Сур2е1.

 6. На основі отриманих результатів та даних літератури зроблено припущення щодо того, що зниження вмісту Сур2е1 у печінці в разі тривалої дії низькоінтенсивного -випромінювання є адаптивною реакцією клітини, спрямованою на пригнічення активності потужного окисника – цитохрому Р450 2Е1 та відновлення завдяки цьому редокс-балансу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Влияние факторов Чернобыльской зоны отчуждения на содержание цитохрома Р – 450 в микросомах печени мышей / Л. Г. Глушакова, О. В. Максимчук, И. М. Данко, О. Ф. Синюк, Н. А. Чащин // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 6. – С. 63–66.

Особистий внесок здобувача – отримання мікросомної фракції печінки мишей, вимірювання вмісту функціонально-активного мікросомного цитохрому Р450, статистична обробка результатів.

 1. Експресія гена Cyp2e1 у клітинах печінки мишей під впливом низьких доз радіації / О. В. Максимчук, І. М. Данко, І. В. Росохацька, М. О. Чащин // Біополімери і клітина. – 2002. – Т. 18, № 6. – С. 518–521.

Особистий внесок здобувача – дослідження вмісту мікросомного цитохрому Р450 та рівня експресії гена Сур2е1 методом Нозер-блот гібридизації, денситометричний аналіз отриманих даних, статистична обробка та аналіз результатів.

 1. Максимчук О. В. Коливання рівнів експресії та вмісту цитохрому Р450 2Е1 (Cyp2e1) при дії іонізуючої радіації / О. В. Максимчук, І. М. Данко, М. О. Чащин // Доповіді національної академії наук України. – 2003. – № 11. – С. 162–166.

Особистий внесок здобувача – дослідження рівня експресії гена Сур2е1 методом Нозер-блот гібридизації, денситометричний аналіз отриманих даних, статистична обробка та аналіз результатів.

 1. Пошук можливих змін у структурній ділянці гена Сур2е1 мишей за дії іонізуючого випромінювання / О. В. Максимчук, І. М. Данко, Л. Г. Глушакова, М. О. Чащин // Біополімери і клітина. – 2004. – Т.20, № 5. – С. 416–420.

Особистий внесок здобувача – отримання тотальної РНК з печінки тварин, синтез та отримання рекомбінантної ДНК з геном Сур2е1 миші для проведення секвенування послідовностей гена, аналіз результатів.

 1. Чащин Н. А. Роль этанола и продуктов его метаболизма в патогенезе хронического панкреатита / Н. А Чащин, О. В. Максимчук, И. М. Данко // Журнал АМН України. – 2005. – Т. 11, № 3. – С. 449–463.

Особистий внесок здобувача – пошук та аналіз літературних даних щодо експресії Сур2е1 в підшлунковій залозі ссавців.

 1. Експресія цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за постійної та гострої дії -випромінювання / О. В. Максимчук, Л. К. Бездробна, Л. Л. Сидорик, О. К. Кисельова, М. О. Чащин // Укр. біохім. журн. – 2008. – Т. 80, № 4. – С. 59-65.

Особистий внесок здобувача – отримання тотальних клітинних лізатів, вимірювання вмісту імунореактивного білка Сур2е1 у печінці мишей, дослідження рівня експресії гена Сур2е1 методом Нозер-блот гібридизації, денситометричний аналіз отриманих даних, статистична обробка та аналіз результатів.

 1. Вплив тривалої сумісної дії -випромінювання та етанолу на експресію цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей / О. В. Максимчук, В. І. Бобик, Л. Л. Сидорик, М. О. Чащин // Укр. біохім. журн. – 2008. – Т. 80, № 5. – С. 105-111.

Особистий внесок здобувача – робота з тваринами, отримання тотальних клітинних лізатів, вимірювання вмісту імунореактивного білка Сур2е1 у печінці мишей, дослідження рівня експресії гена Сур2е1 методом Нозер-блот гібридизації, денситометричний аналіз отриманих даних, статистична обробка та аналіз результатів.

 1. The influence of Chernobyl exclusive zone factors on cytochrome P – 450 contents and structure in mouse liver microsomes / O. V. Maksymchuk, L. G. Glushakova, I. M. Danko, I. V. Rosokhatskaya, M. O. Chaschin // The materials of the Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics, (Kyiv, 20-22 Sept. 2001) / Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, 2001. – С. 57.

Особистий внесок здобувача – отримання мікросомної фракції печінки мишей, вимірювання вмісту функціонально-активного мікросомного цитохрому Р450, статистична обробка результатів.

 1. Alteration of Cytochrome P450 contents and functional activity in mouse liver microsomes under Chernobyl exclusive zone factors influence / O. V. Maksymchuk, I. M. Danko, L. G. Glushakova, I. V. Rosohatskaya, M. O. Chaschin // The materials of the 4-th Parnas Conference molecular mechanisms of cell activation: Biological signals and their target enzymes, (Wroclaw, 15 – 17 Sept. 2002) – P. 88.

Особистий внесок здобувача – вимірювання вмісту функціонально-активного мікросомного цитохрому Р450, статистична обробка результатів.

 1. Содержание функционально активного цитохрома Р – 450 в микросомах печени грызунов: влияние факторов Чернобыльской зоны отчуждения / О. В. Максимчук, И. М. Данко, Л. Г. Глушакова, И. В. Росохацкая, Н. А. Чащин // Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду, (Чернівці, 1 – 3 жовтня 2002 р.) / Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, № 4б (додаток 2). – С. 226–227.

Особистий внесок здобувача – отримання мікросомної фракції печінки мишей, дослідження вмісту функціонально-активного цитохрому Р450 у мікросомній фракції печінки, статистична обробка результатів.

 1. The features of expression and contents of cytochrome P450 2E1 in the liver microsoms of the Chernobyl mice / O. V. Maksymchuk, I. M. Danko, I. V. Rosohatskaya, M. O. Chaschin // The materials of the Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics, (Kyiv, 25-27 Sept. 2003) / Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, 2003. – Р. 98.

Особистий внесок здобувача – дослідження вмісту функціонально-активного мікросомного цитохрому Р450, статистична обробка результатів.

 1. Експресія цитохрому Р450 2Е1 за умов оксидативного стресу / М. О. Чащин, О. В. Максимчук, І. М. Данко // Матеріали установчого з’їзду Українського товариства клітинної біології, (Львів, 25-28 квітня 2004 р.) – Львів: Інститут клітинної біології НАН України, 2004. – С. 61

Особистий внесок здобувача – отримання тотальних клітинних лізатів, вимірювання вмісту імунореактивного білка Сур2е1 у печінці мишей, отримання тотальної РНК, денситометричне вимірювання вмісту білка і РНК, статистична обробка результатів, аналіз отриманих даних.

 1. Гетерологическая экспрессия цитохрома Р450 2Е1 мыши в E.coli / О. В. Максимчук, И. В. Росохацкая, Н. А. Чащин // Материалы третьего съезда генетиков и селекционеров России “Генетика в XXI веке: современное состояние и перспективы развития”, (Москва, 6 – 12 июня, 2004 г.) – С. 502.

Особистий внесок здобувача – отримання тотальної РНК з печінки тварин, отримання рекомбінантної ДНК з геном Сур2е1 миші.

 1. The influence of low doses of ionizing radiation on cytochrome P450 2E1expression in the mice liver / O. V. Maksymchuk, I. V. Rosohatskaya, V. I. Bobyk, L. L. Sidorik, M. O. Chaschin // Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених „ Розмаїття живого. Екологія. Адаптація. Еволюція.”, (Одеса, 15-18 травня, 2007 р.) – Одеса: Печатний дом, 2007. – С. 207–208.

Особистий внесок здобувача – отримання тотальних клітинних лізатів, вимірювання вмісту імунореактивного білка Сур2е1 у печінці мишей, отримання тотальної РНК, денситометричне вимірювання вмісту білка і РНК, статистична обробка результатів, аналіз отриманих даних.

 1. The expression of mice hepatic cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) under the low doses of ionizing radiation / O. V. Maksymchuk, I. V. Rosohatskaya, V. I. Bobyk, L. L. Sidorik, M. O. Chaschin, V. F. Fedorchenko // The materials of the Conference for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics, (Kiev, 20-22 Sep., 2007.) – Р. 74.

Особистий внесок здобувача – одержання тотальних клітинних лізатів, отримання тотальної РНК, дослідження вмісту імунореактивного білка Сур2е1 у печінці мишей, денситометричне вимірювання вмісту білка і РНК, статистична обробка результатів, аналіз отриманих даних.

 1. Maksymchuk O. V. Heterological expression of mice Cytochrome P450 2E1 gene in Eschrichia coli / O. V. Maksymchuk, I. A. Tykhonkova, M. O. Chaschin // The Materials of 2nd Polish-Ukrainian Conference „Microbiology in the XXI century, (Warsawa, 24-26 Sept. 2007) – Р. 251.

Особистий внесок здобувача – отримання тотальної РНК з печінки тварин, створення рекомбінантної ДНК з геном Сур2е1 миші.

 1. Изменение экспрессии цитохрома Р450 2Е1 (Сур2е1) как возможный адаптационный ответ на действие -излучения / О. В. Максимчук, В. И. Бобык, Л. М. Морозова, Л. К. Бездробная, Н. А. Чащин // Материалы 8-й международной научной конференции. Сахаровские чтения 2008 года: экологические прблемы ХХI века, (Минск, 22-23 мая, 2008 г.) - Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2008. – С. 74–75.

Особистий внесок здобувача – отримання тотальних клітинних лізатів, дослідження вмісту імунореактивного білка Сур2е1 у печінці мишей, отримання тотальної РНК, денситометричне вимірювання вмісту білка і РНК, статистична обробка результатів, аналіз отриманих даних.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины