Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Карамушка Марина Володимирівна. Моделі та методи синтезу інтегрованої системи управління розвитком промислового підприємства : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Карамушка М.В. Моделі та методи синтезу інтегрованої системи управління розвитком промислового підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню й розробці проблемно-орієнтованої теорії, методології й інструментарію аналізу та синтезу автоматизованого управління розвитком промислових підприємств. Розвиток є обов’язковою умовою ефективного функціонування в ринкових умовах. Наведено огляд методів дослідження розвитку складних систем, показано роль управління в процесі розвитку. Наведено аналіз впливу зовнішнього середовища на розвиток ПП. Проведено аналіз станів ПП, огляд моделей і технологій управління інформаційними ресурсами ПП, що виявив орієнтацію сучасних ERP-систем на інформаційне забезпечення процесів функціонування. Доведено, що для вирішення всіх завдань управління розвитком ПП необхідне створення інтегрованої системи управління розвитком підприємства. Удосконалено методологію синтезу систем автоматизованого управління розвитком підприємств: розроблено структуру і описані функції ІСУРП ПП. Удосконалено методологію оцінювання станів ПП, введено у використання узагальнений показник конкурентоспроможності ПП, який є результатом рішення задачі структурно-параметричної ідентифікації моделі оцінювання. Розроблені і впроваджені інструментальні засоби реалізації підсистеми управління розвитком ПП.

У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-технічне завдання підвищення ефективності управління промисловим підприємством за рахунок узагальнення, розробки і розвитку проблемно-орієнтованої теорії, методології і інструментарію аналізу і синтезу інтегрованих систем автоматизованого управління розвитком промислових підприємств у вигляді комплексу науково-методологічних положень, математичних моделей, алгоритмів і програм.

Основні результати роботи:

1. Виконано системологічний аналіз проблеми управління розвитком складних організаційно-технічних систем на прикладі промислового підприємства. Встановлено, що постійний розвиток ПП є обов’язковою умовою ефективного функціонування в ринкових умовах, але рівень інформатизації процесів управління розвитком ПП не задовольняє сучасним вимогам через відсутність цілісної проблемно-орієнтованої методології і інструментарію вирішення завдань управління розвитком ПП.

2. На основі проведеного системологічного аналізу і структуризації проблеми визначені і сформульовані принципи підвищення ефективності управління розвитком ПП, які відрізняються урахуванням комплексної взаємодії із зовнішнім середовищем, невизначеності, ризику і багатокритеріальності, що дало можливість розвинути теоретичні основи побудови систем управління розвитком ПП.

3. Вперше розроблено:

- інформаційну модель оцінювання конкурентоспроможності ПП, включаючи вибір базису і правил оцінювання, визначення й аналіз показників, яка відрізняється від існуючих введенням узагальненого показника конкурентоспроможності підприємства, який залежить від показників виробничої, фінансової діяльності та конкурентоспроможності продукції, що дало можливість ідентифікувати стан підприємства у просторі станів розвитку;

4. Одержали подальший розвиток:

- моделі планування розвитку організаційно-технічних систем на прикладі промислових підприємств, які на відміну від існуючих містять техніко-економічні показники, зміна яких характеризує динаміку розвитку підприємства, що дає змогу прогнозувати наслідки змінення обсягів продукції, що випускається і оновлюється;

- методи параметричної ідентифікації моделі побудови адитивної функції корисності на прикладі визначення комплексного критерію конкурентоспроможності підприємства, які на відміну від існуючих дають змогу враховувати як об’єктивні показники, так і суб’єктивні думки експертів;

- інформаційні технології для розв’язання задачі управління розвитком ПП з урахуванням стану зовнішнього середовища, які базуються на визначенні ефективності інноваційних проектів та дослідженні ринків постачальників, споживачів і конкурентів в ІСУРП;

- методологія оцінювання станів зовнішнього середовища за рахунок запропонованої моделі управління здійсненням інноваційного проекту на різних етапах життєвого циклу;

- методологія управління ризиками за рахунок розробки структури і функцій підсистем: визначення кон’юнктури ринку, вивчення споживачів і сегментації ринку, дослідження і прогнозу стану ринку конкурентів.

5. Запропоновано рішення задачі класифікації інноваційних проектів за допомогою апарату штучних нейронних мереж на основі використання інформації маркетингових досліджень і результатів розрахунків ефективності інноваційних проектів.

6. Виконаний аналіз зовнішнього середовища ПП, вивчені і описані чинники невизначеності і ризиків, запропоновані методи урахування невизначеності в завданнях планування.

Практичне значення результатів підтверджується їх впровадженням. Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес і використані при виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт Херсонського національного технічного університету, а також у ВАТ «Авто-Електромаш», у ТОВ «ПРОМ «ДНЕПР», в Управлінні економічного розвитку Міськвиконкому м. Херсону.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Карамушка М.В. Системная характеристика предприятия как объекта управления производственно-хозяйственной деятельностью / М.В. Карамушка, А.Е. Соколов // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2003. – № 2 (18). – С. 488-489. Здобувачем виконаний системологічний аналіз проблеми управління розвитком промислового підприємства.

 2. Соколова Н.А. Применение нейрокомпьютинга для решения задач финансово-экономической деятельности / Н.А. Соколова, М.В. Карамушка, А.А. Горидов, С.В. Белевцев // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2003. – № 2 (18). – С. 219-225. Соколова Н.А., Белевцев С.В. виконали опис задач фінансово-економічної діяльності підприємства. Здобувачем запропоновано й описано застосування нейромережних технологій рішення задач фінансово-економічної діяльності в АСУ підприємства. Горідов А.А. виконав опис програмних засобів.

 3. Диброва И.Н. Применение систем поддержки принятия решений для повышения эффективности развития города / И.Н. Диброва, М.В. Карамушка // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2005. – № 1(21). – С. 359-361. Здобувачем виконаний системологічний аналіз проблеми управління розвитком ОТС на прикладі промислового підприємства.

 4. Нятина Н.Л. Использование средств BUSINESS INTELLIGENCE в компьютеризованных системах управления функционированием предприятия / Н.Л. Нятина, М.В. Карамушка // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2007. – № 4(27). – С. 395-400. Здобувачем розроблені принципи створення системи управління функціонуванням підприємства в умовах невизначеності та ризику.

 5. Карамушка М.В Синтез структуры интегрированной системы управления функционированием и развитием предприятия / М.В. Карамушка, Л.Н. Радванская // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2008. – № 1(30). – С. 117-121. Здобувачем розроблена класифікація завдань синтезу системи управління розвитком підприємства, розроблені принципи створення ІСУРП на прикладі ПП.

 6. Соколова Н.А. Использование аппарата искусственных нейронных сетей при прогнозировании экономических процессов / Н.А. Соколова, Н.С. Миколайчук, М.В. Карамушка // Проблеми економічної кібернетики : VІІ Всеукр. наук.-метод. конф., 12-15 вер.. 2003 р.: тези допов. – Алушта, 2003. – С.18-19. Здобувачем розроблено засади побудови підсистеми системи управління підприємства на основі застосування нейромережних технологій.

 7. Баженов Д.В. Отношение предшествования и фиктивные работы при сетевом планировании / Д.В. Баженов, М.В. Карамушка // Проблеми економічної кібернетики : Х всеукр. наук.-метод. конф., 15-17 вер.. 2005 р.: Зб. допов. – К., 2005. – С. 40-43. Здобувачем виконана структуризація проблеми управління процесом розвитку ПП.

 8. Диброва И.Н. Требования, предъявляемые к системам поддержки принятия решений для оценки инвестиционных проектов / И.Н. Диброва, М.В. Карамушка // Наука і освіта ‘2005’: VIII міжнар. наук.-практ. конф., 7-21 лют. 2005 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, 2005. – Т.75. – С. 23-26. Здобувачем виконана визначення перспективних шляхів вирішення проблеми ефективного управління розвитком промислового підприємства.

 1. Диброва И.Н. Сравнение методов прогнозирования экономических показателей / И.Н. Диброва, Д.В. Хапов, М.В. Карамушка // Сучасні наукові дослідження –’2006’: II міжнар. наук.-практ. конф., 20-28 лют. 2006 р.: тези. допов. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 10-12. Здобувачем описані методи ідентифікації прогнозного стану підприємства.

 2. Диброва И.М. Порівняльний аналіз методів прогнозування економічних показників / И.М. Диброва, Д.В. Хапов, М.В. Карамушка // Зб. наук. пр. КНЕУ. К.: КНЕУ, 2007. – С. 115-124. Здобувачем запропоновані методи та моделі ідентифікації поточного й прогнозного стану підприємства.

 3. Диброва И.Н. Значение контроллинга для повышения эффективности стратегического управления в современных условиях / И.Н. Диброва, М.В. Карамушка, С.Н. Мартыновец // Научное пространство европейского континента – 2007 : IV междунар. науч.-практич. конф., 01-15 дек. 2007 г.: материалы. – Прага, 2007. – С. 23-26. Здобувачем розроблені загальні принципи створення інтегрованої системи управління функціонуванням та розвитком підприємства.

 4. Карамушка М.В. Ресурсные условия развития предприятия / М.В. Карамушка // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : VIII міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 2007 р.: Зб. наук. праць. – Донецьк, 2007. – С. 300-303.

 5. Карамушка М.В. Оцінка ефективності інноваційного проекту засобами штучного інтелекту / М.В. Карамушка, Є.М. Вірлич // Молодь у світі сучасних технологій : наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2007 р.: матеріали. –Херсон, 2007. – С. 14-22. Здобувачем розроблено методологію побудови систем управління підприємством на основі застосування нейромережних технологій.

 6. Карамушка М.В. Управління розвитком підприємства / М.В. Карамушка // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці ІТОНТ-2008 : VI Всеукр. конф. молодих науковців, 5-7 трав. 2008 р.: матеріали. – Черкаси, 2008. – С. 67-68.

 7. Карамушка М.В. Использование методов искусственного интеллекта при анализе производственно-хозяйственного состояния предприятия / М.В. Карамушка // Научно пространство на Европа -2008 :IV междунар. науч.-практ. конф., 15-30 апр. 2008 р., материалы. – София, 2008. – С. 38-43.

 8. Карамушка М.В. Резерви та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.В. Карамушка, В.Г. Бурак // Европейская наука XXI века -2008 : междунар. науч.-практич. конф., 16-31 мая 2008 г.: материалы. – Прага, 2008. – С. 18-21. Здобувачем виконана структуризація та визначення перспективних шляхів вирішення проблеми ефективного управління розвитком ПП.

 9. Карамушка М.В. Створення інформаційно-управляючої маркетингової системи на підприємстві / М.В. Карамушка // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції : міжнар. наук.-практ. конф.: зб. пр. –Херсон, 2008. – С.59-63.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины