Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кірюшин Володимир Євгенійович. Шляхи адаптації медоносної бджоли A. mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з кліщем V. destructor Anderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae) : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кірюшин В.Е. Шляхи адаптації медоносної бджоли A. mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з кліщем V. destructor Anderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae)

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю: 03.00.08 – зоологія.- Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена аналізу шляхів адаптації медоносної бджоли до співіснування з кліщем V. destructor в умовах України. Вивчені різні аспекти етологічних реакцій A. mellifera в присутності паразита в сім'ях бджіл, їх вплив на поведінку паразита і динаміку його чисельності в сім'ях, а також зимостійкість бджолиних сімей.

Показано, що хоча присутність вароа викликає реакції очищення тіла у бджіл, вони залишаються недостатньо ефективними для контролю чисельності паразита.

Встановлено, що сім'ї бджіл, які мають порівняно вищі здатності до розпізнавання ушкодженого розплоду, мають нижчі темпи збільшення популяції вароа, що найяскравіше виявляється в період підготовки сімей до зимівлі.

Проаналізовано вплив гігієнічних здатностей на зимостійкість бджолиних сімей і їх ранньовесняний розвиток при різних умовах зимівлі. Показано, що в сприятливих умовах перевагу отримують бджолині сім'ї з високими гігієнічними здатностями, а в несприятливих – з середніми. Таким чином, характер зв'язку між динамікою зростання популяції вароа в сім'ях бджіл, їх гігієнічними здатностями і зимостійкістю уповільнює темпи природного добору сімей A. mellifera за стійкістю до вароозу.

 1. Найбільш помітними й імовірними шляхами розвитку адаптації до паразитування V.destructor у медоносної бджоли є гігієнічна поведінка імаго бджіл щодо пошкодженого розплоду, а також здатність бджіл до очищення тіла від паразита.

 2. Виявлено, що інтенсивність реакцій очищення тіла залежить від температури довкілля. Так, оптимальним діапазоном температур є 26-35С.

 3. Поведінка з взаємного очищення тіла бджіл органічно вписана у віковій поліетизм. Найбільша активність з очищення тіла інших бджіл виявляється у бджіл віком 11-16 діб.

 4. Взяток чи підгодівля викликали збільшення числа актів очищення тіла бджіл на одиницю площі стільника та зменшення кількості актів очищення тіла, які виконувалась однією бджолою за певний проміжок часу при тій самій температурі. Присутність вароа викликає реакції очищення тіла імаго бджіл, але їх ефективність – низька, а самі реакции – неспецифічні.

 5. Встановлено, що гігієнічна поведінка бджіл стримує розвиток популяції V. destructor в сім`ї влітку. Так, темпи збільшення чисельності паразита були значно нижчими в групі сімей бджіл з високими гігієнічними здатностями, ніж з низькими.

 6. Доведено, що існує нелінійний зв`язок між гігієнічною поведінкою імаго бджіл влітку і зимостійкістю бджолиних сімей. Найвищі показники зимостійкості виявили сім`ї з середніми гігієнічними здатностями.

 7. Встановлено, що паразитування кліща вароа в сім`ях медоносних бджіл поступово формує адаптивні реакції хазяїна, спрямовані на зменшення чисельності паразита на імаго бджіл, а також уповільнення його розмноження у розплоді. Такі адаптивні реакції неспецифічні та є модифікацією загальних форм боротьби бджіл зі збудниками хвороб. Вони базуються на вже існуючих формах боротьби бджіл з хворобами і паразитами.

 8. Повільний розвиток резистентності медоносної бджоли до паразитування V.destructor обумовлений як характером зв`язку між гігієнічними здатностями, темпами збільшення популяції вароа та зимостійкістю бджолиних сімей, так і особливостями медоносної бджоли як сільськогосподарської комахи. Застосування протикліщових заходів людиною об`єктивно уповільнює розвиток резистентності бджіл до паразита.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кірюшин В.Є. Роль вікового поліетизму бджіл у розвитку грумінга / Кірюшин В.Є. // Науковий вісник Національного аграрного університету.- К,- 2005.- №86.- с. 34-37.

 2. Кірюшин В.Є. Залежність грумінгових реакцій бджіл від температури, взятку, наявності кліщів V. destructor / Кірюшин В.Є. // Вестник зоологии. – 2005. – Отд. вып. 19, часть 1 – С. 173-175.

 3. Кирюшин В.Е. Особенности поведения клеща Varroa destructor при заражении им различных пчелиных (Apoidea) / Кірюшин В.Є. // Вестник зоологии, -2006- 40 (1).- с. 85-88.

 4. Кірюшин В.Є. Роль вікового поліетизму бджіл (A. mellifera, Apidae, Apoidea) у розпізнаванні ушкодженого розплоду. / Кірюшин В.Є. // Науковий вісник Національного аграрного університету.- К,- 2006- вип. 94.- с. 225-229.

 5. Кірюшин В.Є., Залежність здатності бджіл розпізнавати ушкоджений розплід в садковому досліді від кількості особин в садку / Кірюшин В.Є.- Вісник державного агроекологічного університету (м. Житомир) № 2.- 2007, с. 299-303.

 6. Акимов И.А., Возможные пути адаптации Apis mellifera (Hymenoptera, Apidae) к паразитированию клеща Varroa destructor. / Акимов И.А. Кірюшин В.Є. // Вестник зоологии,- 2008 - т. 42.-№3.- с 237-247.

 7. Kiryushin. V. Dynamics of Varroa destructor mites falling at the stewes with different rases bees. / Kiryushin. V. // Procedings of 3-d European congress on social insects.- СПб.-2005.- р. 154.

 8. Кирюшин В.Е. Зимостойкость пчелиных семей Apis mellifera (Hymenoptera, Apidae) и их гигиенические способности / Кірюшин В.Є. // Достижения энтомологии на службе агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и медицины. Тезисы докладов 13-го съезда Русского энтомологического общества, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г.- Краснодар, 2007.- с. 93-94

 9. Кірюшин В.Є. Зміни чисельності кліщів Varroa destructor (Parasitiformes, Varroidae) у бджолиних сім`ях з різними гігієнічними здатностями / Кірюшин В.Є. // 7-й з`їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей.- Ніжин, 2007.- с. 53.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины