Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Cеньків Оксана Миколаївна. Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлученихпоросят за дії різного рівня цинку в раціоні Гормональний та антиоксидантний статус, показники обміну білків та ліпідів у поросят за дії хрому : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сеньків О. М. Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлучених поросят за дії різного рівня цинку в раціоні. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Інститут біології тварин УААН, Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу різного рівня цинку в раціоні поросят до відлучення і через різні строки після відлучення від свиноматок на активність антиоксидантної системи й обміну вуглеводів у їхньому організмі та інтенсивність росту. Встановлено інгібуючий вплив дефіциту цинку в раціоні поросят після відлучення від свиноматок на активність антиоксидантної системи та метаболізм глюкози в їхньому організмі, тоді як підвищення його рівня в раціоні поросят активує антиоксидантну систему і метаболізм глюкози. Аналогічні різниці виявлені також у вмісті продуктів ПОЛ і активності супероксиддисмутази у печінці та скелетних м’язах поросят залежно від вмісту цинку в згодовуваному їм комбікормі.

Після відлучення від свиноматок концентрація глюкози і молочної кислоти в крові поросят, яким згодовували комбікорм з низьким (30 і 60 мг/кг) вмістом цинку була значно більша, ніж у поросят, яким згодовували комбікорм з високим (100 і 120 мг/кг) вмістом цинку в комбікормі. При цьому існує пряма залежність між активністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та вмістом цинку в раціоні поросят.

Вивчено вплив різного рівня цинку в раціоні поросят до відлучення і через різні строки після відлучення від свиноматок на активність антиоксидантної системи і обмін вуглеводів в організмі та інтенсивність росту. З’ясовано інгібуючий вплив дефіциту цинку в раціоні поросят до і після відлучення від свиноматок на активність антиоксидантної системи і метаболізм глюкози в організмі, тоді як підвищення його рівня в раціоні поросят активує антиоксидантну систему і метаболізм глюкози.

 1. Концентрація продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ГПЛ і МДА) у плазмі крові поросят незалежно від рівня цинку в раціоні збільшується в день відлучення їх від свиноматок (р<0,05), а в наступні дні поступово зменшується, проте й через 10 днів після відлучення не досягає рівня, виявленого до відлучення. Концентрація продуктів ПОЛ у плазмі крові поросят 1-ї і 2-ї дослідних груп (вміст цинку в раціоні 30 і 60 мг/кг) була вищою (р<0,05), ніж у плазмі крові поросят контрольної, 4-ї і 5-ї дослідних груп (вміст цинку в раціоні 100, 120 і 150 мг/кг).

 2. Активність супероксиддисмутази в еритроцитах поросят знижується (р<0,05–0,01) після відлучення їх від свиноматок і поступово підвищується упродовж 10 днів після відлучення, проте не досягає рівня, зафіксованого до відлучення. У поросят 1-ї, 2-ї і 3-ї дослідних груп після відлучення активність СОД була нижчою (р<0,05), ніж у поросят контрольної та 4 -ї і 5-ї дослідних груп. Активність каталази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази в еритроцитах крові поросят мало залежить від рівня цинку в раціоні. Активність каталази в еритроцитах поросят після відлучення від свиноматок знижується більше, ніж активність глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази.

 1. Після відлучення від свиноматок вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ГПЛ, МДА) у печінці та скелетних м’язах поросят різко зростає (р<0,05), а активність антиоксидантних ферментів знижується (р<0,05). Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у печінці та скелетних м’язах поросят 1-ї і 2-ї дослідних груп після відлучення від свиноматок був більший, (р<0,05), ніж у поросят контрольної та 4-ї і 5-ї дослідних груп.

 2. Активність СОД у печінці та скелетних м’язах дослідних поросят, особливо 1-ї та 2-ї дослідних груп, після відлучення від свиноматок різко знижується (р<0,05–0,01). Активність глутатіонпероксидази і каталази в скелетних м’язах поросят після відлучення від свиноматок знижується значно менше, ніж активність супероксиддисмутази.

 3. Концентрація глюкози і піровиноградної кислоти в крові поросят різко підвищується після відлучення від свиноматок (р<0,05–0,001) і упродовж 10 днів знижується до рівня, виявленого до відлучення. Концентрація глюкози і молочної кислоти в крові поросят 1-ї, 2-ї та 3-ї дослідних груп після відлучення від свиноматок була більшою (р<0,05–0,01), ніж у крові поросят контрольної та 4-ї і 5-ї дослідних груп.

 4. Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в крові поросят у день відлучення від свиноматки різко знижується й підвищується упродовж 5 днів до рівня, виявленого до відлучення. Активність лактатдегідрогенази і глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в крові поросят 1-ї і 2-ї дослідних груп після відлучення від свиноматок була нижчою, ніж у поросят контрольної та 4-ї і 5-ї дослідних груп. Відлучення від свиноматок суттєво не впливає на активність лактатдегідрогенази в крові поросят.

 5. Концентрація кортизолу в крові поросят 1-ї і 2-ї дослідної групи після відлучення від свиноматок була більша (р<0,001), а у поросят 4-ї дослідної групи менша (р<0,05), ніж у крові поросят контрольної групи.

8. Маса тіла поросят контрольної та 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп наприкінці досліду (в 55-денному віці) становила відповідно 19,91, 18,62, 19,14, 19,63, 20,13, 20,05 кг, а збереженість — відповідно 87, 80, 84, 87, 93, 93 % .

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кожан О. М. Вплив різних доз цинку на деякі показники антиоксидантної системи в організмі поросят після відлучення від свиноматок / О. М. Кожан, І. Я. Максимович, В. В. Снітинський // Наук. вісн. Львівської нац. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2006. Том 8. — № 3 (30). — Ч. 2. С. 57–61. (Дисертант провела визначення активності ферментів антиоксидантної системи, статистичне опрацювання та аналіз отриманих результатів, сформулювала висновки, написала статтю).

 2. Кожан О. М. Вплив різних доз цинку на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у поросят у період відлучення / О. М. Кожан, І. М. Мартинишин, І. Я. Максимович, В. В. Снітинський // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2006. Вип. 7. — № 3, 4. С. 42–46. (Дисертант провела визначення вмісту гідропероксидів ліпідів та малонового діальдегіду в плазмі крові поросят, провела статистичне опрацювання та аналіз отриманих результатів і написала статтю).

 3. Сеньків О. М. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові поросят після відлучення від свиноматок за різних доз цинку в раціоні / О. М. Сеньків // Сільський господар. Львів, 2008. № 1–2. С. 16–18.

 4. Сеньків О. М. Вплив цинку на активність ферментів антиоксидантної системи в крові поросят при відлученні їх від свиноматок / О. М. Сеньків // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2008. — Вип. 9. — № 1, 2. — С. 58–61.

 5. Сеньків О. М. Вплив різних доз цинку на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у печінці і скелетних м’язах поросят при відлученні від свиноматок / О. М. Сеньків, В. В. Снітинський // Зб. наук. Праць Подільського держ. аграрно-технічного універ. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 3. — С. 83–86. (Дисертант провела експериментальні дослідження, статистичне опрацювання й аналіз отриманих результатів, сформулювала висновки, написала статтю).

 6. Сеньків О.М. Вплив різних доз цинку на активність ферментів антиоксидантної системи в печінці і скелетних м’язах поросят при відлученні від свиноматок / О. М. Сеньків, В. В. Снітинський // Наук. вісн. Львівської нац. акад. вет. мед. та біотех. ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2008. — Том 10. — № 2 (37). — С. 241–245. (Дисертант провела експериментальні дослідження з визначення активності супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази в тканинах поросят, провела статистичне опрацювання й аналіз отриманих результатів, написала статтю).

7. Сеньків О. М. Метаболізм глюкози в організмі поросят після відлучення за різного рівня цинку в раціоні / О. М. Сеньків, В. В. Снітинський // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2008. — Вип. 9. — № 3. — С. 142–146. (Дисертант провела експериментальні дослідження з визначення концентрації глюкози, молочної та піровиноградної кислот, провела статистичне опрацювання і аналіз отриманих результатів, написала статтю).

8. Сеньків О. М. Взаємозв’язок між активністю глюкозо-6-фосфатдегідрогеназою та вмістом відновленого глутатіону в крові поросят після відлучення від свиноматок за різного рівня цинку в раціоні / О. М. Сеньків, В. В. Снітинський // Біологія тварин. — Львів, 2008. — Том 10. — № 1–2. — C. 171–175. (Дисертант провела експериментальні дослідження з визначення активності Г-6-ФДГ та вмісту відновленого глутатіону, результати досліджень відображені у статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины