Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Господарик Аліна Володимирівна. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертація присвячена вивченню молекулярно-біологічних властивостей латентних вірусів яблуні –ВХПЛЯ, ВБДЯ, ВЯДЯ та ВМЯ.

В результаті детекції вірусів методом ЗТ-ПЛР різними парами праймерів підібрано найбільш оптимальні праймери для детекції українських ізолятів.

Досліджено, що найбільш ефективною методикою виділення тотальної РНК з тканин плодових культур є методика заснована на використанні LiCl та протеїнкінази К, в екстрагуючому буфері, рН 7,8.

Визначено нуклеотидні послідовності фрагмента гена капсидного білка українських ізолятів ВХПЛЯ, ВЯДЯ, ВБДЯ, ВМЯ. Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВБДЯ, ВЯДЯ, ВМЯ показав їх високу спорідненість з відомими ізолятами в Генбанку. Спорідненість українських ізолятів ВХПЛЯ з послідовностями Генбанку є порівняно низькою – 79-90%, що може свідчити про існування в Україні окремого штаму ВХПЛЯ.

У результаті виконання дисертаційної роботи було проведено візуальну, серологічну та молекулярно-біологічну діагностику латентних вірусів яблуні, визначено нуклеотидні послідовності та здійснений філогенетичний аналіз фрагментів генів капсидного білка 15 українських ізолятів латентних вірусів яблуні – ВХПЛЯ, ВБДЯ, ВЯДЯ та ВМЯ, проведено порівняльний аналіз чутливості методів ІФА та ПЛР для діагностики латентних вірусів, запропоновано модифіковані методи виділення тотальної РНК та розроблено методики ПЛР-діагностики латентних вірусів яблуні. Головні наукові та практичні результати роботи сформульовано у наступних висновках:

 1. Порівняльний аналіз методів детекції латентних вірусів яблуні – візуальної діагностики, імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції показав, що для надійної діагностики найбільш чутливим методом є ЗТ-ПЛР.

 2. За результатами ІФА виявлено антигени вірусу мозаїки яблуні в 1,7 % зразків, вірусу борознистості деревини яблуні в - 18,3%, вірусу ямкуватості деревини яблуні - в 23,3%, вірусу хлоротичної плямистості листя яблуні в - 68,4% серед протестованих дерев промислових насаджень Київської області.

 3. Встановлена змішана інфекція ВЯДЯ та ВХПЛЯ в 1,7%, ВЯДЯ та ВБДЯ – в 5%, ВБДЯ та ВХПЛЯ в - 16,7%.

 4. Показано, що для екстракції тотальної РНК з зразків яблуні оптимальною є методика заснована на використанні LiCl та протеїнкінази К в екстрагуючому буфері з рН 7,8.

 5. Підібрано оптимальні праймери для специфічної детекції українських ізолятів ізолятів ВХПЛЯ, ВБДЯ, ВЯДЯ та ВМЯ методом полімеразної ланцюгової реакції.

 6. У результаті порівняння нуклеотидних послідовностей фрагмента гена капсидного білка українських ізолятів латентних вірусів яблуні показано високу гомологію досліджених ампліконів ВБДЯ, ВЯДЯ та ВМЯ як між собою, так і з відомими послідовностями, що свідчить про належність даних ізолятів до відомих штамів відповідних вірусів

 7. Спорідненість українських ізолятів ВХПЛЯ порівняно з відомими нуклеотидними послідовностями є дещо низькою (79-90%), що свідчить про існування в Україні окремого штаму ВХПЛЯ.

 8. Проведено філогенетичний аналіз українських ізолятів латентних вірусів яблуні та вірусу мозаїки яблуні за геном капсидного білка та показано високу гомологію українських ізолятів ВЯДЯ до ізолятів з Чехії та Польщі (93%), ВБДЯ до ізоляту з Бразилії (98%), ВМЯ до ізолятів з Чехії (99%).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Господарик А.В. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України / А.В. Господарик, К.М. Удовиченко, В.П. Поліщук // Наукові записки НАУКМА. - 2005 - т.43. - С. 50-54. (Дисертантом проаналізовано літературу, проведено пошук та узагальнено літературні дані, крім того дисертантом підготовлено статтю до друку. Відбір зразків та їх тестування проводили спільно з співробітниками Інститутом садівництва. Висновки зроблено особисто автором).

 1. Господарик А.В. Перспективи створення діагностикумів до вірусів рослин / А.В. Господарик, Г.О. Снігур, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Вісник аграрної науки. – 2007. - №10. – С.23-25. (Дисертантом проведена обробка одержаних результатів. Підготовлено статтю до друку. Висновки зроблено автором при участі наукового керівника).

 2. Gospodaryk A. Distribution of apple latent viruses in Kiev region / A. Gospodaryk, I. Budzanivska, F. Demyanenko, V. Polischuk // Visnik of Taras Shevchenko Kiev National University. Series Biology. – 2008. –№51. - P.25-27. (Дисертантом проаналізовано літературу, визначено ідею роботи, виконано експериментальну частину, здійснено статистичну обробку та інтерпретацію отриманих результатів та підготовлено статтю до друку. Висновки зроблено особисто автором).

 3. Господарик А.В. Діагностика українських ізолятів вірусів яблуні методом ЗТ-ПЛР / А.В. Господарик, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук, Д.К. Кундю // Науковий вісник НАУ. – 2008. - №129. – С. 147-163. (Дисертантом проаналізовано літературу, здійснено інтерпретацію отриманих результатів та підготовлено статтю до друку. Висновки зроблено особисто автором).

 4. Методичні рекомендації «Використання ПЛР для діагностики латентних вірусів яблуні та їх філогенетичний аналіз» / Київс. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; уклад.: А.В. Господарик, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук. – 2008. – 32 с.

 5. Удовиченко В.М. Вірусні хвороби плодових порід в Україні / В.М. Удовиченко, Н.В. Тряпіцина, С.О. Васюта, В.А. Малієнко, Н.П. Таранухо, К.М. Удовиченко, А.В. Господарик, І.Г. Будзанівська В.П. Поліщук // Біоресурси та віруси: IV міжнар .конф., 27-30 вересня 2004 р.: зб. тез. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – С. 98-99.

 6. Господарик А.В. Розповсюдження вірусів плодових культур на території України / А.В. Господарик // Біологічні дослідження молодих вчених на Україні: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів, 15-16 вересня, 2005. – К., 2005. - С. 24-25.

 7. Gospodarik A.V. Diagnostic of apple latent viruses in Ukraine and development express-methods of diagnostic for Apple mosaic virus on the base of PCR / A.V. Gospodarik, V.M. Udovichenko, V.P. Polischuk, I.G. Budzanivska // BIOTECHNOLOGY 2006: Abstracts of conference, 15th-16th February, Ceske Budejovice, Czech Republic, 2006. – P. - 510-511.

 8. Поліщук В.П. Перспективи створення діагностикумів до вірусів рослин / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва, А.В. Господарик // Мікробні біотехнології: зб. тез міжнар. наук. конф., 11-15 вересня 2006 р. - О. – С.146-147.

 9. Господарик А.В. Поширення латентних вірусів яблуні в Київському регіоні / А.В., Господарик І.Г. Будзанівська, В.М. Удовиченко, В.П. Поліщук // Біоресурси та віруси: V міжнар .конф., 10-13 вересня 2007 р.: зб. тез. - К.: Фітосоціоцентр, 2007. - С.170-171.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины