Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Максимович Ярослава Сергіївна. Роль системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунку щурів : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Досліджено активність синтази оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка за умов розвитку та загоєння стрес-індукованих уражень. Встановлено, що під впливом пошкоджуючого фактору відбувається активація NOS, яка супроводжується підвищенням рівня нітрит-іонів та пероксинітриту в тканинах. Вище вказані біохімічні зміни в слизовій оболонці шлунка супроводжувалися розвитком структурно-геморагічних уражень. Введення неселективного інгібітору L-NAME мало значний гастропротекторний ефект та призводило до зниження активності синтази оксиду азоту, зниження рівня нітрит-іонів та пероксинітриту порівняно з показниками тварин, що піддавалися дії лише стресу. При застосуванні селективних інгібіторів нейрональної та індуцибельної NOS, а також при дослідженні характеру експресії мРНК кожної з ізоформ було встановлено, що основний внесок у гіперпродукцію оксиду азоту роблять конститутивні ізоформи синтази оксиду азоту, а у процеси загоєння залучений оксид азоту, синтезований індуцибельною ізоформою ферменту. Також було відмічено, що під впливом пошкоджуючого фактору відбувається активація сGMP-залежної протеїнкінази.

Було показано інтенсифікацію процесів перебігу перекисного окислення ліпідів та порушення функціонування ферментів антиоксидантної системи захисту під час розвитку стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка та нормалізація досліджуваних показників під час процесів загоєння.

 1. Показано участь різних ланок системи оксиду азоту у відповідних етапах формування і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів.

 2. Розвиток стрес-індукованих уражень протягом трьох годин супроводжується постійним підвищенням активності NO-синтази і накопиченням нітрит-іонів в клітинах слизової оболонки шлунка щурів.

 3. Встановлено, що застосування селективного інгібітору нейрональної ізоформи NO-синтази при дії стресу має гастропротекторний ефект, що проявляється у зменшенні ступеню ураженості слизової оболонки шлунка. Застосування аміногуанідину – селективного інгібітору індуцибельної ізоформи синтази оксиду азоту – не мало помітного впливу на розвиток стрес-індукованих пошкоджень, однак призводило до уповільнення процесів відновлення уражених ділянок слизової оболонки шлунка.

 4. Встановлено активацію експресії мРНК індуцибельної NO-синтази на другу годину дії пошкоджуючого фактору, однак рівень експресії мРНК ендотельної та нейрональної ізоформ ферменту не відрізнявся від контрольних показників.

 5. Дослідження функціонування антиоксидантної системи захисту в динаміці розвитку стрес-індукованих уражень показали зниження активності її основних ферментів (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази, глутатіонредуктази) спряжене з виснаженням пулу відновленого глутатіону та накопиченням ТБК-активних продуктів. Процеси відновлення уражених ділянок слизової оболонки шлунка характеризувалися нормалізацією вищезазначених показників.

 6. Показано, що розвиток стрес-індукованих деструктивних уражень слизової оболонки шлунка щурів супроводжувався зростанням вмісту пероксинітриту на всіх етапах досліджень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Максимович Я. С. Участь оксиду азоту в процесах виразкоутворення / Л. І. Остапченко, О. В. Дробінська, Я. С. Максимович, [та ін.] // Проблеми екологічної та медичної генетики і клітинної імунології. – 2006. – №5. – С. 177–181. (Особистий внесок здобувача – визначення активності синтази оксиду азоту, підготовка матеріалів до друку).

 2. Максимович Я. С. Вплив інгібіторів синтезу оксиду азоту на процеси виразкоутворення / Дробінська О. В., Максимович Я. С., Остапченко Л.І. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2006. – Т. 20 (59), № 1. – С. 74–76. (Особистий внесок здобувача – проведено дослідження активності нейрональної та індуцибельної ізоформ синтази оксиду азоту, статистичну обробку та аналіз даних).

 3. Максимович Я. Оксид азоту в патогенезі виразки шлунка / Я. Максимович, О. Дробінська, Ю. Гавриленко // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Біологія» – 2007. – № 49-50. – С. 73–75. (Особистий внесок здобувача – проведено пошук та аналіз літературних даних).

 4. Максимович Я. С. Роль ізоформ синтази оксиду азоту в ульцерогенезі / Максимович Я.С., Дробінська О.В., Остапченко Л.І. // Фізика живого. – 2008. – Т.16, №1. – С. 130–134. (Особистий внесок здобувача – визначення активності ізоформ синтази оксиду азоту, аналіз отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку).

 5. Maksymovych I.S. The role of nitric oxide synthase isoforms in processes of ulceration / Maksymovych I.S., Ostapchenko L.I., Drobinska L.V. // 6th Parnas сonference мolecular mechanism of cellular signalling, 30th may – 2nd june 2007. : abstracts. – Krakow, 2007. – P. 60–61.

 6. Максимович Я. С. Роль оксиду азоту в ульцерогенезі, спричиненого стресом / Максимович Я. С., Берник О. О., Остапченко Л. І. // Біологічні дослідження молодих учених в Україні : VII всеукраїнська наукова конф. студентів та аспірантів, 20-21 вер. 2007 р.: матеріали конф. – К., 2007. – С. 16.

 7. Maksymovych I.S. Nitric oxide in processes of gastric ulcer development / Maksymovych I. S., Drobinska L. V., Ostapchenko L. I. // Neuro-humoral and cellular regulatoty mechanisms of digestion processes : III International conference, 4th -6th Oct. 2007 : abstracts – Lviv, 2007. – P. 36–37.

 8. Максимович Я. Вплив неселективного інгібітору синтази оксиду на процеси розвитку виразок слизової оболонки шлунка щурів / Максимович Я., Берник О., Дробінська О. // Шевченківська весна : IV Міжнародна науково-практична конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-23 бер. 2008 р. : збірник тез. – К., 2008. – С. 9–10.

 9. Максимович Я. Участь оксиду азоту в процесах розвитку та загоєння виразок слизової оболонки шлунка щурів / Максимович Я., Дробінська О., Різун О. // Молодь і поступ в біології : IV міжнародна наукова конф. студентів та аспірантів, 7-10 квіт. 2008 р. : збірник тез. – Л., 2008. – С. 48.

 10. Maksymovych I. S. Nonselective nitric oxide syntase inhibitor influence on processes of gastric mucosal ulcer development / Maksymovych I.S., Drobinska O. V., Ostapchenko L. I. // 5th International symposium on cell/tissue injury and cytoprotection/organoprotection, 17-19 sep. 2008 : abstracts. – Yalta, 2008. – P. 20.

 11. Максимович Я. С. Активность синтазы оксида азота и протеинкиназы G в динамике развития стресс-индуцированных поражений слизистой оболочки желудка крыс / Максимович Я. С., Дробинская О. В., Остапченко Л. И. // Биология - наука ХХІ века : 12-я международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 10-14 нояб. 2008 г. : сб. тезисов. – Пущино, 2008. – С. 92 – 93.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины