Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гайда Людмила Миколаївна. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів : Дис... канд. наук: 03.00.04 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гайда Л.М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Досліджено стан системи перекисного окислення ліпідів та функціонування системи антиоксидантного захисту та виявлено їх взаємозв’язок з іншими ланками клітинного метаболізму (апоптотичними білками Вах і Bcl-2, протеїнкіназою А, протеїнкіназою С) в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів. Виявлене нами компенсаторне підвищення активності СОД та каталази не впливало на процеси ліпопероксидації, що призводило до накопичення ТБК-активних продуктів, дієнових кон’югатів та шиффових основ протягом всіх етапів розвитку експериментальної патології. Показано, що резервна потужність глутатіонової антиоксидантної системи в парієтальних клітинах є достатньою для того, щоб забезпечити адаптивну відповідь у гострий період захворювання за рахунок підвищення внутрішньоклітинного пулу відновленого глутатіону, проте є недостатньою для того, щоб у період виявлених атрофічних змін слизової оболонки шлунка попередити його зниження в динаміці розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів. Зміни в функціонуванні глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в гепатоцитах, направлені на підтримання компенсаторно-адаптивних реакцій в умовах розвитку ХАГ. Зростання активності протеїнкіназ А та С свідчить про посилення секреції парієтальними клітинами соляної кислоти, яка виступає додатковим патогенетичним фактором в період гострих запальних процесів слизової оболонки шлунка. Продемонстровано переважання вмісту проапоптотичного білка Вах над антиапоптотичним Bcl-2 при одночасному виснаженні глутатіонової ланки антиоксидантного захисту та наростанні атрофічних змін слизової оболонці шлунка.

Отримані результати свідчать про суттєві порушення функціонування систем перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту і залучення їх до процесів розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів.

1. Досліджено стан процесів вільнорадикального окиснення й системи антиоксидантного захисту та їх зв'язок з окремими ланками клітинного метаболізму в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку експериментального атрофічного гастриту.

2. Посилення процесів перекисного окислення ліпідів в парієтальних клітинах доведено на підставі зростання вмісту ТБК-активних продуктів, дієнових кон'югатів та шиффових основ на всіх етапах (через 1, 2, 3, 4, 5, 6 тижнів) розвитку хронічного атрофічного гастриту.

3. Встановлено однонаправлене зростання супероксиддисмутазної та каталазної активності в парієтальних клітинах на всіх етапах розвитку атрофічного гастриту, що свідчить про посилення процесів вільнорадикального окислення ліпідів.

4. Показано підвищення вмісту відновленого глутатіону у гострий період захворювання (через 1, 2, 3 тижні) та його зниження у період виявлення атрофічних змін залозистого епітелію і хронізації патологічного процесу (через 5, 6 тижнів). В цей же термін спостереження спостерігається зниження активності глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази, що свідчить про виснаження глутатіонзалежної ланки антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту.

5. Зміни глутатіонтрансферазної активності в гепатоцитах мали різнонаправлений характер: на ранніх та пізніх стадіях вона знижувалась, а через 3, 4 тижні зростала із одночасним зниженням активності глутатіонпероксидази. Рівень відновленого глутатіону зростав протягом чотирьох тижнів, що підтверджує його участь в підтриманні компенсаторно-адаптивних реакцій за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів.

6. В парієтальних клітинах процеси запалення з першого по четвертий тиждень розвитку атрофічного гастриту супроводжувались активацією цАМФ- та Са2+-фосфоліпідзалежної протеїнкіназ, тоді як в період виявлених атрофічних змін слизової оболонки шлунка (5, 6 тиждень) спостерігалося зниження їх активності до контрольних величин.

7. Встановлено, що в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту вміст проапоптотичного білка Вах домінує над рівнем антиапоптотичного Bcl-2 порівняно з контролем на фоні виснаження глутатіонової ланки антиоксидантного захисту та наростання атрофічних змін слизової оболонки шлунка.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Гайда Л.М. Активність глутатіонзалежних ферментів парієтальних клітин та гепатоцитів за умов розвитку експериментального атрофічного гастриту / Гайда Л.М., Дробінська О. В., Тимошенко М.О., Остапченко Л. І. // Фізика живого. – 2007. – Т. 16, № 1. – С. 144-148. (Особистий внесок: проведено експериментальні дослідження, їх статистична обробка, аналіз та узагальнення результатів).

2. Гайда Л.М. Активність глутатіон-S-трансферази в гепатоцитах та парієтальних клітинах шлунка щурів за умов розвитку експериментального атрофічного гастриту / Дробінська О. В., Гайда Л.М., Карпюк О.С., Остапченко Л.І. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Биология, химия”. – 2007. – Т. 20 (59), № 1. – С. 141-145. (Особистий внесок – отримання клітин, визначення активності глутатіон-S-трансферази, підготовка матеріалів до друку).

3. Гайда Л.М. Дослідження активності глутатіон-S-трансферази в цитозолі парієтальних клітин за умов розвитку експериментального атрофічного гастриту / Гайда Л.М., Карпюк О.С., Тимошенко М.О., Дробінська О. В., Остапченко Л. І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”. – 2007. – Вип.5. – С. 72-73. (Особистий внесок – отримання та фракціонування клітин, визначення активності глутатіон-S-трансферази та аналіз отриманих результатів).

4. Гайда Л.М. Вміст відновленого глутатіону та апоптичних білків Вcl-2 та Вax в парієтальних клітинах за умов розвитку експериментального атрофічного гастриту / Л. М. Гайда, О. В. Дробінська, Л. І. Остапченко // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 4. – С. 26-31. (Особистий внесок – отримання клітин, визначення вмісту відновленого глутатіону, підготовка матеріалів до друку).

5. Гайда Л.М. Динаміка зміни вмісту білків теплового шоку в лізаті клітин слизової оболонки шлунка щурів під час розвитку експериментального атрофічного гастриту / Л.М. Гайда, С.Я. Мандрик, Л.М. Капустян [та ін.] // Біополімери і клітина. – 2008. - Т. 24, № 5. – С. 393-398. (Особистий внесок – отримання та фракціонування клітин, відтворення моделі атрофічного гастриту щурів).

6. Gayda L.M. State of glutathione system under experimental model of atrophic gastritis / Gayda L.M., Ostapchenko L.I. // 6th Parnas Conference Molecular Mechanism of Cellular Signalling: 30th may – 2nd june : 2007. : аbstracts - Krakow, 2007. – Р.56.

7. Гайда Л.М. Активність глутатіон-S-трансферази гепатоцитів та парієтальних клітин в динаміці розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів / Гайда Л.М., Карпюк О.С., Пантюх К.С. // Біологічні дослідження молодих вчених на Україні: VII студентська конференція студентів та аспірантів: 26-27 вер. 2007р.: матеріали конф. – К., 2007. – С.7-8.

8. Gayda L.M. Glutathione and GSH-depended enzymes in rat parietal cells under development of chronic atrophic gastritis / Gayda L.M., Ostapchenko L.I. // Neuro-humoral and cellular regulatory mechanism of digestion processes: ІІІ International сonference, 4th -6th oct. 2007 : аbstracts – Lviv, 2007. – С. 22.

9. Гайда Л.М. Активність глутатіонзалежних ферментів в парієтальних клітинах за умов розвитку атрофічного гастриту щурів / Гайда Л.М., Тимошенко М.О., Дробінська О.В. // 2-ий з’їзд Українського товариства клітинної біології : 23-26 жовт. 2007 р. : збірник тез. – К., 2007. – С. 149.

10. Gayda L. Glutathione and its related enzymes in rat parietal cells under the development of chronic atrophic gastritis / Gayda L., Karpyuk O., Ostapchenko L. // Біологія: від молекули до біосфери: ІІ міжнародна конференція молодих вчених, 19-21 лист. 2007 р. : тези доповідей. – Х., 2007. – С. 69-70.

11. Гайда Л.М. Активність глутатіонзалежних ферментів в парієтальних клітинах та гепатоцитах за умов розвитку атрофічного гастриту щурів / Гайда Л.М., Дробінська О.В., Остапченко Л.І. // Молодь і поступ в біології: IV міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів, 7-10 квітня 2008 р. : збірник тез. – Л., 2008. – С. 22-23.

12. Гайда. Л.М. Стан системи глутатіону парієтальних клітин за умов розви-тку атрофічного гастриту щурів / Гайда Л.М., Карпюк О.С., Дробінська О.В. // Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології: ІХ Міжнародна конференція молодих онкологів України, 23-24 квітня 2008 р. : збірник тез. – К., 2008. – С. 40.

13. Gayda L. Сonnection between glutathione content and apoptotic processes during chronic atrophic gastritis development / Gayda L., Karpiuk O., Ostapchenko L. // 5th International symposium on cell/tissue injury and cytoprotection/organoprotection, 17-19 sep., 2008 y.: abstracts. – Yalta, 2008. – P.14.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины