Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вуйцик Лідія Богданівна. Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридів : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вуйцик Л.Б. Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2009.

Дисертація присвячена розробці методів синтезу нових функціональних похідних сахаридів – пероксидів, мономерів і тіосульфонатів. При взаємодії 6-тозил- і 6-гліцидилпохідних діізопропіліденгалактопіранози із трет-бутилгідропероксидом, w-трет-бутилпероксиалканолами і карбоксилвмісними пероксидами одержано нові типи функціональних органічних пероксидів. Реакцією діізопропіліденгалактози і 6-гліцидилдіізопропіліденгалактози з пероксидними похідними малеїнової кислоти синтезовано нові класи пероксидних мономерів із полімеризаційно-здатним замісником біля атома С6 сахариду. Ацилюванням діізопропіліденпохідних глюкози і галактози похідними акрилової, метакрилової і малеїнової кислот та О-алкілуванням 4-хлорометилстиреном синтезовано ряд нових мономерів акрилатного, метакрилатного, малеїнатного і стиренового типу. S- або N-алкілуванням 6-гліцидилдіізопропіліденгалактозою похідних 4-амінобензентіосульфонової кислоти синтезовано нові тіосульфонати, що містять сахаридні замісники у тіольній або сульфонатній частині молекули і показано, що такі сполуки проявляють високу фунгібактерицидну активність. Будову синтезованих речовин підтверджено зустрічним синтезом, даними ІЧ і ЯМР спектрів, а також функціональним і елементним аналізом. Досліджено термічну стійкість пероксидовмісних сахаридів і визначено кінетичні параметри їх термолізу. Показано, що сахаридовмісні мономери здатні до кополімеризації з іншими комерційними мономерами з утворенням кополімерів з сахаридними замісниками у бічних відгалуженнях макроланцюга.

1. Запропоновано концепцію синтезу нових сахаридовмісних функціональних мономерів і пероксидів – похідних глюкози і галактози, що містять полімеризаційноздатні або ініціюючі фрагменти як замісники неглікозидної гідроксильної групи. Для цього як сахаридовмісні субстрати використано діізопропілідензаміщені гексози, їх гліцидильні та тозильні похідні. Реагентами для введення полімеризаційноздатного зв’язку С=С служили похідні ненасичених карбонових кислот або хлорометилстирен, для пероксидовмісних замісників – функціональні пероксиди.

2. При взаємодії функціонально заміщених алкільних і аралкільних пероксидів, що містять у молекулах гідроксильні, епоксидні, карбоксильні, хлороангідридні, галогеналкільні функції і пероксидовмісні фрагменти різних класів (дитретинні алкільні і алкіларакільні, первино-третинні алкільні, пероксиестерні) з діізопропіліденгалактозою та її похідними одержано нові типи функціональних сахаридовмісних пероксидів з прогнозованою термічною стійкістю.

Встановлено, що напрямок приєднання карбоксилвмісних гідропероксидів до оксиранового кільця 6-гліцидилдіізопропіліденгалактози (за гідропероксидною або карбоксильною групою) можна задавати вибором відповідного каталізатора. Солі тетраалкіламонію у присутності лугу каталізують приєднання за гідропероксидною, а без додавання лугу – за карбоксильною групою.

4. Синтезовано нові типи малеїнатних пероксидних мономерів із пероксиестерними та ди-трет-алкілпероксивмісними замісниками, які одержано при взаємодії монопероксидних похідних малеїнової кислоти різних класів із діізопропіліденгалактозою та її гліцидиловим етером.

5. Одержано нові типи сахаридовмісних мономерів, у тому числі поверхнево-активні, що містять акрилатні, малеїнатні та стиренові полімеризаційноздатні фрагменти як замісники безпосередньо біля атому С6 піранозного циклу, так і розділені з ним 1,3-гліцериновим спейсером. Встановлено, що використання синтезованих мономерів дозволяє одержувати карболанцюгові сахаридовмісні олігомерні поверхнево-активні макроініціатори, здатні ініціювати прищеплювальну кополімеризацію з утворенням стабільних водних колоїдних систем функціональних полімерних наночастинок з глікозидовмісною оболонкою.

6. Досліджено термічний розклад синтезованих пероксидів і визначено кінетичні параметри термолізу. Встановлено, що термічна стабільність синтезованих пероксидних сполук збільшується у ряду: пероксиестери, первинно-третинні пероксиди, дитретинні пероксиди. Наявність у алкілпероксидному заміснику гідроксильної групи знижує термічну стійкість пероксисахаридів.

7. З використанням 6-гліцидил-діізопропіліденгалактопіранози і похідних 4-амінобензентіосульфонової кислоти синтезовано новий тип біоцидів класу S-естерів тіосульфанілової кислоти з галактопіранозидним залишком у тіольній або сульфонатній складові молекули. Показано, що спектр фунгібактерицидних властивостей сполук визначається положенням у молекулі тіосульфонату сахаридного замісника.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Кінаш Н.І. / Синтез a-трет-бутилпероксикумінової кислоти / Н.І. Кінаш, О.І. Гевусь, Л.Б. Вуйцик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування.-2005.- № 529.- С.87-90. Особистий внесок: дослідження процесу окиснення аралкільного пероксиду при дії перманганат-йону і встановлення будови продукту окиснення.

2. Синтез ініціаторів з сахаридними фрагментами/ Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, С.А. Воронов, Л.В. Долинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2007.- № 590.- С. 71-74.

Особистий внесок: синтез вихідних продуктів і пероксидних ініціаторів з сахаридними фрагментами.

3. Вуйцик Л.Б. / Спектральні характеристики функціональних похідних галактози / Л.Б. Вуйцик, Л.В.Долинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2007.- № 590.- С. 74-79.

Особистий внесок: підготовка зразків (синтез сахаридовмісних мономерів та ініціаторів) для проведення спектрального аналізу і обробка даних спектральних досліджень.

4. Нові пероксиди на основі 6-гліцидил-1,2;3,4-діізопропіліден-a-D-галактопіранози / Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, С.А. Воронов, Л.В. Долинська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2008. -№ 609.- С.102-105.

Особистий внесок: синтез функціонально заміщених сахаридів і нових пероксидів на основі 6-гліцидил-1,2;3,4-діізопропіліден-a-D-галактопіранози

5. Синтез і властивості сахаридовмісних тіоестерів сульфокислот / Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, В.І. Лубенець, О.З. Комаровська-Порохнявець, С.А. Воронов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2008. - № 622.- С. 38-43.

Особистий внесок: синтез сахаридовмісних тіоестерів сульфокислот та підтвердження їх будови.

6. Біосумісні гідрозолі наночастинок золота з оболонкою на основі сахаридовмісного олігомерного сурфактанту / Л.Б. Вуйцик, Н.Є. Мітіна, Н.М. Скорохід, О.М. Шевчук, О.С. Заіченко, О.І. Гевусь // “Наноструктурное материаловедение” Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.- 2008.-№12.- С.1109-1118.

Особистий внесок: синтез сахаридовмісного малеїнату та дослідження його реакційної здатності.

7. Вуйцик Л.Б. Cинтез ініціаторів і мономерів з сахаридними фрагментами. / Л.Б. Вуйцик, Н.І. Кінаш // Збірка тез доповідей . Шоста Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" Київ, 17-18 травня 2005 р.- Київ, 2005.-С. 71.

8. Синтез та властивості поверхнево-активних мономерів на основі хлорометилстирену. / І.О. Гевусь, А.М. Когут, Л.Б. Вуйцик, Р.І.Флейчук // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської конференції “Домбровські хімічні читання”, Чернівці, 2005.- С.61.

9. Вуйцик Л.Б. Cинтез w-пероксиалкілпохідних галактози. / Л.Б. Вуйцик // Збірка тез доповідей // Сьома Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" Київ, 18-19 травня 2006 р.- Київ, 2006.- С.90.

10. Вуйцик Л.Б. Синтез нових функціональних похідних сахаридів / Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції “Домбровські хімічні читання 2007“, 16-18 травня 2007 р.- Тернопіль, НПУ.- 2007.-С.62.

11.. Peroxide Containing Mono- and Polysaccharides for Formation of Grafted Hydrophilic Films upon Polymers / O. Hevus, L. Vuitsyk, R. Fleychuk, S. Voronov, V. Vostres // Abstract Book of 3rd International Symposium on “Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces”, September 23-26, Dresden, Germany.-2007.-P1-24.

12. Синтез ініціаторів з сахаридними фрагментами / Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, С.А. Воронов, Р.І. Флейчук // ХХІ українська конференція з органічної хімії. Тези доповідей. Чернігів, 1-5 жовтня 2007 р.-Чернігів, 2007.- С. 125.

13. Вуйцик Л.Б., Гевусь О.І., Лубенець В.І., Хоміцька Г.М. Синтез біологічно-активних похідних галактози // ХХІ українська конференція з органічної хімії. Тези доповідей. Чернігів, 1-5 жовтня 2007 р.- Чернігів, 2007.- С. 126.

14.. Vuitsyk L. Novel biologically active saccharide containing monomers / L. Vuitsyk, O. Hevus, V. Lubenets // Abstract Book of V Polish-Ukrainian Conference “Polymers of Special Applications”, Radom (Poland), June 17-19, 2008.- Radom.-2008.-P. 83

15. Novel saccharide containing monomers for obtaining biocompatible polymers / L. Vuitsyk, O. Hevus, S. Voronov, Z. Nadashkevych. // Abstract Book of V Polish-Ukrainian Conference “Polymers of Special Applications”, Radom (Poland), June 17-19, 2008.- Radom.-2008.-P. 82

16. Novel peroxide containing monomers and initiators for obtaining and treatment of polymer materials / O. Hevus, L. Vuіtsyk, S. Voronov, R. Fleychuk // Abstract Book of V Polish-Ukrainian Conference “Polymers of Special Applications”, Radom (Poland), June 17-19, 2008.- Radom.-2008.-P. 45.

17. Obtaining peroxyalkyl galactose derivatives / L. Vuitsyk, O. Hevus, S. Voronov, Z. Nadashkevych. // Abstract Book of 22nd Conference of the European Colloid and Interface Society “Colloid and Surface Science for Nanotechnology”, ECIS 2008, Cracow (Poland), September 2-4, 2008.- Cracow, 2008.- P. 410.

18. Copolymers on the Basis of Novel Saccharide Containing Surfmers and Initiators / L.Vuytsyk, O.Hevus, R.Fleychuk, S.Voronov // Abstract Book of Polymers in Life Sciences. PILS 2008. Basel, Switzerland, 4-5 September 2008.- Basel, 2008. - P. 48.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины