Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кіт Любов Ярославівна. Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кіт Л.Я. Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія – Інститут біології клітини НАН України, Львів, 2009.

У дисертації проведено еколого-мікробіологічний моніторинг водойм Яворівського сіркового родовища, виділено чисті культури фотосинтезувальних пурпурових сіркобактерій та вивчено їх роль у процесах очистки води від сірководню.

Встановлено, що нагромадження у водоймах Яворівського сіркового родовища значної кількості сульфатів і сірководню зумовлене порушенням природної рівноваги між мікробіологічними та хімічними процесами окиснення та відновлення сполук сірки. Показано, що у мікрофлорі цих водойм домінують сапрофітні та олігонітрофільні мікроорганізми. Виявлено поступове зростання кількості фотосинтезувальних сіркобактерій з характерною сезонною динамікою. Серед пурпурових сіркобактерій найчастіше зустрічаються представники родів Thiocapsa (Thiocapsa sp.), Lamprocystis (Lamprocystis sp.), Chromatium (Chromatium sp.) і Thiospirillum.

Удосконалено методи виділення та культивування цих бактерій.

Визначено якісний і кількісний склад основних фотосинтезувальних пігментів виділених культур пурпурових сіркобактерій. Встановлено, що усі виділені культури є облігатними фотолітоавтотрофами, для яких характерна наявність перерваного циклу трикарбонових кислот на стадії окиснення -кетоглутарату і наявність гліоксилатного шунта. Показано, що деякі органічні сполуки стимулюють ріст пурпурових сіркобактерій за наявності у середовищі NaHCO3 і H2S.

Виявлено, що Thiocapsa sp. і Lamprocystis sp., на відміну від Chromatium sp., володіють помірною аеротолерантністю.

Встановлено, що пурпурові сіркобактерії здатні активно утилізувати сірководень і можуть відігравати важливу роль у детоксикації даного забруднювача у водоймах Яворівського сіркового родовища.

У результаті комплексного хімічного і мікробіологічного аналізу вперше отримано дані щодо хімічного складу води та складу мікрофлори водойм у зоні Яворівського сіркового родовища. Отримано нові дані з екології аноксигенних фотосинтезувальних бактерій, вивчено морфофізіологічні та біохімічні властивості виділених чистих культур пурпурових сіркобактерій (Thiocapsa sp., Lamprocystis sp., Chromatium sp.), з’ясована їх роль у процесах очистки води від сірководню.

1. Встановлено домінування сапрофітних та олігонітрофільних мікроорганізмів у мікрофлорі водойм, які знаходяться у зоні Яворівського сіркового родовища. У складі мікробного ценозу кар’єру виявлено поступове зростання кількості аноксигенних фотосинтезувальних сіркобактерій.

2. Модифіковано методи одержання нагромаджувальних культур фотосинтезувальних пурпурових сіркобактерій (зміною густини вихідного інокуляту і складу поживного середовища) і виділення чистих культур цих мікроорганізмів, що дозволило вдвічі скоротити тривалість їх культивування і спростити процедуру очищення виділених культур від сторонньої мікрофлори.

3. Вперше із водойм Яворівського сіркового родовища виділено чисті культури пурпурових сіркобактерій, ідентифіковані як Thiocapsa sp., Lamprocystis sp., Chromatium sp.

4. Встановлено, що Thiocapsa sp., Lamprocystis sp. і Chromatium sp. мають подібний набір фотосинтезувальних пігментів, серед яких переважають каротиноїди.

5. Встановлено, що всі виділені культури пурпурових сіркобактерій є облігатними фотолітоавтотрофами, для яких характерна наявність перерваного циклу трикарбонових кислот на стадії окиснення -кетоглутарату і наявність гліоксилатного шунта. Показано, що позитивний вплив на ріст пурпурових сіркобактерій за наявності у середовищі NaHCO3 і H2S мають глюкоза, галактоза, мальтоза, лактат, оксалат, ацетат, сукцинат та інозит.

6. Встановлено, що досліджувані бактерії є облігатно анаеробними мікроорганізмами. Thiocapsa sp. і Lamprocystis sp., на відміну від Chromatium sp., володіють помірною аеротолерантністю, що обумовлено наявністю у їхніх клітинах досить високої каталазної і супероксиддисмутазної активності.

7. Встановлено, що за сприятливих умов середовища і кількісного домінування у складі мікробіоценозу водойм аноксифототрофних сіркобактерій над аеробними сіркоокиснювальними (тіоновими) бактеріями очищення води від сірководню може відбуватись переважно за їх участю (вдсх. Руське і Гноєнець).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сіркобактерії Яворівського сіркового родовища та проблема рекультивації земель /
С.П. Ґудзь, С.О. Гнатуш, І.М., Баран, Л.Я. Кіт, М.Ф. Коструба // Вісн. Одес. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Т. 6, №4. – С. 72-75. (Дисертант здійснила підбір та аналіз літератури, одержала із водойм Яворівського сіркового родовища нагромаджувальні культури пурпурових сіркобактерій, виділила чисті культури цих бактерій та ідентифікувала їх).

2. Поширення сульфатредукуючих бактерій у водних біотопах Яворівського сіркового родовища / С. Ґудзь, С. Гнатуш, І. Баран, М. Коструба, О. Подопригора, Л. Кіт, Б. Борсукевич,
І. Клим // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Вип. 29. – С. 144-148. (Дисертант здійснювала відбір зразків води та мулу з певних глибин водойм сіркового родовища та їх мікробіологічний аналіз).

3. Основні фізіологічні групи мікроорганізмів води та мулу біотопів Яворівського сіркового родовища / С. Ґудзь, С. Гнатуш, І. Баран, О. Подопригора, Л. Кіт, І. Клим, Б. Борсукевич // Вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – №12. – С. 196-199. (Дисертант провела дослідження загальної чисельності аноксигенних фотосинтезувальних сіркобактерій у водоймах Яворівського сіркового родовища на першому році після припинення діяльності ДГХП „Сірка”).

4. Екологічний моніторинг водойм Яворівського сіркового родовища; мікробіологічний контроль / І.М. Баран, О.І. Подопригора, Г.В. Грищук, Л.С. Боднар, Л.Я. Кіт, І.Р. Клим,
С.О. Гнатуш, С.П. Гудзь // Довкілля та здоров’я. – 2003. – №4. – С. 55-58. (Дисертант брала участь у мікробіологічних дослідженнях зразків води і мулу з водойм Яворівського сіркового родовища, обговоренні отриманих результатів і підготовці матеріалу до друку).

5. Пігментний склад фототрофних пурпурових сіркобактерій / Л.Я. Кіт, С.П. Гудзь,
С.О. Гнатуш, А.М. Федорович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – Вип. 34. – C. 186-198. (Дисертант здійснила підбір та аналіз літератури, провела дослідження якісного і кількісного складу фотосинтезувальних пігментів пурпурових сіркобактерій, проаналізувала і узагальнила отримані результати, підготувала матеріал до друку).

6. Метаболізм сульфіду та вуглецевих сполук у фототрофних пурпурових сіркобактерій /
Л. Кіт, О. Мороз, А. Федорович, С. Гнатуш, С. Гудзь // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. –
Вип. 35. – С. 199-204. (Дисертант здійснила підбір та аналіз літератури, дослідила здатність пурпурових сіркобактерій використовувати як джерело вуглецю деякі органічні сполуки, провела біохімічні дослідження, визначила інтенсивність окиснення сірководню досліджуваними культурами бактерій, проаналізувала та узагальнила отримані експериментальні дані, підготувала матеріал до друку).

7. Кіт Л.Я. Пурпурові сіркобактерії з водойм Яворівського родовища сірки / Л.Я. Кіт,
С.П. Гудзь // Мікробіол. журн. – 2007. – Т.69, №1. – С. 12-19. (Дисертант опрацювала дані літератури, одержала із водойм Яворівського сіркового родовища чисті культури пурпурових сіркобактерій, вивчила морфофізіологічні та культуральні властивості цих бактерій та ідентифікувала їх).

8. Стан водоймищ Яворівського сіркового родовища: мікробіологічний та хімічний аспекти / С.П. Гудзь, І.М. Баран, Л.Я. Кіт, Г.В. Грищук, І.М. Чурко // Політ – 2002 : міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 11-12 квітня 2002 р.: тези доповідей. – К., 2002. –
С. 182.

9. Морфофизиологическая характеристика фотосинтезирующих серобактерий, выделенных из водоемов Яворовского серного месторождения / С. Гудзь, И. Баран, Л. Кит, А. Федорович // Биология – наука XXI века : 6-я Пущинская школа – конференция молодых учених, 20-24 мая 2002 г. : сборник тезисов. – Пущино, Россия. – 2002. – Т3. – С. 7.

10. Пігменти фототрофних зелених та пурпурових сіркобактерій водойм Яворівського сіркового родовища / Л. Кіт, І. Баран, С. Гнатуш, А. Федорович, С. Гудзь // ІІІ з’їзд Українського біофізичного товариства з міжнародною участю, 8-11 жовтня 2002 р. : тези доповідей. – Львів, 2002. – С. 118.

11. Сіркобактерії водойм Яворівського родовища та Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал” / І.М. Баран, Л.Я. Кіт, М.Ф. Коструба, О.І. Подопригора, І.Р. Клим, С.О. Гнатуш, С.П. Ґудзь // Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація : ювілейна наукова конференція присвячена 180-річчю з Дня народження Л.С. Ценковського, 2003 р. : тези доповідей. – Одеса, 2003. – С. 11.

12. Утилізація сірководню фотосинтезуючими сіркобактеріями – один із шляхів вирішення екологічної проблеми водойм Яворівського сіркового родовища / І. Баран, Л. Кіт, С. Гнатуш,
С. Ґудзь // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення : міжнародна конференція студентів і молодих вчених, 11-13 квітня 2003 р. : тези доповідей. – Львів. –
С. 261-262.

13. Л. Кит Спектральные свойства фотосинтетических пигментов серных бактерій / Л. Кит, И. Баран, А. Федорович, С. Гнатуш, С. Гудзь // Биология наука XXI века: 7-ая Пущинская школа конференция молодых учених, 14-18 апреля 2003 г. : сборник тезисов. – Пущино, Россия. – 2003. – С. 278.

14. Investigation of isolated photosynthetic sulfur bacteria in order to solve the ecological problem of H2S containing reservoirs around Yavoriv sulfur deposit / I. Baran, L. Kit, S. Hnatush, S. Gudz //
1st Congress of Federation of European Microbiological Societies, July 27-29, 2003. : abstract book. – Slovenia, Lublyana, 2003. – P. 361-362.

15. Microbiological water assessment in the reservoirs of Stebnyk SMCO “Polymineral” /
S. Gudz, S. Hnatush, M. Kostruba, O. Podopryhora, I. Klym, I. Baran, L. Kit, B. Borsukevych,
N. Dluhosh // Microorganism in pathogenesis and the drug resistance : international conference devoted 120-anniversiry of R. Weigle birth, Sept. 11-14, 2003. : abstract book.– Lviv, 2003. – P. 102.

16. Peculiarities of carbone compounds methabolism in purple sulfur bacteria / L. Kit, O. Moroz, S. Gudz, S. Hnatush // Microorganism in pathogenesis and the drug resistance : international conference devoted 120-anniversiry of R. Weigle birth, Sept. 11-14, 2003. : abstract book. – Lviv, 2003. – P. 50.

17. Кіт Л.Я. Еколого-мікробіологічна характеристика водойм Яворівського сіркового родовища / Л.Я. Кіт, С.П. Ґудзь // X з’їзд Товариства мікробіологів України, 15-17 вересня 2004 р. : тези доповідей. – Одеса, 2004. – С. 55.

18. Аноксигенні фотосинтезуючі сіркобактерії Яворівського сіркового родовища /
С.О. Гнатуш, Л.Я. Кіт, І.М. Баран, С.П. Ґудзь // X з’їзд Товариства мікробіологів України,
15-17 вересня 2004 р. : тези доповідей. – Одеса, 2004. – С. 204.

19. Кушкевич І.В. Активність каталази та супероксиддисмутази у фототрофних сіркобактерій залежно від умов культивування / І.В. Кушкевич, Л.Я. Кіт, С.О. Гнатуш // Молодь та поступ біології : ІІ міжнародна конференція студентів та аспірантів, 21-24 березня 2006 р. : збірник тез. – Львів, 2006. – С.301-302.

20. Кіт Л.Я. Особливості функціонування циклу трикарбонових кислот у фотосинтезувальних пурпурових сіркобактерій / Л.Я. Кіт, С.П. Ґудзь // Біологія: від молекули до біосфери : ІІ міжнародна конференція молодих учених, 19-21 листопада 2007 р. : тези доповідей. – Харків, 2007. – С. 379-380.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины