Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Труфанов Олег Вікторович. НТ-2 токсин: мікробіологічний метод визначення, розповсюдженість, токсичність та застосування препаратів Bacillus subtilis при НТ-2 токсикозі курей : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Труфанов О. В. НТ-2 токсин: мікробіологічний метод визначення, розповсюдженість, токсичність та застосування препаратів Bacillus subtilis при НТ-2 токсикозі курей. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 мікробіологія. Інститут біології клітини НАН України, Львів, 2009.

Дисертаційна робота присвячена вивченню біолого-токсикологічних властивостей НТ-2 токсину як природного фактора забруднення зерна.

Визначено токсичність НТ-2 токсину для C. pseudotropicalis (LC50=2,2 мкг/мл), L. reticulatus (LC50=3,003,84 мкг/мл) і кролів (100 нг). Виявлено синергізм дії на C. pseudotropicalis похідних нафталіну та трихотеценів. Розроблено мікробіологічний метод визначення НТ-2 токсину, який було виявлено в 6,8% із 864 досліджених зразків у концентрації 133±14 мкг/кг.

Пробіотичні препарати B. subtilis мали профілактичну дію при хронічній інтоксикації курей НТ-2 токсином (16 мг/кг корму), ознаками якої були некротичний стоматит, дистрофія бурси, затримка росту, погіршення несучості та біохімічного складу яєць, гіпертрофія внутрішніх органів, зниження концентрації загального білка та підвищення концентрації сечової кислоти і креатиніну в плазмі крові.

У дисертації подано нове вирішення проблеми підвищення чутливості мікробіологічних методів визначення НТ-2 токсину, досліджено його розповсюдженість як забруднювача зернових продуктів і кормів в Україні, визначено токсичність для лабораторних тест-організмів (Candida pseudotropicalis, Lebistis reticulatus і кролів) та запропоновано спосіб профілактики отруєнь курей НТ-2 токсином із застосуванням препаратів Bасillus subtilis.

 1. Визначено чутливість до НТ-2 токсину лабораторних тест-організмів, що використовуються для мікотоксикологічних аналізів зерна і комбікормів дріжджів C. pseudotropicalis, риб L. reticulatus і кролів. НТ-2 токсин призводить до пригнічення росту C. pseudotropicalis на 50% у концентрації 2,2 мкг/мл. Середня летальна концентрація НТ-2 токсину для L. reticulatus знаходиться в межах 3,003,84 мкг/мл. Мінімальна кількість НТ-2 токсину, яка викликає некротичний ефект на шкірі кроля, становить 100 нг.

  Виявлено синергізм комбінованої дії на C. pseudotropicalis трихотеценових мікотоксинів типу А (НТ-2 токсину і Т-2 токсину) з похідними нафталіну і антагонізм з додецилсульфатом натрію і ацетилсаліциловою кислотою. На основі ефекту синергізму 1-нафтилацетату з трихотеценами розроблено біоавтографічний метод визначення НТ-2 і Т-2 токсинів в зерні та комбікормах з чутливістю 100 і 10 мкг/кг відповідно.

  Використовуючи біоавтографічний метод протягом 20052007 рр. НТ-2 токсин було виявлено в 6,8% зразків зерна, зернопродуктів і кормів із 864 досліджених у концентрації 133±14 мкг/кг, що дає підстави вважати його істотним забруднювачем зернових продуктів в Україні. Т-2 токсин було знайдено у 42% зразків у середній концентрації 45±2 мкг/кг. Найбільш контамінованими мікотоксинами були зразки кукурудзи та ячменю.

  НТ-2 токсин в концентрації 4—16 мг/кг корму викликав у курчат потемніння та пересихання язика, виникнення ознак некротичного стоматиту, дистрофічні зміни в бурсі, зменшення живої маси, підвищення відносної маси печінки, серця, нирок і підшлункової залози на 11,9—26,2%, зниження концентрації загального білка в плазмі крові на 25,3—31,7% та підвищення концентрації сечової кислоти і креатиніну на 108,3 і 9,5%.

  Виявлено від’ємну кореляцію концентрації НТ-2 токсину в кормі з живою масою курчат (r = –0,307), а також з відносними масами селезінки і бурси (відповідно r = –0,28 і r = –0,17), і додатну кореляцію з відносними масами серця (r = 0,67), печінки (r = 0,60) і нирок (r = 0,58). Таким чином, ступінь вираження патологічних змін залежить від концентрації НТ-2 токсину у кормі.

  У курей-несучок при концентрації НТ-2 токсину в кормі 16 мг/кг спостерігали підвищення відносної маси печінки на 15,7, концентрації сечової кислоти на 83 та зниження концентрації загального білка в плазмі крові на 3133%. Середня маса яєць була нижча на 6,3%; у жовтку яєць відбувалося зниження вмісту загального білка на 34,5%. Ознаки токсичної дії НТ-2 токсину на курей доцільно використовувати при комплексній діагностиці НТ-2 токсикозу.

  Виявлено профілактичну дію пробіотичних препаратів на основі B. subtilis 44-р, B. subtilis 090 і B. subtilis 8130 при НТ-2 та Т-2 токсикозах курчат і курей-несучок. Позитивний вплив препаратів B. subtilis проявлявся в підвищенні живої маси та концентрації бактерій роду Bacillus у сліпій та прямій кишках, підвищенні середньої маси яєць, нормалізації вмісту білка в жовтку яєць, зниженні рівня сечової кислоти та підвищенні концентрації загального білка у плазмі крові.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Визначення Т-2 і НТ-2 токсинів у зерні та комбікормах [Текст] : методичні рекомендації / А. М. Котик, В. О. Труфанова, О. В. Труфанов, Ю. М. Новожицька // Затверджено Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 30.12.2005. 2006. 8 с.

 2. Труфанов О. В. НТ-2 токсин – распространенный фактор загрязнения зерна в Украине [Текст] / О. В. Труфанов // Птахівництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник / ІП УААН. Харків, 2005. Вип. 57. С. 450454.

 3. Котик А. Н. Частота обнаружения Т-2 токсина, НТ-2 токсина, дезоксиниваленола, зеараленона и фумонизинов в различных кормовых субстратах [Текст] / А. Н. Котик, В. О. Труфанова, О. В. Труфанов // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. Харків, 2006. Вип. 58. С. 556562.

 4. Труфанов О. В. Ефект випоювання курей пробіотичним препаратом на основі Bacillus subtilis 44-p на біохімічні та продуктивні показники при хронічній інтоксикації НТ-2 токсином та Т-2 токсином [Текст] // О. В. Труфанов, А. М. Котик, Л. В. Божок // Біологія тварин. — 2007. — т. 9, № 12. — С. 208—216.

 5. Применение мицеллярных растворов поверхностно-активных веществ в качестве элюентов при ТСХ-определении микотоксинов в зерне [Текст] / Д. В. Едаменко, Л. П. Логинова, А. И. Пугач, О. В. Труфанов // Вісник Харківського національного університету. Хімія. 2007. № 770, вип. 15(38). С. 147154.

 6. Труфанов О. В. Профілактична дія Bacillus subtilis при Т-2 та НТ-2 токсикозах курчат [Текст] / О. В. Труфанов // Сучасні проблеми токсикології. 2007. № 4. С. 3134.

 7. Эффективность применения препаратов «Моноспорин ПК» и «Бацелл» при микотоксикозах птицы [Текст] / О. В. Труфанов, А. Н. Котик, В. А. Труфанова, Н. В. Бойко // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції по птахівництву — Харків, 2007. — Вип. 60, ч. 1. — С. 208—217.

 8. Труфанов О. В. Ефективність пробіотичного препарату на основі Bacillus subtilis (БПС-44) при експериментальних мікотоксикозах курчат [Текст] / О. В. Труфанов, А. М. Котик, Л. В. Божок // Мікробіологічний журнал. 2008. т. 70, № 1. С. 5258.

 9. Труфанов О. В. Синергізм токсичної дії трихотеценових мікотоксинів типу А та поліциклічних ароматичних вуглеводнів на дріжджі Candida pseudotropicalis 44 пк [Текст] / О. В. Труфанов, А. М. Котик // Сучасні проблеми токсикології. 2008. № 1. С. 5357.

 10. Труфанов О. В. НТ-2 токсикоз курчат [Текст] / О. В. Труфанов // Ветеринарна медицина України. 2008. № 8. С. 3235.

 11. Пат. 80629 Україна, МПК (2006) C12Q 1/02 G01N 33/48. Спосіб визначення в кормах мікотоксинів із групи 12,13-епокси-D9-трихотеценів [Текст] / О. В. Труфанов. ; Заявник Інститут птахівництва УААН. — № а 2006 01201 ; заявл. 07.02.2006 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.

 12. Пат. 32845 Україна, МПК (2006) A23K 1/00 A23K 1/16 G01N 33/02. Спосіб визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсину та зеараленону в зерні [Текст] / О. І. Пугач, Д. В. Єдаменко, О. В. Труфанов, Л. П. Логінова. ; Заявник Інститут птахівництва УААН. — № а 2007 05830 ; заявл. 25.05.2007 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.

 13. Труфанов О. В. Экспериментальный НТ-2 токсикоз цыплят [Текст] / О. В. Труфанов // Второй съезд микологов России. Тезисы докладов. Москва, 2008. С. 361.

 14. Определение зеараленона и Т-2 токсина методом ТСХ с использованием элюентов на основе поверхностно-активных веществ [Текст] / Д. В. Степанко, Л. В. Самохина, А. И. Пугач, Л. П. Логинова, О. В. Труфанов // Методи хімічного аналізу. Тези другого міжнародного симпозіуму. Ужгород, 2005. — С. 9899.

 15. Труфанов О. В. Токсичность НТ-2 токсина в отношении дрожжей Candida pseudotropicalis 44 пк и аквариумных рыб Lebistis reticulatus, используемых в методах токсикологического анализа [Текст] / О. В. Труфанов // Успехи медицинской микологии. Материалы пятого всероссийского конгресса по медицинской микологии. Москва, 2007. Т. IX. С. 118119.

 16. Труфанов О. В. Дія НТ-2 токсину на курей [Текст] / О. В. Труфанов // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. — Харків, 2008. — Вип. 61. — С. 175—181.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины